Bộ đề thi thuế

Chia sẻ: Buivan Mau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
1.228
lượt xem
501
download

Bộ đề thi thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bộ đề thi thuế dành cho các bạn ôn thi hết môn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi thuế

  1. ĐỀ SỐ 1 Lý Thuyêt ́ Câu 1:Có quan điêm cho răng môt ưu điêm nôi bât cua thuế Giá trị gia tăng là khuyên khich ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ́ xuât khâu. Anh (chi) có nghĩ như vây không ? Hay trinh bay lâp luân cua minh. ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ Câu 2:“ Sư khac nhau giưa trôn thuế và tranh thuế là độ day bưc tương nhà tù ”. ́ ́ ́ ̀ Anh (chi) suy nghĩ gì về câu noi trên. ̣ ́ Bai Tâp : Công ty xuât nhâp khâu A mua 1.500.000 bao thuôc lá cua Công ty B (thuế suât ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ thuế TTĐB là 65 %) để xuât khâu vơi giá 4.000 đ/bao. Vì lý do khach quan, công ty A chỉ ́ ̉ ́ xuât khâu đươc 50% số lương hang, số con lai ban trong nươc vơi giá 9.500 đ/bao. ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ Hay tinh tông số thuế nhà nươc thu đươc trong trương hơp nay. ̃ ́ ̉ ̀ ( cho cả công ty A và công ty B ). Biêt thuế suât thuế VAT là 10 %. ́ ́ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 2 Lý Thuyêt ́ Câu 1 :Vì sao cuôc cai cach thuế lân 1- năm 1990 là cuôc cai cach mang tinh toan diên, cơ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ban và sâu săc ?. Trinh bay nhưng kêt quả đat đươc cua cuôc cai cach nay. ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ Câu 2:Có quan điêm cho răng: nhưng lơi hưa cua cac chinh trị gia ngay hôm nay là nhưng ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ săc thuế ngay hôm sau. Anh (chi) hay trinh bay suy nghĩ cua minh về quan điêm trên. ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ Bai tâp :Công ty PricewaterhouseCoopers là môt công ty kiêm toan quôc tế có văn phong ơ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ hâu hêt cac quôc gia trên thế giơi. Lâm Quang Hiên – công dân Viêt Nam, đang công tac tai ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ Công ty ơ Viêt Nam. Trong năm 2000, thu nhâp cua anh Hiên như sau: ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ Thu nhâp do Công ty tra: 95.000.000 đ Thu nhâp do Công ty PricewaterhouseCoopers tai Singapore trả cho anh Hiên vì đã thưc hiên ̣ ̣ ̉ ̣ môt hơp đông kiêm toan quôc tế tai Singapore nhưng Công ty ơ Viêt Nam trưc tiêp ký kêt ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ hơp đông vơi Công ty ơ Singapore, nhân tiên và Công ty trả cho anh Hiên là 35.000 USD. (1 ̀ ̣ ̀ ̉ USD = 14.650 VND). Xac đinh số thuế thu nhâp cua anh Hiên phai nôp tiêp trong năm 2000 khi quyêt toan thuê, ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ biêt răng anh Hiên công tac tai Singapore là 46 ngay và tai Viêt Nam là 319 ngay. Và theo ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ phep tinh cua Công ty tai Viêt Nam, hang thang anh Hiên đã nôp thuế là 3.500.000 đông. ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 3 Lý Thuyêt ́ Câu 1:Vì sao noi môt trong nhưng ưu điêm nôi bât cua thuế Giá trị gia tăng là tinh trung lâp ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ cua no. Hay sư dung ví dụ để minh hoa cho lâp luân cua minh ? ̉ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀
  2. Câu 2:Hay chưng minh răng môt trong nhưng vai trò quan trong cua thuế là điêu tiêt thị ̃ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ trương, ôn đinh giá ca, chông lam phat. Hệ thông thuế cua Viêt Nam trong nhưng năm vưa ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ qua, theo anh (chi), thưc hiên vai trò nay như thế nao ? ̣ ̣ ̀ ̀ Bai tâp: Hay xac đinh thuế TTĐB và cac loai thuế khac có liên quan cho môt lô hang nhâp ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ khâu như sau : ̉ Linh kiên điên tư, giá CIF ghi trong bang giá là 180.000 USD. ̣ ̣ ̉ Hai ô tô loai 24 chổ ngôi, giá CIF là 16.000 USD/chiêc. ̣ ̀ ́ Ba xe ô tô loai 4 chổ ngôi, giá FOB là 11.000 USD/ chiêc ̣ ̀ ́ ́ ̀ Biêt răng : Thuế suât thuế TTĐB là 65% ́ Thuế suât thuế NK là 60 % ́ Tỷ giá : 1 USD = 14.650 VND Chi phí chuyên chơ hang NK về Viêt Nam : 6000 USD/ chiêc ̀ ̣ ́ Chi phí BH cho suôt quá trinh chuyên chơ đên VN là : 2.500USD/ chiêc ́ ̀ ́ ́ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỒ 4 Lý Thuyêt ́ Câu 1:Hay trinh bay và chưng minh vai trò điêu tiêt thu nhâp thưc hiên công băng xã hôi cua ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ thuê. Theo Anh (Chi), chinh sach thuế hiên hanh cua Viêt Nam đã thưc hiên chưc năng nay ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ như thế nao ?. Minh hoa cụ thê. ̀ ̣ ̉ Câu 2:“Nhưng thư tôt nhât trên đơi là nhưng thư đươc miên thuê. Nhưng không sơm thì ́ ́ ̃ ́ muôn, Chinh phủ cung tim cach đanh thuế chung.” Anh (chi) hay giai thich ý nghia câu noi ̣ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̃ ́ trên dưa trên cơ sơ nhưng đăc trưng cua môt hệ thông thuê. ̣ ̉ ̣ ́ ́ Bai tâp: Đơn vị tinh : Ngan đông. ̀ ̣ ́ ̀ ̀ Ông N là công dân VN có thu nhâp hang thang trong năm 2000 như sau: ̣ ̀ ́ ́ ́ Thang 1 : 12.450 Thang 2 : 12.800 ́ ́ Thang 3 : 12.700 Thang 4 : 13.000 ́ ́ Thang 5 : 13.300 Thang 6 : 14.500 ́ ́ Thang 7 : 13.900 Thang 8 : 14.800 ́ ́ Thang 4 : 15.500 Thang 10 : 14.900 ́ ́ Thang 11 : 14.700 Thang 12 : 14.500 Thang 13 : Tiên thương cuôi năm 20.000 ́ ̀ ́ Quy 4, ông N đã tam nôp thuế TNCN là 3.200. Hoi ông N phai nôp cả năm là bao ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣
  3. nhiêu ? Số thuế con phai nôp khi quyêt toan thuế cuôi năm là bao nhiêu ? ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 5 Lý Thuyêt ́ Câu 1:Thuế là gì ? Hay trinh bay vai trò điêu tiêt vĩ mô nên kinh tế cua thuê. Khi nên kinh tế ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ đang trong tinh trang tăng trương nong, theo Anh (Chi), nên tăng thuế hay giam thuê. Vì ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ sao ? Câu 2:Hay trinh bay quan điêm cua Đang và Nhà nươc ta trong viêc xây dưng thuế xuât ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ khâu – nhâp khâu. Vì sao noi chinh sach thuế xuât khâu – nhâp khâu cua môt quôc gia thể ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ hiên môt phân chinh sach đôi ngoai cua quôc gia đó ? Hay giai thich. ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̉ ́ ̀ ̣ Bai tâp Tinh thuế XNK phai nôp trong thang cua Công ty XNK theo số liêu sau : ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ 1/ Hang xuât khâu: Hang A : 11.000 san phâm, giá CIF qui ra tiên VN là 68.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Hang B : 16.000 san phâm, giá CIF qui ra tiên VN là 75.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Hang C : 10.000 san phâm, giá FOB qui ra tiên VN là 62.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Đây là hang uy thac xuât khâu. Hoa hông đươc hương 6 % trên giá FOB. ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀ Biêt răng chi phí vân tai và chi phí bao hiêm quôc tế cua toan bộ lô hang là 118.400.000 đ, ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ đươc phân bổ theo số lương cua 3 loai hang noi trên. ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ 2/ Hang nhâp khâu : Hang D : 8.000 san phâm, giá CIF qui ra tiên VN là 160.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Theo biên ban giam đinh cua VINACONTROL, có 2.000 san phâm bị hong hoan toan do ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ thiên tai trong quá trinh vân chuyên ̀ ̣ ̉ Hang E : 22.000 san phâm, giá FOB qui ra tiên VN là 260.000 đ/sp. Hai quan xac đinh chi ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ phí vân tai và bao hiêm quôc tế là 4.000 đ/sp. Qua kiêm tra hai quan xac đinh có 1.150 sp bị ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ hư hong. ̉ Biêt răng thuế suât đôi vơi A, B, C, D, E, F lân lươt là 2%, 3%, 4%, 5% và 10% ́ ̀ ́ ́ ̀ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 6 Lý Thuyêt ́ Câu 1:Có quan điêm cho răng : Nghệ thuât đanh thuế giông như viêc nhổ lông ngông vây. ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̣ Lam sao có thể nhổ đươc nhiêu lông vơi it tiêng kêu cua ngông là tôt nhât. ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̃ ́ ́ Anh (chi) có suy nghĩ gì về quan điêm trên. Sư dung môt số săc thuế hiên hanh ơ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ Viêt Nam để minh hoa cho lâp luân cua minh, nêu cân thiêt. ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ Câu 2:Trinh bay muc tiêu cua cuôc cai cach thuế bươc 2 – năm 1997 ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ Bai tâp: Trong kỳ tinh thuế (thang 03/2001), công ty B phat sinh môt số nghiêp vụ sau đây : ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣
  4. Ban cho Công ty thương nghiêp theo hơp đông 5.000 san phâm ; giá ban là 17.500đ/sp. ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ Công ty thương nghiêp đã xuât khâu toan bộ lô hang sang Uc. ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ Uy thac cho Công ty XNK 10.000sp theo hơp đông đề xuât khâu vơi giá ban 12.000đ/sp, ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ nhưng Công ty XNK không đông ý ngươi nhân uy thac. ̀ ̣ ̉ ́ Xuât khâu trưc tiêp 15.000sp, giá CIF là 12.800 đ/sp. Biêt chi phí vân chuyên (F) và bao ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ hiêm y tế (I) là 2.200 đ/sp. ̉ Ban lẻ trưc tiêp 4.500 sp, giá ban là 20.000 đ/sp. Đên thang 04/2001, khach hang trả lai 500 ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ san phâm do bị lôi, không tiêu thụ đươc và Công ty B châp nhân. ̉ ̉ ̃ ́ ̣ Dung trao đôi vât tư, hang hoa vơi Công ty K 20.000 sp, giá trao đôi 8.500 đ/sp theo hơp ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ đông để XK nhưng vì môt số lý do, có đên 65% số san phâm trên đươc tiêu thụ trong nươc ̀ ̣ ́ ̉ ̉ và đươc Công ty K ban hêt trong thang 03/2001. ́ ́ ́ Biêu, tăng, thương, tiêu dung nôi bộ là 25.000 sp. ́ ̣ ̀ ̣ Gia công 21.000 sp cho Công ty X theo hơp đông, đơn giá gia công là 7.500 đ/sp. Công ty X ̀ đã ban lai toan bộ số san phâm nay cho Công ty Y, giá ban cua măt hang nay trên thi trương ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ vao thơi điêm giao hang gia công là 38.000 đ/sp. ̀ ̉ ̀ Gia công 25.000 sp cho Công ty C, đơn giá 6.500 đ/sp. Đên cuôi ky, B đã giao cho C 18.250 ́ ́ ̀ sp ; giá ban cua măt hang nay trên thị trương vao thơi điêm giao hang là 39.000 đ/sp. ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ Biêt răng : Thuế suât thuế TTDB cua sp cua B là 75%, cua X và C đêu là 50%. Giá tinh thuế ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ đôi vơi trương hơp trao đôi hang, biêu, tăng,... đươc xem xet châp nhân trên cơ sơ giá cua ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ sp trên thị trương là 17.000 đ/sp. ̀ Yêu câu : 1/ Xac đinh số thuế TTĐB mà Công ty B phai nôp. ́ ̣ ̉ ̣ 2/ Cac đinh tông số thuế Nhà nươc thu đươc căn cư cac nghiêp vụ noi trên (không tinh ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ nghiêp vụ (7&8) ̣ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 7 Lý Thuyêt ́ Câu 1: Hay nêu (không cân thiêt phai trinh bay) cac vai trò cua thuế trong nên kinh tế thị ̃ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ trương. Trong thơi gian vưa qua, nhà nươc Viêt Namđã sư dung chinh sach thuế trong viêc ̣ ̣ ́ ́ ̣ thưc hiên vai trò “Điêu hoa thu nhâp xã hôi, gop phân thưc hiên công băng trong phân phôi ” ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ như thế nao ? Hay trinh bay lâp luân cua minh. ̀ ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ Câu 2: Theo anh (chi) khi nên kinh tế đang tăng trương nong, nhà nươc nên tăng hay giam ̣ ̀ ́ ̉ thuế ? Vì sao ? Bai tâp: Trong kỳ tinh thuế (thang 03/2001), công ty B phat sinh môt số nghiêp vụ sau đây : ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ Ban cho Công ty thương nghiêp theo hơp đông 5.000 san phâm ; giá ban là 17.500đ/sp. ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ Công ty thương nghiêp đã xuât khâu toan bộ lô hang sang Uc. ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́
  5. Uy thac cho Công ty XNK 10.000sp theo hơp đông đề xuât khâu vơi giá ban 12.000đ/sp, ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ nhưng Công ty XNK không đông ý ngươi nhân uy thac. ̀ ̣ ̉ ́ Xuât khâu trưc tiêp 15.000sp, giá CIF là 12.800 đ/sp. Biêt chi phí vân chuyên (F) và bao ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ hiêm y tế (I) là 2.200 đ/sp. ̉ Ban lẻ trưc tiêp 4.500 sp, giá ban là 20.000 đ/sp. Đên thang 04/2001, khach hang trả lai 500 ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ san phâm do bị lôi, không tiêu thụ đươc và Công ty B châp nhân. ̉ ̉ ̃ ́ ̣ Dung trao đôi vât tư, hang hoa vơi Công ty K 20.000 sp, giá trao đôi 8.500 đ/sp theo hơp ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ đông để XK nhưng vì môt số lý do, có đên 65% số san phâm trên đươc tiêu thụ trong nươc ̀ ̣ ́ ̉ ̉ và đươc Công ty K ban hêt trong thang 03/2001. ́ ́ ́ Biêu, tăng, thương, tiêu dung nôi bộ là 25.000 sp. ́ ̣ ̀ ̣ Gia công 21.000 sp cho Công ty X theo hơp đông, đơn giá gia công là 7.500 đ/sp. Công ty X ̀ đã ban lai toan bộ số san phâm nay cho Công ty Y, giá ban cua măt hang nay trên thi trương ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ vao thơi điêm giao hang gia công là 38.000 đ/sp. ̀ ̉ ̀ Gia công 25.000 sp cho Công ty C, đơn giá 6.500 đ/sp. Đên cuôi ky, B đã giao cho C 18.250 ́ ́ ̀ sp ; giá ban cua măt hang nay trên thị trương vao thơi điêm giao hang là 39.000 đ/sp. ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ Biêt răng : Thuế suât thuế TTDB cua sp cua B là 75%, cua X và C đêu là 50%. Giá tinh thuế ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ đôi vơi trương hơp trao đôi hang, biêu, tăng,... đươc xem xet châp nhân trên cơ sơ giá cua ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ sp trên thị trương là 17.000 đ/sp. ̀ Yêu câu : 1/ Xac đinh số thuế TTĐB mà Công ty B phai nôp. ́ ̣ ̉ ̣ 2/ Cac đinh tông số thuế Nhà nươc thu đươc căn cư cac nghiêp vụ noi trên (không tinh ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ nghiêp vụ (7&8) ̣ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 8 Lý Thuyêt ́ Câu 1: Trinh bay muc tiêu cua cuôc cai cach thuế bươc 2 – năm 1997 ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ Câu 2: Thuế là gì ? Thuế nao là thuế trưc thu ? Thuế gian thu ? Cho ví dụ minh ̀ ́ hoa. Trong điêu kiên cua Viêt Nam, viêc xây dưng chinh sach thuế về cơ ban nên dưa vao ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ thuế gian thu hay trưc thu ? Tai sao ? ́ ̣ Bai tâp: Trong kỳ tinh thuế (thang 03/01), công ty B phat sinh môt số nghiêp vụ sau đây : ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ Ban cho Công ty thương nghiêp theo hơp đông 5.000 san phâm ; giá ban là 17.500đ/sp. ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ Công ty thương nghiêp đã xuât khâu toan bộ lô hang sang Uc. ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ Ban cho Công ty XNK 10.000sp theo hơp đông đề xuât khâu vơi giá ban 12.000đ/sp, nhưng ́ ̀ ́ ̉ ́ Công ty XNK không đông ý uy thac. ̀ ̉ ́ Xuât khâu trưc tiêp 15.000sp, giá CIF là 12.800 đ/sp. Biêt chi phí vân chuyên (F) và bao ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ hiêm y tế (I) là 2.200 đ/sp. ̉
  6. Ban lẻ trưc tiêp 4.500 sp, giá ban là 20.000 đ/sp. Đên thang 04/2001, khach hang trả lai 500 ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ san phâm do bị lôi, không tiêu thụ đươc và Công ty B châp nhân. ̉ ̉ ̃ ́ ̣ Dung trao đôi vât tư, hang hoa vơi Công ty K 20.000 sp, giá trao đôi 8.500 đ/sp theo hơp ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ đông để XK nhưng vì môt số lý do, có đên 65% số san phâm trên đươc Công ty K bab hêt ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ trong thang 03/2001. Biêu, tăng, thương, tiêu dung nôi bộ là 25.000 sp. ́ ̣ ̀ ̣ Gia công 21.000 sp cho Công ty X theo hơp đông, đơn giá gia công là 7.500 đ/sp. Công ty X ̀ đã ban lai toan bộ số san phâm nay cho Công ty Y, giá ban cua măt hang nay trên thi trương ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ vao thơi điêm giao hang gia công là 38.000 đ/sp. ̀ ̉ ̀ Gia công 25.000 sp cho Công ty C, đơn giá 6.500 đ/sp. Đên cuôi ky, B đã giao cho C 18.250 ́ ́ ̀ sp ; giá ban cua măt hang nay trên thị trương vao thơi điêm giao hang là 39.000 đ/sp. ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ Biêt răng : Thuế suât TTDB cua sp cua B là 75%, cua X và C đêu là 50%. Giá thinh thuế đôi ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ vơi trương hơp trao đôi hang, biêu, tăng,... đươc xem xet châp nhân trên cơ sơ giá cua sp ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ trên thị trương là 17.000 đ/sp. ̀ Yêu câu : 1/ Xac đinh số thuế TTĐB mà Công ty B phai nôp. ́ ̣ ̉ ̣ 2/ Cac đinh tông số thuế Nhà nươc thu đươc căn cư cac nghiêp vụ noi trên (không tinh ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ nghiêp vụ 7&8) ̣ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 9 Lý Thuyêt ́ Câu 1:“ Sư khac nhau giưa trôn thuế và tranh thuế là độ day bưc tương nhà tù ”. Anh (chi) ́ ́ ́ ̀ ̣ suy nghĩ gì về câu noi trên. ́ Câu 2:Vì sao cuôc cai cach thuế lân 1- năm 1990 là cuôc cai cach mang tinh toan diên, cơ ban ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ và sâu săc ?. Trinh bay nhưng kêt quả đat đươc cua cuôc cai cach nay. ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ Bai Tâp: Hay xac đinh thuế TTĐB và cac loai thuế khac có liên quan cho môt lô hang nhâp ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ khâu như sau : ̉ Linh kiên điên tư, giá CIF ghi trong bang giá là 180.000 USD. ̣ ̣ ̉ Hai ô tô loai 24 chổ ngôi, giá CIF là 16.000 USD/chiêc. ̣ ̀ ́ Ba xe ô tô loai 4 chổ ngôi, giá FOB là 11.000 USD/ chiêc ̣ ̀ ́ ́ ̀ Biêt răng : Thuế suât thuế TTĐB là 65% ́ Thuế suât thuế NK là 60 % ́ Tỷ giá : 1 USD = 14.650 VND Chi phí chuyên chơ hang NK về Viêt Nam : 6000 USD/ chiêc ̀ ̣ ́ Chi phí BH cho suôt quá trinh chuyên chơ đên VN là : 2.500USD/ chiêc ́ ̀ ́ ́
  7. -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 10 Lý Thuyêt ́ Câu 1:Có quan điêm cho răng: nhưng lơi hưa cua cac chinh trị gia ngay hôm nay là nhưng ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ săc thuế ngay hôm sau. Anh (chi) hay trinh bay suy nghĩ cua minh về quan điêm trên. ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ Câu 2: Hay trinh bay quan điêm cua Đang và Nhà nươc ta trong viêc xây dưng thuế xuât ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ khâu – nhâp khâu. Vì sao noi chinh sach thuế xuât khâu – nhâp khâu cua môt quôc gia thể ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ hiên môt phân chinh sach đôi ngoai cua quôc gia đó ? Hay giai thich. ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̉ ́ Bai Tâp: Tinh thuế XNK phai nôp trong thang cua Công ty XNK theo số liêu sau : ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ 1/ Hang xuât khâu: Hang A : 11.000 san phâm, giá CIF qui ra tiên VN là 68.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Hang B : 16.000 san phâm, giá CIF qui ra tiên VN là 75.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Hang C : 10.000 san phâm, giá FOB qui ra tiên VN là 62.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Đây là hang uy thac xuât khâu. Hoa hông đươc hương 6 % trên giá FOB. ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀ Biêt răng chi phí vân tai và chi phí bao hiêm quôc tế cua toan bộ lô hang là 118.400.000 đ, ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ đươc phân bổ theo số lương cua 3 loai hang noi trên. ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ 2/ Hang nhâp khâu : Hang D : 8.000 san phâm, giá CIF qui ra tiên VN là 160.000 đ/sp ̀ ̉ ̉ ̀ Theo biên ban giam đinh cua VINACONTROL, có 2.000 san phâm bị hong hoan toan do ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ thiên tai trong quá trinh vân chuyên. ̀ ̣ ̉ Hang E : 22.000 san phâm, giá FOB qui ra tiên VN là 260.000 đ/sp. Hai quan xac đinh chi ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ phí vân tai và bao hiêm quôc tế là 4.000 đ/sp. Qua kiêm tra hai quan xac đinh có 1.150 sp bị ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ hư hong. ̉ Biêt răng thuế suât đôi vơi A, B, C, D, E, F lân lươt là 2%, 3%, 4%, 5% và ́ ̀ ́ ́ ̀ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 11 Lý Thuyêt ́ Câu 1:Hay trinh bay và chưng minh vai trò điêu tiêt thu nhâp thưc hiên công băng xã hôi cua ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ thuê. Theo Anh (Chi), chinh sach thuế hiên hanh cua Viêt Nam đã thưc hiên chưc năng nay ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ như thế nao ?. Minh hoa cụ thê. ̀ ̣ ̉ Câu 2:“ Sư khac nhau giưa trôn thuế và tranh thuế là độ day bưc tương nhà tù ”. Anh (chi) ́ ́ ́ ̀ ̣ suy nghĩ gì về câu noi trên. ́ Bai Tâp: Công ty PricewaterhouseCoopers là môt công ty kiêm toan quôc tế có văn phong ơ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ hâu hêt cac quôc gia trên thế giơi. Lâm Quang Hiên – công dân Viêt Nam, đang công tac tai ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ Công ty ơ Viêt Nam. Trong năm 2000, thu nhâp cua anh Hiên như sau: ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ Thu nhâp do Công ty tra: 95.000.000 đ
  8. Thu nhâp do Công ty PricewaterhouseCoopers tai Singapore trả cho anh Hiên vì đã thưc hiên ̣ ̣ ̉ ̣ môt hơp đông kiêm toan quôc tế tai Singapore nhưng Công ty ơ Viêt Nam trưc tiêp ký kêt ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ hơp đông vơi Công ty ơ Singapore, nhân tiên và Công ty trả cho anh Hiên là 35.000 USD. (1 ̀ ̣ ̀ ̉ USD = 14.650 VND). Xac đinh số thuế thu nhâp cua anh Hiên phai nôp tiêp trong năm 2000 khi quyêt toan thuê, ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ biêt răng anh Hiên công tac tai Singapore là 46 ngay và tai Viêt Nam là 319 ngay. Và theo ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ phep tinh cua Công ty tai Viêt Nam, hang thang anh Hiên đã nôp thuế là 3.500.000 đông. ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ -------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ SỐ 12 Lý Thuyêt ́ Câu 1: Hay trinh bay và chưng minh vai trò điêu tiêt thu nhâp thưc hiên công băng xã hôi cua ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ thuê. Theo Anh (Chi), chinh sach thuế hiên hanh cua Viêt Nam đã thưc hiên chưc năng nay ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ như thế nao ?. Minh hoa cụ thê. ̀ ̣ ̉ Câu 2: Hay trinh bay quan điêm cua Đang và Nhà nươc ta trong viêc xây dưng thuế xuât ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ khâu – nhâp khâu. Vì sao noi chinh sach thuế xuât khâu – nhâp khâu cua môt quôc gia thể ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ hiên môt phân chinh sach đôi ngoai cua quôc gia đó ? Hay giai thich. ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̉ ́
Đồng bộ tài khoản