Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P2

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

2
765
lượt xem
433
download

Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xe ô tô chuyển động thẳng trên đường bằng phẳng sức cản chuyển động ở bánh xe hai bên bằng nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P2

  1. H×nh 12 CÇu chñ ®éng trªn xe «t« CÇu chñ ®éng khi xe «t« chuyÓn ®éng th¼ng Khi xe «t« chuyÓn ®éng th¼ng trªn ®−êng b»ng ph¼ng søc c¶n chuyÓn ®éng ë b¸nh xe hai bªn b»ng nhau, vi sai b¶o ®¶m cho c¸c b¸nh xe chñ ®éng quay víi tèc ®é b»ng nhau ( C¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh gièng nh− chªm, nèi cøng c¸c b¸nh r¨ng b¸n trôc, tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña bé vi sai cïng quay víi nhau nh− mét khèi thèng nhÊt khiÕn tèc ®é ë hai b¸nh xe nh− nhau). 1. Truc b¸nh r¨ng c«n chñ ®éng; 2. B¸nh r¨ng c«n chñ ®éng; B¸nh r¨ng c«n bÞ ®éng; 4. Vá hép vi sai; 5. B¸nh r¨ng hµnh tinh; 6. Trôc b¸nh r¨ng hµnh tinh; 7. B¸nh r¨ng b¸n trôc, khíp víi b¸n trôc 8 b»ng r·nh then hoa; 8. B¸n trôc. CÇu chñ ®éng cã vi sai trªn xe «t« Khi xe «t« quay vßng hoÆc ch¹y trªn ®−êng kh«ng b»ng ph¼ng søc c¶n chuyÓn ®éng ë b¸nh xe hai bªn kh«ng b»ng nhau, t¹o ra chªnh lÖch vËn tèc ë hai b¸nh xe, nÕu kh«ng cã vi sai c¸c b¸nh xe sÏ bÞ kÐo tr−ît trªn mÆt ®−êng. Lóc xe qua khóc quoanh , b¸nh xe ë phÝa ngoµi v¹ch mét vßng cung trßn dµi h¬n b¸nh xe ë phÝa trong, nghÜa lµ quay nhanh h¬n b¸nh xe trong, lóc nµy nhê cã vi sai c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh quay quanh trôc cña nã vµ l¨n trªn b¸nh r¨ng b¸n trôc trong, nh»m tù ®éng ®iÒu chØnh cho b¸nh r¨ng trong quay chËm h¬n b¸nh r¨ng b¸n trôc ë phÝa ngoµi (xa t©m quay vßng), b¶o ®¶m cho c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ kÐo tr−ît. 11
  2. H×nh 13 Th©n vá vµ khung xe «t« Th©n vá vµ khung xe «t« 4x4 ( 04 banh xe chñ ®éng ) Khung xe lo¹i hë, b»ng thÐp dËp hoÆc c¸n ®Þnh h×nh Khung xe lo¹i kÝn, d¹ng hép t¨ng kh¶ n¨ng chèng xo¾n cña hÖ khung vá 12
  3. H×nh 14 HÖ thèng treo trªn xe «t« C¸c lo¹i hÖ thèng treo a) HÖ thèng treo phô thuéc b) vµ c) HÖ thèng treo ®éc lËp 1. Mâ nhÝp tr−íc; 2. Khung xe; VÊu h¹n chÕ dao ®éng; 4. Gi¶m chÊn èng; 5. VÊu h¹n chÕ va ®Ëp; 6. Mâ nhÝp sau; 7,12. §ßn; 8. Lß xo ®µn håi; 9. Chèt ®øng ; 10. §Çu trôc b¸nh xe. HÖ thèng treo ®éc lËp trªn xe «t« con ( concept car – xe mÉu ) 13
  4. H×nh 15 HÖ thèng l¸i trªn xe «t« Bè trÝ hÖ thèng l¸i trªn xe «t« 1. V« l¨ng l¸i; 2. C¬ cÊu l¸i; §ßn quay ®øng; 4. §ßn chuyÓn h−íng däc; 5. §ßn kÐo däc; 6. §ßn kÐo ngang; 7. Trôc quay ®øng; 8. Trôc b¸nh xe. HÖ thèng l¸i trªn xe «t« cã hÖ thèng treo phô thuéc 1. V« l¨ng l¸i; 2 . C¬ cÊu l¸i; §ßn quay ngang; 4. §ßn quay bªn; 5 . §ßn kÐo bªn; 6. §ßn kÐo gi÷a; 7. §ßn l¾c ngang; 8. Trôc b¸nh xe. HÖ thèng l¸i trªn xe «t« cã hÖ thèng treo ®éc lËp 14
  5. H×nh 16 HÖ thèng phanh trªn xe «t« Bè trÝ chung hÖ thèng phanh dÇu trªn xe «t« S¬ ®å dÉn ®éng phanh dÇu S¬ ®å dÉn ®éng phanh khÝ nÐn C¬ cÊu phanh trèng C¬ cÊu phanh ®Üa Phanh tay sö dông c¬ cÊu phanh Phanh tay kiÓu phanh tang trèng chung víi phanh ch©n 15
  6. H×nh 17 HÖ thèng ®iÖn trªn xe «t« 1. ¸c quy; 2.M¸y khëi ®éng ®iÖn; Bé ®iÒu chØnh ®iÖn; 4. M¸y ph¸t ®iÖn; 5.C«ng t¨c r¬ le khëi ®éng; 6.Khãa ®iÖn; 7.§Ìn b¸o; 8.BiÕn ¸p ®¸nh löa; 9. TiÕp ®iÓm ng¾t m¹ch; 10. Bé chia ®iÖn. S¬ ®å hÖ thèng ®iÖn trªn xe «t« 1. ¾c quy; 2. Khãa ®iÖn; C«ng t¾c; 4. §iÖn trë phô; 5. BiÕn ¸p ®¸nh löa; 6. Tranzito; 7. NÕn ®¸nh löa; 8. Bé chia ®iÖn. S¬ ®å hÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm 1. Khung tõ; 2. Cuén d©y; Khãa ®iÖn; 4. §iÖn trë; 5. ¾c quy; 6. R« to c¶m biÕn; 7.§iÓm nèi; 8. Tô ®iÖn 9. Bé rung b¸n dÉn; 10. Bé chuyÓn pha; 11. Bé khuyÕch ®¹i dßng; 12.Cuén d©y s¬ cÊp; 1 Cuén d©y thø cÊp; 14.Con quay chia ®iÖn; 15. N¾p bé chia ®iÖn; 16. NÕn ®¸nh löa; 17,18,19. C¸c d¹ng xung ®iÖn. S¬ ®å hÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn kh«ng tiÕp ®iÓm 16
  7. H×nh 18 M¸y khëi ®éng ®iÖn vµ m¸y ph¸t ®iÖn trªn xe «t« Khëi ®éng ®iÖn l¾p trªn xe «t« 1. TiÕp ®iÓm cña r¬ le ®iÒu khiÓn; 2. TiÕp ®iÓm ®ãng m¹ch ®iÖn trë bæ sung cña biÕn ¸p ®¸nh löa; Cuén d©y cña r¬ le ®iÒu khiÓn; 4.PhÇn øng cña r¬ le ®iÒu khiÓn; 5.Thanh ®Èy; 6. Vá b¶o vÖ cÇn ®¶y; 7. CÇn ®¶y; 8. VÝt ®iÒu chØnh hµnh tr×nh cña b¸nh r¨ng khëi ®éng; 9. N¾p khëi ®éng ®iÖn( PhÝa b¸nh r¨ng khëi ®éng); 10. Vßng ®Öm; 11. B¸nh r¨ng khëi ®éng; 12.Khíp mét chiÒu; 1 Lß xo; 14. Khíp nèi dÉn ®éng; 15. Th©n m¸y khëi ®éng ®iÖn; Khëi ®éng ®iÖn 16. PhÇn øng m¸y khëi ®éng ®iÖn; 17.VÝt kÐo; 18. Cæ gãp; 19. N¾p m¸y khëi ®éng ®iÖn ( PhÝa cæ gãp ); 20. Cuén d©y kÝch thÝch; 21. Chæi than. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 17
  8. H×nh 19 KiÓm tra ®iÒu chØnh th−êng xuyªn KiÓm tra, bæ sung dÇu b«i tr¬n KiÓm tra, bæ sung dung dÞch n−íc lµm m¸t Kiªmtra,bæ sung dÇu phanh, KiÓm tra, bæ sung KiÓm tra,bæ sung, dÇu ly hîp dÇu trî l¸i dung dÞch röa kÝnh ch¾n giã KiÓm tra, ®iÒu chØnh KiÓm tra ®iÒu chØnh Thø tù xiÕt ®ai èc b¸nh xe ®é d¬ gãc cña v« l¨ng l¸i d©y ®ai Khi thay,®¶o lèp ph¶i xiÕt kh«ng lín h¬n quy ®Þnh T¸c dông mét lùc 10KG chÆt c¸c ®ai èc theo ®óng ®èi víi tõng loai xe «t« vµo ®iÓm gi÷a d©y ®ai, ren tr¸i hoÆc ph¶i vµ ®óng ( Tõ 25 ®Õn 40mm ) ®é vâng kh«ng v−ît qu¸ thø tù nh− h×nh vÏ 10mm. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản