intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Các đảo nhân tạo ở biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực (Tiếp theo và hết)

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
5
lượt xem
0
download

Các đảo nhân tạo ở biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực (Tiếp theo và hết)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày ý nghĩa quân sự và chiến lược của các đảo nhân tạo; tác động của các đảo nhân tạo đến an nhinh khu vực; suy xét chiến lược với cái giá phải trả cho các rủi ro về môi trường,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các đảo nhân tạo ở biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực (Tiếp theo và hết)

 1. Các đảo nhân tạo ở biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực (tiÕp theo vµ hÕt) MARY FIDES A. QUINTOS. Aritificial islands in the South China sea and their impact on regional (in)security. FSI Insights (CIRSS), Vol.II, No.2, March 2015. Lan Anh dÞch Tõ khãa: BiÓn §«ng, An ninh khu vùc, LuËt BiÓn, UNCLOS, ASEAN, Tr−êng Sa, Hoµng Sa, Trung Quèc ý nghÜa qu©n sù vµ chiÕn l−îc cña c¸c ®¶o nh©n t¹o kho¶ng 402 km, vµ c¨n cø Puerto Trung Quèc ®· ñy th¸c H¹m ®éi Princesa cña Philippines 500 km. H¹n Nam H¶i t¹i tØnh Qu¶ng §«ng tuÇn tra chÕ ®Þa lý nµy khiÕn cho chi phÝ hËu cÇn trªn toµn bé biÓn §«ng tõ eo biÓn §µi cña Trung Quèc ®Ó triÓn khai vµ duy tr× Loan ®Õn B·i ngÇm James bao gåm mét sè l−îng lín c¸c lùc l−îng qu©n sù quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr−êng Sa. vµ tµu thuyÒn trong vïng biÓn §«ng gia Trung Quèc ®· vµ ®ang cñng cè n¨ng t¨ng, do ®ã, dÉn ®Õn viÖc Trung Quèc lùc h¶i qu©n vµ kh«ng qu©n cña H¹m ph¶i x©y dùng mét c¨n cø qu©n sù t¹i ®éi Nam H¶i ®Ó kh¼ng ®Þnh tuyªn bè quÇn ®¶o Tr−êng Sa ë biÓn §«ng (S. chñ quyÒn cña m×nh t¹i biÓn §«ng b»ng Nguyen, 2014). c¸ch trang bÞ cho h¹m ®éi tµu ngÇm, tµu Mét hßn ®¶o nh©n t¹o ë Tr−êng Sa trôc h¹m, tµu khu trôc, tµu ®æ bé vµ cã thÓ ®−îc sö dông nh− mét c¨n cø m¸y bay chiÕn ®Êu. qu©n sù vÜnh viÔn vµ täa l¹c t¹i mét vÞ §Ó chøa sè l−îng thiÕt bÞ ngµy cµng trÝ chiÕn l−îc h¬n ®Ó cã thÓ chøa c¸c tµi t¨ng cña H¹m ®éi Nam H¶i, Trung s¶n h¶i qu©n cña H¹m ®éi Nam H¶i cña Quèc ®· x©y dùng mét c¨n cø h¶i qu©n Trung Quèc, bao gåm c¶ tµu tuÇn d−¬ng kh¸c ë VÞnh Yalong gÇn c¨n cø h¶i qu©n vµ m¸y bay. Tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng Yulin hiÖn t¹i ë H¶i Nam (Z. Keyuan, cña c¸c ®¶o nh©n t¹o, chóng còng cã thÓ 2011). Tuy nhiªn, kho¶ng c¸ch tõ H¶i cã kh¶ n¨ng hç trî tµu d−íi mÆt n−íc, Nam-Trung Quèc, n¬i chøa mét sè tµu bao gåm c¶ tµu ngÇm. §¶o còng cã thÓ ngÇm vµ tµu tuÇn d−¬ng cña Trung phôc vô qu©n nh©n, cung cÊp ph−¬ng Quèc, ®Õn quÇn ®¶o Tr−êng Sa lµ tiÖn trî gióp, vµ lµ mét trung t©m chØ kho¶ng 933 km, so víi kho¶ng c¸ch tõ huy hoÆc s©n tËp. Mét hßn ®¶o nh©n t¹o c¨n cø Cam Ranh cña ViÖt Nam chØ còng cã thÓ lµ mét “tµu s©n bay” cã hiÖu
 2. 50 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2015 qu¶ bëi v× nã kh«ng thÓ ch×m vµ cã thÓ tr−íng ®èi víi chñ quyÒn kh«ng thÓ duy tr× ho¹t ®éng l©u dµi h¬n. §iÒu ®Æc tranh c·i ®èi víi gÇn nh− toµn bé biÓn biÖt quan träng hiÖn nay lµ chiÕc tµu s©n §«ng, ®iÒu nµy lµ tr¸i víi Tuyªn bè bay ®Çu tiªn cña Trung Quèc vÉn ®ang ASEAN-Trung Quèc n¨m 2002 vÒ øng tr¶i qua qu¸ tr×nh thö nghiÖm trªn biÓn xö cña c¸c bªn ë biÓn §«ng vµ vµ dÔ bÞ háng hãc h¬n so víi tµu ngÇm UNCLOS(*). líp Kilo cña ViÖt Nam (S. Nguyen, 2014). ViÖt Nam tuyªn bè chñ quyÒn ®èi T¸c ®éng cña c¸c ®¶o nh©n t¹o ®Õn an ninh khu vùc víi toµn bé quÇn ®¶o Tr−êng Sa. §¸p l¹i Nh×n chung, an ninh cã nghÜa lµ c¸c ho¹t ®éng khai hoang cña Trung kh«ng cã c¸c mèi nguy hiÓm kh¸ch quan, Quèc, ph¸t ng«n viªn Bé Ngo¹i giao vÝ dô nh− c¸c mèi ®e däa an ninh, th¸ch ViÖt Nam Lª H¶i B×nh cho biÕt: ViÖt thøc, lç hæng vµ rñi ro (H. Brauch, 2005). Nam kiªn quyÕt ph¶n ®èi c¸c ho¹t ®éng An ninh khu vùc ®−îc ®Þnh nghÜa lµ “mét phi ph¸p cña Trung Quèc vµ yªu cÇu nhãm c¸c quèc gia cã mèi quan t©m an Trung Quèc t«n träng chñ quyÒn cña ninh hµng ®Çu liªn kÕt víi nhau ®ñ chÆt ViÖt Nam, thùc hiÖn nghiªm tóc DOC, chÏ ®Ó an ninh quèc gia cña hä kh«ng thÓ chÊm døt ngay viÖc khai hoang, ph¸ vì bÞ xem xÐt t¸ch b¹ch nhau trªn thùc tÕ” nguyªn tr¹ng t¹i quÇn ®¶o Tr−êng Sa, (B. Buzan, 1981). Khu vùc trong bµi vµ kh«ng ®Ó t¸i diÔn nh÷ng hµnh vi sai nghiªn cøu nµy chñ yÕu lµ §«ng ¸, n¬i tr¸i t−¬ng tù(**). biÓn §«ng täa l¹c. Tuy nhiªn, nghiªn cøu nµy kh«ng lo¹i trõ c¸c quèc gia cã nh÷ng Mü còng chØ trÝch c¸c ho¹t ®éng cña mèi quan t©m ®èi víi khu vùc, ngay c¶ Trung Quèc ë biÓn §«ng. Theo Bé khi c¸c quèc gia nµy vÒ mÆt ®Þa lý kh«ng tr−ëng Quèc phßng Mü Chuck Hagel: n»m trong §«ng ¸. Trong thêi gian gÇn ®©y, Trung Quèc ®· cã nh÷ng hµnh ®éng g©y mÊt æn ®Þnh, Philippines, ViÖt Nam vµ Mü bµy tá ®¬n ph−¬ng kh¼ng ®Þnh tuyªn bè chñ mèi quan t©m nghiªm tóc vÒ viÖc Trung quyÒn cña m×nh ë biÓn §«ng. Trung Quèc x©y dùng c¸c ®¶o nh©n t¹o ë quÇn Quèc bÞ h¹n chÕ tiÕp cËn b·i §¸ Hoµng ®¶o Tr−êng Sa. Nham, g©y ¸p lùc lªn sù hiÖn diÖn l©u Khi gi¸n tiÕp ¸m chØ Trung Quèc ®êi cña Philippines ë B·i Cá M©y, b¾t trong kú häp thø 69 cña §¹i héi ®ång ®Çu ho¹t ®éng khai hoang ®Êt t¹i nhiÒu Liªn Hîp Quèc, Bé tr−ëng Bé Ngo¹i ®Þa ®iÓm, di chuyÓn mét giµn khoan dÇu giao Philippines Albert del Rosario ®· nªu: Trong hai n¨m qua, quèc gia nµy ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng (*) Ph¸t biÓu cña Bé tr−ëng Bé Ngo¹i giao khai hoang ®Êt ë b·i §¸ G¹c Ma, b·i §¸ Philippines Albert del Rosario, t¹i Kú häp thø 69 cña §¹i héi ®ång Liªn Hîp Quèc, Phiªn häp th¶o Ken Nan vµ b·i §¸ T− NghÜa, b·i §¸ luËn chung cÊp cao, ngµy 29/09/2014, Ch©u Viªn vµ b·i §¸ Ga Ven trong quÇn http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/p ®¶o Tr−êng Sa. Nh÷ng ho¹t ®éng ®¬n df/PH_en.pdf (truy cËp ngµy 18/11/2014). ph−¬ng nµy, trong sè nh÷ng ho¹t ®éng (**) Ph¸t biÓu cña ph¸t ng«n viªn Bé Ngo¹i giao kh¸c, t¹o thµnh mét phÇn cña mét m« ViÖt Nam Lª H¶i B×nh vÒ c¸c ho¹t ®éng khai h×nh buéc thay ®æi hiÖn tr¹ng trªn biÓn hoang phi ph¸p cña Trung Quèc, ngµy 6/11/2014, http://www.vietnamembassy-philippines.org/en/ ®Ó thóc ®Èy c¸i gäi lµ vÞ trÝ ®−êng chÝn news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tinkhac/ ®o¹n, mét yªu s¸ch mang tÝnh bµnh ns141111170557 (truy cËp ngµy 18/11/2014).
 3. C¸c ®¶o nh©n t¹o ë biÓn §«ng… 51 vµo vïng biÓn tranh chÊp gÇn quÇn ®¶o nghi ngê khi Trung Quèc n¨m nay míi Hoµng Sa(*). chØ b¾t ®Çu x©y dùng mét s©n bay nhá, Australia còng bµy tá sù hç trî ®èi vµ cÇn thiÕt, ®Ó n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng víi Philippines vµ ®Ò nghÞ cña Mü vÒ mét trªn c¸c ®¶o (Reuters, 2014). lÖnh cÊm c¸c ho¹t ®éng cô thÓ trong biÓn ViÖc x©y dùng c¸c hßn ®¶o nh©n t¹o §«ng. Th«ng c¸o chung ban hµnh bëi ë Tr−êng Sa kh«ng ph¶i lµ mét hiÖn Australia vµ Mü sau Héi nghÞ Bé tr−ëng t−îng míi trong khu vùc nh− ®· th¶o cña hai n−íc diÔn ra ngµy 12/08/2014 nªu luËn trong c¸c phÇn tr−íc. Tuy nhiªn, cã r»ng, hai quèc gia “kh¼ng ®Þnh ñng hé mét sù kh¸c biÖt lín gi÷a c¸c ho¹t ®éng viÖc ‘®ãng b¨ng’ tù nguyÖn cña c¸c bªn cña Trung Quèc vµ c¸c ho¹t ®éng cña tranh chÊp ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong c¸c bªn tranh chÊp kh¸c. MÆc dï ViÖt khu vùc biÓn tranh chÊp”(**). Nam vµ Malaysia tr−íc ®©y ®· x©y Trung Quèc, mÆt kh¸c, ®· b¸c bá dùng ®¶o nh©n t¹o, sù kh¸c biÖt ®ã lµ nh÷ng quan ng¹i nµy. Cho r»ng kh«ng “hä x©y dùng dùa trªn c¸c thùc thÓ tù cã g× bÊt th−êng trong viÖc x©y dùng c¸c nhiªn hiÖn cã trªn mÆt n−íc, trong khi ®¶o nh©n t¹o trong quÇn ®¶o Tr−êng Sa Trung Quèc t¹o ra ®¶o hoµn thiÖn ë n¬i mµ hä gäi lµ quÇn ®¶o Nam Sa, ph¸t vèn tr−íc ®©y kh«ng cã g×”(*). ng«n viªn Bé Ngo¹i giao Trung Quèc C¸c quèc gia cã ph¶n øng kh¸c nhau Hoa Xu©n O¸nh ph¸t biÓu: Trung Quèc ®èi víi mét vÊn ®Ò dùa trªn nhËn thøc kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn kh«ng thÓ tranh cña hä vÒ mèi ®e däa. Stephen Walt x¸c c·i ®èi víi quÇn ®¶o Nam Sa vµ c¸c ®Þnh ®−îc bèn yÕu tè cã ¶nh h−ëng ®Õn vïng biÓn l©n cËn, vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhËn thøc mèi ®e däa trong ®ã bao gåm Trung Quèc trªn c¸c ®¶o vµ r¹n san h« søc m¹nh tæng hîp, sù gÇn gòi ®Þa lý, cã liªn quan cña quÇn ®¶o Nam Sa søc m¹nh tÊn c«ng vµ ý ®å x©m l−îc. hoµn toµn n»m trong chñ quyÒn cña Søc m¹nh tæng hîp ®Ò cËp ®Õn tæng Trung Quèc vµ hoµn toµn chÝnh ®¸ng(***). nguån lùc cña mét quèc gia, bao gåm c¶ Ngoµi ra, Trung Quèc lËp luËn r»ng kh¶ n¨ng qu©n sù cña quèc gia ®ã. Søc nh÷ng lêi chØ trÝch cña céng ®ång quèc m¹nh tæng hîp cµng lín, mèi ®e däa tÕ hµm ý tiªu chuÈn kÐp: T¹i sao kh«ng quèc gia ®ã cã thÓ g©y ra cho quèc gia ai nãi g× khi c¸c n−íc kh¸c x©y dùng s©n kh¸c cµng lín. Sù gÇn gòi ®Þa lý lµ kh¶ bay bõa b·i? Nh−ng l¹i cã rÊt nhiÒu n¨ng t¹o ra søc m¹nh vµ søc m¹nh nµy gi¶m dÇn theo kho¶ng c¸ch; do ®ã, c¸c (*) Ph¸t biÓu cña Bé tr−ëng Quèc phßng Mü quèc gia ë gÇn cã mèi ®e däa lín h¬n so Chuck Hagel t¹i §èi tho¹i Shangri-La, th¸ng víi nh÷ng quèc gia ë xa. Søc m¹nh tÊn 5/2014, http://www.iiss.org/en/events/shangri%20 c«ng vµ ý ®å x©m l−îc liªn quan ®Õn la%20dialogue/archive/2014-c20c/plenary-1- d1ba/chuck-hagel-a9cb (truy cËp ngµy møc ®é hung h¨ng hoÆc chñ tr−¬ng 18/11/2014). bµnh tr−íng mét quèc gia thÓ hiÖn (S. (**) Tuyªn bè chung AUSMIN 2014, ngµy Walt, 1985). 12/08/2014, https://www.dfat.gov.au/geo/us/ausmin/ ausmin14-joint-communique.html (truy cËp ngµy Søc m¹nh tæng hîp cña Trung Quèc 18/11/2014). d−êng nh− ®· t¨ng lªn trong nh÷ng (***) Häp b¸o th−êng kú cña ph¸t ng«n viªn Bé n¨m qua; chi tiªu qu©n sù trong n¨m Ngo¹i giao Trung Quèc Hoa Xu©n O¸nh, ngµy 9/09/2014, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw _665399/s2510_665401/t1189470.shtml (truy cËp (*) ý kiÕn cña Jay Batongbacal, ViÖn Nghiªn cøu ngµy 18/11/2014). c¸c vÊn ®Ò biÓn vµ luËt biÓn, 25/11/2014.
 4. 52 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2015 2013 −íc tÝnh ®¹t 188 tû USD, t¨ng tõ hïng vÜ ë phÝa b¾c, mµ sÏ lµ quèc gia 91 tû USD trong n¨m 2008 vµ 34 tû n»m ë vÞ trÝ chiÕn l−îc ë trung t©m cña USD n¨m 2003, so víi møc chi tiªu khu vùc cã tranh chÊp, n¬i nã cã thÓ cã qu©n sù chung cña c¸c quèc gia §«ng kh¶ n¨ng ®−îc t¨ng c−êng sù cã mÆt tiªn Nam ¸ lµ vµo kho¶ng 35 tû USD trong phong(*). Trung Quèc sÏ dÔ dµng tiÕp cËn n¨m 2013, 24 tû USD n¨m 2008, vµ 14 tµi nguyªn trong khu vùc biÓn §«ng tû USD n¨m 2003 ®ang bÞ tranh chÊp h¬n, ®Ó giµnh quyÒn (http://www.sipri.org/research/armamen kiÓm so¸t c¸c ®−êng giao th«ng trªn biÓn, ts/milex/...). Kho¶ng c¸ch rÊt lín vÒ tiÒm ®Ó triÓn khai lùc l−îng cho c¸c ho¹t ®éng lùc qu©n sù nµy sÏ tù ®éng ®Æt c¸c n−íc qu©n sù nh− c¸c ho¹t ®éng tuÇn tra, ®ang ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc gi¸m s¸t, hoÆc ®Ó tõ chèi tù do hµng h¶i gia cã tuyªn bè chñ quyÒn ë biÓn §«ng, cña c¸c quèc gia tranh chÊp kh¸c nh− ®· vµo thÕ yÕu so víi Trung Quèc. C¸c nhµ lµm víi mét tµu Philippines trªn ®−êng ph©n tÝch ®· kÕt luËn r»ng, trªn thùc tÕ, ®Õn B·i Cá M©y th¸ng 3/2014. søc m¹nh kinh tÕ vµ hµng h¶i cña Robert Haddick vµ Peter Ford nhËn Trung Quèc lµ mét trong nh÷ng ®éng thÊy r»ng viÖc Trung Quèc khai hoang lùc cho viÖc hiÖn ®¹i hãa h¶i qu©n trong ®Êt t¹i quÇn ®¶o Tr−êng Sa còng lµ mét khu vùc §«ng Nam ¸ (G. Till vµ J. sù tiÕp nèi cña chiÕn l−îc “c¾t l¸t Chan, 2013). VÝ dô, trong khi mét trong salami” cña quèc gia nµy ë biÓn §«ng - nh÷ng −u tiªn cña Trung Quèc trong mét chiÕn l−îc bµnh tr−íng ®−îc m« t¶ chiÕn l−îc qu©n sù lµ sù r¨n ®e h¹t nh− lµ sù tÝch lòy chËm nh÷ng hµnh nh©n trªn biÓn bao gåm c¶ tµu ngÇm, ®éng nhá b»ng c¸ch chiÕm mét r¹n san th× lùc l−îng h¶i qu©n cña mét sè quèc h« t¹i mét thêi ®iÓm ®Ó dÉn ®Õn mét sù gia gi¸p biÓn §«ng còng ®ang ®−îc t¨ng thay ®æi chiÕn l−îc lín trong thêi gian c−êng ®¸ng kÓ bao gåm c¶ viÖc sö dông dµi (G. Haddick, 2012; Xem thªm: P. hoÆc mua l¹i cña tµu ngÇm. Singapore, Ford, 2014). N¨m 1994, Trung Quèc Malaysia vµ ViÖt Nam ®ang trë thµnh chiÕm b·i §¸ Vµnh Kh¨n b»ng c¸ch x©y nh÷ng n−íc së h÷u vµ khai th¸c tµu dùng c¸c c«ng tr×nh b»ng gç t¹m thêi ngÇm lÇn ®Çu tiªn, Indonesia vµ §µi mµ Trung Quèc gäi lµ n¬i tró Èn cho Loan còng cã kÕ ho¹ch phôc håi n¨ng ng− d©n. Trung Quèc ®· vµ ®ang tõng lùc cña lùc l−îng tµu ngÇm cña m×nh, b−íc më réng c¸c c«ng tr×nh nµy, vµ Thailand ®· cho thÊy sù quan t©m chuyÓn ®æi chóng thµnh c¸c khèi bª tham gia c¸c n−íc së h÷u tµu ngÇm t«ng. B·i §¸ Vµnh Kh¨n hiÖn ®ang cã trong khu vùc (Nien-Tsu vµ c¸c t¸c gi¶ mét tßa nhµ ba tÇng ®−îc trang bÞ hÖ kh¸c, 2013, tr.41-42). Philippines còng thèng radar vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Sau cã ý ®Þnh mua m¸y bay trùc th¨ng khi l©m vµo t×nh tr¹ng bÕ t¾c víi chèng tµu ngÇm cho HÖ thèng kh«ng lùc Philippines ë §¶o Hoµng Nham vµo H¶i qu©n cña n−íc nµy. n¨m 2012, Trung Quèc hiÖn diÖn TÝnh chÊt vÜnh viÔn c¸c ®¶o nh©n t¹o th−êng trùc trong khu vùc vµ ng¨n chÆn nh− mét l·nh thæ ®Êt liÒn rÊt cã thÓ ®ãng gãp vµo sù gÇn gòi ®Þa lý cña Trung (*) Tõ c¸c cuéc th¶o luËn víi §¹i óy Teddy Quèc ®èi víi khu vùc. Sau khi hoµn Quinzon, Gi¸m ®èc Phßng Nghiªn cøu ChiÕn l−îc H¶i qu©n, H¶i qu©n Philippines. Tuyªn bè chØ lµ thµnh c¸c ®¶o nh©n t¹o, Trung Quèc sÏ ®¸nh gi¸ c¸ nh©n cña «ng vµ kh«ng ph¶i lµ quan kh«ng cßn chØ lµ mét ng−êi hµng xãm ®iÓm chÝnh thøc cña H¶i qu©n Philippines.
 5. C¸c ®¶o nh©n t¹o ë biÓn §«ng… 53 ng−êi Philippines x©m nhËp vµo ®¶o. thêi do Malaysia ®Ö tr×nh, Singapore “sÏ Ho¹t ®éng tr−íc ®©y cña Trung Quèc t¹i t¹m dõng c¸c ho¹t ®éng khai hoang ®Êt quÇn ®¶o Tr−êng Sa lµ m« h×nh ®· g©y ®ai hiÖn t¹i cña m×nh cho ®Õn khi lo l¾ng ®Æc biÖt cho Philippines; nh÷ng Singapore ®· thùc hiÖn vµ c«ng bè mét nç lùc khai hoang thµnh c«ng ë Tr−êng ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ c¸c t¸c ®éng tiÒm n¨ng Sa còng cã thÓ khuyÕn khÝch Trung cña c¸c ho¹t ®éng nµy lªn m«i tr−êng vµ Quèc lµm nh− vËy t¹i §¶o Hoµng Nham, c¸c khu vùc ven biÓn bÞ ¶nh h−ëng”(*). ®e däa nghiªm träng tíi an ninh cña UNCLOS còng nªu râ “ph¶i ®−a ra Philippines do ®¶o nµy chØ n»m c¸ch bê th«ng b¸o thÝch ®¸ng vÒ viÖc x©y dùng biÓn chÝnh cña Philippines 220 km. c¸c ®¶o nh©n t¹o, l¾p ®Æt hay x©y dùng, Sù xuÊt hiÖn cña c¸c tµu Trung vµ ph¶i duy tr× c¸c ph−¬ng tiÖn th−êng Quèc ë biÓn §«ng sÏ diÔn ra th−êng trùc ®Ó c¶nh b¸o vÒ sù xuÊt hiÖn cña c¸c xuyªn, ®Æc biÖt lµ víi sù thuËn tiÖn c¸c ®¶o nh©n t¹o”(**). Robert Beckman, mét ®¶o nh©n t¹o mang l¹i cho Trung Quèc chuyªn gia vÒ UNCLOS, còng nãi thªm khi ®−îc sö dông lµm c¬ së qu©n sù, r»ng “nÕu mét quèc gia ®ang cã kÕ ®iÒu nµy ch¾c ch¾n sÏ dÉn ®Õn bÊt æn an ho¹ch ho¹t ®éng trong mét khu vùc ninh gia t¨ng trong khu vùc. BÊt æn an thuéc thÈm quyÒn vµ kiÓm so¸t cña ninh cã thÓ khiÕn c¸c n−íc l¸ng giÒng m×nh nh−ng cã thÓ g©y t¸c h¹i ®èi víi cña Trung Quèc t¨ng c−êng hiÖn diÖn m«i tr−êng biÓn cña c¸c quèc gia kh¸c, h¶i qu©n cña hä ë biÓn §«ng, dÉn ®Õn quèc gia nµy cã ‘nhiÖm vô hîp t¸c’ víi nguy c¬ xung ®ét ngÉu nhiªn mµ cã thÓ nh÷ng quèc gia ®ã. Quèc gia nµy ph¶i leo thang trong mét bÕ t¾c ngo¹i giao tham kh¶o tr−íc mét c¸ch cã thiÖn chÝ lín, cã thÓ liªn quan ®Õn kh«ng chØ c¸c ý kiÕn cña c¸c quèc gia cã thÓ bÞ ¶nh bªn cã tuyªn bè chñ quyÒn l·nh thæ vµ h−ëng” (http://www.abs-cbnnews.com/ hµng h¶i trong khu vùc mµ cßn c¶ focus/...). nh÷ng quèc gia ngoµi khu vùc. HiÖn ®¹i MÆc dï c¸c cuéc th¶o luËn ph¸p lý hãa h¶i qu©n trong khu vùc còng chØ ra ®−îc dùa trªn gi¶ ®Þnh r»ng kh«ng cã r»ng c¸c cuéc xung ®ét trong t−¬ng lai tranh chÊp chñ quyÒn, vµ r»ng x¸c ®Þnh cã thÓ kh«ng cßn giíi h¹n ë mÆt chiÕn râ thÈm quyÒn ®èi víi mét khu vùc trªn ®Êu, mµ cßn cã thÓ bao gåm viÖc sö biÓn (mµ kh«ng ph¶i lµ tr−êng hîp cña dông c¸c tµu ngÇm víi c¸c kh¶ n¨ng h¹t biÓn §«ng), th× kh«ng nªn bá qua lËp nh©n, ®Æc biÖt lµ khi c¸c ®¶o nh©n t¹o luËn r»ng viÖc x©y dùng c¸c ®¶o nh©n ®−îc sö dông nh− mét c¨n cø tµu ngÇm. t¹o t¹o ra mèi ®e däa ®èi víi m«i tr−êng. Suy xÐt chiÕn l−îc víi c¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho c¸c rñi ro T¸c ®éng cña c¸c ®¶o nh©n t¹o lªn vÒ m«i tr−êng: Mét nguy c¬ qu¸ lín ®Ó bá qua m«i tr−êng kh¸c nhau tïy theo ®Þa Ngoµi nh÷ng suy xÐt chiÕn l−îc, c¸c ph−¬ng hoÆc ®Æc tÝnh hoÆc thµnh phÇn ®¶o nh©n t¹o ®Òu g©y t¸c h¹i ®Õn m«i cña m«i tr−êng biÓn, n¬i c¸c hßn ®¶o tr−êng biÓn, mét mèi nguy hiÓm ®−îc nh©n t¹o ®−îc x©y dùng. Tuy nhiªn, ¶nh c«ng nhËn bëi luËt ph¸p quèc tÕ. Trong h−ëng th−êng thÊy cña viÖc x©y dùng tr−êng hîp khai hoang ®Êt cña ®¶o nh©n t¹o dùa trªn c¸c nghiªn cøu Singapore trong vµ xung quanh eo biÓn (*) Johor, Tßa ¸n Quèc tÕ vÒ LuËt BiÓn LÖnh cña Tßa ¸n Quèc tÕ vÒ LuËt BiÓn ®èi víi vô Singapore khai hoang ®Êt trong vµ quanh eo (ITLOS) ph¸n quyÕt vµo n¨m 2003, theo biÓn Johor, ngµy 08/10/2003. yªu cÇu ®èi víi nh÷ng biÖn ph¸p t¹m (**) UNCLOS, §iÒu 60 (3).
 6. 54 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2015 khoa häc ®−îc tiÕn hµnh trªn ®¶o Palm kh¸c cña an ninh cña Trung Quèc vµ ë Dubai (vµ còng ®· ®−îc chØ ®Þnh bëi lµm tæn h¹i quan hÖ cña Trung Quèc víi ITLOS vÒ tr−êng hîp Malaysia- c¸c n−íc l¸ng giÒng. Trong bèi c¶nh c¸c Singapore) ®ã lµ « nhiÔm biÓn. Khai vÊn ®Ò x©y dùng ®¶o nh©n t¹o ë Tr−êng hoang ®Êt g©y båi l¾ng, « nhiÔm n−íc, Sa cña Trung Quèc, Philippines ®· lµm t¨ng ®é ®ôc hoÆc vÈn ®ôc vïng quyÕt ®Þnh t¹m dõng kÕ ho¹ch c¶i t¹o n−íc gÇn khu vùc x©y dùng, g©y ¶nh ®−êng b¨ng t¹i ®¶o Pagasa cña m×nh h−ëng ®Õn ®éng vËt hoang d· ë biÓn. nh»m gãp phÇn lµm dÞu bít c¨ng th¼ng Ho¹t ®éng n¹o vÐt ®Ó x©y dùng c¸c ®¶o trong khu vùc tranh chÊp. Tuy nhiªn, nh©n t¹o còng cã thÓ lµm háng c¸c r¹n khi kh«ng cã ý chÝ thèng nhÊt cña tÊt c¶ san h«, ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn hÖ sinh c¸c bªn tranh chÊp nh»m lµm dÞu bÇu th¸i d−íi n−íc. H¬n n÷a, ho¹t ®éng n¹o kh«ng khÝ c¨ng th¼ng, sù bÊt tin vµ bÊt vÐt dÉn ®Õn viÖc khuÊy mét l−îng ®¸ng æn sÏ tiÕp tôc ¸m ¶nh khu vùc nµy. kÓ c¸c trÇm tÝch mÞn, g©y ng¹t thë vµ lµm chÕt c¸c sinh vËt sèng d−íi ®¸y biÓn HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (B. Salahuddin, 2006). (ASEAN) ®· nhiÒu lÇn kªu gäi tÊt c¶ c¸c bªn tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ hiÖu BiÓn §«ng ®−îc liªn kÕt víi bèn biÓn qu¶ Tuyªn bè vÒ øng xö cña c¸c bªn ë nöa kÝn vµ c¸c hÖ sinh th¸i biÓn lín bao biÓn §«ng (DOC-SCS) vµ c¸c kÕt luËn gåm c¶ vïng biÓn Hoµng H¶i, biÓn Hoa ban ®Çu cña rµng buéc ph¸p lý ®èi víi §«ng, biÓn Sulu-Sulawesi vµ biÓn Bé Quy t¾c øng xö (COC) t¹i Héi nghÞ Indonesia, mét khu vùc ®a d¹ng sinh Bé tr−ëng EU-ASEAN lÇn thø 20 vµo häc biÓn nhÊt trªn thÕ giíi vÒ c¸ biÓn vµ th¸ng 7/2014, Héi nghÞ Bé tr−ëng Ngo¹i san h« cøng ®−îc t×m thÊy (PEMSEA, giao ASEAN lÇn thø 47 vµo th¸ng 2003). BiÓn §«ng còng kÕt nèi ®Õn vÞnh 8/2014, DiÔn ®µn khu vùc ASEAN lÇn B¾c bé vµ vÞnh Thailand. C¸c n−íc ë thø 21 vµo th¸ng 8/2014, Héi nghÞ cÊp §«ng B¾c ¸ vµ §«ng Nam ¸ lµ nh÷ng cao ASEAN lÇn thø 25 vµo th¸ng nhµ ®¸nh b¾t c¸ lín nhÊt trªn thÕ giíi, 11/2014, vµ Héi nghÞ Th−îng ®Ønh §«ng phôc vô s¶n xuÊt xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n−íc (APFIC, 2014). Sù can ¸ lÇn thø 9 vµo th¸ng 11/2014. VÊn ®Ò thiÖp ®Õn c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn cña ®−îc nh¾c l¹i t¹i nhiÒu héi nghÞ cho m«i tr−êng biÓn nh− x©y dùng c¸c ®¶o thÊy, ASEAN thõa nhËn r»ng vÊn ®Ò nh©n t¹o cã thÓ, b»ng c¸ch nµy hay c¸ch biÓn §«ng kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò gi÷a kh¸c, t¸c ®éng lan táa ®Æc biÖt lªn ®a Trung Quèc vµ mét sè quèc gia thµnh d¹ng sinh häc vµ an ninh l−¬ng thùc, viªn ASEAN, mµ cßn lµ vÊn ®Ò cña khu ¶nh h−ëng ®Õn toµn bé khu vùc, ®Æc vùc nãi chung. biÖt lµ c¸c quèc gia ven biÓn, bao gåm c¶ Nh−ng thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn hiÖu Trung Quèc. qu¶ DOC-SCS lµ kh«ng ®ñ, ASEAN Do ®ã, viÖc x©y dùng c¸c ®¶o nh©n còng cÇn ®−a vµo b¶n dù th¶o COC viÖc t¹o lµ mèi quan t©m kh«ng chØ cña c¸c x¸c ®Þnh c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng mµ c¸c bªn tranh chÊp mµ cßn cña c¶ khu vùc. bªn cÇn thùc hiÖn ®Ó kh«ng lµm phøc Trung Quèc, trªn thùc tÕ, còng ®¸ng lo t¹p hoÆc leo thang tranh chÊp, ®©y còng ng¹i v× c¸c ®¶o nh©n t¹o cã thÓ mang l¹i cã thÓ lµ c¬ së ®Ó ®−a ra mét quy ®Þnh lîi Ých qu©n sù vµ chiÕn l−îc nh−ng chi tiÕt h¬n vÒ sù tù kiÒm chÕ ®Ó th«ng chóng còng tháa hiÖp víi c¸c khÝa c¹nh qua trong mét COC rµng buéc.
 7. C¸c ®¶o nh©n t¹o ë biÓn §«ng… 55 KÕt luËn Tµi liÖu trÝch dÉn Trung Quèc ®· x©y dùng ®¶o nh©n 1. B. Salahuddin (2006), “C¸c t¸c ®éng t¹o ë quÇn ®¶o Tr−êng Sa ®Ó më réng lªn m«i tr−êng biÓn cña viÖc x©y diÖn tÝch ®Êt ®ai cña c¸c thùc thÓ mµ dùng ®¶o nh©n t¹o”, Bµi viÕt ®−îc Trung Quèc ®ang chiÕm ®ãng, nhê ®ã nép ®Ó thùc hiÖn mét phÇn yªu cÇu Trung Quèc cã thÓ thùc thi hiÖu lùc viÖc cña v¨n b»ng Th¹c sü Qu¶n lý M«i chiÕm ®ãng vµ kh¼ng ®Þnh tuyªn bè chñ tr−êng cña Tr−êng M«i tr−êng vµ quyÒn cña m×nh. C¸c ®¶o nh©n t¹o ë Khoa häc Tr¸i §Êt Nicholas thuéc Tr−êng Sa còng cã ý nghÜa qu©n sù vµ §¹i häc Duke. chiÕn l−îc ®èi víi Trung Quèc, cho phÐp 2. Z. Keyuan (2011), “Thùc thi Hµng Trung Quèc cã kh¶ n¨ng hiÖn diÖn tiªn h¶i theo NghÞ quyÕt cña Héi ®ång phong vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng l©u B¶o an Liªn Hîp Quèc: Sö dông vò dµi trong khu vùc biÓn §«ng - n¬i quèc lùc vµ c¸c biÖn ph¸p c−ìng chÕ”, gia nµy tuyªn bè chñ quyÒn. Tuy nhiªn, International Journal of Marine and vÒ c¸c quyÒn lîi hµng h¶i, c¸c ®¶o nh©n Coastal Law, 26 (2). pp. 235-261. t¹o kh«ng thÓ t¹o ra bÊt kú khu vùc trªn ISSN 0927-3522. biÓn nµo ngo¹i trõ khu vùc an toµn 500 m. C¸c ®¶o nh©n t¹o còng kh«ng thÓ ¶nh 3. S. Nguyen (2014), “Ph¬i bµy kÕ h−ëng ®Õn viÖc ph©n ®Þnh l·nh h¶i, vïng ho¹ch ®¶o nh©n t¹o cña Trung Quèc ®Æc quyÒn kinh tÕ hay thÒm lôc ®Þa. ë quÇn ®¶o Tr−êng Sa”, International Policy Digest, ngµy ViÖc x©y dùng c¸c ®¶o nh©n t¹o ë 17/06/2014, biÓn §«ng g©y bÊt æn an ninh ®èi víi c¸c http://www.internationalpolicydigest n−íc l¸ng giÒng cña Trung Quèc, ®Æc .org/2014/06/17/exposing-chinas- biÖt lµ khi xÐt ®Õn søc m¹nh tæng hîp, artificial-islands-plan-spratlys/ (truy sù gÇn gòi ®Þa lý vµ sù quyÕt ®o¸n ë cËp ngµy 05/09/2014). biÓn §«ng cña quèc gia nµy. H¬n n÷a, c¸c ho¹t ®éng n¹o vÐt vµ khai hoang ®Êt 4. G. Haddick (2012), “C¾t l¸t salami ë nh− lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh x©y biÓn §«ng: Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn dùng ®¶o nh©n t¹o sÏ ph¸ hñy m«i chËm vµ kiªn nhÉn cña Trung Quèc tr−êng biÓn, mét thµnh phÇn quan ®Ó thèng lÜnh ch©u ¸”, ChÝnh s¸ch träng cña an ninh l−¬ng thùc ë nhiÒu ®èi ngo¹i, ngµy 03/082012, quèc gia ë c¶ hai vïng §«ng B¾c vµ http://www.foreignpolicy.com/article §«ng Nam ¸, bao gåm c¶ Trung Quèc. s/2012/08/03/salami_slicing_in_the_s outh_china_sea?page=0,0 (truy cËp T×nh h×nh ë biÓn §«ng kh«ng thÓ ngµy 5/9/2014). chØ ®¬n thuÇn lµ vÊn ®Ò song ph−¬ng gi÷a c¸c n−íc tranh chÊp do møc ®é vµ 5. P. Ford (2014), “Trung Quèc më réng tÝnh nghiªm träng cña t¸c ®éng xuyªn ph¹m vi ho¹t ®éng ë biÓn §«ng: Môc biªn giíi cña nã, do ®ã ®ßi hái ph¶i cã tiªu cuèi cïng lµ g×?”, CS Monitor, gi¶i ph¸p ®a ph−¬ng. Th¸ch thøc ®èi víi ngµy 10/08/2014, http://www.csmon ASEAN lµ lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn vai itor.com/World/Asia-Pacific/2014/0810/ trß l·nh ®¹o cña m×nh trong viÖc ®¶m China-expands-its-reach-in-the- b¶o sù chia sÎ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ South-China-Sea.-What-s-the-end- mäi quèc gia trong viÖc duy tr× hßa b×nh, goal-video (truy cËp ngµy æn ®Þnh vµ an ninh trong khu vùc 20/11/2014).
 8. 56 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2015 6. G. Till vµ J. Chan (2013), HiÖn ®¹i http://www.sipri.org/research/armam hãa h¶i qu©n trong khu vùc §«ng ents/milex/milex_database/milex_dat Nam ¸: TÝnh chÊt, nguyªn nh©n, vµ abase (truy cËp ngµy 20/11/2014). hËu qu¶, Routledge, New York. 12. “Khai hoang quÇn ®¶o Tr−êng Sa sÏ 7. Nien-Tsu vµ c¸c t¸c gi¶ kh¸c (chñ kh«ng thóc ®Èy c¸c tuyªn bè chñ biªn, 2013), Nh÷ng vÊn ®Ò hµng h¶i ë quyÒn cña Trung Quèc”, ABS-CBN, biÓn §«ng: Vïng n−íc r¾c rèi hay mét ngµy 29/10/2014, http://www.abs- biÓn c¬ héi, Routledge, New York. cbnnews.com/focus/10/29/14/why- 8. H. Brauch (2005), “Mèi ®e däa an spratlys-reclamation-wont-boost- ninh, th¸ch thøc, lç hæng vµ rñi ro”, chinas-claims (truy cËp ngµy An ninh Quèc tÕ, Hßa b×nh, Ph¸t 16/11/2014). triÓn vµ M«i tr−êng, QuyÓn 1. 13. S. Walt (1985), “Sù h×nh thanh liªn 9. B. Buzan (1981), “Con ng−êi, Quèc minh vµ c¸n c©n quyÒn lùc”, An ninh gia vµ Nçi sî h·i; NghÞ tr×nh nghiªn Quèc tÕ, QuyÓn 9, Sè 4 (Xu©n, 1985), cøu an ninh quèc tÕ trong thêi kú tr.3-43. HËu ChiÕn tranh L¹nh”, trong M. Stone (2009), An ninh theo Buzan: 14. PEMSEA (2003), “ChiÕn l−îc ph¸t Ph©n tÝch toµn diÖn vÒ an ninh, triÓn bÒn v÷ng ®èi víi c¸c vïng biÓn http://www.geest.msh- §«ng ¸: ViÖc thùc thi cña khu vùc ®èi paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan víi yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c .mp3.pdf (truy cËp ngµy 16/11/2014). bê biÓn vµ ®¹i d−¬ng”, Héi nghÞ th−îng ®Ønh thÕ giíi, Thµnh phè 10. “Trung Quèc cã thÓ x©y thø g× hä Quezon, Philippines. muèn ë biÓn §«ng”, Reuters, ngµy 04/08/2014, http://www.reuters.com/ 15. APFIC (2014), Tæng quan khu vùc vÒ article/2014/08/04/us-china-southchi nghÒ c¸ vµ nu«i trång thñy s¶n ë ch©u nasea-idUSKBN0G40UI20140804 ¸ vµ Th¸i B×nh D−¬ng n¨m 2012, (truy cËp ngµy 18/11/2014). http://www.fao.org/docrep/017/i3185e 11. “C¬ së d÷ liÖu chi tiªu qu©n sù”, /i3185e00.pdf (truy cËp ngµy SIPRI, th¸ng 4/2014, 20/11/2014).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản