Các dạng bài tập Hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

5
1.610
lượt xem
553
download

Các dạng bài tập Hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo các dạng bài tập bài tập Háo bồi dưỡng học sinh giỏi THCS để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các dạng bài tập Hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

 1. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh Bµi tËp ho¸ häc dïng cho HS giái THCS ------- ------- I/ viÕt PT biÓu diÔn sù chuyÓn ®æi sau: 1/ Cu CuO CuSO4 CuCl2 Cu(OH)2 Cu(NO3)2 Cu 2/ FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 Fe(NO3)2 Fe Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Fe3O4 3/ Al Al2O3 NaAlO2 Al(OH)3 Al2(SO4)3 AlCl3 Al(NO3)3 Al2O3 Al 4/ FeS2 SO2 SO3 H2 SO4 ZnSO4 Zn(OH)2 ZnO Zn 5/ S SO2 H2 SO4 CuSO4 K2SO3 6/ a. Fe2 (SO4)3 1 2 Fe(OH)3 b. Cu 12 CuCl2 4 3 5 6 5 3 FeCl3 4 CuSO4 7/ Hoàn thành 4 PTPU có d ng : BaCl + ? NaCl + ? 8/ Fe + A FeCl2 + B 9/ Cu + A B + C + D B + C A C + NaOH E FeCl2 + C D E + HCl F + C + D D + NaOH Fe(OH)3 + E A + NaOH G + D O O + HCl  + NaOH 10/ A  → B  → C  → D + CO,t → Cu t  11/ A C CaCO3 CaCO3 CaCO3 B D 12/ A C E Cu(OH)2 Cu(OH)2 Cu(OH)2 B D F +X +Y 13/ A1 → A2 → A3 CaCO3 CaCO3 CaCO3 +Z +T B1 → B2 → B3 14/ +X +Y O A1 → A2 → A3 Fe(OH)3 t Fe(OH)3 Fe(OH)3 +Z +T B1 → B2 → B3 15/ +X +Y O A1 → A2 → A3 Fe(OH)3 t Fe(OH)3 Fe(OH)3 3
 2. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh +Z +T B1 → B2 → B3 HD : A1 : Fe2O3 ; A2 : FeCl3 ; A3 :Fe(NO3)2 ; B1 : H2O B2 : Ba(OH)2 ; B3 : NaOH 16/ Bi t A là khoáng s n dùng ñ s n xu t vôi 17/ Xác ñ nh X , Y , Z và vi t các PTPU s ng , B là khí dùng n p vào bình ch a l a theo sơ ñ sau ? A Y B Cu(NO3)2 X CuCl2 C D Z 18/ Ph n ng : X + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O X là nh ng ch t nào ? vi t các PTPU minh h a ? 19/ Ch n ch t thích h p và vi t PTPU hoàn thành dãy chuy n hóa sau : Kim lo i oxit bazơ (1) dd bazơ (1) dd bazơ (2) dd bazơ (3) bazơ không tan oxit bazơ (2) Kim lo i (2) II/ ði u ch và tách các ch t : 1/ Vi t 3 PTPU khác nhau ñi u ch FeSO4 t Fe ? 2/ T CuSO4 trình bày 2 phương pháp khác nhau ñi u ch Cu ? 3/ Có m t m u th y ngân có l n thi c , chì . Làm th nào thu ñư c th y ngân tinh khi t ? 4/ ði t mu i ăn , nư c , s t . Vi t các PTPU ñi u ch Na , FeCl2 , Fe(OH)3 . 5/ T Fe , S , O2 , H2O . Vi t các PTPU ñi u ch 3 oxit , 3 axit , 3 mu i . 6/ B ng cách nào có th : ði u ch Ca(OH)2 t Ca(NO3)2 . ði u ch CaCO3 tinh khi t t ñá vôi bi t trong ñá vôi có CaCO3 l n MgCO3 , SiO2 . 7/ Nêu 3 phương pháp ñi u ch H2SO4 . 8/ Làm s ch NaCl t h n h p NaCl và Na2CO3 9/ Nêu 3 phương pháp làm s ch Cu(NO3)2 có l n AgNO3 10/ Làm th nào tách ch t khí : H2S ra kh i h n h p HCl và H2S . Cl2 ra kh i h n h p HCl và Cl2 . CO2 ra kh i h n h p SO2 và CO2 . O2 ra kh i h n h p O3 và O2 . 11/ Tách riêng Cu ra kh i h n h p g m v n ñ ng , v n s t và v n k m . 12/ Tách riêng khí CO2 ra kh i h n h p g m CO2 , N2 , O2 , H2 . 13/ Tách riêng t ng kim lo i ra kh i h n h p g m : Fe , Cu , Au b ng phương pháp hóa h c . 14/ B ng phương pháp hóa h c tách riêng t ng ch t khí CO2 , SO2 , N2 . 15/ Làm s ch Al2O3 có l n Fe2O3 và SiO2 .? 16/ T¸ch CuO ra kh i h n h p g m CuO , Cu , Ag . 17/ Tách riêng t ng ch t ra kh i h n h p : CuO , Cu , Au . Fe2O3 , CuO. N2 , CO2 , hơi nư c . 18/ Thu oxi tinh khi t ra kh i h n h p g m Cl2 , O2 , CO2 . 19/ Tách CO2 tinh khi t ra kh i h n h p g m CO2 , hơi nư c , khí HCl . 20/ Ch n cách nhanh nh t ñ tách Hg ra kh i h n h p g m Hg , Sn , Pb . 21/ Tách riêng khí N2 ra kh i h n h p g m CO2 , N2 , CO , H2 , hơi nư c .? 4
 3. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh 22/ Tách riêng Cu(NO3)2 và AgNO3 b ng phương pháp hóa h c ?. 23/ Tách riêng t ng ch t ra kh i h n h p g m : Al2O3 , Fe2O3 và SiO2 b ng p/pháp hóa h c . 24/ Tách riêng t ng ch t ra kh i h n h p g m CO và CO2 . 25/ Trình bày phương pháp làm s ch Na2SO2 có l n ZnCl2 và CaCl2 . III/ Nh n bi t các ch t : *Phân bi t các ch t d a vào tính ch t v t lý : 1, 2 ch t b t : AgCl và AgNO3 2, Fe , Cu và AgNO3 3 Cl2 , O2 và CO2 . *Phân bi t d a vào thu c th : - Dùng b t kì hóa ch t nào ph©n biƯt : 1 CaSO4 , Na2 SO4 , Na2S , MgCl2 2 Na2CO3 , NaOH , NaCl , HCl 3 HCl , H2SO4 , H2SO3 4 KCl , KNO3 , K2SO4 5 HNO3 , HCl , H2 SO4 6 Ca(OH)2 , NaOH ho c Ba(OH)2 , NaOH 7 H2SO4 , HCl , NaCl , Na2SO4 *Dùng thêm m t thu c th duy nh t : 1 Na2CO3 , BaCl2 , H2SO4 , Na2SO4 . 2 Na2SO3 , Na2CO3 , HCl , BaCl2 3 H2SO4 , HCl , BaCl2 4 Na2CO3 , MgSO4 , H2SO4 , Na2SO4. ( dùng quì tím ho c NaOH) 5 Fe , FeO , Cu . ( dùng HCl ho c H2 SO4) 6 Cu , CuO , Zn ( dùng HCl ho cH2 SO4) *Không dùng thu c th nào khác : 1 HCl , BaCl2 . Na2CO3 . 2 MgCl2 , Na2CO3 , NaOH , HCl 3 KCO3 , BaCl2 , H2 SO4 , MgCl2. 4 Na2CO3 , BaCl2 , H2SO4 , HCl 5 HCl , CaCl2 , Na2CO3 , AgNO3 . 6 Nh n bi t : NaCl , MgCl2 , H2 SO4 , CuSO4 , NaOH ( không dùng thu c th nào ) 7 Nh n bi t : NaCl , HCl , NaOH , Phenolphtalein 8 Nh n bi t : NO , CO , CO2 , SO2 . 9 Nh n bi t t ng ch t khí có trong h n h p khí : H2 , CO , CO2 , SO2 , SO3 10 Ch ñun nong nh n bi t : NaHSO4 , KHCO3 , Na2SO3 , Mg(HCO3)2 , Ba(HCO3)2 11 Ch dùng thêm nư c nh n bi t 3 oxit màu tr ng : MgO , Al2O3 , Na2O . 12 Có 5 m u kim lo i Ba , Mg , Fe , Ag , Al . N u ch dùng H2SO4 loãng có th nh n bi t nh ng kim lo i nào ? 13 Ch dùng kim lo i ñ phân bi t các d d ch : HCl , HNO3 , NaNO3 , NaOH , HgCl2. *Làm th nào ñ bi t trong bình có : 1 SO2 và CO2. 2 H2 SO4 , HCl , HNO3 3 Có 4 l ñ ng 4 dung d ch : K2CO3 , BaCl2 , HCl , K2 SO4 . Nh n bi t b ng cách : A Ch dùng kim lo i Ba . b Không dùng thêm thu c th nào khác . IV/ Toán v ñ tan và n ng ñ dung d ch : 5
 4. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh ð tan : 1,Tính ñ tan c a mu i ăn 20oC, bi t r ng nhi t ñ ñó 50 gam nư c hòa tan t i ña 17,95 gam mu i ăn ? 2,Có bao nhiêu gam mu i ăn trong 5 kg dung d ch bão hòa mu i ăn 20oC, bi t ñ tan c a mu i ăn nhi t ñ ñó là 35, 9 gam . 3,ð tan c a A trong nư c 10OC là 15 gam , 90OC là 50 gam. H i làm l nh 600 gam dung d ch bão hòa A 90OC xu ng 10OC thì có bao nhiêu gam A k t tinh ? 4,Có bao nhiêu gam tinh th NaCl tách ra khi làm l nh 1900 gam dung d ch NaCl bão hòa t 90OC ñ n 0OC . Bi t ñ tan c a NaCl 90OC là 50 gam và 0OC là 35 gam 5,Xác ñ nh lư ng AgNO3 tách ra khi làm l nh 2500 g dung d ch AgNO3 bão hòa 60 ®C xu ng còn 10 ® C . Cho bi t ñ tan c a AgNO3 60 ®C là 525 g và 10 ®C là 170 g . Tinh th ng m nư c : * Tìm % v kh i lư ng c a nư c k t tinh có trong tinh th ng m nư c * Tính kh i lư ng ch t tan khi bi t kh i lư ng tinh th * L p CTHH c a tinh th ng m nư c ☺ Phương pháp gi i : – Tính kh i lư ng mol ( ho c s mol) tinh th ng m nư c – Tìm kh i lư ng nư c có trong m t mol tinh th - Tìm s mol nư c ( ñó là s phân t nư c có trong tinh th ng m nư c ) Ví d : Tìm CTHH c a mu i ng m nư c CaCl2.xH2O . Bi t r ng lư ng Ca chi m 18,26% HD :- ð t M là kh i lư ng mol c a CaCl2.xH2O . Theo ph n trăm v kh i lư ng c a Ca ta có : m Ca 40 18,26 M = M = 100 M = 219(g) Kh i lư ng nư c trong tinh th : 219 – 111 = 108 (g) S mol nư c tinh th : x = 108 : 18 = 6 ( mol) V y CTHH c a tinh th mu i ng m nư c là CaCl2.6H2O N ng ñ dung d ch : Tính C% c a dd ch thu ñư c khi hòa tan 25 gam CuSO4.5H2O vào 175 gam nư c ? Tính C% c a dd ch thu ñư c khi hòa tan 4,48 lít khí HCl ñktc vào 500 ml nư c ? Tính C% c a dd ch thu ñư c khi hòa tan 56 lít khí NH3 ñktc vào 157 cm3 nư c ? 1,C n l y bao nhiêu gam CaCl2.6H2O ñ khi hòa tan vào nư c thì thu ñư c 200 ml dung d ch CaCl2 30% (D= 1,28 g/ml) ? a-Xác ñ nh n ng ñ mol c a dung d ch thu ñư c khi hòa tan 12,5 gam CuSO4.5H2Ovào 87,5 ml nư c ? 2,Tính C% khi tr n 200gam dung d ch NaCl 20% v i 300 gam dung d ch NaCl 5% ? 3,Tính n ng ñ mol khi tr n 200 ml dung d ch NaOH 0,01M v i 50 ml dung d ch NaOH 1M cho r ng không có s thay ñ i th tích khi tr n l n ? C n pha bao nhiêu gam dung d ch NaCl 8% vào 400 gam dung d ch NaCl 20 % ñ ñư c dung d ch NaCl 16% ? 4,C n pha bao nhiêu gam nư c vào 600 gam dung d ch NaOH 18% ñ ñư c dung d ch NaOH 15% ? . 5,C n pha bao nhiêu gam NaCl vào 800 gam dung d ch NaCl 10% ñ ñư c dung d ch NaCl 20% ?. 6,C n pha bao nhiêu ml dung d ch HCl 2M vào 500 ml dung d ch1M ñ ñư c dung d ch 1,2M .? 7, Hòa tan 6,66 gam tinh th Al2(SO4)3.nH2O vào nư c thành dung d ch A . L y 1/10 dung d ch A tác d ng v i dung d ch BaCl2 th y t o thành 0,699 gam k t t a . Xác ñ nh CTHH tinh th mu i sunfat c a nhôm ? 6
 5. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh 8,Hòa tan 24,4 gam BaCl2.xH2O vào 175,6 gam nư c t o thành d/ d ch 10,4% . Tìm x? 9, Cô c n r t t t 200ml dd CuSO4 0,2M thu ñư c 10 g tinh the CuSO4.pH2O . Tính p ? 10 , Cô c n c n th n 600 gam dung d ch CuSO4 8% thì thu ñư c bao nhiêu gam tinh th CuSO4.5H2O ? 11, C n l y bao nhiêu gam tinh th CuSO4.5H2Ova bao nhiêu gam dung d ch CuSO4 4% ñ ñi u ch 200 gam dung d ch CuSO4 8% ? 12 , Tr n 300 gam dung d ch HCl 7,3% v i 200 gam dung d ch NaOH 4% . Tính C% các ch t tan có trong dung d ch ? 13, Tr n 200 ml dung d ch H2SO4 20% (D= 1,137 g/ml) V i 400 gam dd BaCl2 5,2% thu ñư c k t t a A và dd B . Tính kh i lư ng k t t a A và C% các ch t có trong dd B ? 14 , Trong m t chi c c c ñ ng m t mu i cacbonat kim lo i hóa tr I . Thêm t t dung d ch H2SO4 10%vào c c cho ñ n khi khí v a thoát h t thu ñư c mu i Sunfat có n ng ñ 13,63% . H i ñó là mu i cacbonat c a kim lo i nào? 15, ð t cháy hoàn toàn 6,2 gam phot pho thu ñư c ch t A . Chia A làm 2 ph n ñ u nhau . – Ph n 1 hòa tan vào 500 gam nư c thu ñư c dung d ch B . Tính C% c a d/d ch B ? – Ph n 2 hòa tan vào bao nhiêu gam nư c ñ thu ñư c dung d ch 24,5% ? 16,Tr n 50 ml dung d ch HNO3 n ng ñ x M v i 150 ml dung d ch Ba(OH)2 0,2 M thu ñư c dung d ch A . Cho m t ít quỳ tím vào dung d ch A th y có màu xanh . Thêm t t 100 ml dung d ch HCl 0,1 M vào d/d ch A th y quỳ tr l i thành màu tím . Tính x ? 17,Kh hoàn toàn 2,4 gam h n h p CuO và FexOy cùng s mol như nhau b ng H2 thu ñư c 1,76 gam kim lo i . Hòa tan kim lo i ñó b ng dung d ch HCl dư th y thoát ra 0,448 lít khí H2 ñktc Xác ñ nh CTHH c a s t oxit ? V/ Tính thành ph n ph n trăm : 1,Cho 8 gam h n h p g m Cu và Fe tác d ng v i dung d ch HCl dư t o thành 1,68 lít khí H2 thoát ra ñktc . Tính % v kh i lư ng c a t ng kim lo i có trong h n h p ? 2,Cho h n h p g m Ag và Al tác d ng v i dung d ch H2SO4 dư t o thành 6,72 lít khí H2 thoát ra ñktc và 4,6 g ch t r n không tan . Tính % v kh i lư ng c a t ng kim lo i có trong h n h p ? 3,Cho 11 gam h n h p g m Al và Fe tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 2M t o thành 8,96 lít khí H2 thoát ra ñktc . a-Tính % v kh i lư ng c a t ng kim lo i có trong h n h p ? b-Tính th tích dung d ch HCl ñã tham gia ph n ng ? 4, Cho 8,8 gam h n h p g m Mg và MgO tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 14,6% .Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 28,5 gam mu i khan a-Tính % v kh i lư ng c a t ng ch t có trong h n h p ? b-Tính kh i lư ng dung d ch HCl ñã tham gia ph n ng ? c-Tính n ng ñ ph n trăm c a mu i t o thành sau ph n ng ? 5,Cho 19,46 gam h n h p g m Mg , Al và Zn trong ñó kh i lư ng c a Magie b ng kh i lư ng c a nhôm tác d ng v i dung d ch HCl 2M t o thành 16, 352 lít khí H2 thoát ra ñktc . a-Tính % v kh i lư ng c a t ng kim lo i có trong h n h p ? b-Tính th tích dung d ch HCl ñã dùng biets ngư i ta dùng dư 10% so v i lý thuy t ? 6,Hòa tan 13,3 gam h n h p NaCl và KCl vào nư c thu ñư c 500 gam dung d ch A L y 1/10 dung d ch A cho ph n ng v i AgNO3 t o thành 2,87 gam k t t a a-Tính % v kh i lư ng c a m i mu i có trong h n h p ? b-Tính C% các mu i có trong dung d ch A 7,D n 6,72 lít (ñktc) h n h p khí g m CH4 , C2H4 qua bình Brom dư th y kh i lư ng bình ñ ng dung d ch Brom tăng 5,6 gam . Tính % v kh i lư ng c a m i hiddro cacbon có trong h n h p? 8,D n 5,6 lít (ñktc) h n h p khí g m CH4 , C2H4 và C2H2 qua bình Brom dư th y kh i lư ng bình ñ ng dung d ch Brom tăng 5,4 gam . Khí thoát ra kh i bình ñư c ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 2,2 gam CO2 . Tính % v kh i lư ng c a m i hiddro cacbon có trong h n h p ? 7
 6. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh Chia 26 gam h n h p khí g m CH4 , C2H6 và C2H4 làm 2 ph n b ng nhau Ph n 1 : ð t cháy hoàn toàn thu ñư c 39,6 gam CO2 Ph n 2 : Cho l i qua bình ñ ng d/d ch brom dư th y có 48 gam brom tham gia ph n ng Tính % v kh i lư ng c a m i hi®ro cacbon có trong h n h p ? 9,Hòa tan hoàn toàn 10 gam h n h p c a Mg và MgO b ng dung d ch HCl . Dung d ch thu ñư c cho tác d ng v i v i dung d ch NaOH dư . L c l y k t t a r a s ch r i nung nhi t ñ cao cho ñ n khi kh i lư ng không ñ i thu ñư c 14 gam ch t r n. a-Tính % v kh i lư ng c a m i ch t có trong h n h p ban ñ u ? b-Tính th tích dung d ch HCl 2M t i thi u ñã dùng ? 10, Hòa tan hoàn toàn 24 gam h n h p c a Al và Mg b ng dung d ch HCl v a ñ . Thêm m t lư ng NaOH dư vào dung d ch . Sau ph n ng xu t hi n m t lư ng k t t a L c l y k t t a r a s ch r i nung nhi t ñ cao cho ñ n khi kh i lư ng không ñ i thu ñư c 4 g ch t r n a-Tính % v kh i lư ng c a m i kim lo i có trong h n h p ban ñ u ? b-Tính th tích dung d ch HCl 2M ñã dùng ? 11, Chia m t lư ng h n h p g m MgCO3 và CaCO3 làm 2 ph n b ng nhau . Ph n 1 : nhi t phân hoàn toàn thu ñư c 3,36 lít khí CO2 (ñktc) Ph n 2 : hòa tan h t trong dung d ch HCl r i cô c n dung d ch thu ñư c 15,85 gam h n h p mu i khan Tính % v kh i lư ng c a m i mu i cacbonat có trong h n h p ban ñ u ? 12, Kh 15,2 gam h n h p g m Fe2O3 và FeO b ng H2 nhi t ñ cao thu ñư c s t kim lo i . ð hòa tan h t lư ng s t này c n 0,4 mol HCl a-Tính % v kh i lư ng c a m i oxit có trong h n h p ban ñ u ? b-Tính th tích H2 thu ñư c ñktc ? 13,Cho m t lu ng CO dư ñi qua ng s ch a 15,3 gam h n h p g m FeO và ZnO nung nóng , thu ñư c m t h n h p ch t r n có kh i lư ng 12, 74 gam . Bi t trong ñi u ki n thí nghi m hi u su t các ph n ng ñ u ñ t 80% a-Tính % v kh i lư ng c a m i oxit có trong h n h p ban ñ u ? b-ð hòa tan hoàn toàn lư ng ch t r n thu ñư c sau ph n ng trên ph i dùng bao nhiêu lít dung d ch HCl 2M ? 14,Chia h n h p g m Fe và Fe2O3 làm 2 ph n b ng nhau Ph n 1 : cho m t lu ng CO ñi qua và nung nóng thu ñư c 11,2 gam Fe Ph n 2 : ngâm trong dung d ch HCl . Sau ph n ng thu ñư c 2,24 lít khí H2 ñktc Tính % v kh i lư ng c a m i ch t có trong h n h p ban ñ u ? VI/ Toán tăng , gi m kh i lư ng : 1, Nhúng m t th i s t 100 gam vào dung d ch CuSO4 . Sau m t th i gian l y ra r a s ch , s y khô cân n ng 101,6 gam . H i kh i kim lo i ñó có bao nhiêu gam s t , bao nhiêu gam ñ ng ? 2,Cho m t b n nhôm có kh i lư ng 60 gam vào dung d ch CuSO4 . Sau m t th i gian l y ra r a s ch , s y khô cân n ng 80,7 gam . Tính kh i lư ng ñ ng bám vào b n nhôm ? 3, Ngâm m t lá ñ ng vào dung d ch AgNO3 . Sau ph n ng kh i lư ng lá ñ ng tăng 0,76 gam . Tính s gam ñ ng ñã tham gia ph n ng ? 4, Ngâm ñinh s t vào dung d ch CuSO4 . Sau m t th i gian l y ra r a s ch , s y khô cân n ng hơn lúc ñ u 0,4 gam 5,Tính kh i lư ng s t và CuSO4 ñã tham gia ph n ng ? N u kh i lư ng dung d ch CuSO4 ñã dùng trên là 210 gam có kh i lư ng riêng là 1,05 g/ml . Xác ñ nh n ng ñ mol ban ñ u c a dung d ch CuSO4 ? 6 ,Cho 333 gam h n h p 3 mu i MgSO4 , CuSO4 và BaSO4 vào nư c ñư c dung d ch D và m t ph n không tan có kh i lư ng 233 gam . Nhúng thanh nhôm vào dung d ch D . Sau ph n ng kh i lư ng thanh kim lo i tăng 11,5 gam . Tính % v kh i lư ng c a m i mu i có trong h n h p trên ? 8
 7. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh 7, Cho b n s t có kh i lư ng 100 gam vào 2 lít dung d ch CuSO4 1M. Sau m t th i gian dung d ch CuSO4 có n ng ñ là 0,8 M . Tính kh i lư ng b n kim lo i , bi t r ng th tích dung d ch xem như không ñ i và kh i lư ng ñ ng bám hoàn toàn vào b n s t ? 8, Nhúng m t lá k m vào 500 ml dung d ch Pb(NO3)2 2M . Sau m t th i gian kh i lư ng lá k m tăng 2,84 gam so v i ban ñ u . 9, Tính lư ng Pb ñã bám vào lá Zn , bi t r ng lư ng Pb sinh ra bám hoàn toàn vào lá Zn. Tính m ng ñ M các mu i có trong dung d ch sau khi l y lá k m ra , bi t r ng th tích dung d ch xem như không ñ i ? VII/ Toán h n h p mu i axit – mu i trung hòa : 1,Dùng 30 gam NaOH ñ h p th 22 gam CO2 a-Có nh ng mu i nào t o thành b-Tính kh i lư ng các mu i t o thành . 2,Cho 9,4 gam K2O vào nư c . Tính lư ng SO2 c n thi t ñ ph n ng v i dung d ch trên ñ t o thành : a-Mu i trung hòa . b-Mu i axit c-H n h p mu i axit và mu i trung hòa theo t l mol là 2 : 1 3,Dung d ch A ch a 8 gam NaOH A,Tính th tích dung d ch H2SO4 0,5M c n dùng ñ hòa tan hoàn toàn dung d ch A B,Tính the tích SO2 c n thi t ñ khi tác d ng v i dung d ch A t o ra h n h p mu i axit và mu i trung hòa theo t l mol tương ng là 2 : 1 ? 4,Tính th tích CO2 c n thi t ñ khi tác d ng v i 16 gam dung d ch NaOH 10% t o thành: a-Mu i trung hòa ? b-Mu i axit ? c-H n h p mu i axit và mu i trung hòa theo t l mol là 2 : 3 ? 5,Dùng 1 lít dung d ch KOH 1,1M ñ h p th 80 gam SO3 a-Có nh ng mu i nào t o thành ? b-Tính kh i lư ng các mu i t o thành ? VIII/ Xác ñ nh CTHH : 1,Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam m t kim lo i hóa tr II b ng dung d ch HCl có 3,36 lít khí H2 thoát ra ñktc. H i ñó là kim lo i nào ? 2,Hòa tan 2,4 gam oxit c a m t kim lo i hóa tr II c n dùng 2,19 gam HCl . H i ñó là oxit c a kim lo i nào ? 3,Hòa tan 4,48 gam oxit c a m t kim lo i hóa tr II c n dùng 100 ml dung d ch H2SO4 0,8M . H i ñó là oxit c a kim lo i nào ? 4,Cho dung d ch HCl dư vào 11,6 gam bazơ c a kim lo i R có hóa tr II thu ñư c 19 gam mu i . Xác ñ nh tên kim lo i R ? 5,Cho 10,8 gam kim lo i hóa tri III tác d ng v i dung d ch HCl dư th y t o thành 53,4 gam mu i . Xác ñ nh tên kim lo i ñó / 6,Hòa tan 49,6 gam h n h p g m mu i sunfat và mu i cacbonat c a m t kim lo i hóa tr I vào nư c thu ñư c dung d ch A . Chia dung d ch A làm 2 ph n b ng nhau . Ph n 1 : Cho tác d ng v i dung d ch H2SO4 dư thu ñư c 2,24 lít khí ñktc Ph n 1 : Cho tác d ng v i dung d ch BaCl2 dư thu ñư c 43 gam k t t a tr ng . a. Tìm CTHH c a 2 mu i ban ñ u b. Tính % v kh i lư ng c a các mu i trên có trong h n h p ? 7, Hòa tan 1,84 gam m t kim lo i ki m vào nư c . ñ trung hòa dung d ch thu ñư c ph i dùng 80 ml dung d ch HCl 1M . Xác ñ nh kim lo i ki m ñã dùng ? 9
 8. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh 8, Hòa tan hoàn toàn 27,4 gam h n h p g m M2CO3 và MHCO3 ( M là kim lo i ki m ) b ng 500 ml dung d ch HCl 1M th y thoát ra 6,72 lít khí CO2 ( ñktc) . ð trung hòa lư ng axit còn dư ph i dùng 50 ml dung d ch NaOH 2M a-Xác ñ nh 2 mu i ban ñ u b-Tính % v kh i lư ng c a m i mu i trên ? 9,Có m t h n h p X g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr I và m t mu i c a kim lo i hóa tr II . Hòa tan hoàn toàn 18 gam X . b ng dung dich HCl v a ñ thu ñư c dung d ch Y và 3,36 lít CO2 (ñktc). a-Cô c n Y s thu ñư c bao nhiêu gam mu i khan ? b-N u bi t trong h n h p X s mol mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr I g p 2 l n s mol mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr II và nguyên t kh i c a kim lo i hóa tr I hơn nguyên t kh i c a kim lo i hóa tr II là 15 ñvC. Tìm CTHH 2 mu i trên ? 10,Có m t oxit s t chưa rõ CTHH . Chia lư ng oxit này làm 2 ph n b ng nhau Ph n 1 : tác d ng v a ñ v i 150 ml dung d ch HCl 3M Ph n 2 : nung nóng và cho lu ng CO ñi qua , thu ñư c 8,4 gam s t . Xác ñ nh CTHH c a s t oxit . 11,Hòa tan h t m gam h n h p g m ACO3 và BCO3 (A , B là 2 kim lo i hóa tr II) c n dùng 300 ml dung d ch HCl 1M . Sau ph n ng thu ñư c V lít khí CO2 (ñktc) và d/d ch A . Cô c n dung d ch A thu ñư c 30,1 gam mu i khan Xác ñ nh m ?Tìm V ? 12, Oxi hóa hoàn toàn 8 gam 2 kim lo i A , B (ñ u có hóa tr II) thu ñư c h n h p 2 oxit tương ng . ð hòa tan h t 2 oxit trên c n 150 ml dung d ch HCl 1M. Sau ph n ng thu ñư c dung d ch có 2 mu i . Cho NaOH vào dung d ch mu i này thu ñư c m t k t t a c c ñ i n ng m gam g m h n h p 2 hiñroxit kim lo i a.Viêt các PTPU x y ra ? b. Xác ñ nh m ? 13,A là oxit c a nitơ có phân t kh i là 92 có t l s nguyên t N và O là 1 : 2 . B là m t oxit khác c a nitơ . ñktc 1 lít khí B n ng b ng 1 lít khí CO2 . Tìm công th c phân t c a A và B ? 14, Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam kim lo i hóa tr II b ng 250 ml dung d ch H2SO4 0,3M . ð trung hòa lư ng axit dư c n dùng 60 ml dung d ch NaOH 0,5M , Xác ñ nh tên kim lo i ? 15,Nung 3 gam mu i cacbonat c a kim lo i A ( chưa rõ hóa tr ) thu ñư c 1,68 gam oxit . a-Xác ñ nh CTHH c a mu i ? b-N u hòa tan hoàn toàn 8 gam mu i trên b ng V lít dung d ch HCl 2M . Tính V ? IX/ Ch ng minh ch t tác d ng h t : 1,Cho 3,87 gam h n h p g m Mg và Al tác d ng v i 500 ml dung d ch HCl 1M a-Ch ng minh r ng sau ph n ng v i Mg và Al , axit v n còn dư ? b-N u ph n ng trên làm thoát ra 4,368 lít khí H2 (ñktc) . Hãy tính s gam Mg và Al ñã dùng ban ñ u ? 2,Tính th tích dung d ch ñ ng th i NaOH 2M và Ba(OH)2 0,1M c n dùng ñ trung hòa h t lư ng axit còn dư ? 3,Hòa tan 31,9 gam h n h p BaCl2 và CaCl2 vào nư c ñư c dung d ch A . Cho toàn b dung d ch A tác d ng v i 500 ml dung d ch Na2CO3 2M th y xu t hi n m t lư ng k t t a aCh ng t r ng lư ng k t t a trên thu ñư c là t i ña ? bN u cho toàn b lư ng dung d ch A tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3 thì thu ñư c 53,4 gam k t t a . Xác ñ nh % v kh i lư ng m i mu i ñã dùng ban ñ u ? 4,Cho 8,4 gam h n h p Zn và Mg tác d ng v i 500 ml dung d ch HCl 2M a-Ch ng minh r ng sau ph n ng axit v n còn dư ? b-N u thoát ra 4,48 lít khí ñktc . Hãy tính s gam Mg và Al ñã dùng ban ñ u 10
 9. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh c-Tính th tích ñ ng th i c a 2 dung d ch KOH 0,5 M và Ba(OH)2 1M c n dùng ñ trung hòa h t lư ng axit còn dư ? 5,Cho 7,8 gam h n h p Mg và Al tác d ng v i 500 ml dung d ch H2 SO4 1M a-Ch ng minh r ng sau ph n ng v i Mg và Al , axit v n còn dư ? b-N u ph n ng trên làm thoát ra 4,368 lít khí H2 (ñktc) . Hãy tính % v kh i lư ng c a Mg và Al ñã dùng ban ñ u ? 6,Cho 31,8 gam h n h p X g m 2 mu i MgCO3 và CaCO3 vào 0,8 lít dung d ch HCl 1M thu ñư c dung d ch Z . H i dung d ch Z có dư axit không ? 7,Cho vào dung d ch Z m t lư ng NaHCO3 dư thì th tích CO2 thu ñư c là 2,24 lít . tính kh i lư ng m i mu i có trong h n h p X ? X/ Áp d ng sơ ñ h p th c : 1,Tính kh i lư ng H2SO4 95% thu ñư c t 60 kg qu ng pirit n u hi u su t p/ ng là 85% ? 2,Dùng 150 gam qu ng pirit chưá 20% ch t trơ ñi u ch H2 SO4 . ðem toàn b lư ng axit ñi u ch ñư c hòa tan v a ñ m gam Fe2 O3 . T t c ph n ng x y ra hoàn toàn , hãy a-Tính kh i lư ng H2SO4 ñi u ch ñư c ? b-Tính m ? 3/ T 1 t n qu ng pirit chưá 90% FeS2 có th ñi u ch bao nhiêu lít H2SO4 ñ m ñ c 98% (d = 1,84 g/ml) , bi t hi u su t trong quá trình ñi u ch là 80% ? 4,Có the ñi u ch bao nhiêu t n CH3COOH t 100 t n CaC2 có 4% t p ch t , gi s các ph n ng ñ t hi u su t 100% ? XI/ Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng : 1,Xác ñ nh công th c phân t c a A , bi t r ng khi ñ t cháy 1 mol ch t A c n 6,5 mol oxi thu ñư c 4 mol CO2 và 5 mol nư c 2,ð t cháy m gam ch t A c n dùng 4,48 lít O2 thu ñư c 2,24 lít CO2 và 3,6 gam nư c . Tính m bi t th tích các ch t khí ñ u dư c ño ñktc 3,ð t cháy 16 gam ch t A c n 4,48 lít khí oxi (ñktc) thu ñư c khí CO2 và hơi nư c theo t l s mol là 1 : 2 . Tính kh i lư ng CO2 và H2O t o thành ? 4,Nung h n h p 2 mu i CaCO3 và MgCO thu ñư c 76 gam 2 oxit và 33,6 lít CO2 (ñktc) . Tính kh i lư ng h n h p ban ñ u ? 5,Cho h n h p 2 mu i A2SO4 và BSO4 có kh i lư ng 44,2 gam tác d ng v a ñ v i d/d ch BaCl2 t o thành 69,9 gam BaSO4 k t t a .Tìm kh i lư ng 2 mu i tan m i t o thành ? 6,Hòa tan 10 gam h n h p 2 mu i cacbonat có hóa tr II và III b ng dung d ch HCl thu ñư c dung d ch A và 0,672 lít khí (ñktc) . H i cô c n dung d ch A thì thu ñư c bao nhiêu gam mu i khan ? 7,Hòa tan 5,68 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a kim lo i thu c nhóm IIA và thu c 2 chu kì liên ti p b ng dung d ch HCl dư thu ñư c 1,344 lít khí (ñktc) và dung d ch A . H i cô c n dung d ch A thì thu ñư c bao nhiêu gam mu i khan ? 8,Cho lu ng khí CO ñi qua ng s ñ ng m gam h n h p g m Fe , FeO , Fe2O3 nung nóng . Sau khi k t thúc thí nghi m , thu ñư c 64 gam ch t r n A và 11,2 lít khí B (ñktc) có t kh i hơi so v i hiñro là 20,4 . Tính m ? XII/ Bi n lu n : Theo các kh năng ph n ng x y ra . Theo lư ng ch t ( gam , mol ) Theo phương trình vô ñ nh Theo tính ch t Theo gi i h n Theo k t qu bài toán Theo hóa tr 11
 10. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh 1,Hòa tan hoàn toàn 3,78 gam m t kim lo i M vào dung d ch HCl thu ñư c 4,704 lít khí H2(ñktc) . Xác ñ nh kim lo i M ? 2,Hòa tan hoàn toàn h n h p 4 g hai kim lo i A,B cùng hóa tr II và có t l mol là 1 :1 b ng dung d ch HCl thu ñư c 2,24 lít khí H2 ( ñktc) . H i A , B là các kim lo i nào trong các kim lo i sau : Mg , Ca , Ba , Zn , Fe , Ni ,( Bi t : Mg = 24 , Ca= 40 , Ba= 137 , Zn = 65, Fe = 56 , Ni = 58) . 3,A là h p ch t vô cơ khi ñ t nóng cho ng n l a màu vàng . Nung nóng A nhi t ñ cao ñư c ch t r n B , hơi nư c và khí C không màu , không mùi , làm ñ c nư c vôi trong . bi t ch t r n B cũng cho ng n l a màu vàng khi ñ t nóng . Xác ñ nh CTHH c a A và B và vi t các PTPU. 4,A là h p ch t vô cơ có nhi u ng d ng trong ngành xây d ng . Nung nóng A thu ñư c ch t r n B và khí C không màu không mùi . Cho C l i qua bình ñ ng nư c vôi trong dư l i th y xut hiƯn cht r n A . Xác ñ nh CTHH c a A và vi t các PTPU . 5,X là m t mu i vô cơ thư ng ñư c dùng trong phòng thí nghi m . Nung nóng X ñư c 2 khí Y và Z , trong ñó khí Y không màu , không mùi , không cháy . Còn Z là h p ch t ñư c t o b i 2 nguyên t hiddro và oxi . Xác ñ nh CTHH c a X . 6,A , B , C là h p ch t vô cơ c a m t kim lo i khi ñ t cháy ñ u cho ng n l a màu vàng . A tác d ng v i B t o thành C . Nung nóng B nhi t ñ cao t o thành C , hơi nư c và khí D là h p ch t c a cacbon . Bi t D tác d ng v i A t o ñư c B ho c C . Xác ñ nh CTHH c a A , B , C .. 7,Mu i A khi ñ t cháy cho ng n l a màu vàng . Nung nóng A ñư c ch t r n B và có hơi nư c thoát ra , A cũng như B ñ u tác d ng ñư c v i dung d ch HCl t o khí C không màu , không mùi , không cháy . Xác ñ nh CTHH c a A . XIII/ Phương pháp t ch n lư ng ch t : M t s cách ch n : Lư ng ch t tham gia ph n ng là 1 mol Lư ng ch t tham gia ph n ng theo s li u c a ñ bài . 1, Ho tan mt mui cacbonat kim lo¹i M b ng kh i lư ng v a ñ c a dung d ch H2SO4 9,8 % ta thu ñư c dung d ch mu i sunfat 14,18% . H i M là kim lo i gì ? 2,Hòa tan oxit m t kim lo i hóa tr II vào mot lư ng v a ñ dung d ch H2SO4 20% , thu ñư c dung d ch mu i có n ng ñ 22,6% . Xác ñ nh tên kim lo i ñã dùng ? 3,Cho 16 gam h p kim c a Beri và m t kim lo i ki m tác d ng v i nư c ta ñư c dung d ch A và 3,36 (L) khí H2 (ñktc) a-C n bao nhiêu ml dung d ch HCl 0,5M ñ trung hòa h t 1/10 dung d ch A ? b-L y 1/10 dung d ch A ri thêm vào ñó 99 ml dung d ch Na2 SO4 0,1 M thì th y dung d ch v n còn dư Ba2+ , nhưng n u thêm ti p 2 ml dung d ch n a thì th y dư SO4 2- . Xác ñ nh tên c a kim lo i ki m ? 4,Nhi t phân 9,4 gam mu i nitrat kim lo i t i ph n ng hoàn toàn th y còn l i 4 gam ch t r n . Xác ñ nh kim lo i có trong mu i ? 5,Hòa tan 2,84 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i thu c phân nhóm chính nhóm II và thu c 2 chu kì liên ti p nhau b ng dung d ch HCl dư ngư i ta thu ñư c dung d ch A và khí B .6, Cô c n dung d ch A thì thu ñư c 3,17 gam mu i khan . a-Tính th tích B (ñktc) .? b-Xác ñ nh tên 2 kim lo i ? 7,ð t cháy 1 gam ñơn ch t M c n dùng lư ng v a ñ oxi là 0,7 lít ( ñktc) . Xác ñ nh ñơn ch t M ? 8,Nung 3 gam mu i cacbonat c a kim lo i A chưa rõ hóa tr thu ñư c 1,68 gam oxit kim lo i A a-Xác ñ nh A ? b-Tính th tích dd HCl c n dùng ñ hòa tan h t 3 gam mu i cacbonat c a A trên ? XIV/ Phương pháp dùng các giá tr trung bình : 12
 11. http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Tài li u – ð thi mi n phí Bµi tËp ho¸ häc THCS NguyÔn Ngäc Anh A/ Phương pháp dùng các giá tr mol trung bình ( M ) Lưu ý : H n h p nhi u ch t : mhh M 1 n1 + M 2 n 2 + ..... + M i ni M = n hh = n1 + n 2 + ... + ni mhh M 1V1 + M 2V2 + ..... + M iVi M = n hh = V1 + V2 + ... + Vi H n h p 2 ch t : a, b ; % s mol M 1 n1 + M 2 (n − n1 ) M= n ; M = M1n1 + M2(1-n1) M 1V1 + M 2 (V − V1 ) M= n ; M = M1X1 + M2(1-X1) Hai kim lo i ki m M và M/ n m trong hai chu kì k ti p nhau c a b ng h th ng tu n hoàn . Hòa tan môyj ít h n h p M và M/ trong nư c ñư c dung d ch A và 0,336 lít khí H2 (ñktc) . Cho HCl dư vào dung d ch A và cô c n ñư c 2,075 gam mu i khan . Xác ñ nh tên kim lo i M và M/ ? Hòa tan vào nư c 7,14 gam h n h p mu i cacbonat và hiddro cacbonat c a m t kim lo i hóa tr I . Sau ñó thêm vào dung d ch thu ñư c m t lư ng dung d ch HCl v a ñ thì thu ñư c 0,672 lít khí ñktc Xác ñ nh tên kim lo i ? Nguyên t kh i c a 3 kim lo i hóa tr 2 t l v i nhau theo t s là 3 : 5 : 7 . T l s mol c a chúng trong h n h p là 4 : 2 : 1 . Sau khi hòa tan 2,32 gam h n h p trong HCl dư thu ñư c 1,568 lít H2 ñktc . Xác ñ nh 3 kim lo i bi t chúng ñ u ñ ng trư c H2 trong dãy Beketop . Hòa tan 46 gam h n h p Ba và 2 kim lo i ki m A , B thu c 2 chu kì liên ti p nhau ñư c dung d ch X và 11,2 lít khí (ñktc) N u thêm 0,18 mol Na2SO4 vò dung d ch X thì dung d ch sau ph n ng v n chưa k t t a h t Ba2+ N u thêm 0,21 mol Na2SO4 vò dung d ch X thì dung d ch sau ph n ng v n còn dư ion SO4 2- Xác ñ nh tên 2 kim lo i ki m ? 13
Đồng bộ tài khoản