intTypePromotion=3

CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
209
lượt xem
69
download

CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt về các biện pháp tiết kiệm năng lượng Lựa chọn biểu giá điện Đầu đốt dùng hơi nước tán sương Kiểm soát không khí thừa Lắp đặt bộ sấy gió Cách nhiệt các đường ống dẫn hơi Nối liên tầng phần hơi của nước ngưng Tắt máy biến áp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG NGHIỆP

 1. CAÙC VÍ DUÏ VEÀ CAÙC BIEÄN PHAÙP TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG ÑIEÅN HÌNH TRONG COÂNG NGHIEÄP
 2. CAÙC VÍ DUÏ VEÀ CAÙC BIEÄN PHAÙP TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG ÑIEÅN HÌNH TRONG COÂNG NGHIEÄP  Toùm taét veà caùc bieän phaùp tieát kieäm naêng löôïng  Löïa choïn bieåu giaù ñieän  Ñaàu ñoát duøng hôi nöôùc taùn söông  Kieåm soaùt khoâng khí thöøa  Laép ñaët boä saáy gioù  Caùch nhieät caùc ñöôøng oáng daãn hôi  Noái lieân taàng phaàn hôi cuûa nöôùc ngöng  Taét maùy bieán aùp  Söû duïng bieán taàn
 3. CAÙC VÍ DUÏ VEÀ CAÙC BIEÄN PHAÙP TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG ÑIEÅN HÌNH TRONG COÂNG NGHIEÄP  Thay theá ñeøn thuûy ngaân baèng ñeøn hôi natri  Giaûm aùp suaát khí neùn  Giaûm nhieät ñoä vaøo cuûa gioù neùn  Maùy laïnh neùn so vôùi maùy laïnh haáp phuï  Chu trình hoïat ñoäng cuûa quaït caáp/quaït hoài  Kho tröõ nöôùc laïnh  Thu hoài nhieät töø khoùi thaûi  Heä thoáng ñoàng phaùt ôû nhaø maùy ñöôøng
 4. TOÙM TAÉT CAÙC CÔ HOÄI TIEÁT KIEÄM ÔÛ MOÄT NHAØ MAÙY DEÄT Khu vöïc Giaûi phaùp ñeà Naêng löôïng tieát Chi phí naêng Ñaàu tö Thôøi gian xuaát kieäm löôïng tieát kieäm hoaøn voán (GJ/naêm) (US$/naêm) (US$) (naêm) Caáu truùc giaù đieän Chuyeån töø caáu truùc Khoâng 4,930 Khoâng Khoâng giaù TOD sang TOU Khu vöïc loø hôi Döøng moät loø hôi 1,382 5,472 Khoâng Khoâng Xöôûng sôïi Taét bôùt maùy bieán aùp 19,200 1,306 Khoâng Khoâng soá 2 Khu vöïc maùy laïnh Taét bôùt moät maùy laïnh 13,100 891 Khoâng Khoâng soá 2 Xöôûng hoaøn thieän Quaûn lyù ñieän naêng Khoâng 6,500 Khoâng Khoâng Xöôûng saûn xuaát Thu hoài nöôùc ôû beáp 8,071 32,000 5,600 1.8 haáp Khu vöïc loø hôi Caùch nhieät cho caùc 506 2,000 4,400 2.2 van Xöôûng saûn xuaát Thu hoài nöôùc ôû beå 2,722 10,780 24,000 2.2 ngaâm kieàm Chieáu saùng Thay theá caùc ballast 25% aùnh saùng 36,400 88,000 2.4
 5. TOÙM TAÉT CAÙC CÔ HOÄI TIEÁT KIEÄM ÔÛ MOÄT NHAØ MAÙY DEÄT Khu vöïc Giaûi phaùp ñeà Naêng löôïng tieát Chi phí naêng Ñaàu tö Thôøi gian xuaát kieäm löôïng tieát kieäm hoaøn voán (GJ/naêm) (US$/naêm) (US$) (naêm) Heä thoáng hôi Thu hoài nöôùc ngöng 3,688 14,602 40,000 2.7 Xöôûng coâng ngheä Thuhoàn nöôùc töø quaù 1,464 5,798 18,000 3.1 trình taåy Xöôûng sôïi Söû duïng maùy phaùt Khoâng 24,480 108,000 4.4 Xöôûng coâng ngheä Thu hoài nöôùcôû 627 2,485 12,000 4.8 Rotova Xöôûng coâng ngheä Thu hoái nöôùc ôû khaâu 853 3,378 18,000 5.3 taåy traéng Xöôûng coâng ngheä Thu hoài nöôùc ôû khaâu 722 2,858 16,000 5.6 ñoát Xöôûng hoaøn taát Söû duïng maùy phaùt Khoâng 13,080 72,000 5.6
 6. LÖÏA CHOÏN BIEÅUGIAÙ ÑIEÄN Nhu caàu vaø tieâu thuï ñieän naêng cuûa nhaø maùy Thöù Hai-Thöù Baû y Chuû Nhaä t Toå n g kWh kWh kW ñænh kWh kWh Thaù n g 09-22h 22-09h 1 710,230 243,030 2,880 13,260 966,520 2 424,960 282,920 2,050 13,582 721,462 3 564,730 337,970 2,211 14,351 917,051 4 873,380 362,940 3,024 14,456 1,250,776 5 796,500 332,240 3,096 13,782 1,142,522 6 937,820 409,520 3,240 14,598 1,361,938 7 812,900 367,800 3,240 13,589 1,194,289 8 898,880 395,880 3,240 13,572 1,308,332 9 835,920 353,720 3,069 13,258 1,202,898 10 889,800 383,240 3,240 14,574 1,287,614 11 871,920 370,820 3,240 14,689 1,257,429 12 797,140 351,140 3,024 13,245 1,161,525
 7. LÖÏA CHOÏN BIEÅU GIAÙ ÑIEÄN Khaùc bieät ôû hoùa ñôn ñieän theo vieäc choïn löïa bieåu giaù ñieän Giaù phí n theo giôø (TOD) (Baht) Chi ñieä Chi phíñieä ntheo söû duï ng (TOU) (Baht) Giaù coâ ng Chi phí coâ ng Chi phí Chi phí Thaù ng Toå ng Toå ng suaá t ñieä n naê ng suaá t ñieä n naê ng dòch vuï 1 645,984 986,624 1,632,608 457,574 1,329,773 400 1,787,747 2 459,815 736,468 1,196,283 325,704 892,210 400 1,218,314 3 495,927 936,126 1,432,053 351,284 1,157,660 400 1,509,344 4 678,283 1,276,792 1,955,075 480,453 1,677,480 400 2,158,333 5 694,433 1,166,286 1,860,719 491,892 1,531,031 400 2,023,323 6 726,732 1,390,266 2,116,998 514,771 1,814,083 400 2,329,254 7 726,732 1,219,130 1,945,862 514,771 1,581,702 400 2,096,873 8 726,732 1,335,545 2,062,277 514,771 1,740,777 400 2,255,948 9 688,377 1,227,918 1,916,295 487,603 1,609,472 400 2,097,475 10 726,732 1,314,396 2,041,128 514,771 1,718,045 400 2,233,216 11 726,732 1,283,584 2,010,316 514,771 1,680,578 400 2,195,749 12 678,283 1,185,685 1,863,968 480,453 1,544,537 400 2,025,390 Toå ng 22,033,583 23,930,968
 8. ÑAÀU ÑOÁT DUØNG HÔI NÖÔÙC TAÙN SÖÔNG Loø hôi AÙp suaát hôi 20 bar Nhieät ñoä gioù vaøo 350C Nhieät ñoä nöôùc caáp 850C Nhieät ñoä khoùi thaûi 2700C Hoïat ñoäng vôùi ñaàu ñoát hieän höõu Löôïng CO2 trong khoùi thaûi 12,5% Caûm nhieät thaát thoaùt qua khoùi thaûi 11,51% Hieäu suaát töùc thôøi 88,5% Chi phí nhieân lieäu haøng naêm 1,062 trieäu USD
 9. ÑAÀU ÑOÁT DUØNG HÔI NÖÔÙC TAÙN SÖÔNG Sau khi thay ñoåi sang heä thoáng duøng hôi nöôùc taùn söông Löôïng CO2 trong khoùi thaûi 15% Caûm nhieät thaát thoaùt qua khoùi thaûi 10,2% Hieäu suaát töùc thôøi 89,8% Chi phí nhieân lieäu haøng naêm 1,047 trieäu USD TIEÁT KIEÄM TRONG CHI PHÍ NAÊN GLÖÔÏNG HAØNG NAÊM: 15 NGHÌN USD
 10. KIEÅM SOAÙT KHOÂNG KHÍ THÖØA  Vaän haønh theo tieâu chuaån  Coâng suaát ñònh möùc cuûa loø hôi 7 taán hôi/h  Soá giôø vaän haønh 8.500 h/naêm  Nhieät ñoä gioù vaøo 35°C  Nhieät ñoä khoùi thaûi 304°C  Löôïng O2 trong khoùi thaûi 9% (theå tích khoâ)  Hieäu suaát loø hôi 76,4%  Nhieân lieäu tieâu thuï haøng naêm 1,166 x108 MJ/naêm  Sau khi kieåm soaùt khoâng khí thöøa  Löôïng O2 trong khoùi thaûi 2% (dry volume)  Hieäu suaát loø hôi 81.4%  Nhieân lieäu tieát kieäm 7.16 x106 MJ/year (6.1%)
 11. LAÉP ÑAËT BOÄ SAÁY GIOÙ SÔ BOÄ Keát quaû sau khi ñieàu chænh Hieäu suaát thu hoài nhieät: 65% Naêng löôïng thu hoài: 18.600 m3/h x 1,225 kg/m3 x 1,08 kJ/kg.0C x 65% x (180-130)0C = 0,8 GJ/h Soá giôø vaän haønh: 6,400 h/naêm Giaù naêng löôïng: 3.9 US$/GJ Tieát kieäm trong chi phí nhieân lieäu: 0,8 GJ/h x 6.400 h/yr x 3,9 US$/GJ = 19.968 US$/naêm
 12. CAÙCH NHIEÄT CAÙC ÑÖÔØNG OÁNG DAÃN HÔI  Heä thoáng hôi trong moät nhaø maùy giaáy: OÁng Ñöôøng kính ngoaøi Chieàu daøi Caùch nhieät Toån thaát nhieät (mm) (m) (mm) (MJ/hr) A-B 165 20 40 9.8 B-C 114 160 40 58.9 B’-C’ 114 150 40 55.3 C’-D 60 130 40 30.5  Ñeà xuaát caûi thieän:  Laép ñaët moät van hôi ñeå ngaét ñoïan oáng C’-D khi khoâng coù nhu caàu (23 giôø trong moät ngaøy)  Boïc caùch nhieät caùc van vaø maët bích chöa coù caùch nhieät
 13. CAÙCH NHIEÄT CAÙC ÑÖÔØNG OÁNG DAÃN HÔI  Keát quaû sau khi ñieàu chænh:  Tieát kieäm do vieäc söû duïng van khoùa caùch ly: 30,5 MJ/h x (7.128-365) h/naêm/0,9 = 229.190 MJ/naêm  Chi phí naêng löôïng giaûm bôùt: 229.19 GJ/naêm x 3.9 US$/GJ = 894 US$/naêm Ñöôøng kính Soá löôïng Toån thaát do khoâng caùch nhieät Tieát kieäm do caùch nhieät (MJ/giôø) (MJ/giôø) 8" 7 63 50 6" 6 26 20  Naêng löôïng tieát kieäm haøng naêm do vieäc laép caùch nhieät cho caùc van/maët bích: 70 MJ/h x 7.230 h/naêm = 506.100 MJ/naêm  Chi phí nhieân lieäu tieát kieäm haøng naêm: 506,1 GJ/yr x 3,9 US$/GJ = 1.974 US$/year
 14. NOÁI LIEÂN TAÀNG CHO HÔI CUÛA NÖÔÙC NGÖNG Steam 12 bar 8 bar 1.5 bar User 2 User 1 User 3 Nöôùc boå Makeup sung Water Steam PRV Loø hôi Trap Boiler Bôm Pump Nhu caàu hôi cuûa hoä tieâu thuï 1: 8.000 kg/h Nhu caàu hôi cuûa hoä tieâu thuï 2: 4.000 kg/h AÙp suaát Nhieät boác hôi Enthalpy cuûa nöôùc baõo hoøa (bar) (MJ/taán) (MJ/taán) 12 1970,7 814,7 8 2029,5 742,6 1,5 2181,0 535,3
 15. NOÁI LIEÂN TAÀNG CHO HÔI CUÛA NÖÔÙC NGÖNG  Naêng löôïng thu hoài töø hôi nöôùc giaõn nôû  Phaàn hôi giaõn nôû sau Hoä tieâu thuï1:  (814,7 – 742,6) / 2029,5 = 0,036  Hôi giaõn nôû taïo thaønh sau Hoä tieâu thuï 1:  0,036 x 8.000 kg/h = 288 kg/h  Phaàn hôi giaõn nôû sau Hoä tieâu thuï 2:  (742,6 – 535,3) / 2.181 = 0,095  Hôi giaõn nôû taïo thaønh sau Hoä tieâu thuï 2:  0,095 x 4.000 kg/h = 380 kg/h  Toång löôïng hôi giaõn nôû thu hoài ñöôïc: 288 + 380 = 668 kg/h  Tieát kieäm nhieân lieäu haøng naêm:  (0,668 taán/h x 1970,7 MJ/taán x 8000 h/naêm) /  (85% x 39,224 MJ/lit) = 315.875 lit/naêm
 16. TAÉT BÔÙT MAÙY BIEÁN AÙP  Cung caáp ñieän ôû moät nhaø maùy xay xaùt gaïo:  Nhu caàu ñieän naêng:1.000 kVA  Cung caáp ñieän: 2 maùy bieán aùp (ñònh möùc 2,5 MVA) 11 2.5% kV Hai maù y bieá n aù p Ñònh möù c @ 1250 kVA Taû i Taû i 1 Taû i 1 = Taû i 2 = 350 kVA 2 LF1=28% LF2=28%
 17. TAÉT BÔÙT MAÙY BIEÁN AÙP  Ñaëc tính cuûa maùy bieán aùp  Coâng suaát ñònh möùc: 2.500 kVA  Ñieän aùp phaàn cao theá (sô caáp): 22  2.5% kV  Ñieän aùp phaàn haï theá (thöù caáp): 433 V  Toån thaát khoâng taûi: 3,5 kW  Toån thaát coù taûi: 22 kW  Khi caû hai MBA ñeàu hoaït ñoäng:  Coâng suaát toån thaát treân 2 MBA: 9,4 kW  Sau khi quyeát ñònh taét bôùt 1 MBA:  Coâng suaát toån thaát treân 1 MBA: 7 kW  Ñieän naêng tieát kieäm haøng naêm: 61,320 kWh
 18. ÖÙNG DUÏNG BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN TOÁC ÑOÄ  Bôm caáp boät giaáy ôû moät nhaø maùy giaáy  Coâng suaát ñònh möùc: 100 kW  Taûi cuûa bôm: beù hôn 50% trong 50% thôøi gian do bôûi vieäc thay ñoåi loaïi giaáy  Sau khi laép boä ñieàu khieån toác ñoä  Tieát kieäm naêng löôïng haøng naêm:  (100/0,95) - (12,5/0,85) x 3.000 x 0,06 = 16.300 US$  Voán ñaàu tö cho boä ñieàu khieån toác ñoä: 40.000 US$  Thôøi gian thu hoài voán ñôn: 2,5 naêm  Voán ñaàu tö quy ra haøng naêm: 6.510 US$ (giaû thieát tuoåi thoï 10 naêm vaø laõi suaát 10%)  Chi phí vaän haønh giaûm bôùt haøng naêm: 9.790 US$
 19. THAY THEÁ ÑEØN THUÛY NGAÂN BAÈNG ÑEØN HÔI NATRI CAO AÙP Thoâng soá kyõ thaät Ñôn vò Ñeøn thuûy ngaân Ñeøn natri cao aùp Ñoä saùng ñònh möùc cho moãi ñeøn lm 14,000 14,000 Ñieän naêng cung caáp cho moåi ñeøn W 250 150 Ñieän naêng cung caáp cho moåi ballast W 16 20 Hieäu suaát cuûa ñeøn + ballast lm/W 52.63 82.35 Heä soá söû duïng % 60 62 Heä soá suït giaûm cuûa ñeøn % 80 90 Heä soá suït giaûm do baùm buïi % 90 90 Ñoä saùng hieäu quaû cho moåi Watt lm/W 22.7 41.3 Ñoä saùng coù hieäu löïc cuûa moãi ñeøn lm 6,048 7,031 Ñoä roïi trung bình yeâu caàu lx 450 450 Dieän tích beà maët ñöôïc chieáu saùng m2 4,000 4,000 Toång lumen yeâu caàu lm 1,800,000 1,800,000 Soá löôïng ñeøn boùng 298 256 Toång coâng suaát ñieän yeâu caàu W 79,167 43,523 Naêng löôïng tieâu thuï Soá giôø laøm vieäc haøng naêm giôø/naêm 5,000 5,000 Ñieän naêng tieâu thuï haøng naêm kWh/naêm 395.833 217,614 Ñieän naêng tieát kieäm haøng naêm kWh/naêm 178,219 Chi phí naêng löôïng tieát kieäm haøng naêm US$/naêm 10,693
 20. GIAÛÙM AÙP SUAÁT KHÍ NEÙN  Heä thoáng khí neùn hieän höõu  AÙp suaát caáp: 7 bar(g)  Ñieän naêng tieâu thuï: 100 kW  Vaän haønh: 7.446 h/naêm  Giaù ñieän: 0,06 US$/kWh  Sau khi giaûm aùp suaát khí neùn  AÙp suaát caáp ñeà nghò: 6,25 bar (g)  Ñieän naêng tieâu thuï tieát kieäm: 6,3%  Tieát kieäm ñieän haøng naêm: 46.910 kWh/naêm  Tieát kieäm chi phí ñieän haøng naêm: 2.815 US$/naêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản