intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cac tieu chi phan hang chung tu hang I den hang VI

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

104
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cac tieu chi phan hang chung tu hang i den hang vi', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cac tieu chi phan hang chung tu hang I den hang VI

  1. 1 Phô lôc C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®èi víi tõng h¹ng nhµ chung c ( Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 14 /2008/TT-BXD ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2008 cña Bé X©y dùng) C¸c h¹ng nhµ ë ChØ tiªu H¹ng I H¹ng II H¹ng III H¹ng IV (1) (2) (3) (4) (5) I. Yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc 1. Quy ho¹ch 1.1. VÞ trÝ - Cã hÖ thèng giao th«ng bªn ngoµi - Cã hÖ thèng giao th«ng bªn ngoµi - Cã hÖ thèng giao th«ng thuËn - Cã hÖ thèng giao th«ng thuËn nhµ ®¶m b¶o c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn nhµ ®¶m b¶o c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn tiÖn. tiÖn. giao th«ng ®êng bé ®Òu tiÕp cËn giao th«ng ®êng bé ®Òu tiÕp cËn ®- ®îc ®Õn s¶nh chÝnh cña c«ng îc ®Õn s¶nh chÝnh cña c«ng tr×nh. tr×nh. 1.2. C¶nh quan - Cã s©n, vên, th¶m cá, c©y xanh, - Cã s©n, vên, th¶m cá, c©y xanh, ®- - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn ®êng d¹o thiÕt kÕ ®Ñp, hoµn êng d¹o thiÕt kÕ ®Ñp, hoµn chØnh. chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. chØnh, thèng nhÊt. 1.3. M«i trêng - Kh«ng gian xung quanh réng r·i, - Kh«ng gian xung quanh réng r·i, m«i - M«i trêng ®¶m b¶o vÖ sinh. - M«i trêng ®¶m b¶o vÖ sinh. m«i trêng tho¸ng m¸t, s¹ch ®Ñp. trêng tho¸ng m¸t, s¹ch ®Ñp. 2. ThiÕt kÕ kiÕn tróc 2.1. C¬ cÊu cña c¨n - C¸c kh«ng gian chøc n¨ng tèi thiÓu - C¸c kh«ng gian chøc n¨ng tèi thiÓu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn hé gåm: phßng kh¸ch, phßng ngñ, khu gåm: phßng kh¸ch, phßng ngñ, khu chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. vùc bÕp, phßng ¨n, phßng vÖ sinh vùc bÕp, phßng ¨n, phßng vÖ sinh vµ vµ c¸c phßng kh¸c; c¸c phßng kh¸c; - Mçi c¨n hé tèi thiÓu cã 02 khu vÖ - Mçi c¨n hé tèi thiÓu cã 02 khu vÖ sinh; sinh; - Phßng ngñ chÝnh cã khu vÖ sinh - Phßng ngñ chÝnh cã khu vÖ sinh riªng. riªng. 2.2. DiÖn tÝch c¨n - Phô thuéc vµo quy m« thiÕt kÕ, nh- - Phô thuéc vµo quy m« thiÕt kÕ, nh- - Phô thuéc vµo quy m« thiÕt - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn hé ng kh«ng nhá h¬n 70 m2; ng kh«ng nhá h¬n 60 m2; kÕ, nhng kh«ng nhá h¬n 50 m2; hiÖn hµnh. - DiÖn tÝch phßng ngñ chÝnh lín - DiÖn tÝch phßng ngñ chÝnh lín h¬n - DiÖn tÝch phßng ngñ chÝnh h¬n 20 m2 . 15 m2 . lín h¬n 12 m2 . 2.3. Th«ng giã chiÕu - C¸c phßng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o - C¸c phßng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn s¸ng cho c¨n hé th«ng giã, chiÕu s¸ng. th«ng giã, chiÕu s¸ng. chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. - Phßng kh¸ch, phßng ngñ, bÕp, - Phßng kh¸ch, phßng ngñ, bÕp, phßng ¨n ph¶i ®îc th«ng giã, chiÕu phßng ¨n ph¶i ®îc th«ng giã, chiÕu s¸ng tù nhiªn vµ tiÕp xóc víi kh«ng s¸ng tù nhiªn vµ tiÕp xóc víi kh«ng
  2. 2 gian réng r·i. gian réng r·i. 2.4. Trang thiÕt bÞ - ThiÕt bÞ tèi thiÓu gåm: chËu röa - ThiÕt bÞ tèi thiÓu gåm: chËu röa - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn vÖ sinh trong c¨n hé mÆt, bån cÇu, thiÕt bÞ vÖ sinh phô mÆt, bån cÇu, thiÕt bÞ vÖ sinh phô chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. n÷, vßi t¾m hoa sen, bån t¾m n»m n÷, vßi t¾m hoa sen, bån t¾m n»m hoÆc ®øng. hoÆc ®øng. - C¸c thiÕt bÞ cÊp níc cã hai ®êng n- - C¸c thiÕt bÞ t¾m, röa cã hai ®êng íc nãng vµ níc l¹nh. níc nãng vµ níc l¹nh. 2.5. CÇu thang Cã thang m¸y, thang bé, thang tho¸t Cã thang m¸y, thang bé, thang tho¸t - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn hiÓm. hiÓm. chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. 2.5.1. CÇu thang bé - ChiÕu tíi cña mçi ®ît thang phôc vô - ChiÕu tíi cña mçi ®ît thang phôc vô - ChiÕu tíi cña mçi ®ît thang - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn tèi ®a 04 c¨n hé. tèi ®a 06 c¨n hé. phôc vô tèi ®a 08 c¨n hé. hiÖn hµnh. 2.5.2. Thang m¸y - §¶m b¶o vËn chuyÓn ®å ®¹c, b¨ng - §¶m b¶o vËn chuyÓn ®å ®¹c, b¨ng - §¶m b¶o vËn chuyÓn ®å ®¹c, - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn ca cÊp cøu; ca cÊp cøu; b¨ng ca cÊp cøu; hiÖn hµnh. - Mçi thang phôc vô tèi ®a kh«ng qu¸ - Mçi thang phôc vô tèi ®a kh«ng qu¸ - Mçi thang phôc vô tèi ®a 40 c¨n hé. 50 c¨n hé. kh«ng qu¸ 60 c¨n hé. 2.6. Chç ®Ó xe - Cã chç ®Ó xe (trong hoÆc ngoµi - Cã chç ®Ó xe (trong vµ ngoµi nhµ) - Cã chç ®Ó xe ®¶m b¶o tiªu - Cã chç ®Ó xe ®¶m b¶o tiªu nhµ) ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ ®îc ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ ®îc tr«ng gi÷ chuÈn vµ ®îc tr«ng gi÷ b¶o vÖ chuÈn vµ ®îc tr«ng gi÷ b¶o vÖ tr«ng gi÷ b¶o vÖ an toµn. b¶o vÖ an toµn. an toµn. an toµn. - Mçi c¨n hé tèi thiÓu cã 1,5 chç ®Ó - Mçi c¨n hé cã tèi thiÓu 1 chç ®Ó « « t«. t«. II. Yªu cÇu vÒ h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi cña khu ë 1. H¹ tÇng kü thuËt 1.1. HÖ thèng giao - HÖ thèng giao th«ng ®ång bé vµ - HÖ thèng giao th«ng ®ång bé vµ - Giao th«ng thuËn tiÖn vµ ®¶m - Giao th«ng thuËn tiÖn vµ ®¶m th«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn cøu háa, cøu ®¶m b¶o tiªu chuÈn cøu háa, cøu b¶o tiªu chuÈn cøu háa, cøu b¶o tiªu chuÈn cøu háa, cøu n¹n. n¹n. n¹n. n¹n. 1.2. HÖ thèng cÊp - Cã hÖ thèng cÊp ®iÖn dù phßng - Cã hÖ thèng cÊp ®iÖn dù phßng - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn ®iÖn ®¶m b¶o cho sinh ho¹t c«ng céng vµ ®¶m b¶o cho sinh ho¹t c«ng céng khi chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. th¾p s¸ng trong c¨n hé khi mÊt ®iÖn mÊt ®iÖn líi quèc gia. líi quèc gia. 1.3. HÖ thèng cÊp, - HÖ thèng thiÕt bÞ cÊp, tho¸t níc - HÖ thèng thiÕt bÞ cÊp tho¸t níc - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn tho¸t níc ®Çy ®ñ, ®ång bé, ®¶m b¶o vÖ sinh ®Çy ®ñ, ®ång bé, ®¶m b¶o vÖ sinh chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. vµ vËn hµnh th«ng suèt (24 giê trong vµ vËn hµnh th«ng suèt (24 giê trong ngµy). ngµy). 1.4. HÖ thèng th«ng - Cã hÖ thèng ®¶m b¶o cung cÊp - Cã hÖ thèng ®¶m b¶o cung cÊp - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn tin liªn l¹c dÞch vô truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i, dÞch vô truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i, chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh. internet tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i; ®¶m b¶o internet tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i; ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vËn hµnh th«ng suèt. ®iÒu kiÖn vËn hµnh th«ng suèt. 1.5. HÖ thèng - Cã hÖ thèng thiÕt bÞ c¶m øng tù - Cã hÖ thèng thiÕt bÞ c¶m øng tù - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn phßng chèng ch¸y ®éng b¸o ch¸y, ch÷a ch¸y, hÖ thèng ®éng b¸o ch¸y, ch÷a ch¸y, hÖ thèng chuÈn hiÖn hµnh. hiÖn hµnh.
  3. 3 næ tÝn hiÖu, th«ng tin khi cã háa ho¹n tÝn hiÖu, th«ng tin khi cã háa ho¹n trong c¨n hé vµ khu vùc sö dông trong khu vùc sö dông chung. chung. 1.6. HÖ thèng thu - Cã thïng chøa r¸c n¬i c«ng céng; - Cã thïng chøa r¸c n¬i c«ng céng; - Cã thïng chøa r¸c n¬i c«ng - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn gom vµ xö lý r¸c - HÖ thèng thu r¸c trong nhµ, xö lý - HÖ thèng thu r¸c trong nhµ, xö lý r¸c céng; hiÖn hµnh. r¸c ®¶m b¶o vÖ sinh vµ c¸ch ly víi ®¶m b¶o vÖ sinh vµ c¸ch ly víi khu - HÖ thèng thu r¸c trong nhµ. khu vùc s¶nh tÇng, s¶nh chÝnh. vùc s¶nh tÇng, s¶nh chÝnh. 2. H¹ tÇng x· héi C¸c c«ng tr×nh h¹ - H¹ tÇng x· héi ®ång bé víi chÊt lîng - H¹ tÇng x· héi ®ång bé, cã ®Çy ®ñ - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn tÇng x· héi cao, cã ®Çy ®ñ c¸c c«ng tr×nh (gi¸o c¸c c«ng tr×nh (gi¸o dôc mÇm non, chuÈn hiÖn hµnh; hiÖn hµnh; dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së, v¨n ho¸ - Sö dông c¸c c«ng tr×nh cña - Sö dông c¸c c«ng tr×nh cña khu c¬ së, v¨n ho¸ th«ng tin, dÞch vô th- th«ng tin, dÞch vô th¬ng m¹i, thÓ dôc khu vùc. vùc. ¬ng m¹i, thÓ dôc thÓ thao, kh«ng thÓ thao, kh«ng gian d¹o ch¬i, th gian d¹o ch¬i, th gi·n...) trong b¸n gi·n...) trong b¸n kÝnh 500 m; kÝnh 500 m; - Cã khu vui ch¬i gi¶i trÝ ngoµi trêi - Cã khu vui ch¬i gi¶i trÝ ngoµi trêi réng r·i; s©n, vên, ®êng d¹o ®îc thiÕt réng r·i; s©n, vên, ®êng d¹o ®îc thiÕt kÕ ®Ñp. kÕ ®Ñp. III. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng hoµn thiÖn 1. VËt t, vËt liÖu - Sö dông c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu cã - Sö dông c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu cã - Sö dông c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu - §¶m b¶o quy chuÈn, tiªu chuÈn dïng ®Ó x©y dùng chÊt lîng cao t¹i thêi ®iÓm x©y dùng. chÊt lîng tèt t¹i thêi ®iÓm x©y dùng. cã chÊt lîng kh¸ t¹i thêi ®iÓm hiÖn hµnh. vµ hoµn thiÖn x©y dùng. 2. Trang thiÕt bÞ - Sö dông c¸c trang thiÕt bÞ cã chÊt - Sö dông c¸c trang thiÕt bÞ cã chÊt Sö dông c¸c trang thiÕt bÞ cã - Sö dông c¸c trang thiÕt bÞ cã g¾n liÒn víi nhµ lîng cao t¹i thêi ®iÓm x©y dùng. lîng tèt t¹i thêi ®iÓm x©y dùng. chÊt lîng kh¸ t¹i thêi ®iÓm x©y chÊt lîng trung b×nh t¹i thêi dùng. ®iÓm x©y dùng. IV. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng dÞch vô qu¶n lý sö dông 1. B¶o vÖ an ninh - Cã hÖ thèng camera kiÓm so¸t - Cã nh©n viªn b¶o vÖ t¹i c¸c khu vùc - Cã nh©n viªn b¶o vÖ lèi ra vµo - Thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n trong c¸c s¶nh, hµnh lang, cÇu c«ng céng. chÝnh. lý sö dông nhµ chung c. thang. - Cã nh©n viªn b¶o vÖ t¹i c¸c lèi ra vµo 24/24 h trong ngµy. 2. VÖ sinh - Thêng xuyªn quÐt dän, lau röa, hót - Thêng xuyªn quÐt dän, lau röa, hót - §¶m b¶o vÖ sinh. - §¶m b¶o vÖ sinh. bôi c¸c khu vùc c«ng céng, ®¶m b¶o bôi c¸c khu vùc c«ng céng, ®¶m b¶o vÖ sinh. vÖ sinh. 3. Ch¨m sãc c¶nh - §¶m b¶o ch¨m sãc c©y xanh, s©n, - §¶m b¶o ch¨m sãc c©y xanh, s©n, - §¶m b¶o vÖ sinh. - §¶m b¶o vÖ sinh. quan vên, ®êng néi bé lu«n s¹ch ®Ñp. vên, ®êng néi bé lu«n s¹ch ®Ñp. 4. Qu¶n lý vËn hµnh - B¶o dìng, söa ch÷a h háng kÞp - B¶o dìng, söa ch÷a h háng kÞp thêi. - Thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n - Thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n thêi. lý sö dông nhµ chung c. lý sö dông nhµ chung c.
  4. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2