intTypePromotion=1

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 2

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
119
lượt xem
34
download

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cường độ phản hồi âm thấp hơn nhu mô gan, tăng âm phía sau khối. - khối u đặc ít âm: u bạch huyết, u gan. - tổn thương dạng dịch rất đặc: áp xe. 3. Tăng âm: Cấu trúc đặc phản hồi âm cao hơn nhu mô gan, biểu hiện sáng hơn nhu mô gan lân cận: u máu, u mỡ, u gan ác tính hoặc di căn, vôi hoá nhu mô... Gan tăng âm lan toả so sánh với mức độ phản hồi âm của nhu mô thận: nhiễm mỡ, xơ gan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 2

 1. 2. Gi¶m ©m: C- êng ®é ph¶n håi ©m thÊp h¬n nhu m« gan, t¨ng ©m phÝa sau khèi. - khèi u ®Æc Ýt ©m: u b¹ch huyÕt, u gan. - tæn th- ¬ng d¹ng dÞch rÊt ®Æc: ¸p xe.
 2. 3. T¨ng ©m: CÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 3. * T¨ng ©m: cÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh nguyªn ph¸t hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 4. * T¨ng ©m: cÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh nguyªn ph¸t hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 5. 4. §ång ©m: Cã cïng møc ®é ph¶n håi ©m víi nhu m« gan, nªn th- êng dÔ bá sãt trªn siªu ©m. ChÈn ®o¸n th- êng ph¶i dùa vµo dÊu hiÖu hiÖu øng khèi nh- ®Ò ®Èy c¸c m¹ch m¸u-®- êng mËt, thay ®æi bê gan...
 6. 5. Hçn hîp ©m: Gåm dÞch vµ ®Æc xen lÉn nhau, hay gÆp trong ¸p xe gan, u gan ho¹i tö, tô m¸u trong nhu m« gan. CÊu tróc kh«ng ®Òu th- ¬ng chØ nh÷ng tæn th- ¬ng ®Æc cã t¨ng vµ gi¶m ©m xen kÏ: u m¸u cã kÝch th- íc lín, u gan ¸c tÝnh...
 7. 2. CLVT: §Æc ®iÓm h×nh ¶nh cña CLVT dùa vµo thay ®æi tû träng (gi¶m, ®ång hoÆc t¨ng tû träng) cña c¸c vïng bÖnh lý tr- íc vµ sau khi tiªm thuèc c¶n quang, dùa vµo møc ®é vµ h×nh th¸i ngÊm thuèc ®Ó ®Þnh h- íng C§. th× ®m (5-20gi©y) th× tm (40-60gi©y)
 8. 3. CHT: MRI Nghiªn cøu gi¶i phÉu vµ cÊu tróc gan. Cho c¸c líp theo 3 chiÒu kh«ng gian vµ ph©n biÖt râ c¸c tæ chøc gan. §Æc ®iÓm h×nh ¶nh CHT dùa vµo c- êng ®é tÝn hiÖu (t¨ng, gi¶m), tr- íc vµ sau tiªm thuèc ®èi quang tõ Gadolinium.
 9. 4. Chôp m¹ch: C§ ®Ó chÈn ®o¸n: cã thÓ ®- îc chØ ®Þnh trong tr- êng hîp tr- íc mæ u gan, ghÐp gan. C§ víi môc ®Ých ®iÒu trÞ can thiÖp: U gan nguyªn ph¸t.
 10. 5. Chôp gan mËt kh«ng chuÈn bÞ: Môc ®Ých ph¸t hiÖn nh÷ng c¶n quang bÊt th- êng vïng nµy nh- h¬i trong ®- êng mËt, sái mËt c¶n quang (chñ yÕu lµ sái tói mËt) v«i ho¸ trong nhu m« gan, trong khèi u...
 11. Ii. C¸c bÖnh lý hay gÆp cña gan 1. C¸c khèi lµnh tÝnh 2. C¸c khèi ¸c tÝnh 3. ¸p –xe gan 4. Tæn th- ¬ng lan táa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2