Cạnh tranh, dễ hay khó?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
24
download

Cạnh tranh, dễ hay khó?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhìn chung, trong lĩnh vực tiếp thị, người ta thường tránh nhắc đến các đối thủ cạnh tranh của mình. Điều này đã được đúc rút từ nội dung của những quảng cáo ngớ ngẩn: Người ta so sánh sản phẩm của công ty này với một nhãn hiệu X của công ty khác mà họ có thể dễ dàng hạ bệ. Là người tiêu dùng, hẳn bạn sẽ tự hỏi: “Nhãn hiệu X là nhãn hiệu nào? Tất nhiên, sản phẩm của anh tốt hơn sản phẩm X vì nó có thể là bất kỳ một sản phẩm nào. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cạnh tranh, dễ hay khó?

  1. C nh tranh, d hay khó? C nh tranh trong lĩnh v c ti p th nên làm như th nào em l i hi u qu l n nh t? ó là i u Josh Bernoff lý gi i và ng th i ưa ra nh ng gi i pháp nh m kh c ph c nh ng tình hu ng không nên có trong chi n lư c ti p th c a các công ty. Nhìn chung, trong lĩnh v c ti p th , ngư i ta thư ng tránh nh c n các i th c nh tranh c a mình. i u này ã ư c úc rút t n i dung c a nh ng qu ng cáo ng ng n: Ngư i ta so sánh s n ph m c a công ty này v i m t nhãn hi u X c a công ty khác mà h có th d dàng h b . Là ngư i tiêu dùng, h n b n s t h i: “Nhãn hi u X là nhãn hi u nào? T t nhiên, s n ph m c a anh t t hơn s n ph m X vì nó có th là b t kỳ m t s n ph m nào. Hãy ch cho chúng tôi th y r ng s n ph m c a anh t t hơn chính lo i s n ph m mà chúng tôi ang s d ng!” N u như b n không mu n có s "kh ng ho ng" trong thương hi u c a mình, nên tránh xa vi c nh c t i các i th c nh tranh v i b n. Ngu n: filmstransit.com Trong xã h i ngày nay, c bi t là trong c ng ng tuân theo ch nghĩa công ngh xã h i thu n túy, ngư i khôn ngoan s làm i u ngư c l i. Chúng ta nên d ng ngay vi c gi b mình không h có i th , th m chí còn nên bàn b c v các i th b t c khi nào h th c hi n ư c m t vi c gì ó áng thu hút s chú ý. Jeremiah Owyang, m t ng nghi p c a tôi (dù không tuân theo ch nghĩa thu n túy) xem vi c gi b này là m t trong nh ng i u không tư ng và nói r ng vi c không nh c n các i th c nh tranh ã “b t r vào văn hoá công ty”.
  2. ó chính là v n mà tôi mu n c p. M t trong nh ng nguyên t c h t s c quan tr ng mà chúng ta nên ng h khi nghe các lu ng thông tin là “tính xác th c”. Tôi r t tán thành nh n nh này. Ng y t o là m t sai l m l n, vì không s m thì mu n chúng ta s b phát hi n và s b dư lu n ph n ng. Nhưng n u chúng ta th c s tin tư ng s n ph m c a mình là nh t thì sao? Ch ng l chúng ta không nên nói th ? T i sao l i như ng cơ h i cho i th c a mình? thành công trong vi c ti p th b n nên gi thái trung l p hư ng cho cho khách hàng bi t nh ng tri n v ng c a công ty. Ngu n: lbtoronto.typepad.com ây qu là v n khó x , c bi t là khi ngày càng có nhi u doanh nghi p b t u xây d ng cho mình nh ng chi n lư c xã h i. ó chính là v n i n hình mà nh ng ngư i tuân theo ch nghĩa thu n túy ho c ch nghĩa nghi p oàn g p ph i, khi nh ng ngư i tuân theo ch nghĩa thu n tuý mu n ch n ư ng i th , còn nh ng ngư i theo ch nghĩa nghi p oàn l i tuyên b : “Chúng tôi không i qu ng cáo mi n phí cho i th ”. Thông thư ng, trong các cu c tranh lu n, tôi c g ng tìm ra m t l p trư ng trung gian phù h p. Và nguyên t c c a tôi là: “ ng c ngăn c n ngư i khác nói v i th c nh tranh c a mình - n u không chúng ta s th t b i. Nhưng khi qu ng cáo, chúng ta cũng không nên nói nv n c nh tranh. Ch c n chúng ta ng x s như th các i th c a mình không h t n t i.” Ví d : Khi chúng ta qu n lý m t nhóm khách hàng mà nh ng ngư i này c liên t c nh c
  3. n s n ph m c a hãng khác thì chúng ta nên làm gì? T t nhiên, chúng ta không th b t h im l ng (h s khó ch u và s nói v i th c a chúng ta nơi khác), thay vào ó, chúng ta nên cùng trò chuy n và nghiêm túc nh c n nh ng tri n v ng c a mình. N u chúng ta vi t blog, chúng ta có nên vi t v s n ph m ho c ph n h i l i thông cáo c a các i th c nh tranh? Chúng ta không c n làm như v y, nhưng n u m i ngư i u ang nói v nó thì t t nh t là chúng ta không nên l i. ó chính là nh ng gì mà Eric Kintz -m t blogger c a công ty máy tính HP[1] ã làm ph n h i bài vi t c a Jonathan Schwart v công ty HP trên blog c a anh ta. Tôi ã t ng h i Jeremiah trên email và tôi ng ý v i anh r ng vi c bàn v thông cáo c a i th s cho th y s t tin c a Nên x lý thông tin v các i th c a mình m t cách khéo léo. chúng ta. M i ngư i s ánh giá cao vi c Ngu n: cnik.co.uk làm này. N u chúng ta th c s nghĩ r ng thông cáo c a h không áng bình lu n - và không ai c p n nó thì ng ưa v n ó ra. Nhưng n u m i ngư i u bàn v chuy n ó thì chúng ta s tr nên l b ch n u như không bi t tán thư ng nh ng gì i th c a mình ã làm t t, sau ó m i làm rõ quan i m c a mình. Tôi nghĩ r ng ó chính là m t tình hu ng mà các công ty ph i i m t. - Bài vi t c a Josh Bernoff trong chuyên m c "Kh i xư ng th o lu n" trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c
  4. tuy n. [1] Hewlett-Packard (vi t t t HP) là t p oàn công ngh thông tin l n nh t th gi i tính theo doanh thu. HP thành l p năm 1939 t i Palo Alto, California, Hoa Kỳ. HP hi n có tr s t i Cupertino, California, Hoa Kỳ. Năm 2006, t ng doanh thu c a HP t 9.4 t USD, vư t i th IBM v i 9.1 t , chính th c vươn lên v trí s 1 trong các công ty công ngh thông tin.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản