intTypePromotion=1
ADSENSE

Cẩm nang bảo vệ môi truờng dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Minh Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

126
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cẩm nang bảo vệ môi truờng dành cho nhà quản lý doanh nghiệp giúp bạn các nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động các quy định về quan trắc môi trường các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang bảo vệ môi truờng dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY<br /> <br /> CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRUỜNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ENVIRONMENTAL PROTECTION MANUAL FOR BUSINESS OWNERS<br /> <br /> BÌNH DƯƠNG - 2012<br /> <br /> Environmental protection manual for business owners<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THI CÔNG XÂY DỰNG QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Phụ lục 1 46 6 13 20 30 36<br /> <br /> TABLE OF CONTENT<br /> ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION DURING THE CONSTRUCTION PREPARATION PERIOD ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING THE CONSTRUCTION IMPLEMENTATION PERIOD ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION DURING THE OPERATIONAL PERIOD ENVIRONMENTAL MONITORING REGULATIONS REGULATIONS ABOUT LEGAL VIOLATIONS ENVIROMENTAL PROTECTION AREA Annex 1 47 IN THE 7 14<br /> <br /> 21 31 37<br /> <br /> CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN Phụ lục 2<br /> <br /> RELATED REGULATIONS Annex 2<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC WEBSITE TÌM KIẾM CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 48<br /> <br /> LIST OF WEBSITE SEARCH THE LAWS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION<br /> <br /> 49<br /> <br /> CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BVMT: Bảo vệ môi trường CKBVMT: Cam kết bảo vệ môi trường CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn DA: Dự án Q: lưu thông nước thải QĐ: Quyết định QĐPD: Quyết định phê duyệt SX, KD, DV: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ<br /> <br /> ACCRONYM<br /> CEP: Commitments for Environmental Protection DONRE: Department of Natural Resources and Environment EIA: Environmental Impact Assessment EPP: Environmental Protection Plan EPA: Environmental Protection Agency MONRE: Ministry of Natural Resources and Environment<br /> <br /> ĐTM: Báo cáo đánh giá tác động môi trường TNMT: Tài nguyên và Môi trường NĐ: Nghị định NTSH: Nước thải sinh hoạt NTSX: Nước thải sản xuất 2 TT: Thông tư UBND: Ủy ban nhân dân VSIP: Việt Nam - Singapore<br /> <br /> Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho nhà quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> Environmental protection manual for business owners<br /> <br /> 3<br /> <br /> ăm 2011 Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành biên soạn và in ấn “Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho chủ Doanh nghiệp” để phân phối đến các doanh nghiệp. Trong năm vừa qua, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những thay đổi và có các văn bản mới thay thế cho các văn bản trước đây. Do đó, để kịp thời cung cấp các thông tin và các quy định mới của pháp luật bảo vệ môi trường đến chủ các cơ sở sản xuất công nghiệp, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức biên soạn lại tài liệu này nhằm cập nhật các quy định mới nhất về bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp cần phải biết, phải thực hiện kể từ khi chuẩn bị thành lập đến khi đi vào sản xuất ổn định. Đây là tài liệu hướng dẫn rất hữu ích dành cho các Doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình; đồng thời cũng là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường. Trong quá trình biên soạn có thể sẽ có một số vấn đề chưa hoàn chỉnh, Ban biên tập rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà quản lý, các chuyên gia môi trường để tài liệu được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Trân trọng. BAN BIÊN TẬP<br /> <br /> N<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> <br /> n 2011, Environmental Protection Agency compiled and printed “Environmental protection manual for business owners” to distribute to enterprises. In recent years, the legal documents for environmental protection have been changed and new documents replaced old ones. Therefore, in order to update timely information as well as new rules of the environmental protection law to the owners of industrial production facilities, Environmental Protection Agency has recompiled this document to instruct the latest laws about environmental protection issues that the enterprise need know and has to perform from established preparation to production stably. This guide-material not only is very useful for enterprises to implement measures of environmental protection for their production facilities but also is helpful propaganda material for cadres working in State management about environmental field. During compilation process, may have some uncompleted issues so the editorial board looks forward to receiving valuable comments of managers, environmental experts in order that the manual can be improvable in next editions. Sincerely, EDITORIAL BOARD<br /> <br /> I<br /> <br /> PREFACE<br /> <br /> 4<br /> <br /> Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho nhà quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> Environmental protection manual for business owners<br /> <br /> 5<br /> <br /> QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION DURING THE CONSTRUCTION PREPARATION PERIOD<br /> <br /> 6<br /> <br /> Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho nhà quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> Environmental protection manual for business owners<br /> <br /> 7<br /> <br /> I. DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ QUẢN LÝ VÀ BVMT TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG?<br /> 1. Phải lập ĐTM hoặc CKBVMT trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. 2. Xem Phụ lục II “Danh mục các DA phải lập ĐTM” ban hành kèm theo NĐ 29/2011/NĐ-CP để xác định DA thuộc đối tượng lập ĐTM hay CKBVMT. 3. Thời điểm lập ĐTM hoặc CKBVMT: - DA thăm dò, khai thác khoáng sản: trước khi xin cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. - DA có hạng mục xây dựng công trình: trước khi xin cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng. - Các DA còn lại: trước khi quyết định đầu tư DA. 4. Nơi nộp ĐTM, CKBVMT - Nếu DA thuộc đối tượng lập ĐTM: nộp về Sở TNMT hoặc Bộ TNMT theo Phụ lục III “Danh mục các DA thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt ĐTM của Bộ TNMT” ban hành kèm theo NĐ 29/2011/ NĐ-CP. - Nếu DA thuộc đối tượng lập CKBVMT: nộp về UBND cấp huyện nơi thực hiện DA.<br /> Khu đất trước khi đầu tư xây dựng dự án.<br /> <br /> I. WHAT SHOULD AN ENTERPRISE DO DURING THE CONSTRUCTION PERIOD?<br /> 1. Make an EIA or CEP and submit it to the authorized agencies for approval. 2. Refer to The Annex 2 “List of enterprises require the EIAR” issued together with Decree 29/2011/NĐCP to see if an enterprise/project needs an EIA or CEP or not. 3. When to make the EIA or CEP?<br /> The land before the construction project<br /> <br /> - Mineral exploration and production projects: before applying for or before asking approval on the modifications of the Mineral Exploration and Production License. - Projects with construction works: before applying for Construction License and before asking for approval on the modifications of the Construction License. - Other projects: before the investment decision is made. 4. Where to submit the EIA/CEP - EIA: to the DONRE or MONRE as regulated in the Annex III ‘List of projects under the MONRE’s EIA review and approval ” issued together with the Decree 29/2011/NĐ-CP. - CEP: to the District’s People’s Committee where the project takes place.<br /> Remarks: If an enterprise or entity (manufacturing, business, services) has the need to modify, expand, upgrade, increase capacity and the new production capacity (including the existing one plus the expanded one) meets the capacity requirements as listed in the Annex II of Decree 29/2011/NĐCP), the enterprise would need an EIA, otherwise, only CEP is needed for the expansion project.<br /> <br /> Khu công nghiệp VSIP<br /> <br /> Lưu ý: Nếu cơ sở SX, KD, DV đang hoạt động nhưng có nhu cầu cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất mà có tổng công suất (hiện hữu và mở rộng) tương đương với các DA được quy định tại phụ lục II của NĐ 29/2011/NĐ-CP thì lập ĐTM, ngược lại lập CKBVMT cho DA mở rộng.<br /> <br /> 8<br /> <br /> Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho nhà quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> Environmental protection manual for business owners<br /> <br /> 9<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2