Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Các quy định trong lĩnh vực thuế

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

257
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1: Pháp lệnh này quy định thẩm quyền ban hành việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân(sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện theo quy định của pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quy định trong lĩnh vực thuế

 1. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 1 Môc lôc Ph¸p lÖnh cña Uû ban th−êng vô Quèc héi Sè 38/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 vÒ phÝ vµ lÖ phÝ ......................................................................................................4 Danh môc phÝ, lÖ phÝ.............................................................................................................13 QuyÕt ®Þnh cña thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 - 2005 ...........................................................................................................................17 Th«ng t− h−íng dÉn hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®∙ nép ®èi víi thuèc l¸ ®iÕu xuÊt khÈu.....37 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng bé tµi chÝnh V/v hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ...............................40 Th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ .....................42 Th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn −u ®∙i vÒ thuÕ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/ Q§- TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t− vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm ..........................................97 Th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t− theo LuËt ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam .................................................................................................104 Th«ng t− cña Bé Tµi chÝnh Sè 08/2001/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2001 H−íng dÉn bæ sung quy ®Þnh vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¸c chi nh¸nh cña tæ chøc n−íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 99/1998/TT-BTC ngµy 14/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh ................................................................................................151 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh B¶n quy ®Þnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt n−íc, mÆt biÓn.....................................................................................................................157 Th«ng t− cña Tæng côc h¶i quan sè 06/2000/TT-TCHQ ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2000 h−íng dÉn thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi................................................................................................................178 Th«ng t− h−íng dÉn bæ sung vµ söa ®æi mét sè ®iÓm trong Th«ng t− sè 39 TC/TCT ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 1997cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 05/CP ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 30/CP ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi Víi ng−êi cã thu nhËp cao.......................................201 Th«ng t− h−íng dÉn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)..........................................................................................207 Th«ng t− söa ®æi, bæ sung Th«ng t− sè 169/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn chÕ ®é thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t− theo LuËt §Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt nam215 Th«ng t− cña Bé Tµi chÝnh Sè 89/1999/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1999 H−íng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t− theo LuËt ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ............................................................................................................................................220 Th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn thuÕ c−íc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn hµng hãa b»ng tµu biÓn cña c¸c h∙ng vËn t¶i n−íc ngoµi vµo ViÖt nam khai th¸c vËn t¶i .................264
 2. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 2 th«ng t− h−íng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t− theo LuËt §Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt nam..............................................................................................................................277 Th«ng t− cña Bé Tµi chÝnh sè 39-TC/TCT ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 1997 h−íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 5-CP ngµy 20-1-1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng−êi cã thu nhËp cao ......................................................................294
 3. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 3 Th«ng tin vÒ ®Çu t− n−íc ngoµi C¸c qui ®Þnh trong lÜnh vùc thuÕ
 4. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 4 Ph¸ p lÖn h c ñ a U û b a n t h− ên g v ô Q u è c h éi S è 3 8 /2 0 0 1 / P L - U B T V Q H 1 0 n g µ y 2 8 t h¸ n g 8 n ¨ m 2 0 0 1 v Ò p h Ý v µ l Ö p h Ý Ch−¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1 Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh thÈm quyÒn ban hµnh vµ viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ do c¸c c¬ quan nhµ n−íc, tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, tæ chøc kh¸c vµ c¸ nh©n (sau ®©y gäi chung lµ tæ chøc, c¸ nh©n) thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2 PhÝ lµ kho¶n tiÒn mµ tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i tr¶ khi ®−îc mét tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cung cÊp dÞch vô ®−îc quy ®Þnh trong Danh môc phÝ ban hµnh kÌm theo Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 3 LÖ phÝ lµ kho¶n tiÒn mµ tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i nép khi ®−îc c¬ quan nhµ n−íc hoÆc tæ chøc ®−îc uû quyÒn phôc vô c«ng viÖc qu¶n lý nhµ n−íc ®−îc quy ®Þnh trong Danh môc lÖ phÝ ban hµnh kÌm theo Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 4 Ph¸p lÖnh nµy kh«ng ®iÒu chØnh ®èi víi phÝ b¶o hiÓm x∙ héi, phÝ b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c lo¹i phÝ b¶o hiÓm kh¸c. §iÒu 5 Tr−êng hîp ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ kh¸c víi Ph¸p lÖnh nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu −íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 6 Tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc thu phÝ, lÖ phÝ bao gåm: 1- C¬ quan thuÕ nhµ n−íc;
 5. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 5 2- C¬ quan kh¸c cña Nhµ n−íc, tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, tæ chøc kh¸c vµ c¸ nh©n cung cÊp dÞch vô, thùc hiÖn c«ng viÖc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ®−îc thu phÝ, lÖ phÝ. §iÒu 7 Nghiªm cÊm mäi tæ chøc, c¸ nh©n tù ®Æt ra c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ; söa ®æi c¸c møc thu phÝ, lÖ phÝ ®∙ ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh; thu phÝ, lÖ phÝ tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch−¬ng II ThÈm quyÒn quy ®Þnh vÒ phÝ vµ lÖ phÝ §iÒu 8 Uû ban th−êng vô Quèc héi ban hµnh Danh môc phÝ vµ lÖ phÝ kÌm theo Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 9 ChÝnh phñ cã thÈm quyÒn: 1- Quy ®Þnh chi tiÕt Danh môc phÝ vµ lÖ phÝ do Uû ban th−êng vô Quèc héi ban hµnh; 2- Quy ®Þnh chi tiÕt nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc thu phÝ, lÖ phÝ; 3- Quy ®Þnh møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông ®èi víi mét sè phÝ, lÖ phÝ quan träng thùc hiÖn trong c¶ n−íc; giao hoÆc ph©n cÊp thÈm quyÒn quy ®Þnh møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông ®èi víi c¸c phÝ, lÖ phÝ kh¸c; 4- Tr×nh Uû ban th−êng vô Quèc héi söa ®æi, bæ sung Danh môc phÝ vµ lÖ phÝ. §iÒu 10 Bé Tµi chÝnh cã thÈm quyÒn: 1- So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ ®Ó tr×nh ChÝnh phñ hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn;
 6. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 6 2- C¨n cø vµo quy ®Þnh chi tiÕt cña ChÝnh phñ, quy ®Þnh møc thu cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ; h−íng dÉn x¸c ®Þnh møc thu phÝ, lÖ phÝ cho c¸c c¬ quan ®−îc ph©n cÊp quy ®Þnh møc thu; 3- Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông ®èi víi c¸c phÝ, lÖ phÝ thuéc thÈm quyÒn; 4- H−íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®−îc. §iÒu 11 Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng quyÕt ®Þnh thu phÝ, lÖ phÝ ®−îc ph©n cÊp do Uû ban nh©n d©n cïng cÊp tr×nh theo h−íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. Ch−¬ng III nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc thu, chÕ ®é Thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ §iÒu 12 ViÖc x¸c ®Þnh møc thu phÝ c¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: 1- Møc thu phÝ ®èi víi c¸c dÞch vô do Nhµ n−íc ®Çu t− ph¶i b¶o ®¶m thu håi vèn trong thêi gian hîp lý, cã tÝnh ®Õn nh÷ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc trong tõng thêi kú; 2- Møc thu phÝ ®èi víi c¸c dÞch vô do tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t− vèn ph¶i b¶o ®¶m thu håi vèn trong thêi gian hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña ng−êi nép. §iÒu 13 Møc thu lÖ phÝ ®−îc Ên ®Þnh tr−íc ®èi víi tõng c«ng viÖc, kh«ng nh»m môc ®Ých bï ®¾p chi phÝ, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ; riªng møc thu lÖ phÝ tr−íc b¹ ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ trÞ tµi s¶n tr−íc b¹.
 7. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 7 §iÒu 14 1- PhÝ, lÖ phÝ thu t¹i ViÖt Nam b»ng ®ång ViÖt Nam, trõ tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh ®−îc thu phÝ, lÖ phÝ b»ng ngo¹i tÖ. 2- PhÝ, lÖ phÝ thu ë n−íc ngoµi ®−îc thu b»ng tiÒn cña n−íc së t¹i hoÆc b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi. §iÒu 15 Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i lËp vµ cÊp chøng tõ thu cho ®èi t−îng nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Tr−êng hîp kh«ng ®−îc cÊp chøng tõ hoÆc cÊp chøng tõ kh«ng ®óng quy ®Þnh th× ®èi t−îng nép phÝ, lÖ phÝ cã quyÒn yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ cÊp chøng tõ thu hoÆc khiÕu n¹i, tè c¸o víi c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn. §iÒu 16 Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i niªm yÕt hoÆc th«ng b¸o c«ng khai t¹i ®Þa ®iÓm thu vÒ tªn phÝ, lÖ phÝ, møc thu, ph−¬ng thøc thu vµ c¬ quan quy ®Þnh thu. §iÒu 17 1- PhÝ thu tõ c¸c dÞch vô do Nhµ n−íc ®Çu t− lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ n−íc, ®−îc qu¶n lý, sö dông nh− sau: a) Tr−êng hîp tæ chøc thu ®∙ ®−îc ng©n s¸ch nhµ n−íc b¶o ®¶m kinh phÝ cho ho¹t ®éng thu phÝ theo dù to¸n hµng n¨m th× tæ chøc thu ph¶i nép toµn bé sè tiÒn phÝ thu ®−îc vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc; b) Tr−êng hîp tæ chøc thu kh«ng ®−îc ng©n s¸ch nhµ n−íc b¶o ®¶m kinh phÝ cho ho¹t ®éng thu phÝ th× tæ chøc thu ®−îc ®Ó l¹i mét phÇn trong sè tiÒn phÝ thu ®−îc ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ, phÇn cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc; c) Tr−êng hîp tæ chøc thu ®−îc uû quyÒn thu phÝ ngoµi chøc n¨ng, nhiÖm vô th−êng xuyªn th× tæ chøc thu ®−îc ®Ó l¹i mét phÇn trong sè tiÒn phÝ thu ®−îc ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ, phÇn cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc. 2- ChÝnh phñ quy ®Þnh phÇn phÝ ®−îc ®Ó l¹i vµ viÖc qu¶n lý, sö dông phÇn phÝ ®−îc ®Ó l¹i quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy.
 8. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 8 §iÒu 18 PhÝ thu ®−îc tõ c¸c dÞch vô kh«ng do Nhµ n−íc ®Çu t− hoÆc do Nhµ n−íc ®Çu t− nh−ng ®∙ chuyÓn giao cho tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n lµ kho¶n thu kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ n−íc. Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ cã quyÒn qu¶n lý, sö dông sè tiÒn phÝ thu ®−îc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 19 1- Mäi kho¶n lÖ phÝ thu ®−îc ®Òu thuéc ng©n s¸ch nhµ n−íc. Tæ chøc thu lÖ phÝ ph¶i nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè lÖ phÝ thu ®−îc vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc. Trong tr−êng hîp uû quyÒn thu th× tæ chøc ®−îc uû quyÒn thu lÖ phÝ ®−îc ®Ó l¹i mét phÇn trong sè lÖ phÝ thu ®−îc ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu lÖ phÝ, phÇn cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc. 2- ChÝnh phñ quy ®Þnh phÇn lÖ phÝ ®−îc ®Ó l¹i vµ viÖc qu¶n lý, sö dông phÇn lÖ phÝ ®−îc ®Ó l¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 20 PhÝ, lÖ phÝ nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc ®−îc ph©n chia cho c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ ®−îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n−íc. §iÒu 21 ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc miÔn, gi¶m phÝ, lÖ phÝ trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt. Ch−¬ng IV tµi chÝnh, kÕ to¸n §iÒu 22 Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n; ®Þnh kú b¸o c¸o quyÕt to¸n thu, nép, sö dông phÝ, lÖ phÝ; thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 9. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 9 §iÒu 23 Tæ chøc, c¸ nh©n thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ kh¸c nhau ph¶i h¹ch to¸n riªng tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ. §iÒu 24 PhÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ n−íc kh«ng ph¶i chÞu thuÕ. §iÒu 25 PhÝ kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ n−íc do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña Ph¸p lÖnh nµy ph¶i chÞu thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch−¬ng V tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc vÒ qu¶n lý phÝ vµ lÖ phÝ §iÒu 26 1- ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 2- Bé Tµi chÝnh gióp ChÝnh phñ thùc hiÖn thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 3- Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; b) Theo dâi, kiÓm tra ho¹t ®éng thu, qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ; c) Thùc hiÖn thanh tra tµi chÝnh theo thÈm quyÒn ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ; d) XÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; ®) B∙i bá, ®×nh chØ thi hµnh c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ theo thÈm quyÒn. §iÒu 27 C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm:
 10. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 10 1- Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh trong viÖc chØ ®¹o, h−íng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch; 2- Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh kiÓm tra, theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch; 3- B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4- §Ò xuÊt víi ChÝnh phñ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thu phÝ, lÖ phÝ; kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ hoÆc Bé Tµi chÝnh vÒ møc thu ®èi víi tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ. §iÒu 28 Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n−íc vÒ phÝ vµ lÖ phÝ ë ®Þa ph−¬ng, cã tr¸ch nhiÖm: 1- Tæ chøc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ ë ®Þa ph−¬ng víi c¬ quan nhµ n−íc cÊp trªn cã thÈm quyÒn vµ Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; 2- Thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ trong ph¹m vi ®Þa ph−¬ng; 3- Xö lý hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. Ch−¬ng VI Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o §iÒu 29 Tæ chøc cã quyÒn khiÕu n¹i, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o víi c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. §iÒu 30 1- Tæ chøc, c¸ nh©n nép phÝ, lÖ phÝ kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh thu phÝ, lÖ phÝ cã quyÒn göi ®¬n khiÕu n¹i ®Õn tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ trong thêi h¹n
 11. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 11 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nép phÝ, lÖ phÝ. Trong thêi gian chê gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, ng−êi khiÕu n¹i ph¶i thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thu phÝ, lÖ phÝ. 2- Trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc ®¬n khiÕu n¹i, tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi cho ng−êi khiÕu n¹i b»ng v¨n b¶n; nÕu vô viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh th× ph¶i chuyÓn ®¬n khiÕu n¹i hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o cho ng−êi khiÕu n¹i biÕt trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc ®¬n khiÕu n¹i. 3- Tr−êng hîp qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy mµ khiÕu n¹i kh«ng ®−îc gi¶i quyÕt hoÆc ng−êi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i th× cã quyÒn tiÕp tôc khiÕu n¹i víi c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ hoÆc khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n. §iÒu 31 QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ phÝ, lÖ phÝ cña Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. Ch−¬ng VII khen th−ëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 32 Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ th× ®−îc khen th−ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 33 Tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng nép hoÆc nép kh«ng ®ñ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ th× kh«ng ®−îc phôc vô c«ng viÖc, dÞch vô hoÆc bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 34 1- Ng−êi nµo kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ viÖc ban hµnh, tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2- Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; sè tiÒn ®∙ thu sai ph¶i ®−îc
 12. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 12 tr¶ l¹i cho ®èi t−îng nép phÝ, lÖ phÝ; tr−êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ®èi t−îng nép phÝ, lÖ phÝ th× sè tiÒn ®∙ thu sai ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc. Ch−¬ng VIII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 35 Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2002. Nh÷ng quy ®Þnh tr−íc ®©y tr¸i víi Ph¸p lÖnh nµy ®Òu b∙i bá. §iÒu 36 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy.
 13. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 13 d a n h m ô c p hÝ , l Ö phÝ (Ban hµnh kÌm theo Ph¸p lÖnh sè : 38/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Uû ban th−êng vô Quèc héi) a- danh môc phÝ I - PhÝ thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû s¶n 1. Thuû lîi phÝ. 2. PhÝ kiÓm dÞch ®éng vËt, thùc vËt. 3. PhÝ kiÓm nghiÖm chÊt l−îng ®éng vËt, thùc vËt. 4. PhÝ kiÓm tra vÖ sinh thó y. 5. PhÝ b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n. 6. PhÝ kiÓm nghiÖm thuèc dïng cho ®éng vËt, thùc vËt. II- PhÝ thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng 1. PhÝ kiÓm nghiÖm chÊt l−îng s¶n phÈm, hµng ho¸, thiÕt bÞ, vËt t−, nguyªn vËt liÖu. 2. PhÝ x©y dùng. 3. PhÝ ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. 4. PhÝ thÈm ®Þnh cÊp quyÒn sö dông ®Êt. III- PhÝ thuéc lÜnh vùc th−¬ng m¹i, ®Çu t− 1. PhÝ chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ (C/O). 2. PhÝ chî. 3. PhÝ thÈm ®Þnh ®èi víi kinh doanh th−¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn. 4. PhÝ thÈm ®Þnh hå s¬ mua b¸n tµu, thuyÒn, tµu bay. 5. PhÝ thÈm ®Þnh ®Çu t−. 6. PhÝ ®Êu thÇu, ®Êu gi¸. 7. PhÝ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu. 8. PhÝ gi¸m ®Þnh hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. IV- PhÝ thuéc lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i 1. PhÝ sö dông ®−êng bé. 2. PhÝ sö dông ®−êng thuû néi ®Þa. 3. PhÝ sö dông ®−êng biÓn. 4. PhÝ qua cÇu. 5. PhÝ qua ®ß, qua phµ. 6. PhÝ sö dông c¶ng, nhµ ga. 7. PhÝ neo, ®Ëu. 8. PhÝ b¶o ®¶m hµng h¶i. 9. PhÝ hoa tiªu, dÉn ®−êng. 10. PhÝ träng t¶i tµu, thuyÒn cËp c¶ng. 11. PhÝ luång, l¹ch. 12. PhÝ sö dông lÒ ®−êng, bÕn, b∙i, mÆt n−íc. 13. PhÝ kiÓm ®Þnh ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, ph−¬ng tiÖn ®¸nh b¾t thuû s¶n. V- PhÝ thuéc lÜnh vùc th«ng tin, liªn l¹c 1. PhÝ sö dông vµ b¶o vÖ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. 2. PhÝ cÊp tªn miÒn ®Þa chØ sö dông Internet
 14. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 14 3. PhÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu do Nhµ n−íc qu¶n lý. 4. PhÝ thÈm ®Þnh ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b−u chÝnh viÔn th«ng. VI - PhÝ thuéc lÜnh vùc an ninh, trËt tù, an toµn x· héi 1. PhÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn. 2. PhÝ an ninh, trËt tù, an toµn x∙ héi. 3. PhÝ x¸c minh giÊy tê, tµi liÖu. 4. PhÝ tr«ng gi÷ xe. VII - PhÝ thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸, x· héi 1. PhÝ gi¸m ®Þnh di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia. 2. PhÝ tham quan. 3. PhÝ thÈm ®Þnh v¨n ho¸ phÈm. 4. PhÝ giíi thiÖu viÖc lµm. VIII - PhÝ thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 1. Häc phÝ. 2. PhÝ dù thi, dù tuyÓn. IX- PhÝ thuéc lÜnh vùc y tÕ 1. ViÖn phÝ. 2. PhÝ phßng, chèng dÞch bÖnh. 3. PhÝ gi¸m ®Þnh y khoa. 4. PhÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, thuèc. 5. PhÝ kiÓm dÞch y tÕ. 6. PhÝ kiÓm nghiÖm trang thiÕt bÞ y tÕ. 7. PhÝ kiÓm tra, kiÓm nghiÖm vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 8. PhÝ thÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ y, d−îc. X - PhÝ thuéc lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr−êng 1. PhÝ b¶o vÖ m«i tr−êng. 2. PhÝ thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng. 3. PhÝ vÖ sinh. 4. PhÝ phßng, chèng thiªn tai. 5. PhÝ së h÷u c«ng nghiÖp. 6. PhÝ cÊp m∙ sè, m∙ v¹ch. 7. PhÝ sö dông dÞch vô an toµn bøc x¹. 8. PhÝ thÈm ®Þnh an toµn bøc x¹. 9. PhÝ thÈm ®Þnh ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 10. PhÝ thÈm ®Þnh hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ. 11. PhÝ kiÓm ®Þnh ph−¬ng tiÖn ®o l−êng. XI - PhÝ thuéc lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng, h¶i quan 1. PhÝ cung cÊp th«ng tin vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp. 2. PhÝ b¶o l∙nh, thanh to¸n khi ®−îc c¬ quan, tæ chøc cÊp dÞch vô b¶o l∙nh, thanh to¸n. 3. PhÝ sö dông thiÕt bÞ, c¬ së h¹ tÇng chøng kho¸n. 4. PhÝ ho¹t ®éng chøng kho¸n. 5. PhÝ niªm phong, kÑp ch×, l−u kho H¶i quan. XII- PhÝ thuéc lÜnh vùc t− ph¸p 1. ¸n phÝ. 2. PhÝ gi¸m ®Þnh t− ph¸p. 3. PhÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m.
 15. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 15 4. PhÝ thuéc lÜnh vùc ph¸p luËt vµ dÞch vô ph¸p lý kh¸c. b- danh môc lÖ phÝ I - LÖ phÝ qu¶n lý nhµ n−íc liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n 1. LÖ phÝ quèc tÞch. 2. LÖ phÝ hé tÞch, hé khÈu. 3. LÖ phÝ cÊp hé chiÕu, thÞ thùc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh. 4. LÖ phÝ ¸p dông t¹i c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l∙nh sù ViÖt Nam ë n−íc ngoµi. 5. LÖ phÝ toµ ¸n. 6. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ng−êi n−íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. 7. LÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t− ph¸p. II - LÖ phÝ qu¶n lý nhµ n−íc liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n 1. LÖ phÝ tr−íc b¹. 2. LÖ phÝ ®Þa chÝnh. 3. LÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m. 4. LÖ phÝ b¶o hé quyÒn t¸c gi¶. 5. LÖ phÝ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp. 6. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp x©y dùng. 7. LÖ phÝ qu¶n lý ph−¬ng tiÖn giao th«ng. 8. LÖ phÝ cÊp biÓn sè nhµ. III- LÖ phÝ qu¶n lý nhµ n−íc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, kinh doanh 1. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, cung cÊp th«ng tin vÒ ®¨ng ký kinh doanh. 2. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. LÖ phÝ ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 4. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ. 5. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng trªn c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn. 6. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn, ph−¬ng tiÖn næ, chÊt næ, vò khÝ, khÝ tµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt l−îng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn. 8. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh ngÇm. 9. LÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch, giÊy phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 10. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp vËn chuyÓn ®Æc biÖt ®èi víi ®éng vËt, thùc vËt rõng quý hiÕm. 11. LÖ phÝ qu¶n lý chÊt l−îng b−u ®iÖn. 12. LÖ phÝ cÊp phÐp sö dông kho sè trong ®¸nh sè m¹ng, thuª bao liªn l¹c trong viÔn th«ng. 13. LÖ phÝ cÊp vµ d¸n tem kiÓm so¸t b¨ng, ®Üa cã ch−¬ng tr×nh. 14. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông nguån n−íc. 15. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp x¶ n−íc th¶i vµo nguån n−íc.
 16. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 16 16. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm, hµng ho¸. 17. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng chøng kho¸n. 18. LÖ phÝ ®éc quyÒn trong mét sè ngµnh, nghÒ. IV - LÖ phÝ qu¶n lý nhµ n−íc ®Æc biÖt vÒ chñ quyÒn quèc gia 1. LÖ phÝ ra vµo c¶ng. 2. LÖ phÝ bay qua vïng trêi, ®i qua vïng ®Êt, vïng biÓn. 3. LÖ phÝ hoa hång ch÷ ký. V - LÖ phÝ qu¶n lý nhµ n−íc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c 1. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông con dÊu. 2. LÖ phÝ H¶i quan. 3. LÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký nguån phãng x¹, m¸y ph¸t bøc x¹. 4. LÖ phÝ cÊp v¨n b»ng, chøng chØ. 5. LÖ phÝ chøng thùc. 6. LÖ phÝ c«ng chøng.
 17. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 17 q u y Õt ® Þn h c ñ a t h ñ t− ín g c hÝn h p hñ V Ò q u ¶ n l ý x u Ê t k hÈ u , n hË p k hÈ u hµ n g h o ¸ thêi kú 2001 - 2005 Ch−¬ng I quy ®Þnh chung vÒ qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu §iÒu 1. Hµng ho¸ cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu thêi kú 2001 - 2005 (Phô lôc sè 01). 2. ViÖc ®iÒu chØnh Danh môc hµng ho¸ cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i. 3. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, viÖc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc Danh môc t¹i Phô lôc sè 01 nªu trªn ph¶i ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tõng tr−êng hîp cô thÓ. §iÒu 2. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i thêi kú 2001 - 2005 (Phô lôc sè 02). 2. Bé Th−¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan cô thÓ ho¸ Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i theo m∙ sè cña danh môc BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã). 3. ViÖc ®iÒu chØnh Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i, bao gåm c¶ lé tr×nh b∙i bá lo¹i giÊy phÐp nµy, do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i. 4. ViÖc ký hîp ®ång xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ nªu t¹i Phô lôc sè 02 kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy chØ ®−îc thùc hiÖn sau khi ®∙ cã giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i. §èi víi hµng hãa lµ vËt t−, nguyªn liÖu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 02,
 18. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 18 nÕu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu hoÆc ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng víi th−¬ng nh©n n−íc ngoµi th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh riªng cña Bé Th−¬ng m¹i. 5. ViÖc nhËp khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi vµ c¸c bªn hîp doanh trong hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, kÓ c¶ hµng ho¸ nªu t¹i Phô lôc sè 02 kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy, ®−îc thùc hiÖn theo h−íng dÉn cña Bé Th−¬ng m¹i trªn c¬ së nh÷ng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 6. C¨n cø lÞch tr×nh lo¹i bá dÇn giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i trong thêi kú 2001 - 2005 t¹i Phô lôc sè 02 kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy, giao Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan, tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ viÖc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu (hoÆc møc thu chªnh lÖch gi¸) mét c¸ch hîp lý ®èi víi nh÷ng mÆt hµng ®−îc lo¹i bá khái Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i, cã tÝnh ®Õn c¸c cam kÕt quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc tham gia. §iÒu 3. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc diÖn qu¶n lý chuyªn ngµnh 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc diÖn qu¶n lý chuyªn ngµnh vµ nguyªn t¾c ¸p dông Danh môc nµy trong tõng lÜnh vùc qu¶n lý chuyªn ngµnh (Phô lôc sè 03). 2. ViÖc ®iÒu chØnh, bæ sung Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc diÖn qu¶n lý chuyªn ngµnh vµ nguyªn t¾c ¸p dông (®∙ quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 03) do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh vµ Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i. 3. C¸c Bé, ngµnh qu¶n lý chuyªn ngµnh h−íng dÉn thùc hiÖn viÖc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 03 nªu trªn Ch−¬ng II Quy ®Þnh riªng ®èi víi mét sè hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu §iÒu 4. XuÊt nhËp khÈu gç vµ s¶n phÈm gç 1. XuÊt khÈu gç vµ s¶n phÈm gç :
 19. TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ N−íc NGOµI 19 a) B∙i bá viÖc phª duyÖt vµ ph©n bæ h¹n møc gç rõng tù nhiªn ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm gç xuÊt khÈu. Mäi d¹ng s¶n phÈm gç ®Òu ®−îc phÐp xuÊt khÈu, trõ gç trßn, gç xÎ khai th¸c tõ rõng tù nhiªn trong n−íc. b) Gç cã nguån gèc nhËp khÈu ®−îc phÐp xuÊt khÈu d−íi mäi d¹ng s¶n phÈm, kÓ c¶ viÖc t¸i xuÊt gç trßn, gç xÎ. Gç trßn, gç xÎ nhËp khÈu vµ s¶n phÈm lµm tõ gç nhËp khÈu khi xuÊt khÈu kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. c) Nhµ n−íc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm gç cã hµm l−îng gia c«ng, chÕ biÕn cao. Bé Tµi chÝnh hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm gç lo¹i nµy. d) Trªn c¬ së chØ tiªu khai th¸c gç rõng tù nhiªn tõng khu vùc ®∙ ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt hµng n¨m, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng (cã chØ tiªu khai th¸c) chØ ®¹o ngµnh kiÓm l©m kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc khai th¸c gç ngay t¹i ®Þa ph−¬ng. ViÖc kiÓm tra nguån gèc gç ®èi víi s¶n phÈm gç tiªu dïng trong n−íc vµ xuÊt khÈu (s¶n xuÊt tõ gç rõng tù nhiªn trong n−íc) ph¶i ®−îc thùc hiÖn ngay t¹i c¬ së s¶n xuÊt theo ®óng quy ®Þnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; kh«ng kiÓm tra nguån gèc gç ®èi víi s¶n phÈm gç xuÊt khÈu khi lµm thñ tôc xuÊt khÈu. Riªng viÖc xuÊt khÈu gç trßn, gç xÎ cã nguån gèc gç nhËp khÈu vµ gç rõng trång, ph¶i xuÊt tr×nh t¹i H¶i quan cöa khÈu hå s¬ hîp lÖ vÒ nguån gèc gç theo quy ®Þnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ Tæng côc H¶i quan. 2. ViÖc nhËp khÈu gç nguyªn liÖu tõ c¸c n−íc cã chung ®−êng biªn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vµ h−íng dÉn cña Bé Th−¬ng m¹i. 3. C¨n cø néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy, doanh nghiÖp tiÕn hµnh lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu, t¹m nhËp - t¸i xuÊt vµ t¸i xuÊt khÈu gç vµ s¶n phÈm gç t¹i H¶i quan cöa khÈu. §iÒu 5. XuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo nh÷ng thÞ tr−êng theo h¹n ng¹ch ph¶i tho¶ thuËn víi n−íc ngoµi 1. C¨n cø yªu cÇu s¶n xuÊt trong n−íc, c¨n cø c¸c tho¶ thuËn ®a ph−¬ng vµ song ph−¬ng cña ChÝnh phñ vÒ hµng dÖt, may hµng n¨m, Bé Th−¬ng m¹i chñ tr× cïng c¸c Bé, ngµnh h÷u quan vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt lín cña ViÖt Nam tiÕn hµnh
 20. C¸c QUI §Þnh TRONG LÜnh Vùc THUÕ 20 ®µm ph¸n víi c¸c Tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ vµ c¸c n−íc, nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh bá h¹n ng¹ch ®èi víi lo¹i hµng ho¸ nµy. 2. Trªn c¬ së tho¶ thuËn hµng n¨m víi c¸c Tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, c¸c n−íc vÒ h¹n ng¹ch vµ c¸c ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu hµng dÖt, may, Bé Th−¬ng m¹i chñ tr× cïng c¸c Bé, ngµnh h÷u quan x©y dùng vµ ban hµnh c¸c quy ®Þnh chung thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng dÖt, may; c«ng bè tû lÖ h¹n ng¹ch hµng dÖt, may ®Êu thÇu, tû lÖ nµy ph¶i t¨ng hµng n¨m ®Ó thay thÕ dÇn cho c¬ chÕ ph©n giao h¹n ng¹ch, cã tÝnh ®Õn c¸c cam kÕt quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc tham gia. 3. ViÖc ph©n giao h¹n ng¹ch hµng dÖt, may (trõ phÇn h¹n ng¹ch ®Êu thÇu vµ h¹n ng¹ch th−ëng xuÊt khÈu) cho c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, thµnh phè H¶i Phßng vµ thµnh phè §µ N½ng do ñy ban nh©n d©n thµnh phè thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung. Bé Th−¬ng m¹i thùc hiÖn viÖc ph©n giao h¹n ng¹ch hµng dÖt, may cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c. §iÒu 6. XuÊt khÈu g¹o vµ nhËp khÈu ph©n bãn 1. B∙i bá c¬ chÕ giao h¹n ng¹ch xuÊt khÈu g¹o, nhËp khÈu ph©n bãn vµ viÖc quy ®Þnh doanh nghiÖp ®Çu mèi kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu hai mÆt hµng nµy. Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®−îc xuÊt khÈu g¹o nÕu cã ®¨ng ký kinh doanh ngµnh hµng l−¬ng thùc hoÆc n«ng s¶n; ®−îc nhËp khÈu ph©n bãn c¸c lo¹i ®∙ ®−îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam, nÕu cã ®¨ng ký kinh doanh ngµnh hµng vËt t− n«ng nghiÖp hoÆc ph©n bãn. 2. §èi víi nh÷ng hîp ®ång xuÊt khÈu g¹o sang mét sè thÞ tr−êng cã sù tho¶ thuËn cña ChÝnh phñ ta víi ChÝnh phñ c¸c n−íc (hîp ®ång ChÝnh phñ), giao Bé Th−¬ng m¹i, sau khi trao ®æi víi HiÖp héi L−¬ng thùc ViÖt Nam, chØ ®Þnh vµ chØ ®¹o doanh nghiÖp lµm ®¹i diÖn giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång; ®ång thêi ph©n giao sè l−îng g¹o xuÊt khÈu thuéc hîp ®ång ChÝnh phñ cho c¸c tØnh trªn c¬ së s¶n l−îng lóa hµng ho¸ cña ®Þa ph−¬ng, ®Ó Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh trùc tiÕp giao cho c¸c doanh nghiÖp thuéc tØnh thùc hiÖn; cã tÝnh ®Õn quyÒn lîi cña doanh nghiÖp ®¹i diÖn ký kÕt hîp ®ång. 3. ViÖc xuÊt khÈu g¹o theo kÕ ho¹ch tr¶ nî, viÖn trî cña ChÝnh phñ, thùc hiÖn theo c¬ chÕ ®Êu thÇu hoÆc theo QuyÕt ®Þnh riªng cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. 4. §Ó b¶o ®¶m lîi Ých n«ng d©n, æn ®Þnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ thÞ tr−êng trong n−íc, gi¶m bít khã kh¨n ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, l−u th«ng lóa g¹o vµ ph©n bãn khi thÞ tr−êng trong, ngoµi n−íc cã biÕn ®éng, Thñ t−íng ChÝnh phñ sÏ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2