intTypePromotion=1
ADSENSE

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 10

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

114
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiễm huyết sắc tố là một bệnh di truyền gây nên sự tích trữ sắt trong cơ thể và cuối cùng có thể đưa đến tổn thương gan. Ung thư gan: ung thư gan tiên phát hoặc ung thư đường mật và ung thư di căn, thường là từ ung thư của đường tiêu hóa. Bệnh Wilson: mộ bệnh lý di truyền gây nên sự tích trữ quá mức đồng trong cơ thể. Viêm đường mật xơ hóa tiên phát: một bệnh lý viêm của đường mật có bản chất tự miễn. Xơ gan mật tiên phát: bệnh tự miễn của các đường dẫn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 10

  1. Teo gan ph¶i
  2. Teo PT IV (< 25mm)
  3. Ph× ®¹i gan tr¸i
  4. Ph× ®¹i PT I: - tû lÖ PT I / thuú T > 0,33 (1/3) - tû lÖ PT I / thuú T > 0,65
  5. C¸c nèt t¸i t¹o vµ dÞ s¶n Nèt t¸i t¹o < 3 mm nèt nhá
  6. X¬ gan => HCC: - Siªu ©m kiÓm tra 3-6 th¸ng / lÇn - §Þnh l- îng aFP. Nèt dÞ s¶n > 1 cm nèt lín
  7. 4. C¸c tæn th- ¬ng lan to¶ 4.1. x¬ gan: SA: G® muén: H×nh ¶nh t¨ng ALTMC: -T¨ng khÈu kÝnh tÜnh m¹ch cöa: > 13mm, - C¸c ®- êng ®æi dßng cöa- chñ: TM rèn, TM vµnh vÞ, TM l¸ch-thËn
  8. 4. C¸c tæn th- ¬ng lan to¶ 4.2. gan nhiÔm mì: SA: NhiÔm mì gan lan to¶ lµ nhu m« t¨ng ©m (so víi thËn). Mét sè tæn th- ¬ng t¨ng ©m h¬n nhu m« gan b×nh th- êng trë thµnh gi¶m ©m h¬n trong gan nhiÔm mì
  9. 4. C¸c tæn th- ¬ng lan to¶ 4.2. gan nhiÔm mì: SA: NhiÔm mì khu tró: mét thuú hay ph©n thuú t¨ng ®Ëm ®é mét c¸ch ®ång nhÊt, cÊu tróc m¹ch kh«ng thay ®æi.
  10. 4. C¸c tæn th- ¬ng lan to¶ 4.2. gan nhiÔm mì: CLVT vïng gan nhiÔm mì gi¶m tû trong h¬n so víi vïng gan b×nh th- êng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=114

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2