intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách mạng công nghiệp 4.0 – xu thế tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

178
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Cách mạng công nghiệp 4.0 – xu thế tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam trình bày giới thiệu, khái niệm, nguyên nhân, sự hình thành, bản chất, đặc điểm, mục đích. Các lĩnh vực chủ chốt của cách mạng công nghiệp 4.0. Một số thay đổi và sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ mới khi có tác động của CMCN 4.0. Các thử thách do CMCN 4.0 tạo ra và quan điểm của các chuyên gia về CMCN 4.0 ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách mạng công nghiệp 4.0 – xu thế tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> CAÁCH MAÅNG CÖNG NGHIÏÅP 4.0 XU THÏË CÖNG NGHÏÅ TÊËT<br /> AÂYÏËU<br /> Úà VIÏÅT<br /> TRÏN THÏË<br /> NAM<br /> NGUYÏÎN THANH BÒNH*<br /> Ngaây nhêån:20/12/2017<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 25/12/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 29/12/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0 - Giúái thiïåu, khaái niïåm, nguyïn nhên, sûå hònh thaânh, baãn chê<br /> lônh vûåc chuã chöët cuãa caách maång cöng nghiïåp 4.0. Möåt söë thay àöíi vaâ sûå xuêët hiïån cuãa caác saã<br /> cuãa CMCN 4.0. Caác thûã thaách do CMCN 4.0 taåo ra vaâ quan àiïím cuãa caác chuyïn gia vïì CMCN 4.<br /> Tûâ khoáa: <br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0, cöng nghïå, hïå thöëng, internet, tûå àöång, dûä liïåu.<br /> <br /> INDUSTRIAL  REVOLUTION 4.0 - NECESSARY TECHNOLOGICAL TREND IN THE WO<br /> <br /> Abstract: <br /> Industrial Revolution 4.0 - Introduction, Concept, Cause, Formation, Nature, Characteristics, Pur<br /> industrial revolution 4.0. Some changes and the appearance of new technology products when the impact of <br /> 4.0. Challenges created by Industrial Revolution 4.0 and the views of experts in Industrial Revolution 4.0 in<br /> Keywords: <br /> Industrial Revolution 4.0, Technology, System, Internet, Automatic, Data.<br /> <br /> T<br /> <br /> heo GS. Klaus Schwab, Chuã tõch Diïîn àaân<br /> CMCN àêìu tiïn (1760-1840) sûã duång nùng lûúång<br /> Kinh tïë Thïë giúái, Industry 4.0 (tiïëng Àûác laâ nûúác vaâ húi nûúác àïí cú giúái hoáa saãn xuêët. Cuöåc caách<br /> Industrie 4.0)  hay caách maång  cöng  nghiïåp<br /> maång lêìn 2 (1870-1914) diïîn ra nhúâ ûáng duång àiïån<br /> (CMCN) 4.0, laâ möåt thuêåt ngûä göìm möåt loaåt caácnùng àïí saãn xuêët haâng loaåt. Cuöåc caách maång lêìn 3<br /> cöng nghïå tûå àöång hoáa hiïån àaåi, trao àöíi dûä liïåu vaâ (1950-1970) sûã duång àiïån tûã vaâ cöng nghïå thöng tin<br /> chïë taåo. CMCN 4.0 àûúåc àõnh nghôa laâ “möåt cuåm àïí tûå àöång hoáa saãn xuêët. Bêy giúâ, cuöåc Caách maång<br /> thuêåt ngûä cho caác cöng nghïå vaâ khaái niïåm cuãa töí Cöng nghiïåp Thûá tû àang naãy núã tûâ cuöåc caách maång<br /> chûác trong chuöîi giaá trõ ài cuâng vúái caác hïå thöëng vêåtlêìn ba, noá kïët húåp caác cöng nghïå laåi vúái nhau, laâm<br /> 2<br /> lyá trong khöng gian aão, internet kïët nöëi vaån vêåt (IoT) múâ ranh giúái giûäa vêåt lyá, kyä thuêåt söë vaâ sinh hoåc.<br /> vaâ internet cuãa caác dõch vuå (IoS).<br /> Baãn chêët cuãa CMCN 4.0 laâ dûåa trïn nïìn taãng<br /> cöng nghïå söë vaâ tñch húåp têët caã caác cöng nghïå<br /> thöng minh àïí töëi ûu hoáa quy trònh, phûúng thûác<br /> saãn xuêët; nhêën maånh nhûäng cöng nghïå àang vaâ seä<br /> coá taác àöång lúán nhêët laâ cöng nghïå in 3D, cöng nghïå<br /> sinh hoåc, cöng nghïå vêåt liïåu múái, cöng nghïå tûå<br /> 1<br /> àöång hoáa, ngûúâi maáy...<br /> Hònh 1: Lõch sûã 4 cuöåc caách maång cöng nghïå<br />   Caách  maång  cöng  nghiïåp  4.0  -  Cú  höåi  vaâ  thaách  thûác,  http://<br /> cuãa nhên loaåi<br /> www.baomoi.com/cach-mang-cong-nghiep-4-0-co-hoi-vaNguöìn:<br /> News.zing.vn<br /> thach-thuc/c/22606143.epi  (25/6/2017)<br /> 2<br />   Desigh Principles for Industrie 4.0 Scenarios, Hermann, Pentek,<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> Otto,  2015;<br /> 1<br /> <br /> 46 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Coá ñt nhêët ba nguyïn nhên dêîn àïën sûå xuêët viïåc giaãi quyïët caác vêën àïì kinh doanh vúái söë lûúång<br /> hiïån cuãa CMCN Thûá tû: vêån töëc, phaåm vi vaâ taáclúán dûä liïåu cêìn xûã lyá.<br /> àöång cuãa hïå thöëng. Töëc àöå àöåt phaá cöng nghïå vaâ •  Vêåt lyá bao göìm viïåc giúái thiïåu vïì cöng nghïå in<br /> quaá trònh khöng coá tiïìn lïå lõch sûã. Khi so saánh vúái 3D, tòm kiïëm vêåt liïåu múái (graphene, skyrmions...),<br /> caác cuöåc CMCN trûúác àoá, cuöåc CMCN lêìn thûá tû cöng nghïå robot thïë hïå múái, xe tûå laái, vaâ cöng nghïå<br /> àang gia tùng theo töëc àöå cuãa haâm muä, chûá khöng nano. Cöng nghïå in 3D hay àûúåc goåi laâ chïë taåo<br /> phaãi  haâm  tuyïën  tñnh.  Nhûäng  thay  àöíi  naây  aãnh cöång, in 3D bao göìm viïåc taåo ra möåt àöëi tûúång vêåt<br /> hûúãng àïën toaân böå hïå thöëng saãn xuêët, quaãn lyá vaâ<br /> lyá bùçng caách in theo caác lúáp tûâ möåt baãn veä hay möåt<br /> quaãn trõ3.<br /> mö hònh 3D coá trûúác. Cöng nghïå naây khaác hoaân<br /> Muåc tiïu chñnh cuãa caác cuöåc CMCN lêìn thûá 4 laâ toaân so vúái chïë taåo trûâ, lêëy ài caác vêåt liïåu thûâa tûâ<br /> tùng nùng suêët bùçng caách giaãm chi phñ saãn xuêët vaâ phöi ban àêìu cho àïën khi thu àûúåc hònh daång mong<br /> nêng cao chêët lûúång saãn phêím vaâ dõch vuå. Cuå thïí, muöën. Ngûúåc laåi, cöng nghïå in 3D bùæt àêìu vúái vêåt<br /> caác doanh nghiïåp coá thïí tiïët kiïåm chi phñ saãn xuêët liïåu rúâi vaâ sau àoá taåo ra möåt saãn phêím úã daång ba<br /> bùçng caách:<br /> chiïìu tûâ mêîu kyä thuêåt söë.<br /> • Giaãm thúâi gian àïí taåo ra möåt saãn phêím;<br /> • Àöëi vúái lônh vûåc cöng nghïå sinh hoåc, CMCN<br /> • Giaãm söë lûúång nhên viïn tham gia vaâo quaá<br /> 4.0 têåp trung vaâo nghiïn cûáu àïí taåo ra nhûäng bûúác<br /> trònh taåo ra möåt saãn phêím;<br /> nhaãy voåt trong Nöng nghiïåp, Thuãy saãn, Y dûúåc,<br /> • Giaãm chi phñ nguyïn vêåt liïåu, chi phñ àêìu tû<br /> chïë biïën thûåc phêím, baão vïå möi trûúâng, nùng lûúång<br /> àïí taåo ra saãn phêím.<br /> taái taåo, hoáa hoåc vaâ vêåt liïåu. Vúái sûác maånh cuãa maáy<br /> Cuâng vúái àoá, caác cöng ty cêìn phaãi nêng cao chêët<br /> tñnh, caác nhaâ khoa hoåc khöng coân phaãi duâng phûúng<br /> lûúång saãn phêím vaâ dõch vuå cuãa hoå thöng qua:<br /> • Chêët lûúång cuãa saãn phêím vaâ dõch vuå khi thoãaphaáp thûã, sai vaâ thûã laåi, thay vaâo àoá hoå thûã nghiïåm<br /> caách thûác maâ caác biïën dõ gen gêy ra caác bïånh lyá<br /> maän àûúåc nhu cêìu cuãa ngûúâi sûã duång.<br /> àùåc thuâ. Bûúác tiïëp theo seä laâ sinh hoåc töíng húåp.<br /> • Àöå bïìn cuãa saãn phêím vaâ dõch vuå<br /> • Tñnh an toaân khi sûã duång saãn phêím vaâ dõch vuå Cöng nghïå naây seä giuáp chuáng ta coá khaã nùng tuây<br /> biïën cú thïí bùçng caách sûãa laåi ADN. Àùåt nhûäng vêën<br /> • Sûå sang troång cuãa saãn phêím vaâ dõch vuå<br /> CMCN 4.0 diïîn ra trïn caác lônh vûåc chuã chöët laâ àïì àaåo àûác qua möåt bïn, sinh hoåc töíng húåp seä<br /> phaát triïín hún nûäa, nhûäng tiïën böå naây seä khöng chó<br /> caác nguöìn lûåc, kyä thuêåt söë, vêåt lyá, vaâ cöng nghïå<br /> taác àöång sêu vaâ ngay tûác thò vïì y hoåc maâ coân vïì<br /> sinh hoåc.<br /> • Vïì  nguöìn lûåc, nhòn laåi ba cuöåc  caách maång nöng nghiïåp vaâ saãn xuêët nhiïn liïåu sinh hoåc.<br /> Khi CMCN 4.0 phaát triïín, möåt söë thay àöíi quan<br /> trûúác àêy, nguöìn lûåc luön laâ nhên töë quyïët àõnh sûå<br /> thaânh cöng cuãa quaá trònh thay àöíi. Viïåc tòm kiïëm troång maâ chuáng ta àang thêëy - vaâ seä thêëy ngaây<br /> caác nguöìn lûåc múái hoùåc sûã duång hiïåu quaã caác nguöìncaâng nhiïìu - bao göìm 4:<br /> lûåc sùén coá laâ möåt nhiïåm vuå quan troång cuãa Cuöåc • Quaá trònh saãn xuêët coá sûå höî trúå cuãa Robot:<br /> CMCN lêìn thûá tû.<br /> Toaân böå nïìn taãng cuãa ngaânh cöng nghiïåp seä dûåa<br /> • Caác vêën àïì kyä thuêåt söë bao göìm AI (Artificial vaâo caác thiïët bõ thöng minh tûúng taác vúái möi trûúâng<br /> Intelligence  - trñ  tuïå nhên  taåo),  IoT (Internet  of<br /> vaâ ngûúâi lao àöång. Caác thiïët bõ thöng minh àûúåc<br /> Things - maång lûúái vaån vêåt kïët nöëi), Cloud (Àiïån trang bõ maáy aãnh, caãm biïën vaâ caác thiïët bõ truyïìn<br /> toaán àaám mêy), Big Data (Dûä liïåu lúán). Sûå buâng àöång seä xaác àõnh saãn phêím vaâ sau àoá cung cêëp caác<br /> nöí cuãa thöng tin, cuäng nhû nhu cêìu sûã duång thöng thay àöíi cêìn thiïët cho caác saãn phêím naây. Do àoá,<br /> tin tûâ nhûäng nùm 2000, àaä taåo ra möåt nhu cêìu lúán nhu cêìu vïì lêåp trònh robot vaâ àiïìu phöëi seä tùng theo<br /> vïì khaã nùng xûã lyá dûä liïåu vaâ lûu trûä. Cloud vaâ Bigcêëp söë nhên.<br /> Data àaä àûúåc sinh ra àïí giaãi quyïët vêën àïì naây<br /> The view of expert on<br /> nhûng cuäng taåo ra nhiïìu thaách thûác trong viïåc 3  Nguyen  Ngoc  Son  -  FPT  workplace, <br /> chuyïín giao vaâ quaãn lyá. IoT coá leä laâ möåt thuêåt Industrial Revolution 4.0,https://tech.fpt.com.vn/language/en/<br /> view-expert-industrial-revolution-4-0/  04/05/2017.<br /> ngûä quen thuöåc ngaây höm nay. Tuy nhiïn, kïët nöëi<br /> 4<br />  Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution: what it means,<br /> chó laâ bûúác àêìu tiïn, vaâ nhiïìu vêën àïì khaác àùçng how to respond, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/<br /> sau noá nhû vêën àïì an toaân, an ninh, khai thaác dûä<br /> the-four th-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-reliïåu hiïåu quaã... Hoùåc têìm quan troång cuãa AI trong<br /> spond/  14/1/2016.<br /> <br /> 47 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> • Phûúng tiïån giao thöng tûå laái: Caác nhaâ saãn<br /> - 10% töíng saãn phêím nöåi àõa toaân cêìu àûúåc lûu<br /> trûä trïn blockchain.<br /> xuêët seä sûã duång phûúng tiïån tûå laái vúái sûå höî trúå<br /> cuãa caác dûä liïåu lúán. Xe tûå laái cho pheáp thúâi gian - Maáy trñ tuïå nhên taåo àêìu tiïn àûúåc sûã duång cho<br /> laâm viïåc khöng giúái haån vaâ tiïån ñch cao hún nhiïìu. möåt höåi àöìng quaãn trõ cöng ty.<br /> Nhû vêåy, cuöåc CMCN lêìn thûá tû naây laâ xu thïë<br /> • Mö phoãng doâng saãn xuêët: Sûå cêìn thiïët cuãa<br /> têët yïëu àïí àaáp ûáng chñnh xaác nhu cêìu cuãa tûâng<br /> caác kyä sû cöng nghiïåp (nhûäng ngûúâi thûúâng laâm<br /> viïåc vïì töëi ûu hoáa vaâ mö phoãng) àïí mö phoãng caác khaách haâng, laâm tùng nùng suêët, chêët lûúång, hiïåu<br /> quaã, töëc àöå, giaãm tiïu hao nguyïn nhiïn liïåu, chi<br /> dêy chuyïìn saãn xuêët seä tùng lïn. Coá cöng nghïå mö<br /> phoãng dêy chuyïìn saãn xuêët trûúác khi thaânh lêåp seä phñ saãn xuêët vaâ vêån haânh. Àöìng thúâi vúái viïåc baão<br /> taåo ra nhiïìu viïåc laâm cho caác kyä sû cú khñ chuyïn vïì vïå möi trûúâng söëng, giuáp phaát triïín bïìn vûäng.<br /> Bïn caånh àoá, CMCN lêìn thûá tû cuäng mang àïën<br /> lônh vûåc cöng nghiïåp.<br /> Baáo caáo cuãa Diïîn àaân Kinh tïë Thïë giúái cöng böë nhiïìu thaách thûác vïì àaãm baão viïåc laâm, quaãn trõ xaä<br /> höåi, an toaân vaâ an ninh thöng tin. Àöëi vúái caác nûúác<br /> thaáng 9 nùm 2015 àaä xaác àõnh 21 saãn phêím cöng<br /> 5<br /> nghïå  seä àõnh hònh tûúng lai kyä thuêåt söë vaâ thïë giúáiàang phaát triïín nhû Viïåt Nam, thaách thûác laåi caâng<br /> lúán hún khi caác àiïìu kiïån vïì haå têìng cöng nghïå vaâ<br /> siïu kïët nöëi. Àoá laâ nhûäng saãn phêím maâ moåi ngûúâi kò<br /> voång seä xuêët hiïån trong 10 nùm bùæt nguöìn tûâ nhûäng nguöìn nhên lûåc chûa sùén saâng àïí thñch ûáng vaâ têån<br /> duång cú höåi maâ CMCN lêìn thûá tû mang àïën.<br /> thay àöíi sêu sùæc cuãa CMCN 4.0. Sau àêy laâ 21 saãn<br /> phêím àûúåc sùæp xïëp theo söë lûúång yá kiïën giaãm dêìn: Mùåt traái cuãa CMCN 4.0 laâ noá coá thïí gêy ra sûå bêët<br /> - 10% dên söë mùåc quêìn aáo kïët nöëi vúái internet. bònh àùèng. Àùåc biïåt laâ coá thïí phaá vúä thõ trûúâng lao<br /> - 90% dên söë coá thïí lûu trûä dûä liïåu khöng giúái àöång. Khi tûå àöång hoáa thay thïë lao àöång chên tay<br /> trong nïìn kinh tïë, khi robot thay thïë con ngûúâi trong<br /> haån vaâ miïîn phñ (keâm quaãng caáo).<br /> nhiïìu lônh vûåc, haâng triïåu lao àöång trïn thïë giúái coá<br /> - 1 nghòn tyã caãm biïën kïët nöëi vúái internet.<br /> thïí rúi vaâo caãnh thêët nghiïåp, nhêët laâ nhûäng ngûúâi<br /> - Dûúåc sô robot àêìu tiïn úã Myä.<br /> laâm trong lônh vûåc baão hiïím, möi giúái bêët àöång saãn,<br /> - 10% mùæt kñnh kïët nöëi vúái internet.<br /> tû vêën taâi chñnh, vêån taãi.<br /> - 80% ngûúâi dên hiïån diïån söë trïn internet.<br /> Baáo caáo cuãa Diïîn àaân Kinh tïë thïë giúái àaä àùåt ra<br /> - Chiïëc ötö àêìu tiïn àûúåc saãn xuêët hoaân toaân<br /> vêën àïì naây theo caác giai àoaån khaác nhau. Giai àoaån<br /> bùçng cöng nghïå in 3D.<br /> àêìu tiïn seä laâ thaách thûác vúái nhûäng lao àöång vùn<br /> - Chñnh phuã àêìu tiïn thay thïë àiïìu tra dên söë<br /> phoâng, trñ thûác, lao àöång kyä thuêåt. Giai àoaån tiïëp<br /> bùçng caác nguöìn dûä liïåu lúán.<br /> - Chiïëc àiïån thoaåi di àöång cêëy gheáp vaâo ngûúâi theo seä laâ lao àöång giaá reã, coá thïí seä chêåm hún. Vúái<br /> sûå chuyïín àöång cuãa cuöåc caách maång naây, trong<br /> àêìu tiïn àûúåc thûúng maåi hoáa.<br /> - 5% saãn phêím tiïu duâng àûúåc saãn xuêët bùçng khoaãng 15 nùm túái thïë giúái seä coá diïån maåo múái, àoâi<br /> hoãi caác doanh nghiïåp thay àöíi.<br /> cöng nghïå in 3D.<br /> Sau àoá, nhûäng bêët öín vïì kinh tïë naãy sinh tûâ CMCN<br /> - 90% dên söë duâng àiïån thoaåi thöng minh.<br /> 4.0 seä dêîn àïën nhûäng bêët öín vïì àúâi söëng. Hïå luåy cuãa<br /> - 90% dên söë thûúâng xuyïn truy cêåp internet.<br /> - 10% xe chaåy trïn àûúâng úã Myä laâ khöng ngûúâi laái. noá seä laâ nhûäng bêët öín vïì chñnh trõ. Nïëu chñnh phuã<br /> caác nûúác khöng hiïíu roä vaâ chuêín bõ àêìy àuã cho laâm<br /> - Cêëy gheáp gan dûåa trïn cöng nghïå in 3D.<br /> - 30% viïåc kiïím toaán úã cöng ty àûúåc thûåc hiïån soáng cöng nghiïåp 4.0, nguy cú xaãy ra bêët öín trïn<br /> toaân cêìu laâ hoaân to<br /> aân coá thïí.<br /> bùçng trñ tuïå nhên taåo.<br /> Bïn caånh àoá, nhûäng thay àöíi vïì caách thûác giao<br /> -  Lêìn  àêìu  tiïn  chñnh  phuã  thu  thuïë  qua  möåt<br /> blockchain (möåt giao thûác an toaân trong àoá möåt maång tiïëp trïn Internet cuäng àùåt con ngûúâi vaâo nhiïìu nguy<br /> caác maáy tñnh cuâng nhau xaác thûåc möåt giao dõch trûúác hiïím vïì taâi chñnh, sûác khoeã. Thöng tin caá nhên nïëu<br /> khi àûúåc lûu trûä vaâ chêëp thuêån).<br /> khöng àûúåc baão vïå möåt caách an toaân seä dêîn àïën<br /> - Hún 50% lûúång truy cêåp internet úã nhaâ liïn quan<br /> nhûäng hïå luyå khön lûúâng.<br /> àïën caác thiïët bõ dên duång.<br /> Cuöåc CMCN 4.0 àang ngaây caâng hiïån hûäu vúái<br /> - Trïn toaân cêìu nhûäng chuyïën ài du lõch hay cöng<br /> nhûäng taác àöång maånh meä, sêu röång túái moåi mùåt cuãa<br /> taác seä àûúåc thûåc hiïån qua caác phûúng tiïån chia seã<br /> 5<br /> cuäng nhiïìu hún so vúái caác phûúng tiïån caá nhên.<br />   Cuöåc  caách  maång  cöng  nghiïåp  lêìn  thûá  tû  böëi  caãnh,  caác  xu<br /> hûúáng lúán vaâ nhûäng saãn phêím àiïín hònh, Taåp chñ Tûå àöång hoáa<br /> - Thaânh phöë àêìu tiïn vúái hún 50.000 ngûúâi khöng<br /> ngaây nay, 5/2016<br /> coá àeân giao thöng.<br /> 48 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> àú âi söëng kinh tïë - xaä höåi trïn toaân cêìu. Nhiïìu quöëc CMCN lêìn thûá 49  nhû sau: “Laåc quan nhòn laåi caác<br /> gia trïn thïë giúái vúái trònh àöå phaát triïín khaác nhau àaä cuöåc caách maång trong quaá khûá, bao giúâ cuäng coá<br /> xêy dûång vaâ triïín khai chiïën lûúåc, quy hoaåch, kïë nhûäng lao àöång, ngaânh nghïì mêët ài, nhûng cuäng<br /> hoaåch chuyïín àöíi söë àïí thñch ûáng vaâ laâm chuã cuöåc seä saãn sinh ra lao àöång, ngaânh nghïì múái. Quan<br /> troång laâ nùæm bùæt àûúåc cú höåi. Khöng chó coá ngaânh<br /> CMCN lêìn thûá 4.<br /> Cuöåc CMCN 4.0 seä phaát triïín maånh meä do nhu nghïì múái, viïåc laâm múái maâ coân laâ phûúng thûác<br /> cêìu tòm kiïëm phûúng thûác saãn xuêët múái hiïåu quaã, cung cêëp, töí chûác lao àöång múái.” Phoá Thuã tûúáng<br /> bïìn vûäng hún trûúác nhûäng thaách thûác nhû biïën àöíi coân nhêën maånh cuöåc CMCN lêìn thûá 4 vaâ kyã nguyïn<br /> khñ hêåu, giaâ hoáa dên söë hay caác vêën àïì an ninh khaác söë khöng chó giuáp tùng nùng suêët lao àöång, tùng<br /> ngaây caâng tùng lïn. Cuöåc caách maång naây seä mang trûúãng kinh tïë maâ coân múã ra möåt chên trúâi kïët nöëi<br /> túái nhiïìu cú höåi phaát triïín vaâ höåi nhêåp, nhûng àöìng giûäa con ngûúâi vúái con ngûúâi.<br /> Theo khaão saát cuãa VINASA - Hiïåp höåi Phêìn mïìm<br /> thúâi cuäng àùåt ra nhiïìu thaách thûác vúái caác nûúác àang<br /> vaâ Dõch vuå CNTT Viïåt Nam, 35,2% söë caác töí chûác<br /> 6<br /> phaát triïín nhû Viïåt Nam.<br /> CMCN 4.0 àang diïîn ra taåi caác nûúác phaát triïín vaâ àún võ àaä chuêín bõ sùén saâng cho CMCN lêìn thûá<br /> nhû Myä, chêu Êu, möåt phêìn chêu AÁ. ÚàViïåt Nam, 4. Trong àoá, àa söë laâ caác doanh nghiïåp thuöåc khöëi<br /> CMCN 4.0 vêîn coân nùçm úã daång khaái niïåm, cú höåi ngên haâng, möåt söë doanh nghiïåp thuöåc khöëi CNTT,<br /> lêîn thaách thûác cho caã doanh nghiïåp, ngûúâi lao àöång vaâ chiïëm àöng nhêët laâ caác doanh nghiïåp, cú quan<br /> ûáng duång vaâ möåt söë cú quaãn lyá CNTT. Ngoaâi ra, coá<br /> cho àïën kiïën truác thûúång têìng.<br /> 58% caác doanh nghiïåp àaä tòm hiïíu vïì CMCN lêìn<br /> Theo öng Buâi Haãi An, saáng lêåp kiïm àiïìu haânh<br /> thûá 4 nhûng chûa biïët phaãi chuêín bõ nhûäng gò. Chó<br /> cöng ty Silicon Straits, chuyïn cung cêëp caác giaãi phaáp<br /> coá 6,1% caác doanh nghiïåp chûa tòm hiïíu gò vaâ chûa<br /> cöng nghïå cao cho caác àöëi taác trong khu vûåc Àöng<br /> biïët phaãi chuêín bõ nhû thïë naâo trûúác caác cú höåi vaâ<br /> Nam AÁ, nhûäng yïëu töë cêìn coá àïí “laâm caách maång”<br /> thaách thûác cuãa cuöåc CMCN lêìn thûá 4. Theo caác doanh<br /> bao göìm cú cêëu nïìn kinh tïë, chiïën lûúåc quöëc gia,<br /> nghiïåp tiïën haânh khaão saát, thïë maånh cuãa Viïåt Nam<br /> àõnh hûúáng kinh doanh cuãa caác cöng ty truå cöåt cuãa<br /> trong laân soáng CMCN 4.0 laâ nguöìn nhên lûåc; haå têìng<br /> kinh tïë, nhên lûåc chêët lûúång cao... thò “caái naâo Viïåt<br /> CNTT - VT vaâ nhêån thûác cuâng quyïët têm haânh àöång<br /> 7<br /> Nam cuäng khöng coá hoùåc àang nûãa vúâi”.<br /> cuãa Chñnh phuã.10<br /> Theo baâ Louise Chamberlain, Giaám àöëc Chûúng<br /> Àïí hiïån thûåc hoaá nhûäng lúåi thïë naây, Viïåt Nam<br /> trònh phaát triïín Liïn húåp quöëc (UNDP) Viïåt Nam, cêìn taåo nguöìn nhên lûåc, thuác àêíy chuyïín àöíi söë<br /> CMCN 4.0 laâ möåt trong nhûäng bûúác ài hûäu ñch vaâ<br /> (Xem tiïëp trang 38)<br /> nhanh nhêët àïí thu heåp khoaãng caách kiïën thûác vïì<br /> caác nuát thùæt maâ caác ngaânh, tiïíu ngaânh vaâ doanh6<br />  TS. Nguyïîn Baá Ên - Töíng thû kyá Höåi àöìng quöëc gia vïì Phaát triïín<br /> nghiïåp cuãa Viïåt Nam phaãi àöëi mùåt àïí nêng cao<br /> bïìn vûäng vaâ Nêng cao nùng lûåc caånh tranh, Caách maång cöng<br /> nùng suêët vaâ khaã nùng caånh tranh. Viïåc thûåc hiïån<br /> nghiïåp 4.0: Cú höåi vaâ  thaách thûác// https://baomoi.com/cachnhanh choáng vaâ quyïët liïåt caác haânh àöång naây - cuâng m a n g - c o n g - n g h i e p - 4 - 0 - c o - h o i - v a - t h a c h - t h u c / c /<br /> vúái caãi caách thïí chïë vaâ khaã nùng cuãa ngûúâi dên 7 23508186.epi  (10/10/2017).<br />   Ngûúâi  lao  àöång  nïn  caãm  thêëy  lo  lùæng  vaâ  thay  àöíi,  http://<br /> Viïåt Nam àïí têån duång caác cú höåi maâ CMCN 4.0<br /> news.zing.vn/viet-nam-co-don-duoc-lan-song-cach-mangtaåo ra. Liïn húåp quöëc taåi Viïåt Nam sùén saâng húåp cong-nghiep-40-post750346.html<br /> 8<br /> taác vúái Viïåt Nam trong viïåc theo àuöíi caác bûúác naây<br /> . 8 Chuyïn gia haâng àêìu àaánh giaá taác àöång kinh tïë Viïåt Nam trong<br /> CMCN  4.0,  http://www.baomoi.com/chuyen-gia-hang-dauTaåi Diïîn àaân Cêëp cao CNTT-TT Viïåt Nam (Vietdanh-gia-tac-dong-kinh-te-viet-nam-trong-cmcn-4-0/c/<br /> nam ICT Summit) lêìn thûá 7 àûúåc töí chûác vaâo nùm<br /> 22952259.epi  ,  8/8/2017.<br /> 2017, Phoá Thuã tûúáng Chñnh phuã Vuä Àûác Àam kïu 9<br />  Phoá Thuã tûúáng Vuä Àûác Àam phaát biïíu taåi sûå kiïån Àöëi thoaåi chñnh<br /> goåi caã hïå thöëng chñnh trõ, caác töí chûác xaä höåi, caácsaách cao cêëp vïì phaát triïín nguöìn nhên lûåc trong kyã nguyïn söë<br /> doanh nghiïåp, caác trûúâng àaåi hoåc, caác viïån nghiïn<br /> trong  khuön  khöí Höåi  nghõ  caác  quan  chûác  cao cêëp  APEC  lêìn<br /> cûáu, caác nhaâ khoa hoåc vaâ cöång àöìng xaä höåi phaãi kïët thûá 2 (SOM 2) úã Haâ Nöåi.(15/5/2017).<br /> 10<br /> nöëi vúái nhau, chia seã vúái nhau, cuâng phöëi húåp haânh   Troång  Àaåt,  Khai  maåc  Vietnam  ICT  Summit  2017, hûúáng  àïën<br /> Caách  maång  Cöng  nghiïåp  4.0,  http://vietnamnet.vn/vn/thongàöång àïí taåo nïn sûác maånh vò CMCN lêìn thûá tû laâ tin-truyen-thong/khai-mac-vietnam-ict-summit-2017-huongchia seã, laâ kïët nöëi.<br /> den-cach-mang-cong-nghiep-4-0-397186.html#inner-ar ticle<br /> Phoá Thuã tûúáng Vuä Àûác  Àam  coân nhêån àõnh (6/9/2017).<br /> <br /> 49 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> Water Sources in Benin: A Seemingly Unrelated Tobit Approach,<br /> 11. Lyla Mehta (2014), Water and Human Development, <br /> World<br /> Water  Resour  Manage  (2010)  24:  1381.  https://doi.org/<br /> Development Journal, Volume 59, July 2014, pages 59-69<br /> 10.1007/s11269-009-9504-4<br /> 12. Mahama, A. M. (2013).  Determinants of Factors  Influenc2.  Abebaw  D.,  Tadesse  F.,  and  Mogues  T.  (2010).  Access  to ing Householders’ Access to Improved Water and Sanitation<br /> Improved Water Source and Satisfaction with Services Evidence Facilities in Selected Low-Income Urban Areas of Accra, PhD<br /> from Rural Ethiopia, IFPRI Discussion Paper 01044.<br /> Thesis.<br /> 3. Bosch, C., Hommann, K., Rubio, G.M., Sadoff, C., and Travers13. Onundi,  F.T. and  Ashaolu E.D.  (2014). A  Look  into  HouseL.  (2001) Water,  Sanitation  and  Poverty, <br /> available  at<br /> holds Water Use Behaviour in Irepodun Local Government Area<br /> www.intussen.info/OldSite/Documenten/Noord/Internationaal/WB of Kwara State, Nigeria, <br /> Journal of Environment and Earth Sci4. Frank R. Spellman (2015), <br /> The science of water: Concepts and<br /> ence 4 (2). Available at www.iiste.org.<br /> applications, available  at  file:///C:/Users/my-pc/Downloads/ 14. Osman, A. D. and Khan M. S. (2011). Millennium Develop9781482242942_  preview%20(1).pdf<br /> ment Goals and the Water Target: Details, Definitions and De5. Howard, G., and Bar tram J. (2003). <br /> Domestic Water Quantity,<br /> bate, Journal of Tropical Medicine and International Health, <br /> 16<br /> Service Level and Health, <br /> Geneva: World Health Organization. (5)  540-544.<br /> http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/pub- 15. Oyekale, A.S and Ogunsanya, O.A. (2012). Factors Influenclications/womens<br /> ing Households’ Access to Portable Water in Rural Nigeria <br /> Life<br /> 6.  Jain,  S.K.  and  Singh  V.  P.  (2010).  Water  Crisis, <br /> Journal  of<br /> Science Journal 9(3):2488-2494.<br /> Comparative Social Welfare, <br /> 26 (23), 215-237.<br /> 16. Smith,  L.  and  Hanson  S. (2003).  Access  to  Water  for  the<br /> 7.  Krantz,  H., 2006.  Household  routines-A  time-space issue:  a Urban Poor in Cape Town: Where Equity Meets Cost Recovery,<br /> theoretical approach applied on the case of water and sanita- Journal of Urban Studies<br />  40, 1517–1548.<br /> tion. Appl.  Geogr. 26 (3e 4), 227e241<br /> 17. Totouom  ,  F.  L  A. (2013).  Awareness  and  the  Demand  for<br /> 8. Kithinji, K.F (2015), <br /> Factors influencing households’s access<br /> Improved  Drinking  Water  Source  in  Cameroon <br /> International<br /> to  drinking  water:  the  case of  communities  in  Imenti  South, Journal  of  Economic  Practices  and  Theories,<br />   3(1).  http://<br /> Kenya, PhD Thesis.<br /> www.ijept.org/index.php/ijept/article/viewFile/Awareness_and<br /> 9. Koskei, E.C., Koskei, R.C., Koske, M.C. and Koech, H.K. (2013). _the_Demand_for_Improved_Drinking_Water_Source<br /> Effect of Socio-economic Factors on Access to Improved Water _in_Cameroon/pdf<br /> Sources and Basic Sanitation in Bomet Municipality, Kenya <br /> Re- 18. Totouom, F. L. A., and Fondo, S. (2012). Determinants of the<br /> search  Journal  of  Environmental  and  Earth  Sciences<br />   5(12):<br /> Households’  Choice of  Drinking  Water  Source in  Cameroon.<br /> 714-719.<br /> Journal of SustainableDevelopment in Africa<br />  14, (3): 86-97.<br /> 10. Kyoko  Kusakabe  &  Jubaiya  Jahan,  2010, <br /> Gender 19. Viïån Nghiïn cûáu Xaä höåi, Kinh tïë vaâ Möi trûúâng <br /> Baáo<br /> (2010), <br /> mainstreaming in Urban, Environmenatl management projects: caáo Àaánh giaá tiïëp cêån vaâ sûã duång caác dõch vuå phaáp lyá cuãa phuå<br /> Lesson learned from Southeast Asia Urban<br />  Environmental Mannûä dên töåc thiïíu söë, <br /> truy cêåp taåi trang http://genic.molisa.gov.vn/<br /> agement  Applications  (SEA-UEMA) Project,  http://<br /> Por tals/0/users/doingoai/Upload%20File/Final%20repor t_<br /> www.gdrc.org/gender/kyoko-2.pdf.<br /> 24june%202011_VN.pdf.<br /> <br /> nùng múái, nhêët laâ tiïëng Anh, toaán hoåc, vaâ tû duy hïå<br /> <br /> CAÁCH MAÅNG CÖNG thöëng. Àöìng thúâi, àûa caác nöåi dung liïn quan àïën<br /> NGHIÏÅP 4.0...<br /> <br /> CMCN 4.0 vaâo chûúng trònh phöí thöng, daåy nghïì,<br /> àaåi hoåc.<br /> Vïì phña Chñnh phuã, cêìn hònh thaânh hïå thöëng chñnh<br /> trong nïìn kinh tïë, àöìng thúâi thuác àêíy khúãi nghiïåp<br /> vaâ saáng taåo. Caác doanh nghiïåp vaâ t<br /> öí chûác cuäng àïì saách, phaáp luêåt khuyïën khñch phaát triïín vaâ àaãm baão<br /> xuêët möåt söë ngaânh kinh tïë cêìn chuá troång phaát triïínsûå kïët nöëi, chia seã cuäng nhû sûã duång hiïåu quaã haå<br /> àïí têån duång nhûäng lúåi thïë, bao göìm caác ngaânh têìng söë quöëc gia.<br /> Toám laåi, trong khi phêìn lúán caác thaânh phêìn cuãa<br /> CNTT, Du lõch, Nöng nghiïåp, Taâi chñnh ngên haâng<br /> nïìn kinh tïë quöëc dên cuãa Viïåt Nam coân àang úã võ trñ<br /> vaâ Logistic.<br /> Bïn caånh àoá, cêìn taåo thuêån lúåi phaát triïín nïìn cuãa CMCN lêìn thûá nhêët, CMCN lêìn thûá 2, thò chuáng<br /> kinh tïë söë, têåp trung ûu tiïn caác ngaânh, lônh vûåc coá ta àaä coá möåt söë ngaânh cöë gùæng bùæt kõp CMCN lêìn<br /> tiïìm nùng, lúåi thïë cuãa Viïåt Nam. Trûúác hïët laâ cöng thûá 3 (CNTT, Viïîn thöng) vaâ àaä coá möåt vaâi yïëu töë<br /> cuãa CMCN 4.0. Viïåt Nam phaãi coá duäng khñ vaâ haânh<br /> nghiïåp cöng nghïå söë, nöng nghiïåp thöng minh vaâ du<br /> lõch thöng minh phaãi trúã thaânh nhûäng àiïím saáng, àöång quyïët liïåt àïí têån duång thúâi cú, vûúåt qua thaách<br /> nêng cao võ thïë cu ãa Viïåt Nam trïn baãn àöì kinh tïë söë thûác cuãa CMCN 4.0, taåo àûúåc möi trûúâng khuyïën<br /> khñch saáng taåo, hïå thöëng chñnh saách, phaáp luêåt thöng<br /> thïë giúái.<br /> Viïåt Nam cuäng cêìn thuác àêíy maånh meä àöíi múái thoaáng, thuác àêíy caác mö hònh saãn xuêët kinh doanh<br /> múái phaát triïín.<br /> giaáo duåc àaâo taåo, chuá troång àaâo taåo kiïën thûác, kyä<br /> (Tiïëp theo trang 49)<br /> <br /> 38 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2