intTypePromotion=3

CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - GIỚI THIỆU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
426
lượt xem
151
download

CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - GIỚI THIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong qúa trình thiết lập hồ sơ thiết kế công trình kiến trúc, sau khi đã nghiên cứu nắm vững các dữ kiện địa chất , thủy văn cùng yêu cầu thiết kế. Hình thành đồng thời với ý đồ thiết kế kiến trúc, các giải pháp về kỹ thuật trong đó có giải pháp cấu tạo kiến trúc. Kinh qua từng bước gạn lọc và so sánh giữa cách giải bài toán kỹ thuật từ giai đoạn sơ phác đến sơ bộ, các giải pháp về kiến trúc và kỹ thuật sẽ được chọn để hình thành một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - GIỚI THIỆU

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC HOÀ CHÍ MINH KHOA KIEÁN TRUÙC BOÄ MOÂN COÂNG NGHIEÄP & KYÕ THUAÄT KIEÁN TRUÙC CAÁU TAÏO KIEÁN TRUÙC CAÊN BAÛN TAÄP MOÄT NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ GIAÛN LÖÔÏC KTS. VOÕ ÑÌNH DIEÄP KTS. GIANG NGOÏC HUAÁN 11 - 2004
  2. LÔØI TÖÏA : Trong quùa trình thieát laäp hoà sô thieát keá coâng trình kieán truùc, sau khi ñaõ nghieân cöùu naém vöõng caùc döõ kieän ñòa chaát , thuûy vaên cuøng yeâu caàu thieát keá. Hình thaønh ñoàng thôøi vôùi yù ñoà thieát keá kieán truùc, caùc giaûi phaùp veà kyõ thuaät trong ñoù coù giaûi phaùp caáu taïo kieán truùc. Kinh qua töøng böôùc gaïn loïc vaø so saùnh giöõa caùch giaûi baøi toaùn kyõ thuaät töø giai ñoaïn sô phaùc ñeán sô boä, caùc giaûi phaùp veà kieán truùc vaø kyõ thuaät seõ ñöôïc choïn ñeå hình thaønh moät yù ñoà thieát keá roõ neùt, ñaùp öùng nhu caàu thieát keá hôïp lyù ñöôïc ñem aùp duïng cho coâng trình. Trong giai ñoaïn thieát laäp hoà sô kyõ thuaät, tröôùc khi trieån khai chi tieát, moät laàn nöõa ngöôøi thieát keá laøm moät vieäc coù tính toång hôïp giöõa caùc moân kyõ thuaät maø chuû yeáu laø boä moân caáu taïo kieán truùc, ñeå kieåm tra vaø hoaøn chænh ñoàng boä yù ñoà thieát keá ñaõ choïn töø caùc giai ñoaïn tröôùc. Töø nhaän thöùc veà vai troø vaø nhu caàu veà noäi dung cuûa boä moân caáu taïo kieán truùc trong quùa trình thieát laäp hoà sô thieát keá coâng trình kieán truùc . Thieát keá caáu taïo kieán truùc ñöôïc bieân soaïn vôùi noäi dung : Phaàn moät : Tinh giaûn vaø toùm löôïc nguyeân lyù thieát keá caáu taïo caùc boä phaän cuûa coâng trình kieán truùc, töø neàn moùng ñeán maùi nhaø nhaèm muïc ñích gôïi yù ban ñaàu giuùp ngöôøi thieát keá ñöa ra nhöõng giaûi phaùp sô boä coù tính nguyeân taéc vaø cô baûn , ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu chung nhaát cuûa thieát keá. Phaàn hai : Tuyeån taäp caùc hình veõ minh hoïa caáu taïo kieán truùc, nguyeân lyù vaø chi tieát caáu taïo ñieån hình cho töøng phaàn cuûa ñeà cöông goàm caùc chöông : Chöông 1: Khaùi nieäm chung. http://www.ebook.edu.vn 2
  3. Chöông 2: Neàn – moùng . Chöông 3: Töôøng nhaø. Chöông 4: Cöûa ñi – cöûa soå Chöông 5: Saøn nhaø. Chöông 6: Caàu thang. Chöông 7: Maùi nhaø. Hoaøi baûo cuûa nhoùm bieân soaïn laø tieáp tay cho ngöôøi thieát keá coù moät tö lieäu cô baûn ñeå tieän tham khaûo trong caùc böôùc thieát keá. Chaéc chaén trong noäi dung bieân soaïn, vôùi taøi lieäu tham khaûo haïn cheá neân khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt, chuùng toâi mong raèng veà laâu daøi, vôùi söï goùp yù cuûa caùc ñoàng nghieäp thöôøng quan taâm, taøi lieäu seõ ñöôïc caäp nhaät boå sung vaø hoaøn chænh ñeå töøng böôùc trôû thaønh “Caåm nang thieát keá Caáu taïo Kieán Truùc ”. Nhoùm bieân soaïn . KTS. VOÕ ÑÌNH DIEÄP KTS. GIANG NGOÏC HUAÁN http://www.ebook.edu.vn 3
  4. Caáu taïo Kieán Truùc cô baûn. Daãn nhaäp : Caáu taïo Kieán Truùc hoïc. Cô sôû cuûa ngheä thuaät taïo hình, kyõ thuaät, myõ thuaät vaø khoâng gian kieán truùc. Moân hoïc cuøng vôùi keát caáu coâng trình nghieân cöùu veà kyõ thuaät xaây döïng töø cô sôû tö duy ngheä thuaät vaø baèng vaøo caùc chuûng loaïi vaät lieäu xaây döïng vôùi chaát lieäu khaùc nhau: goã, ñaát, ñaù, kim loaïi, beâ toâng, beâ toâng coát theùp, chaát deõo, thuûy tinh … cho pheùp taïo döïng thaønh vaät theå hieän thöïc vôùi caùc boä phaän thaønh phaàn ñeå trôû thaønh saûn phaåm, taùc phaåm kieán truùc hoaøn haûo veà thích duïng vaø myõ quan, thích nghi vôùi thôøi tieát, khí haäu ñòa phöông, thích öùng vaø phuø hôïp taïi vò trí ñòa ñieåm ñaát xaây döïng. Ñoàng thôøi baûo ñaûm beàn vöõng, oån ñònh vaø duy trì ñöôïc chaát ñeå toàn taïi, khoâng bò bieán daïng, phaù huûy do taùc ñoäng cuûa töï nhieân vaø con ngöôøi trong suoát quùa trình söû duïng theo thôøi gian cuûa tuoåi thoï coâng trình. http://www.ebook.edu.vn 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản