intTypePromotion=1

Các chế độ chụp căn bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
172
lượt xem
71
download

Các chế độ chụp căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên máy SLR hiện nay đều được hỗ trợ bằng các thiết bị điện tử. Thông thường trên các máy sẽ có 4 chế độ căn bản sau đây: 1.Manual: (Thủ công) Các thông số chụp khẩu độ và tốc độ sẽ chọn hoàn toàn bằng thủ công. Đôi khi bạn cố ý muốn chụp một bức ảnh với các thông số khác biệt dạng như dư sáng overexposure hay thiếu sáng (underexoposure) … bạn sẽ phải chọn chế độ chụp này. Ký hiệu trên máy: M  2.Progaram: (Tự động hoàn toàn) Hai thông số tốc độ và khẩu độ sẽ do máy hoàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các chế độ chụp căn bản

  1. Các ch ch p căn b n
  2. Trên máy SLR hi n nay u ư c h tr b ng các thi t b i nt . Thông thư ng trên các máy s có 4 ch căn b n sau ây: 1.Manual: (Th công) Các thông s ch p kh u và t c s ch n hoàn toàn b ng th công. ôi khi b n c ý mu n ch p m t b c nh v i các thông s khác bi t d ng như dư sáng overexposure hay thi u sáng (underexoposure) … b n s ph i ch n ch ch p này. Ký hi u trên máy: M 2.Progaram: (T ng hoàn toàn) Hai thông s t c và kh u s do máy hoàn toàn t ch n. Công vi c còn l i c a b n là l y nét và ch p. Ký hi u trên máy: P 3.Aperture-Priority ( Ch n kh u _T c ch p t ng) Ch này ngư i ch p s ch n kh u và t c ch p s do máy t ng ưa ra. Ch này thư ng ư c ch n ki m soát vùng nh rõ DOF. Tuy nhiên c n lưu ý khi ánh sáng thi u vi c ch n m ng kính bé có th làm t c ch p gi m th p khi n nh b run tay. Ký hi u trên máy A hay Av
  3. 4.Shutter speed- Priority ( Ch n t c ch p _ Kh u do máy t ch n) Ch này ngư i ch p s ch n trư c t c ch p, máy s t ng ch n kh u tương ng. Ch này thư ng ư c ch n khi ch p nh ng nh m ki m soát hi u qu t o ng trên nh. Ký hi u trên máy S hay Tv Trên ây là các ch căn b n. Các nhà s n xu t còn thi t k các ch t ng khác như ch p th thao, ch p phong c nh, ch p chân dung… thì các b n s xem trong hư ng d n i kèm theo máy. Trên ây chúng ta ã tìm hi u các y u t k thu t và các ch c năng có tính cơ b n c a máy nh. Trong th c t s d ng, v i máy nh s compact, nh ng ch n l a xem ra “ph c t p” y ãv ư c l p trình thành nh ng ch ch p theo tình
  4. hu ng, như ch p phong c nh, ch p chân dung, ch p c n c nh, ch p ban êm,…Như bình thư ng, m i tình hu ng như v y òi h i ph i i u ch nh thông s (t c , kh u , ISO,..) theo m t ki u cách riêng. i v i máy nh Compact, nh ng quy t c i u ch nh theo tình hu ng y u a thi t l p s n và t ng i u ch nh theo m c sáng t i th i i m ch p. Nh ng ch này ư c t tên theo t ng tình hu ng chúng ta s d ng khi c n thi t. V i máy nh s , chúng ta không còn ph i quá b n tâm v các i u ch nh ph c t p an chéo v i nhau n a, nhưng ch c n bi t mình s d ng máy nh trong tình hu ng nào và ch n l a ki u ch p tương ng trên máy nh. Các ki u ch p thông d ng thư ng ư c b trí trên m t nút ch c năng bên ngoài (hình 40): như ki u ch p t ng, phong c nh, chân dung,...Chúng ta xoay nút i u ch nh v ch th trên v máy ch n l a ki u ch p. Ngoài ra, ta còn tìm ư c m t s ki u ch p h tr khác có tính năng chuyên bi t hơn. Ví d : chương trình ch p pháo bông, èn c y, th thao*,…. tùy theo t ng hi u máy nh. Nh ng ki u ch p này thư ng ư c g n van nút ch c năng (ch ng h n như SCENE (vi t t t SCN) máy Olympus). Chúng ta xoay nút ch n nhanh ưa ch SCN v i m ch th c nh thì ta s vào menu ch a nh ng ki u thích h p và b m OK.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2