intTypePromotion=3

Câu hỏi trắc nghiệm về Quần xã sinh vật

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
530
lượt xem
145
download

Câu hỏi trắc nghiệm về Quần xã sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm về Quần xã sinh vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm về Quần xã sinh vật

  1. QUẦN XÃ SINH VẬT 14. Phong lan và những cây gỗ làm vật bám là mối 1.Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quan hệ q.xãdo: A. hợp tác đơn giản. B. cộng sinh. A.số lượng cá thể nhiều. *C.hội sinh. D. ức chế cảm nhiễm. B.sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. 15 .Chim nhỏ kiếm mồi trên thân các loài thú móng C.có khả năng tiêu diệt các loài khác. guốc sống ở đồng cỏ là mối quan hệ *D.số lượng nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. *A.hợp tác. B. cộng sinh. 2. Các cây tràm ở rừng U minh là loài C. hội sinh. D.ức chế cảm nhiễm. A. ưu thế. *B.đặc trưng. 16.Quan hệ giữa hai hay nhiều loài SV, trong đó tất C.đặc biệt. D.có số lượng nhiều. cả các loài đều có lợi, song mỗi bên chỉ có thể tồn 3.Các q.xã SVvùng nhiệt đới có: tại được dựa vào sự hợp tác của bên kia là mối quan A. sự phân tầng thẳng đứng. B.đa dạng sinh học hệ thấp. *A. cộng sinh B. hợp tác C. hội sinh D. kí sinh *C.đa dạng sinh học cao. D. nhiều cây to và ĐVlớn. 17 .Quan hệ giữa hai loài SV, trong đó một loài này 4.Mức độ phong phú về số lượng loài trong q.xãthể sống bình thường, nhưng gây hại cho nhiều loài hiện : khác là mối quan hệ A. độ nhiều. *B.độ đa dạng. A. hội sinh B. cộng sinh C.độ thường gặp. D.sự phổ biến. *C.ức chế - cảm nhiễm D. hợp tác 5.Hiện tượng số lượng cá thể của q.thể này bị số 18.. Trong quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối lượng cá thể của q.thể khác kìm hãm là hiện quan hệ vật chủ- vật ký sinh là: tượng : A. một loài sống bình thường, nhưng gây hại cho loài A. cạnh tranh giữa các loài. B.cạnh tranh cùng loài. khác sống chung với nó. *C.khống chế sinh học. D.đấu tranh sinh tồn. B. hai loài đều kìm hãm sự phát triển của nhau. 6.Tháp sinh thái số lượng có dạng lộn ngược được C. một loài bị hại thường có kích thước nhỏ, số lượng đặc trưng cho mối quan hệ: đông *A. vật chủ- kí sinh. B. con mồi- vật dữ. *D.một loài bị hại thường có kích thước lớn, số lượng C. cỏ- ĐVăn cỏ. D. tảo đơn bào, giáp xác, cá trích. ít 7.Mức đa dạng của q.xã không phụ thuộc vào: 19.. Trong quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối A. sự cạnh tranh giữa các loài quan hệ cạnh tranh là *B. kích thước cá thể trong q.thể A. một loài sống bình thường, nhưng gây hại cho loài C. mối quan hệ giữa con mồi và vật ăn thịt khác D. mức độ thay đổi của các nhân tố vô sinh *B. hai loài đều kìm hãm sự phát triển của nhau. 8.Trong q.xã loài có khả năng thay thế loài ưu thế khi C. một loài bị hại thường có kích thước nhỏ, số nhóm loài này bị suy vong là: lượng đông, A. loài ngẫu nhiên *B. loài thứ yếu D. một loài bị hại thường có kích thước lớn, số lượng C. loài chủ chốt D. loài đặc ít trưng 20. Trong 1 bể nuôi, 2 loài cá cùng bắt ĐV nổi làm 9.Ở tam đảo cá cóc thuộc nhóm loài: thức ăn.1 loài ưa sống nơi thoáng đãng, 1 loài lại A. ưu thế *B. đặc trưng C. chủ chốt D. thứ yếu thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong 10.Trong quần xã, nhóm loài cho sản lượng SV cao nước. Chúng cạnh tranh gay gắt với nhau về thức nhất thuộc về ăn.Người ta cho vào bể 1 ít rong với mục đích để: A. thực vật B. ĐV ăn TV A. tăng hàm lượng oxi trong nước nhờ sự quang hợp . *C.SV tự dưỡng; D. SV ăn các chất mùn bã hữu B. bổ sung lượng thức ăn cho cá cơ. *C.giảm sự cạnh tranh của 2 loài. 11.Nhóm SVnào có thể cư trú được ở đảo mới D. làm giảm bớt chất ô nhiễm trong bể nuôi hình thành do núi lửa? 21. Trong mối quan hệ giữa các cá thể trong q.thể A. TVthân bò có hoa B. TVthân cỏ có hoa không có hiện tượng A. kí sinh cùng loài. B. ăn thịt đồng loại. C. tỉa thưa tự nhiên. *D. vật chủ- con mồi. 22. Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa các cá thể C. TVhạt trần *D. Địa y, quyết trong q.thể? 12.Hiện tượng khống chế sinh học tạo nên ý A. Ức chế cảm nhiễm. B. Vật chủ- con mồi. nghĩa gì cho q.xã SV? A. Làm giảm độ đa dạng C. Cộng sinh. *D. Tỉa thưa tự nhiên. B. Làm tăng sinh khối của q.xã 23. Ở cá mập, hiện tượng các phôi nở trước ăn trứng *C. Tạo nên trạng thái cân bằng sinh học chưa nở và các phôi nở sau được gọi là D. Làm tăng độ đang dạng cho quần xã A. vật chủ- con mồi. *B. cạnh tranh cùng loài 13.Độ đa dạng của q.xã là: C. cạnh tranh khác loài. D. hiệu xuất nhóm. A.tỉ lệ % số điểm bắt gặp1 loài trong tổng số 24.Nguyên nhân dẫn tới sự phân li ổ sinh thái của các điểm quan sát loài trong q.xã là *B.mức độ phong phú về số lượng loài trong q.xã A. mỗi loài ăn một loài thức ăn khác nhau. C.mật độ cá thể của từng loài trong quần xã B. mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau. D.số loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã
  2. C. mỗi loài kiếm ăn vào 1 thời điểm khác nhau trong *D. tăng và số lượng cá thể của mỗi loài giảm ngày 39.Tại sao các loài thường phân bố khác nhau trong *D.tất cả các khả năng trên. không gian tạo nên theo chiều thẳng đứng hoặc theo 25.Trong cùng một thuỷ vực, ngưòi ta thường nuôi chiều ngang? ghép các loài cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, A.Do hạn chế về nguồn dinh dưỡng rô phi, cá chép để: *B. Do nhu cầu sống khác nhau A. thu được nhiều sản phẩm có giá trị khác nhau. C.Do mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài *B. tận dụng tối đa nguồn thức ăn có trong ao. D.Do mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài C. thoả mãn nhu cầu thị hiếu khác nhau của người tiêu 41 : §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ph¶i  thụ. cña quÇn x∙? D. tăng tính đa dạng sinh học trong ao. A.c¸c sinh vËt trong quÇn x∙ thÝch  26.Tập hợp nào sau đây là q.xã SV? nghi víi m«i trêng sèng cña chóng A. Các con lươn trong một đầm lầy B.c¸c SV trong quÇn x∙ cã mèi quan hÖ  B. Các con dế mèn trong một bãi đất g¾n bã víi nhau nh mét thÓ thèng nhÊt  C. Các con hổ trong một khu rừng lµm cho q.x∙ cã cÊu tróc t¬ng ®èi æn  D. *Các con cá trong một hồ tự nhiên ®Þnh 27.Trường hợp nào sau đây ko phải là nhịp sinh học? C.*quÇn x∙ lµ tËp hîp c¸c quÇn thÓ  A, Cây xanh rụng lá vào mùa thu sinh vËt cïng loµi *B. Sự cụp xoè lá của cây trinh nữ D.quÇn x∙ lµ mét tËp hîp c¸c quÇn thÓ  C.Gấu ngủ đông D.Cây hoa 10giờ nở vào 10h sinh vËt thuéc nhiÒu loµi kh¸c nhau 28.Số loài trong q.xã thường : 42: QuÇn x∙ sinh vËt cã c¸c ®Æc trng  A. tỉ lệ thuận với số lượng cá thể của loài. vÒ *B.tỉ lệ nghịch với số lượng cá thể của loài A.møc   ®é   phong   phó   vÒ   thøc   ¨n   trong  C. cân bằng với số lượng cá thể của loài quÇn x∙ D. mất cần bằng với số lượng cá thể của loài B.mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a c¸c c¸ thÓ  29.Ý nghĩa sự phân tầng của SV trong q.xã đối với sản trong quÇn  xuất nông nghiệp là: 43: C¸c loµi trong quÇn x∙ cã quan hÖ  A. trồng xen các loài cây B. nuôi ghép các loài cá mËt thiÕt víi nhau, trong ®ã c¸c mèi  C. tăng khả năng sử dụng nguồn sống quan hÖ hç trî: *D. tiết kiệm diện tích canh tác, giảm cạnh tranh A. c¸c loµi ®Òu hëng lîi; cßn trong  30.Trong các mối quan hệ của các loài trong q.xã thì c¸c mèi quan hÖ ®èi kh¸ng Ýt nhÊt cã  mối quan hệ là động lực quan trọng trong sự phân hóa mét loµi bÞ h¹i và tiến hóa là mối quan hệ: B*. Ýt nhÊt cã mét loµi hëng lîi; cßn  *A. cạnh tranh, vật dữ-con mồi B. hỗ trợ trong c¸c mèi quan hÖ ®èi kh¸ng Ýt  C. kí SVchủ D. ức chế cảm nhiễm nhÊt cã mét loµi bÞ h¹i 31.Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó C. Ýt nhÊt cã hai loµi hëng lîi; cßn  trong q.xã SV là mối quan hệ: trong c¸c mèi quan hÖ ®èi kh¸ng Ýt  A. hợp tác nơi ở B. cạnh tranh nơi ở nhÊt cã mét loµi bÞ h¹i C. cộng sinh *D. dinh dưỡng, nơi ở. D. Ýt nhÊt cã mét loµi hëng lîi; cßn  32.Trong diễn thế sinh thái nhóm loài đóng vai trò trong c¸c mèi quan hÖ ®èi kh¸ng c¸c  quan trong nhất là: loµi ®Òu bÞ h¹i *A.ưu thế B.chủ chôt C. đặc trưng D. ngẫu 44 : TrËt tù nµo sau ®©y cña chuçi  nhiên thøc ¨n lµ kh«ng ®óng? 33.Sự phân bố của một loài trong q.xã thường phụ A.*C©y xanh → R¾n  →  Chim  →  DiÒu  thuộc chủ yếu vào yếu tố: h©u A. diện tích của quần xã. B. C©y xanh →  Chuét → MÌo →  DiÒu  B. thay đổi do hoạt động của con người. C. thay đổi do các quá trình tự nhiên. h©u *D. nhu cầu về nguồn sống. C.C©y xanh →  Chuét →  R¾n  → DiÒu  36.Trong một q.xã tối thiểu có: h©u *A. 2 loài B. 1 loài C. 3 loài D. nhiều loài D. C©y xanh → Chuét  →  Có →  DiÒu  37.Khi đi từ mặt đất lên đỉnh núi cao hay đi từ mặt h©u nước xuống vùng sâu của đại dương thì số lượng loài 45: Đặc điểm kh«ng ph¶i lµ ®Æc trng c¬  *A. và số lượng cá thể của mỗi loài đều giảm b¶n cña quÇn x∙ là B. và số lượng cá thể của mỗi loài đều tăng A.thµnh phÇn loµi cña quÇn x∙ biÓu thÞ  C. giảm và số lượng cá thể của mỗi loài tăng qua nhãm c¸c loµi u thÕ, loµi ®Æc tr­ D. tăng và số lượng cá thể của mỗi loài giảm ng, sè lîng c¸ thÓ cña mçi loµi 38.Khi đi từ các cực đến xích đạo hay từ khơi đại B.*quan hÖ gi÷a c¸c loµi lu«n ®èi  dương vào bờ thì số lượng loài kh¸ng A. và số lượng cá thể của mỗi loài đều giảm C.sù ph©n bè c¸ thÓ trong kh«ng gian  B. và số lượng cá thể của mỗi loài đều tăng cña quÇn x∙ theo chiÒu th¼ng ®øng vµ  C. giảm và số lượng cá thể của mỗi loài tăng chiÒu ngang
  3. D gi÷a c¸c nhãm loµ i cã quan hÖ vÒ m . Æt 51 : Quan hÖ dinh dìng trong quÇn x· dinh dìng , trong quÇn x· c¸c c¸ thÓ ® - cho ta biÕt: îc chia thµnh c¸c nhãm: sinh vËt s¶n A.møc ®é sö dông thøc ¨n cña c¸c sinh xuÊt, sinh vËt t i ªu thô, vµ sinh vËt vËt t i ªu thô ph©n gi¶ i B.møc ®é gÇn gòi gi÷a c¸c loµ i trong 46 : DiÔn thÕ sinh th¸i lµ qu¸ tr×nh quÇn x· biÕn ® : æi C.møc ®é ph©n gi¶ i chÊt h÷u c¬ cña c¸c A.cña q.x· qua c¸c gia i ®o¹n tõ lóc vi sinh vËt khëi ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc D*.con ® êng trao ® vËt chÊt trong æi B.cña q. x· qua c¸c gia i ®o¹n t ¬ng øng quÇn x· ví i sù biÕn ® cña MT æi 53. Trong qu¸ tr×nh diÔn thÕ sinh C*. tuÇn tù cña q.x· qua c¸c gia i ®o¹n th¸I , c¸c chØ sè ®Òu thay ® cã tÝnh æi t ¬ng øng ví i sù biÕn ®æi cña MT quy luËt.ý nµo sau ®©y sai: D. cña q.x· t ¬ng øng ví i sù biÕn ® æi A. tæng s¶n l îng vµ sinh khèi cña quÇn cña MT x· t¨ng 47 :Trong rõng hæ kh«ng cã vËt ¨n thÞt B. h« hÊp cña q. x· t¨ng, cßn s¶n l - chóng lµ do: îng s¬ cÊp t inh gi¶m A. hæ cã vuèt ch©n vµ r¨ng nanh s¾c C.* thµnh phÇn loµ i ngµy cµng ®a d¹ng, chèng l ¹ i mäi kÎ th ï nhng sè l îng c¸ thÓ ë mçi loµ i ngµy B. hæ cã søc m¹nh kh«ng cã loµ i nµo mét t¨ng ®Þch næi D. l í i thøc ¨n trë nªn phøc t¹p , quan C. hæ ch¹y nhanh vËt ¨n thÞt kh¸c khã hÖ gi÷a c¸c loµ i ngµy cµng trë nªn lßng ®uæi ® îc c¨ng th¼ng D*. hæ cã sè l îng Ýt, s¶n l îng thÊp, 54. trong ®iÒu kiÖn m«I tr êng kh¸ æn kh«ng thÓ t¹o ra 1 q.thÓ vËt ¨n thÞt ®Þnh diÔn thÕ vÉn x¶y ra .Nguyªn nh©n nã cã ®ñ sè l îng tè i th iÓu ®Ó tån t¹ i chñ yÕu lµ: vµ ph¸t tr iÓn A. sè loµ i t¨ng l ªn , sù c¹nh tranh 48: §iÒu nµo dí i ®©y kh«ng ®óng ví i gi÷a c¸c loµ i trong q.x · trë nªn ngay diÔn thÕ thø sinh? g¾t A.trong ®iÒu kiÖn thuËn l î i vµ qua qu¸ B. *nhãm loµ i u thÓ lµm cho m«I tr êng tr×nh biÕn ® l©u dµi , diÔn thÕ thø æi biÕn ®æi m¹nh ®Õn nçi g©y bÊt l î i cho sinh cã thÓ h×nh thµnh nªn quÇn x· t - chÝnh m×nh ¬ng ®èi æn ®Þnh C. nhãm loµ i u thÓ ban ®Çu dÇn dÇn bÞ B.* trong ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn l î i vµ suy tho¸ I , nhãm loµ i kh¸c cã tÝnh canh qua qu¸ tr×nh biÕn ®æi l©u dµi , diÔn tranh cao h¬n thay thÕ, trë thµnh nhãm thÕ thø sinh cã thÓ h×nh thµnh nªn loµ i thay thÕ míi quÇn x· t ¬ng ®èi æn ®Þnh D. A+B+C C.trong thùc tÕ th êng b¾t gÆp nhiÒu D. A+B+C q.x · cã kh¶ n¨ng phôc håi rÊt thÊp mµ 55.Phân bố nhóm (hay điểm) là dạng phân bố : h×nh thµnh quÇn x· bÞ suy tho¸i A. ít phổ biến, gặp trong điều kiện môi trường không D.mét quÇn x· míi phôc håi thay thÕ đồng nhất, các cá thể thích sống tụ hợp với nhauu quÇn x· bÞ huû diÖt B.*rất phổ biến, gặp trong điều kiện môi trường 49: Ảnh hưởng của nguyên nhân bên ngoài đến diễn không đồng nhất, các cá thể sống tụ hợp với nhau ở thế sinh thái những nơi có điều kiện sống tốt nhất. A. *làm cho q.xã trẻ lại hoặc hủy hoại hoàn toàn , C.rất phổ biến, gặp trong điều kiện môi trường đồng buộc q.xã phải khôi phục lại từ đầu nhất, các cá thể thích sống tụ hợp với nhau. B. hủy họai hoàn toàn q.xã dẫn đến q.xã bị diệt vong. D.rất phổ biến, gặp trong điều kiện môi trường không C. dẫn đến thay thế những loài có sức cạnh trạnh cao đồng nhất, các cá thể không thích sống tụ hợp với hơn. nhau. D. tất cả đều đúng 56.Xét tương quan giữa nhiệt độ trung bình của 50 : §iÒu nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ môi trường, chu kỳ phát triển của loài và tốc độ nguyªn nh©n dÉn ®Õn diÔn thÕ sinh sinh sản của ĐV biến nhiệt. Kết luận nào sau đây th¸i? đúng? A.do thay ® c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn , æi 1. Trong cùng đơn vị thời gian, chu kỳ sống càng ngắn, khÝ hËu số thế hệ của loài trong năm sẽ tăng. B.do chÝnh ho¹t ®éng khai th¸c tµi 2. Trong giới hạn chịu đựng, sống ở môi trường nào có nguyªn cña con ngêi nhiệt độ càng lạnh , tốc độ sinh sản của loài càng C*. do c¹nh tranh vµ hîp t¸c cña c¸c giảm. loµ i trong quÇn x· D.do 3. Chu kỳ sống tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c loµ i SV lòai. trong q.x· 4. Trong giới hạn chịu đựng, nhiệt độ môi trường tỷ lệ thuận với sự phát triển số lượng của loài.
  4. A. 1, 2 B. 1, 2, 3, 4 C.* 1, 2, 4 D. 2, 4 A. các nhân tố vô sinh B.* con 57. Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ người giữa thực vật với động vật. B.*dinh dưỡng. C. các biến động địa chất C.động vật ăn thịt và con mồi. D. thiên tai như lũ lụt, bão… D.giữa SV sản xuất với SV tiêu thụ và SV phân 67. Vai trò của khống chế sinh học trong sự tồn giải. tại của q.xã là: 58 Trong chuỗi thức ăn, nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn sinh khối A. điều hoà mật độ ở các quần thể của bậc dinh dưỡng trước là: B. làm giảm số lượng cá thể trong q.xã A. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau hấp thu kém hơn C. đảm bảo sự cân bằng trong q.xã cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước D.* Cả A,B,C B. Sản lượng SV ở bậc dinh dưỡng sau cao hơn so 68. Ứng dụng của việc nghiên cứu diễn thế là: với bậc dinh dưỡng trước A. nắm được quy luật phát triển của q.xã C.* Quá trình bài tiết và hô hấp ở các cơ thể sống B. phán đoán được q.xã tiên phong và q.xãcuối D. Sự tích luỹ chất sống ở bậc dinh dưỡng sau cùng 59.Điểm giống nhau giữa hai hiện tượng: khống C. biết được q.xã trước và q.xã sẽ thay thế nó chế sinh học và ức chế - cảm nhiễm là: D.* xây dựng kế hoạch dài hạn cho nông, lâm, A. *xảy ra trong q.xã SV ngư nghiệp B. là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài 69. Đặc trưng có ở q.xã mà không có ở quần thể là C. là mối quan hệ hỗ trợ khác loài A. mật độ B. tỉ lệ tử vong D. là quan hệ giữa vật ăn thịt với con mồi C. tỉ lệ đực cái D. *độ đa dạng 60.Đặc điểm của hiện tượng khống chế sinh học 70.Nguyên nhân quyết định sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng trong một hệ sinh thái theo khác với ức chế - cảm nhiễm là: dạng hình tháp do A. loài này kiềm hãm sự phát triển của loài khác A. SV thuộc mắt xích phía trước là thức ăn của SV B. xảy ra trong một khu vực sống nhất định thuộc mắt xích phía sau nên số lượng luôn phải lớn C. *yếu tố kìm hãm loài khác hơn. D. thể hiện mối quan hệ khác loài B. SV thuộc mắt xích càng xa vị trí của SV sản xuất có 61Nguyên nhân dẫn đễn diễn thế sinh thái thường sinh khối trung bình càng nhỏ. xuyên là do: C. *SV thuộc mắt xích phía sau phải sử dụng SV thuộc A.* môi trường biến đổi B. tác động con người mắt xích phía trước làm thức ăn, nên sinh khối của SV C. sự cố bất thường dùng làm thức ăn phải lớn hơn nhiều lần. D. thay đổi các nhân tố sinh thái D. năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng thường bị hao 62.Kết quả của diễn thế sinh thái là: hụt dần. 72.Hiện tượng khống chế s.học trong q.xã biểu A. thay đổi cấu trúc q.xã hiện ở B. *thiết lập mối cân bằng mới A.số lượng cá thể trong q.xã luôn được khống chế ở C. tăng sinh khối D. tăng số lượng quần thể mức độ cao phù hợp với khả năng cung cấp nguồn 63.Vai trò của chuỗi và lưới thức ăn trong chu sống của môi trường trình tuần hoàn vật chất là đảm bảo B.số lượng cá thể trong q.xã luôn được khống chế ở A.* quá trình trao đổi chất bên trong mức độ tối thiểu phù hợp với khả năng cung cấp B. mối quan hệ dinh dưỡng nguồn sống của môi trường C. tính khép kín D. tính bền vững C.*số lượng cá thể trong q.xã luôn được khống chế ở 64. Sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) do trong hệ sinh thái là do: sự tác động của các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối A. thức ăn bậc trước lớn hơn bậc sau kháng giữa các loài trong quần xã D.số lượng cá thể trong q.xãluôn được khống chế ở B. năng lượng thất thoát qua các bậc dinh dưỡng mức độ nhất định gần phù hợp với khả năng cung C. SV không hấp thụ hết thức ăn D. *cả B và C cấp nguồn sống của môi trường. 65. Độ đa dạng sinh học có thể coi như là “hằng 73.Mối quan hệ được xem là động lực quan trọng số sinh học” vì: trong sự phân hóa và tiến hóa là A.* các quần thể trong q.xãcó mối quan hệ ràng A. ức chế cảm nhiễm. B. cộng sinh. buộc C. *cạnh tranh. D. hội sinh B. cùng sinh sống dẫn đến các quần thể cùng tồn 74.Trong q.xã đặc điểm chung của mối q.hệ hỗ trợ tại là C. có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nên ít biến A. các loài đều có lợi. B. *có ít nhất 1 loài đổi có lợi. D. q.xãcó số lượng cá thể rất lớn nên ổn định C. một loài có lợi, 1 loài có hại. D. 1 loài có lợi, một loài không lợi cũng không có 66. Trong các nguyên nhân sau đây của diễn thế hại. sinh thái, nguyên nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ và 75.Trong q.xã đặc điểm chung của mối quan hệ đối nhanh chóng nhất là: kháng là
  5. A. các loài đều có hại. B. *có ít nhất 1 loài bị hại. C. một loài có lợi, 1 loài có hại. D. 1 loài có hạị, một loài không lợi cũng không có hại. 76. Mức đa dạng của q.thể phụ thuộc vào những yếu tố A. *sự cạnh trang giữa các loài, mối quan hệ con môi- vật ăn thịt, mức độ thay đổi của các yếu tố môi trường. B. sự hỗ trợ giữa các loài, mức độ thay đổi của các nhân tố môi trường. C. sự hỗ trợ giữa các loài, mức độ kích cỡ của không gian sống. D. tuối thọ bình quân của cá thể 77. Nói q.xã là 1 cấu trúc động vì A. số lượng các cá thể trong q.thể luôn biến động. B. các nhân tố vô sinh của môi trường luôn thay đôi theo từng ngày, mùa trong năm C.*các loài trong quần xã có tác động qua lại với nhau, với môi trường dẫn đến làm thay đổi cấu trúc q.xã. D. các loài động vật trong quần xã luôn di chuyển. 78.Trạng thái cân bằng sinh học trong q.xã là trạng thái mà ở đó A. số lượng cá thể của mỗi q.thể trong q.xã dao động trong 1 thế cân bằng. B. số lượng cá thể của loài ăn thịt và con mồi luôn luôn bằng nhau. C. *sự phân bố các loài trong không gian, số lượng cá thể của mỗi q.thể dao động trong 1 thế cân bằng và từ đó toàn bộ q.xã SV cũng dao động trong 1 thế cân bằng D. sự phân bố các loài trong không gian, số lượng cá thể của q.xã không thay đổi. 79. Trong 1 sinh cảnh xác định, khi số loài tăng lên thì số lượng cá thể của mỗi loài giảm đi. Điều này là do A.sự canh tranh khác loài mạnh mẽ. B. *sự phân chia nguồn sống. C. cạnh tranh cùng loài xảy ra mạnh mẽ. D.khu phân bố của các loài trong q.xã không tăng. 80.Đặc diểm cơ bản nhất để phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là A. *môi trường khởi đầu. B. thành phần SV sản xuất C. thời gian diễn thế D. điều kiện môi trường 81.Ý nghĩa của sự phân tầng trong tự nhiên là A. *tăng khả năng sử dụng nguồn sống, giảm cạnh tranh B. tiết kiệm diện tích canh tác. C. ứng dụng để trồng xen các loại cây. D. tất cả các phương án trên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản