Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
99
lượt xem
24
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36

  1. Bài : 14568 Kim loại M tác dụng với dung dịch loãng sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N có thể là cặp kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Thuỷ ngân và kẽm. B. Kẽm và đồng. C. Đồng và bạc. D. Đồng và chì. Đáp án là : (B) Bài : 14567 Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Số ml ancol etylic có trong 100ml dung dịch ancol gọi là độ ancol. B. Số ml ancol etylic có trong 100ml hỗn hợp ancol với nước gọi là độ ancol. C. Khi cho 1 mol ancol tác dụng với Na dư, số mol sinh ra bằng 1/2 số mol ancol thì ancol có một nhóm –OH. D. Khi cho 1 mol ancol tác dụng với Na dư, số mol bằng 1/2 số mol ancol thì ancol đó có 2 nhóm –OH. Đáp án là : (D) Bài : 14566 Cho 4,4g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm thổ kề cận nhau tác dụng với dung dịch HCl dư cho 3,36 lít khí hiđro (ở đktc).Hai kim loại đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Ca và Sr B. Be và Mg C. Mg và Ca D. Sr và Ba. Đáp án là : (C) Bài : 14565 Để phân biệt các este riêng biệt: vinyl axetat, ankyl fomiat, metyl acrylat, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch NaOH, đun nhẹ, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch loãng. B. Dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch trong , dùng dung dịch brom. C. Dùng dung dịch trong , dùng dung dịch brom, dùng dung dịch loãng. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài : 14564 Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức tổng quát . Thành phần phần trăm về khối lượng của N trong X là 15,7303% và của O trong X là 35,955%. Biết X tác dụng với HCl chỉ tao ra muối (R là gốc hiđrocacbon) và tham gia phản ứng trùng ngưng. X có thể có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14563 X và Y là 2 axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 9,2g X và 12g Y tác dụng hết với Na thu được 4,48 lít (đktc). Công thức phân tử của hai axit là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14562 Một poliancol no X số nhóm OH bằng số nguyên tử cacbon với xấp xỉ 10% hiđro theo khối lượng. Đun nóng X với chất xúc tác thích hợp để tách nước thì thu được chất hữu cơ Y có: Kết luận nào dưới đây là hợp lí nhất?
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. Y là B. X là glixerol C. Y là D. X và Y là hai chất đồng đẳng. Đáp án là : (A) Bài : 14561 Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được và có tổng khối lượng là 25,2g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch dư, thu được 45g kết tủa. Công thức phân tử của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14560 Một hỗn hợp gồm một ankan X và một ankem Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và số mol. m gam hỗn hợp này làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch brom 20%. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 0,6 mol X và Y có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 14558 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon X, Y mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít (đktc) và 25,2g X và Y là công thức phân tử nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A) Bài : 14557 Trộn lít dung dịch axit mạnh (pH = 5) với lít kiềm mạnh (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 6? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14556 Cho 6g vào 15ml dung dịch 6% (D = 1,03g/ml). Nồng độ phần trăm của trong dung dịch thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14555 X,Y, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân 9, 19, 16. Nếu các cặp X và Y, Y và Z, X và Z tạo thành liên kết thì các cặp nào sau đây có thể là liên kết cộng hoá trị có cực: Chọn một đáp án dưới đây A. Cặp X và Y, cặp Y và Z.
  5. B. Cặp Y và Z, cặp X và Z. C. Cặp X và Y, cặp X và Z. D. Cả 3 cặp. Đáp án là : (B) Bài : 14554 Cho các phân tử sau: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Trong các phân tử trên, liên kết phân tử nào mang nhiều tính chất ion nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. CsCl B. LiCl và NaCl C. KCl D. RbCl Đáp án là : (A) Bài : 14553 X là kim loại hoá trị II và Y là kim loại hoá trị III. Tổng số proton, nơtron và electron trong một nguyên tử X là 36 và trong một nguyên tử Y là 40. Kim loại X, Y là kim loại nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Ca và Al B. Mg và Cr C. Mg và Al D. A đúng. Đáp án là : (C) Bài : 14552 Trongmột chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải thì: Chọn một đáp án dưới đây A. Năng lượng ion giảm dần B. Bán kính nguyên tử giảm dần C. Độ âm điện giảm dần D. Áp lực điện tử giảm dần. Đáp án là : (C) Bài : 14550
  6. Điện phân 200g dung dịch NaCl 29,25% (có màng ngăn). Khối lượng NaOH thu được là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất của quá trình điện phân là 90%. Chọn một đáp án dưới đây A. 18g B. 36g C. 26g D. 46g Đáp án là : (B) Bài : 14549 Cho 7,4g hỗn hợp 2 axit hữu cơ no đơn chức tác dụng với lượng vừ đủ sinh ra 1,12 lít (đktc). Khối lượng muối thu được là bao nhiêu (trong những số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 10,6g B. 8,6g C. 7,6g D. 9,6g Đáp án là : (D) Bài : 14548 Có các dung dịch Chỉ dùng thêm chất nào đó sau đây để nhận biết các dung dịch trên? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Cu C. Dung dịch D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 14547 Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch ancol etylic, axit axetic, glucozơ, saccarozơ. Bằng phương pháp hoá học nào sau đây có thể nhận biết 4 dung dịch trên (tiến hành theo đúng trình tự sau):
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng trong dung dịch thêm vài giọt dung dịch đun nhẹ, dùng dung dịch trong B. Dùng dung dịch trong dùng quì tím. C. Dùng thêm vài giọt dung dịch đun nhẹ, dùng dung dịch trong D. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong thêm vài giọt dung dịch đun nhẹ, dùng dung dịch trong Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản