Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 9

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
102
lượt xem
34
download

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rất nhiều bệnh lý của gan có biểu hiện triệu chứng vàng da do sự tăng cao nồng độ bilirubin trong máu. Bilirubin là sản phẩm của quá trình giáng hóa hemoglobin từ những tế bào hồng cầu chết. Thông thường thì gan loại bỏ bilirubin ra khỏi dòng máu và tiết vào ruột theo mật. Viêm gan là hiện tượng viêm của gan gây nên do rất nhiều virus khác nhau và một số độc chất, các bệnh tự miễn hoặc di truyền. Xơ gan là sự hình thành tổ chức xơ trong gan thay thế cho nhu mô gan bị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 9

  1. SA: C§ vµ h- íng dÉn chäc hót §T.
  2. CLVT:
  3. 4. C¸c tæn th- ¬ng lan táa: 4.1. X¬ gan 4.2. Gan nhiÔm mì
  4. 4.1. x¬ gan: BÖnh BÖnh gan m¹n tÝnh - x¬ hãa - nèt t¸i t¹o BiÕn ®æi cÊu tróc gan thµnh nh÷ng tæn th- ¬ng kh«ng håi phôc
  5. Nguyªn Nguyªn nh©n: • R- îi: 60 – 85% • Virus C: 10 – 20% • Virus B: 2 – 5% • Hemochdromatosis: < 5% • Viªm gan tù miÔn: < 5% • HiÕm gÆp: viªm x¬ ®- êng mËt, Budd-Chiari, Wilson…
  6. C¸c C¸c biÕn ®æi h×nh th¸i vµ cÊu tróc nhu m«: h× - BÒ mÆt gan kh«ng ®Òu - BiÕn ®æi h×nh th¸i: h× Teo PT IV, gan ph¶i Ph× Ph× ®¹i PT I, gan tr¸i. - C¸c nèt tho¸i ho¸ vµ dÞ s¶n
  7. BÒ mÆt kh«ng ®Òu Do : - Nèt tho¸i ho¸ - X¬ co kÐo
  8. Ph©n bè l¹i thÓ tÝch - Teo gan ph¶i, PT IV - Ph× ®¹i thïy tr¸i, PT I
Đồng bộ tài khoản