Các phương pháp bảo quản thịt và các súc sản phẩm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
1.017
lượt xem
264
download

Các phương pháp bảo quản thịt và các súc sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hao hụt trọng lượng do bốc hơi nước, phục thuộc vào tuổi, mục đích sử dụng, vỗ béo, Độc bốc hơi nước cho phép: boo2-1,4% heo 0,7-1,3%

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp bảo quản thịt và các súc sản phẩm

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c C¸c s¶n phÈm ®éng vËt An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 9 C¸c ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n thÞt vµ C¸c sóc s¶n phÈm - KiÓm nghiÖm vÖ sinh thó y Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ &$v& 3+ml1* 3+$v3 %$t2 48$t1 7+r7 9$s &$v& 68v& 6$t1 3+h}0 .,j}0 1*+,j€0 9j€ 6,1+ 7+8v < , 3+ml1* 3+$v3 %$t2 48$t1 %gx1* 1+,j€7 ik  'XŽQJ QKL…›W „†œ WKƒšS D 7D‘F GX›QJ FXD QKL…›W „†œ WKƒšS  m‘F FK…š KRD›W „†œQJ FXD HQ]\PH FR‘ V‚”Q WURQJ WKW m‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W QƒšP P†šF 0XFRU 5KL]RSXV 3HQLFLOOLXP W†—Q WD›L ‡ R&  m‘F FK…š W†š‘F „†œ FXD FD‘F SKDQ ˆ‘QJ VLQK KR‘D WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P 1JRDŽL UD N…šW TXD FRŽQ SKX› WKX†œF V†š Oˆ‡œQJ YL VLQK Yƒ›W JLDL „RD›Q SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W V†š Oˆ‡œQJ QKL…™P EDQ „ƒ—X +X\ FD‘F QDQJ ƒšX WUXŽQJ FXD N\‘ VLQK WUXŽQJ E 3Kˆ‡QJ SKD‘S ODŽP OD›QK YDŽ EDR TXDQ OD›QK 0X†šQ W‚QJ KL…›X TXD FXD YL…›F ODŽP OD›QK WKW YDŽ VDQ SKƒ˜P WKW SKDL Wˆ‡L „†œ QKL…™P NKXƒ˜Q WKƒšS 1KL…›W „†œ R& „…šQ R& +   7K‡ŽL JLDQ FKR TXƒ—\ WKW ERŽ TXƒ—\ WKW KHR „D›W „…šQ QKL…›W „†œ 141
 3. OD›QK ODŽ ≤ K WKW FˆŽX ODŽ K %DR TXDQ OD›QK QKL…›W „†œ  R& + <  7KW ERŽ KHR ≤ QJDŽ\ FˆŽX  QJDŽ\ /X‘F „R‘ TXƒ—\ WKW  R& „R ‡ Y WUŒ VƒX QKƒšW 1KˆQJ EL…šQ „†˜L FR‘ WK…˜ [D\ UD WURQJ EDR TXDQ OD›QK  i†œ FK‚–F WKD\ „†˜L P…—P GR NKL EDR TXDQ OD›QK WKW „D FKŒQ W‡‘L +DR KX›W WURœQJ Oˆ‡œQJ GR E†šF K‡L Qˆ‡‘F SKX› WKX†œF YDŽR WX†˜L PX›F „ŒFK Vˆ GX›QJ Y†™ EH‘R i†œ E†šF K‡L Qˆ‡‘F FKR SKH‘S %RŽ   KHR    KHR FKRDL    0DŽX Vƒ›P K‡Q QKˆQJ NKL QK‰Q WKƒš\ K†—QJ K‡Q 4XD‘ WU‰QK Wˆ› SKƒQ WL…šS GL…™Q W… FR‘QJ FKŒQ W‡‘L Vˆ› UD‘P WXŽ\ QKL…›W „†œ OX‘F EDR TXDQ &R‘ WK…˜ FR‘ Vˆ› SKƒQ KX\ YL VLQK Yƒ›W GR QKL…™P EDQ „ƒ—X YDŽ Q…šX FR‘ WK‰ FKX‘QJ SKD‘W WUL…˜Q QKDQK WURQJ JLDL „RD›Q EDR TXDQ OD›QK F 3Kˆ‡QJ 3KD‘S „†QJ OD›QK &Kƒ›P QKL…›W „†œ ≤ R& Yƒ›Q W†šF „†šL OˆX FXD NK†QJ NKŒ ≤ PJLƒ\ 7K‡ŽL JLDQ  K 1KDQK QKL…›W „†œ ! R& 9  PJLƒ\ 7K‡ŽL JLDQ  K &D KDL SKˆ‡QJ SKD‘S QDŽ\ FR‘ WK…˜ TXD JLDL „RD›Q i†QJ OD›QK SKD 7KW QR‘QJ „ˆD [X†šQJ QKL…›W „†œ „†QJ OD›QK QJD\ i†QJ OD›QK SKD 7KW QR‘QJ „ˆD [X†šQJ QKL…›W „†œ OD›QK WKW WˆŽ QKL…›W „†œ 142
 4. OD›QK „ˆD [X†šQJ „†QJ OD›QK 9DŽL EL…šQ „†˜L 7URQJ WL…šQ WU‰QK „†QJ OD›QK FR‘ Vˆ› WD›R WKDŽQK PD›QJ WLQK WK…˜ Qˆ‡‘F „D‘ WˆŽ E…Q QJRDŽL W…š EDŽR YDŽR E…Q WURQJ 'R „R‘ Q…šX „†QJ OD›QK FKƒ›P WK‰ WLQK WK…˜ Qˆ‡‘F „D‘ QJRDŽL W…š EDŽR QJDŽ\ FDŽQJ WR UD ODŽP UD‘FK PDŽQJ W…š EDŽR 3URWHLQ WURQJ W…š EDŽR PƒšW Qˆ‡‘F VH „‚›F OD›L Gƒ™Q „…šQ Vˆ› JLDP WURœQJ Oˆ‡œQJ 1KˆQJ OD›QK QKDQK VH PƒšW ŒW K‡Q ODŽP OD›QK FKƒ›P SKD ŒW K‡Q SKD +DR KX›W FKR SKH‘S OD +HR  %RŽ  )UHH]LQJ EXUQ 9…šW ERQJ GR OD›QK 7KŠQK WKRDQJ [D\ UD ‡ YXŽQJ F‡ PRQJ Qˆ‡‘F „D‘ E†šF K‡L Qˆ‡‘F ODŽP PDŽX GD WU‚–QJ „X›F ƒšQ WD\ QJKH O†œS [†œS FKˆ‘ NK†QJ „†QJ OX†œF E‡ŽL U‡ŽL NK†QJ Kˆ‡QJ Y i†QJ OD›QK SKD KDR KX›W GFK WKW ŒW K‡Q SKD ODŽ YDŽ Oˆ‡œQJ SURWHLQ W†˜QJ V†š PƒšW „L VDX NKL WDQ JŒD FXQJ WKƒšS K‡Q   S+ WKW „†QJ OD›QK SKD   S+ WKW „†QJ OD›QK SKD   7K‡ŽL JLDQ EDR TXDQ OD›QK „†QJ 1KL…›W „†œ R& %RŽ  WKD‘QJ KHR  WKD‘QJ 1KL…›W „†œ GDR „†œQJ FKR SKH‘S WURQJ NKR ODŽ R& YDŽ OX‘F E†šF Y‡ Yƒ›Q FKX\…˜Q ODŽ  R& 7DQ JLD‘ 3Kˆ‡QJ SKD‘S 143
 5. 0†L WUˆ‡ŽQJ ORQJ 1D&O PX†šL WKW OD›W KR‚›F P‚›Q 7URQJ P†L WUˆ‡ŽQJ NK†QJ NKŒ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS TXD JLDL „RD›Q  7DQ JŒD FKƒ›P ‡ QKL…›W „†œ  R& +   WDQ JLD‘ VDX  QJDŽ\ .K† QKL…›W „†œ  R& +  WDQ JLD‘ VDX QJDŽ\ FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ ŒW KDR KX›W 0†L WUˆ‡ŽQJ QKL…›W „†œ R& WDQ JLD‘ VDX  K WKW PƒšW UƒšW QKL…—X GFK QKƒšW ODŽ QKˆQJ VX‘F WKW FR‘ „†œ GDŽ\ QKˆ „XŽL VDX YDŽ WDQ JLD‘ OƒX G…™ QKL…™P YL VLQK Yƒ›W 1KˆQJ EL…šQ „†˜L NKL WDQ JLD‘  i†œ FK‚–F JLDP SKD VDX WKD‘QJ EDR TXDQ WKW „D W… FR‘QJ OX‘F UD „†QJ VH FKŒQ W‡‘L FRŽQ SKD OX‘F UD „†QJ VH Wˆ› SKƒQ VƒX  &R‘ Vˆ› Yƒš\ QKL…™P YL VLQK Yƒ›W 0DŽX V‚–F W†šW K‡Q +DR KX›W WURœQJ Oˆ‡œQJ YDŽ PƒšW FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ WUˆŽ UD „†QJ E‚“QJ GXQJ GFK PX†šL # 33 JLDL „R‘QJ E‚QJ 7‚QJ QKL…›W „†œ O…Q WˆŽ WˆŽ „…šQ R& W‚QJ WK†QJ WKRD‘QJ WKW VH NKRL ˆ‡‘W WURQJ  QJDŽ\ ‡ QKL…›W „†œ  R& + TXD›W JLR‘  QJDŽ\ 7‚QJ  R K &   'XŽQJ QKL…›W „†œ FDR D 7KDQK WUXŽQJ 'XŽQJ QKL…›W „†œ ≥ R& WXŽ\ S+ FXD WKˆ›F SKƒ˜P 144
 6. 1…šX S+ ! QKL…›W „†œ Fƒ—Q „D›W NKL WKDQK WUXŽQJ ODŽ  R& 1…šX S+  QKL…›W „†œ Fƒ—Q „D›W NKL WKDQK WUXŽQJ ODŽ R& 7K‡ŽL JLDQ c K WXŽ\ ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P WD‘F GX›QJ GL…›W YL NKXƒ˜Q WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P E 3DVWHXU KR‘D 1KL…›W „†  R& c D‘S GX›QJ „†šL Y‡‘L VˆD FD‘F FK…š SKƒ˜P FXD WKW QKˆ OD›S [ˆ‡QJ [X‘F [ŒFK 7D‘F GX›QJ FXD QKL…›W „†œ FDR  'L…›W W…š EDŽR YL VLQK Yƒ›W „‰QK WU…› KRD›W „†œQJ HQ]\PH FXD WKW FXQJ QKˆ FXD YL VLQK Yƒ›W .…šW TXD SKX› WKX†œF YDŽR WŠ O…› QKL…™P FKXQJ ORD›L YL VLQK Yƒ›W S+ P†L WUˆ‡ŽQJ FDŽQJ Jƒ—Q DFLG WD‘F GX›QJ GL…›W NKXƒ˜Q FDŽQJ FDR ,, +2v$ &+h7 '8s1* 7521* &+j %,j1 9$s %$t2 48$t1 7+m€& 3+h}0 1D&O &O N…šW K‡œS Y‡‘L Q†šL SHSWLG FR‘ WD‘F GX›QJ ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q YL VLQK Yƒ›W Y‰ NKR‘ F‚–W „ˆ‘W FD‘F Q†šL SHSWLG FD‘F HQ]\PH SKƒQ JLDL SURWHLQ NKR‘ WD‘F GX›QJ O…Q Q†šL SHSWLG 6RQJ VRQJ „R‘ PX†šL FR‘ WD‘F GX›QJ ODŽP JLDP Oˆ‡œQJ WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ WD›R „L…—X NL…›Q NK†QJ WKXƒ›Q O‡œL FKR YL VLQK Yƒ›W SKD‘W WUL…˜Q i…˜ W‚QJ KL…›X TXD GXŽQJ SK†šL K‡œS 1D12 1D12 .12 .12 145
 7.  12  12  &D‘F 3Kˆ‡QJ 3KD‘S 0X†šL NK† /‡‘S WKW O‡‘S PX†šL WU…Q JDŽL „ƒ›\ Q‚–S 0X†šL ˆ‡‘W i†˜ GXQJ GFK 1D&O  NKL WKƒš\ Qˆ‡‘F „X›F FR‘ ERœW WKD\ Qˆ‡‘F PX†šL .…šW K‡œS NK† YDŽ ˆ‡‘W 7K‡ŽL JLDQ EDR TXDQ WXŽ\ P†L WUˆ‡ŽQJ QKL…›W „†œ Q†—QJ „†œ YDŽ FD‘FK WKˆ‘F SK†šL K‡œS PX†šL $FLG DFHWLF 1†—QJ „†œ  S+ P†L WUˆ‡ŽQJ  FR‘ WD‘F GX›QJ ODŽP QJˆŽQJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W 7Kˆ‡ŽQJ  ODŽ YˆŽD 3KDL GXŽQJ DFLG DFHWLF WKXƒ—Q NK†QJ Oƒ™Q WD›S FKƒšW 0X†šL .12 1D12  7D‘F GX›QJ VD‘W NKXƒ˜Q JLˆ PDŽX „R FXD WKW 1†—QJ „†œ   Oˆ‡œQJ GXŽQJ FKR SKH‘S 1…šX GXŽQJ QKL…—X K‡Q OL…—X TXL „QK VH Jƒ\ „†œF GR 12  +XQ NKR‘L +XQ NKR‘L WKW FD‘ FXQJ WKX†œF ORD›L EDR TXDQ WKˆ›F SKƒ˜P E‚“QJ KR‘D FKƒšW 9‰ QJˆ‡ŽL WD WKƒš\ WURQJ WKW KXQ NKR‘L FXD J†˜ V†—L FKˆ‘D QKL…—X FKƒšW FR‘ WD‘F GX›QJ GL…›W NKXƒ˜Q +‚–F LQ $FLG DFHWLF )RUPDO GHK\GH 1ˆ‡‘F YDŽ Uˆ‡œX 146
 8. &HWRQ $FLG IRUPLF &D‘F FKƒšW NKD‘F  &KƒšW NKD‘QJ VLQK D &R‘ V‚”Q WURQJ Wˆ› QKL…Q 7RL QJK…› FKˆ‘D FXUFXPLQ VˆD ODFWLQLQ D 'R „L…—X WU JLD VX‘F E…›QK &RŽQ W†—Q WD›L WURQJ WKW FKˆD SKƒQ JLDL K…šW NKL JL…šW WKW E 'R GXŽQJ „…˜ VD‘W WUXŽQJ GX›QJ FX› .H‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ „†QJ OD›QK 7D‘F KD›L FXD NKD‘QJ VLQK  /DŽP O‡ŽQ WKX†šF *ƒ\ VKRRFN TXD‘ Pƒ™Q 7KD\ „†˜L K…› YL VLQK Yƒ›W „ˆ‡ŽQJ UX†œW .KD‘QJ VLQK Vˆ GX›QJ SKDL FR‘ TXDQ OŒ  6WUHSWRP\FLQH .DQDP\FLQH QHRP\FLQH .K†QJ „ˆ‡œF GXŽQJ WUˆ›F WL…šS YDŽR WKˆ›F SKƒ˜P „…˜ NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ FXQJ QKˆ NK†QJ „ˆ‡œF GXŽQJ VD‘W NKXƒ˜Q Yƒ›W FKˆ‘D 1…šX GXŽQJ WU OL…›X SKDL QJˆŽQJ WKD‘QJ WUˆ‡‘F NKL JL…šW WKW 147
 9. /ˆ‡œQJ FRŽQ OD›L FKR SKH‘S WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P WUˆ‡‘F NKL WL…X WKX› /RD›L .6 /RD›L WKˆ›F SKƒ˜P 6ˆD 7KW 7Uˆ‘QJ SSP 6WUHS    'LK\GURVWUHS   1HR  1…šX WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q WKˆ‡ŽQJ [X\…Q GXŽQJ SSP VH Jƒ\ FKR YL NKXƒ˜Q 6DOPRQHOOD (FROL 3URWHXV NKD‘QJ WKX†šF (U\WKURP\FLQH /LQFRP\FLQH 6SLUDP\FLQH 'XŽQJ NŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ NK†QJ GXŽQJ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P „…˜ EDR TXDQ KR‚›F VD‘W WUXŽQJ GX›QJ FX› /ˆ‡œQJ Gˆ FRŽQ VR‘W WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P FKR SKH‘S 6ˆD WKW WUˆ‘QJ SSP (U\  2OHDUGR  6SLUD   7\ORVLQ W\ODQ .ŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ SKRŽQJ E…›QK K† KƒšS „ˆ‡œF SKH‘S GXŽQJ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P QKˆQJ NK†QJ „ˆ‡œF SKH‘S VD‘W NKXƒ˜Q GX›QJ FX› 'ˆ Oˆ‡œQJ FRŽQ VR‘W OD›L WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ SSP 148
 10. 3HQLFLOOLQ iˆ‡œF GXŽQJ NŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ QKˆQJ NK†QJ GXŽQJ VD‘W NKXƒ˜Q GX›QJ FX› EDR TXDQ &KX‘ \‘ 1…šX ERŽ VˆD YL…P YX‘ PDŽ Vˆ GX›QJ 3HQLFLOOLQ „L…—X WU GXŽQJ ORD›L VˆD QDŽ\ FK…š EL…šQ
 11. WHWUDF\FOLQH WD‘F GX›QJ NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ 7HWUDF\FOLQH SKƒ—Q O‡‘Q KƒšS WKX TXD WL…X KR‘D YDŽ WŒFK OX\ WURQJ [ˆ‡QJ U‚QJ 'ˆ Oˆ‡œQJ FKR SKH‘S FRŽQ OD›L WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P SSP QKˆQJ VDX NKL [ˆ O\‘ QKL…›W „†œ Gˆ Oˆ‡œQJ SKDL ≤ SSP 9…— „†œF FKƒšW QJˆ‡ŽL WD WKƒš\ Q…šX QX†L *DŽ ‡ NKƒ˜X SKƒ—Q SSP VDX QJDŽ\ Gˆ Oˆ‡œQJ FRŽQ VR‘W OD›L WURQJ [ˆ‡QJ ODŽ SSP +HR GXŽQJ OL…—X SSP NŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ VDX QJDŽ\ FRŽQ SSP %RŽ GXŽQJ SSP VDX QJDŽ\ QX†L FRŽQ  SSP 0†œW V†š WD‘F JLD F†QJ E†š 1…šX WHWUDF\FOLQH WX› ‡ [ˆ‡QJ „HP „XQ V†L VDX „R‘ NK†QJ SKD‘ KX\ „†œF WŒQK FXD QR‘ „ˆ‡œF QKˆQJ P†œW V†š WD‘F JLD FKR U‚“QJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q [ˆ‡QJ YDŽ U‚QJ NKL FƒšS WHWUDF\FOLQH FR‘ WK…˜ K†—L SKX›F „ˆ‡œF 'ˆ Oˆ‡œQJ FRŽQ FKR SKH‘S WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ VˆD WKW WUˆ‘QJ SSP 7HWUD  &KORUWHWUD  2\WUD   &D‘F FKƒšW FK†šQJ R[LG KR‘D .KL Vˆ GX›QJ SKDL „DP EDR FD‘F \…X Fƒ—X VDX  .K†QJ FR‘ „†œF WŒQK NK†QJ DQK Kˆ‡QJ „…šQ PXŽL Y YDŽ WUD›QJ WKD‘L FXD WKˆ›F 150
 12. SKƒ˜P 3KDL WDQ „…—X WURQJ NK†šL WKˆ›F SKƒ˜P PDŽ WD PX†šQ GXŽQJ 9LW ( DFLG FLWULF DFLG WDUWULF ∝ WRFRSKHURO OL…—X WKˆ‡ŽQJ GXŽQJ  1Kˆ‡œF „L…˜P FXD YLW( ODŽ NKL „…˜ UD D‘QK VD‘QJ EL…šQ WKDŽQK PDŽX QƒX „HQ %+$ %XU\ODWHG K\GUR[\ DQLVROH 7Kˆ‡ŽQJ GXŽQJ Q†—QJ „†œ  iƒ\ ODŽ P†œW FKƒšW U‚–Q PXŽL WK‡P NK†QJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F G…™ WDQ WURQJ F†—Q FKƒšW EH‘R %+7 %XU\ODWHG K\GUR[\ WROXHQ 6ˆ GX›QJ FR‘ „L…—X NL…›Q  PJNJ3K Y‰ „†œF WŒQK FRŽQ „DQJ QJKL…Q Fˆ‘X &D‘F FKƒšW SKX› JLD D &KƒšW QJRœW W†˜QJ K‡œS 1JRœW JƒšS QKL…—X Oƒ—Q VR Y‡‘L „ˆ‡ŽQJ PŒD NK†QJ FR‘ JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FKŠ W‚QJ FDP JLD‘F Y…— „†œ QJRœW *†—P 6DFFDULQ  Oƒ—Q „†œ QJRœW „ˆ‡ŽQJ PŒD VDFFDURVH 7URQJ P†L WUˆ‡ŽQJ DFLG YDŽ QKL…›W „†œ FDR „ˆ‡ŽQJ VDFFDULQ EL…šQ „†˜L WKDŽQK SKHQRO YDŽ SKHQRO Wˆ› GR WD›R UD Y „‚–QJ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P 'XŽQJ OƒX VH ˆ‘F FK…š PHQ WL…X KR‘D QKƒšW ODŽ SHSVLQ &D‘F QKDŽ QJKL…Q Fˆ‘X 3KD‘S F†QJ E†š U‚“QJ VDFFDULQ VDX NKL YDŽR F‡ WK…˜ VH WŒFK WX› ‡ EDŽQJ TXDQJ WD›R WKDŽQK K‡œS FKƒšW Jƒ\ NŒFK WKŒFK EDŽQJ TXDQJ E 1D F\FODPDWH &D F\FODPDWH 151
 13. i†œ QJRœW Oƒ—Q K‡Q VDFFDURVH mX „L…˜P K‡Q VDFFDULQ ODŽ FKX QKL…›W „†œ FDR NK†QJ „…˜ OD›L GXŽ Y NKR‘ FKX „ˆ‡œF GXŽQJ U†œQJ UDL i†œF WŒQK &R‘ WK…˜ ODŽP Y† VLQK TXD‘L WKDL FDQFHU JDQ SK†˜L /L…—X FKR SKH‘S  PJNJ3K F $VSDUWDP i†œ QJRœW Oƒ—Q K‡Q VDFFDURVH FKˆD UR „†œF WŒQK /L…—X FKR SKH‘S PJNJ3K G 3Kƒ˜P PDŽX 0DŽX Wˆ› QKL…Q  0DŽX [DQK GL…›S OX›F W†š OD‘ Gˆ‘D 0DŽX YDŽQJ FXD QJK…› FXUFXELQ Oˆ‡œQJ FKR SKH‘S PJNJK 0DŽX QƒX FXD FDUDPHQ „ˆ‡ŽQJ FKD‘\ GXŽQJ NKR WKW FD‘ 0DŽX Y† F‡ FKŠ „ˆ‡œF GXŽQJ &X62 0DŽX W†˜QJ K‡œS  PJNJ3K 0DŽX [DQK %ULOOLDQW EOXH (U\WKURVLQH  d )DVW JUHHQ  d ,QGLJRWLQ d 152
 14. 6HQVHW \HOORZ d 7DUWUD]LQ d 4XLQROLQ \HOORZ d %ˆ‘F [D› LRQ KR‘D &‚Q Fˆ‘ YDŽR Wƒ—Q V†š GDR „†œQJ „L…›Q WˆŽ QJˆ‡ŽL WD FKLD WLD VR‘QJ UD ODŽP WLD K†—QJ QJRD›L NKD NL…šQ Wˆ QJRD›L WLD ; ƒP Fˆ›F &D‘F WLD FR‘ Wƒ—Q V†š GDR „†œQJ FDR ! +] QKˆ WLD ; ƒP Fˆ›F ∝ β γ FR‘ Oˆ›F „ƒP [X\…Q FDR „…—X FR‘ WD‘F GX›QJ GL…›W WUXŽQJ 7D‘F GX›QJ GL…›W WUXŽQJ FXD WLD LRQ KR‘D ODŽ WKD\ „†˜L FƒšX WUX‘F FXD P†œW V†š SKƒQ Wˆ SURWLG FXD YL VLQK Yƒ›W 7LD Wˆ QJRD›L „HŽQ Fˆ›F WŒP FR‘ WD‘F GX›QJ VD‘W WUXŽQJ ODŽP „†QJ WX› SURWHLQ YDŽ SKD‘ KX\ PHQ FXD YL VLQK Yƒ›W 7K‡ŽL JLDQ FKL…šX 7Š O…› YL VLQK Yƒ›W E GL…›W (FROL  e e 6WDS e %VXEWLOLV c 'R „R‘ PX†šQ W‚QJ WŠ O…›› FK…šW W‚QJ WK‡ŽL JLDQ FKL…šX GDŽL K‡Q Wˆ‘F W‚QJ „HŽQ Vˆ GX›QJ 7LD FKL…šX WUˆ›F WL…šS O…Q P‚–W ODŽP KRQJ P‚–W SKDL „…˜ „HŽQ WKƒšS K‡Q Wƒ—P QK‰Q ,,, .,j}0 1*+,j€0 9j€ 6,1+ 7+8v < &$v& 6$t1 3+h}0 ik1* 9h€7 153
 15. /D›S [ˆ‡QJ D &K…š EL…šQ  9R OD›S [ˆ‡QJ UX†œW QRQ KHR UˆD VD›FK O†œQ FKR QL…P PD›F UD QJRDŽL QJƒP YDŽR Qˆ‡‘F PX†šL EDR KRŽD /ƒš\ K…šW FD‘F O‡‘S P‡ „…˜ OD›L WKDŽQK UX†œW UƒšW PRQJ 6DX „R‘ E‡P K‡L YDŽR FKR YDŽR Q†—L Qˆ‡‘F QR‘QJ R& c WD‘F GX›QJ Qˆ‡‘F QR‘QJ ODŽP JLDP „†œ GDQ FXD UX†œW „D WUX›Q „HP SK‡L Q‚–QJ FKR UX†œW NK† 1JX\…Q OL…›X 7KW QD›F „D WKDŽQK WKX›F J 0‡ J 5X†œW NK†  J *LD Y 5ˆ‡œX F†—Q R PO 1D&O J iˆ‡ŽQJ J 1ˆ‡‘F P‚–P PO 1D12 .12 J &D‘FK ODŽP 0‡ WUX›Q V‡ E‚“QJ Qˆ‡‘F QR‘QJ FKR V‚Q F‚–W WKDŽQK WˆŽQJ PL…šQJ   PP WKW FXQJ F‚–W QKR 7KW YDŽ P‡ ˆ‡‘S JLD Y  c 7U†œQ „…—X FKR YDŽR UX†œW Fˆ‘ NKRDQJ FP WK‚–W P†œW Q†šW Gƒ\ KR‚›F GDŽL QJ‚–Q WXŽ\ WKŒFK iHP SK‡L Q‚–QJ K „XQ E‚“QJ WKDQ QKL…›W „†œ R& 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP FKR W‡‘L NKL NK† 154
 16. E .L…˜P QJKL…›P 7Š O…› Oƒš\ Pƒ™X  L &DP TXDQ 4XDQ VD‘W E…Q QJRDŽL Q…šX W†šW YR QJX\…Q YH›Q PDŽX V‚–F WKW „R Wˆ‡L P‡ WU‚–QJ PDŽX „H›S WURŽQ „…—X NK†QJ FR‘ P†šF NK†QJ QK‡‘S Qˆ‡‘F &‚–W TXDQ VD‘W E…Q WURQJ ;HP P‚›W F‚–W FR‘ Qˆ‡‘F E‚“QJ SK‚”QJ NK†QJ [HP WKW P‡ FR‘ WD›R WKDŽQK P†œW NK†šL KD\ NK†QJ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS WKDŽQK UX†œW WKW P‡ WD‘FK U‡ŽL QKDX QJKL FR‘ YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S ;D‘F „QK PXŽL Y LL 6LQK KR‘D .L…˜P WUD FD‘F FKŠ WL…X S+ +6 1+ LLL 9L VLQK Yƒ›W &D‘F ORD›L YL VLQK Yƒ›W WKˆ‡ŽQJ J‚›S Fƒ—Q OˆX \‘ 6DOPRQHOOD 1Jˆ‡ŽL QJ†œ „†œF Y‡‘L WUL…›X FKˆ‘QJ V†šW FDR  R& YL NKXƒ˜Q KL…›Q GL…›Q QKL…—X WURQJ PD‘X .KL QKL…›W „†œ JLDP „†L FKX‘W YL NKXƒ˜Q WƒšQ F†QJ UX†œW Jƒ\ OR‘HW UX†œW „DX EX›QJ WL…X FKD\ VDX „R‘ YL NKXƒ˜Q V†šQJ d ƒ˜Q Gƒ›We ‡ JDQ 9L NKXƒ˜Q WL…šW Q†œL „†œF W†š UƒšW PD›QK FKX‘QJ FR‘ WK…˜ Jƒ\ KRD›L Wˆ WKXQJ UX†œW FK…šW QJˆ‡ŽL YDŽ QJRD›L „†œF W†š WD‘F „†œQJ O…Q K…› WKƒ—Q NLQK ODŽP QJˆ‡ŽL E…›QK V†šW OL E‰ PL…Q PDQ 155
 17. /ƒš\ OD›S [ˆ‡QJ F‚–W UD QX†L Fƒš\ WU…Q P†L WUˆ‡ŽQJ 6DOPRQHOOD VKLJHOOD 66 0DF &RQNH\ 0& (QGR &ORV ERWXOLQXP i†œF W†š Jƒ\ OL…›W F‡ KDŽP GDQ „†—QJ Wˆ P‚–W 1…šX OD›S [ˆ‡QJ QKL…™P &ORV ERWXOLQXP WD›R WKDŽQK O†˜ KRQJ ‡ JLˆD Fƒ\ OD›S [ˆ‡QJ [XQJ TXDQK FR‘ GFK QK‡ŽQ /ƒš\ Pƒ™X WL…šQ KDŽQK QKX†œP VRL QX†L Fƒš\ WU…Q P†L WUˆ‡ŽQJ X WURQJ „L…—X NL…›Q \…šP NKŒ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS QKX†œP WKƒš\ QKL…—X WD›S NKXƒ˜Q „XQ QR‘QJ R&c „…˜ GL…›W WD›S NKXƒ˜Q WUˆ‡‘F NKL QX†L Fƒš\ &ORVERWXOLQXP FKŠ FR‘ W\SH Jƒ\ E…›QK FKR QJˆ‡ŽL $ % & Y‡‘L WUL…›X FKˆ‘QJ QKˆ‘F „ƒ—X NKR‘ FKX Q†Q PˆD QKL…—X Oƒ—Q P…›W PRL WD‘R ER‘Q EX›QJ FKˆ‡‘QJ WKƒQ QKL…›W W‚QJ NK†QJ „…—X W‚QJ WˆŽQJ OX‘F 1ˆD QJDŽ\ VDX WKƒš\ FKR‘QJ P‚›W KRD P‚–W QK‰Q WKƒš\ DQK „†L GDQ „†—QJ Wˆ PL P‚–W WU…Q KD› [X†šQJ Gƒ—Q Gƒ—Q QR‘L NK†QJ UR NKR‘ QX†šW QX†šW P‚–F QJKH›Q WLP „ƒ›S \…šX Gƒ™Q „…šQ FK…šW Y‰ OL…›W KDŽQK WX\ YDŽ VX\ WLP Q‚›QJ /D›S [ˆ‡QJ MDPERQ JLRŽ FKD WKW K†œS ODŽ QKˆQJ PR‘Q „D dFKŒQe QKˆQJ Y‡‘L Vˆ› Y† W‰QK d JLX‘S „‡e FXD QKˆQJ QJˆ‡ŽL FK…š EL…šQ Yƒ›Q FKX\…˜Q EDR TXDQ ODŽP YL NKXƒ˜Q WD‘L QKL…™P YDŽ Jƒ\ QJ†œ „†œF &R‘ ORD›L YL NKXƒ˜Q Jƒ\ QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P „D‘QJ V‡œ QJ†œ „†œF „†— K†œS GR &ORV ERWXOLQXP QJ†œ „†œF WKˆ‘F ‚Q GR 6WDSDXUHXV QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR &ORVSHUIULQJHQV &ORVSHUIULQJHQV 7Kˆ‡ŽQJ FR‘ WURQJ SKƒQ QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F „…— NKD‘QJ QKL…›W „†œ PD›QK 7Kˆ‘F ‚Q QKL…™P SKƒQ FR‘ QKD EDŽR ODŽ GR FKX†œW JLD‘Q NL…šQ KR‚›F QKL…™P WˆŽ SKƒQ NKL WUˆ›F WL…šS JL…šW P†˜ 156
 18. %DW… 1JX\…Q OL…›X YDŽ FD‘FK FK…š EL…šQ *DQ WKW QD›F QJKL…—Q QKR YDŽ P‡ Qˆ‡‘F Y‡‘L WŠ O…›  &KR JLD Y YDŽ KƒšS ˆ‡‘W .L…˜P QJKL…›P JL†šQJ OD›S [ˆ‡QJ i†— K†œS D 1JX\…Q OL…›X  9R ODŽP E‚“QJ V‚–W FR‘ WUD‘QJ YHUQLV FK†šQJ JŠ 1JX\…Q OL…›X &ƒQ „X WURœQJ Oˆ‡œQJ WKW JLD VX‘F ORD›L W†šW NK†QJ E…›QK JL…šW P†˜ „X‘QJ TXL FD‘FK Y…› VLQK W†šW *LD Y 7XŽ\ WKX†œF YDŽR Pƒ™X KDŽQJ „ˆ‡œF „‚›W WD FKR JLD Y KR‚›F QƒšX Qˆ‡‘QJ WKHR „X‘QJ TXL FD‘FK FXD ORD›L „†— K†œS +ƒšS ˆ‡‘W R& c KR‚›F R& c E .L…˜P QJKL…›P 7Š O…› Oƒš\ Pƒ™X i†šL Y‡‘L K†œS PH‘R JŠ  R  i†šL Y‡‘L „†— K†œS WURŽQ „…—X  R RRR 6DX NKL „D FKRœQ Pƒ™X NL…˜P QJKL…›P FKLD FDP TXDQ VLQK KR‘D YL VLQK Yƒ›W OˆX OD›L 157
 19. &DP TXDQ  4XDQ VD‘W K‰QK WKˆ‘F E…Q QJRDŽL „†œ NŒQ K‡ [D‘F „QK E‚“QJ FD‘FK „ˆD YDŽR Q†—L FKˆQJ FD‘FK WKX\ ‡ QKL…›W „†œ R& 1…šX K†œS K‡ FR‘ ERœW VXL O…Q ;H‘ QKDQ NL…˜P WUD K†œS WURŽQ KR‚›F PH‘R FR‘ E SK†—QJ KD\ NK†QJ 1…šX WKƒš\ K†œS SK†—QJ WU…Q Q‚–S GXŽQJ WD\ ER‘S [X†šQJ „…˜ NL…˜P WUD 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS ƒšQ WU…Q Q‚–S ODŽP SK†—QJ [X†šQJ „D‘\ EX†QJ WD\ WU‡ OD›L QKDQK FKR‘QJ „…˜ WX ƒšP R& WURQJ  QJDŽ\ NK†QJ WKD\ „†˜L ODŽ SK†—QJ Yƒ›W O\‘ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS ƒšQ WU…Q Q‚–‘S ODŽP SK†—QJ [X†šQJ „D‘\ YDŽ NK†QJ WU‡ OD›L QKˆ EDQ „ƒ—X ER‘S QJKH WL…šQJ N…X FR‘ NKŒ + SK†—QJ KR‘D KRœF 1…šX SK†—QJ Q‚›QJ ƒšQ Q‚–S K†œS NKL EX†QJ UD NK†QJ WU‡ Y…— WUD›QJ WKD‘L FX GR YL NKXƒ˜Q O…Q PHQ VLQK K‡L OX‘F NL…˜P WUD FR‘ &2 FR‘ WK…˜ GR &ORVWKHUPRVDFFKDURO\WLFXP 6DX „R‘ P‡ Q‚–S K†œS NL…˜P WUD PXŽL Y 6LQK KR‘D S+ +6 1+ 9L VLQK Yƒ›W 1J†œ „†œF „†— K†œS ODŽ Q†™L NLQK V‡œ FXD QKL…—X QJˆRŽL Y‰ ORDœL QJRD›L „†œF W†š FXD &ORVEROXWLQXP 7\SH $ „XQ R& WURQJ QKL…—X JL‡Ž Yƒ™Q W†—Q WD›L FD‘F W\SH NKD‘F R&c „D FK…šW i†œF W†š   c KX\ GL…›W &ORVERWXOLQXP QKL…™P YDŽR K†œS GR K†œS E SK†—QJ VH‘W UŠ QKD EDŽR [ƒP QKƒ›S KR‚›F GR KƒšS NKˆ WUXŽQJ NK†QJ „DP EDR QKL…›W „†œ GL…›W WUXŽQJ ‡ WUXQJ WƒP „†— K†œS P†œW V†š QKD EDŽR W†—Q WD›L YDŽ VLQK VDQ VDX NKL W†—Q WUˆ NK†QJ „X‘QJ TXL FD‘FK UƒšW QJX\ KL…˜P Y‰ NKL VLQK VDQ WL…šW „†œF W†š „X JL…šW QJˆ‡ŽL NKL 158
 20. ‚Q „†— K†œS ƒš\ /ƒš\ Pƒ™X WL…šQ KDŽQK QX†L Fƒš\ WU…Q P†L WUˆ‡ŽQJ 1XWULHQW EURWK 1% 1XWULHQW DJDU 1$ P†L WUˆ‡ŽQJ \…šP NKŒ # iD‘QK JŒD JŒD WU FD‘F ORD›L „†— K†œS NL…˜P WUD D i†— K†œS „X WL…X FKXƒ˜Q ED‘Q  .ŒQ KRDŽQ WRDŽQ NK†QJ UD›Q Qˆ‘W NK†QJ PR‘S NK†QJ JŠ +‰QK WKˆ‘F E…Q QJRDŽL E‰QK WKˆ‡ŽQJ Wˆ‘F ODŽ NKL „…˜ WURQJ WX ƒšP R&K K†œS NK†QJ E SK†—QJ &D‘FK WKˆ‘F FK…š EL…šQ „X‘QJ TXL FD‘FK Y…— WURœQJ Oˆ‡œQJ WŠ O…› Qˆ‡‘F FKƒšW NK† QKˆ „‡Q „‚›W KDŽQJ 6RL NŒQK NK†QJ WKƒš\ KR‚›F FKŠ  YL NKXƒ˜Q YL WUˆ‡ŽQJ QX†L Fƒš\ NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q E i†— K†œS Vˆ GX›QJ FR‘ „L…—X NL…›Q iXQ V†L c Vˆ GX›QJ FR‘ Vˆ› JLD‘P VD‘W FXD FD‘Q E†œ WKX‘ \ SKDL „DP EDR FD‘F „L…—X NL…›Q VDX i…˜ WX ƒšP NK†QJ SK†—QJ  QJDŽ\ WKD\ „†˜L UƒšW ŒW Y…— PXŽL Y FKŠ WL…X 1+ +6 FDR K‡Q TXL GQK P†œW ŒW 6RL NŒQK NK†QJ WKƒš\ KR‚›F WKƒš\ UƒšW ŒW YL NKXƒ˜Q QX†L Fƒš\ NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q  i…˜ WX ƒšP NK†QJ SK†—QJ  QJDŽ\ 1+ +6 FDR K‡Q TXL „QK P†œW ŒW VRL NŒQK FR‘ QKL…—X YL NKXƒ˜Q QX†L Fƒš\ NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q i…˜ R&   QJDŽ\ K†œS NK†QJ SK†—QJ 1+ +6 WURQJ TXL „QK VRL NŒQK NK†QJ WKƒš\ KR‚›F WKƒš\ UƒšW ŒW YL NKXƒ˜Q QX†L Fƒš\ FR‘ YL NKXƒ˜Q KL…šX NKŒ 159

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản