intTypePromotion=1
ADSENSE

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 2

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

124
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cường độ phản hồi âm thấp hơn nhu mô gan, tăng âm phía sau khối. - khối u đặc ít âm: u bạch huyết, u gan. - tổn thương dạng dịch rất đặc: áp xe. 3. Tăng âm: Cấu trúc đặc phản hồi âm cao hơn nhu mô gan, biểu hiện sáng hơn nhu mô gan lân cận: u máu, u mỡ, u gan ác tính hoặc di căn, vôi hoá nhu mô... Gan tăng âm lan toả so sánh với mức độ phản hồi âm của nhu mô thận: nhiễm mỡ, xơ gan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 2

 1. 2. Gi¶m ©m: C- êng ®é ph¶n håi ©m thÊp h¬n nhu m« gan, t¨ng ©m phÝa sau khèi. - khèi u ®Æc Ýt ©m: u b¹ch huyÕt, u gan. - tæn th- ¬ng d¹ng dÞch rÊt ®Æc: ¸p xe.
 2. 3. T¨ng ©m: CÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 3. * T¨ng ©m: cÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh nguyªn ph¸t hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 4. * T¨ng ©m: cÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh nguyªn ph¸t hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 5. 4. §ång ©m: Cã cïng møc ®é ph¶n håi ©m víi nhu m« gan, nªn th- êng dÔ bá sãt trªn siªu ©m. ChÈn ®o¸n th- êng ph¶i dùa vµo dÊu hiÖu hiÖu øng khèi nh- ®Ò ®Èy c¸c m¹ch m¸u-®- êng mËt, thay ®æi bê gan...
 6. 5. Hçn hîp ©m: Gåm dÞch vµ ®Æc xen lÉn nhau, hay gÆp trong ¸p xe gan, u gan ho¹i tö, tô m¸u trong nhu m« gan. CÊu tróc kh«ng ®Òu th- ¬ng chØ nh÷ng tæn th- ¬ng ®Æc cã t¨ng vµ gi¶m ©m xen kÏ: u m¸u cã kÝch th- íc lín, u gan ¸c tÝnh...
 7. 2. CLVT: §Æc ®iÓm h×nh ¶nh cña CLVT dùa vµo thay ®æi tû träng (gi¶m, ®ång hoÆc t¨ng tû träng) cña c¸c vïng bÖnh lý tr- íc vµ sau khi tiªm thuèc c¶n quang, dùa vµo møc ®é vµ h×nh th¸i ngÊm thuèc ®Ó ®Þnh h- íng C§. th× ®m (5-20gi©y) th× tm (40-60gi©y)
 8. 3. CHT: MRI Nghiªn cøu gi¶i phÉu vµ cÊu tróc gan. Cho c¸c líp theo 3 chiÒu kh«ng gian vµ ph©n biÖt râ c¸c tæ chøc gan. §Æc ®iÓm h×nh ¶nh CHT dùa vµo c- êng ®é tÝn hiÖu (t¨ng, gi¶m), tr- íc vµ sau tiªm thuèc ®èi quang tõ Gadolinium.
 9. 4. Chôp m¹ch: C§ ®Ó chÈn ®o¸n: cã thÓ ®- îc chØ ®Þnh trong tr- êng hîp tr- íc mæ u gan, ghÐp gan. C§ víi môc ®Ých ®iÒu trÞ can thiÖp: U gan nguyªn ph¸t.
 10. 5. Chôp gan mËt kh«ng chuÈn bÞ: Môc ®Ých ph¸t hiÖn nh÷ng c¶n quang bÊt th- êng vïng nµy nh- h¬i trong ®- êng mËt, sái mËt c¶n quang (chñ yÕu lµ sái tói mËt) v«i ho¸ trong nhu m« gan, trong khèi u...
 11. Ii. C¸c bÖnh lý hay gÆp cña gan 1. C¸c khèi lµnh tÝnh 2. C¸c khèi ¸c tÝnh 3. ¸p –xe gan 4. Tæn th- ¬ng lan táa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2