Chỉ thị 03/2003/CT-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Chỉ thị 03/2003/CT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 03/2003/CT-BCN về việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 03/2003/CT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2003/CT-BCN Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC THANH, KI M TRA; GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ TH C HI N CH THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG B CÔNG NGHI P Trong nh ng năm v a qua, công tác thanh ki m tra; gi i quy t khi u n i, t cáo trong B Công nghi p ã có nhi u ti n b ; góp ph n tích c c hoàn thành nhi m v chính tr và n nh phát tri n ngành Công nghi p trong th i kỳ i m i... Tuy nhiên cũng còn m t s ơn v chưa th c s quan tâm n công tác t thanh ki m tra, ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo và th c hi n ch thông tin báo cáo. kh c ph c nh ng t n t i nói trên và th c hi n Ngh quy t s 03/2003/NQ-CP ngày 29/01/2003 c a Chính ph , B Công nghi p yêu c u các ơn v nghiêm túc th c hi n các n i dung sau: 1. Ti p t c quán tri t y n i dung các văn b n hư ng d n c a ng, Nhà nư c và B Công nghi p v công tác thanh ki m tra, ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo trong c p y, chính quy n, các t ch c qu n chúng và ngư i lao ng; b trí cán b làm công tác thanh tra; ng th i nghiên c u xây d ng, hoàn thi n và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng thanh tra, ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo phù h p v i tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh, nhi m v công tác c a ơn v mình và các quy nh c a pháp lu t. 2. Hàng năm Th trư ng các ơn v ch ng xây d ng chương trình, k ho ch t thanh ki m tra; tăng cư ng ki m tra trách nhi m c a th trư ng các ơn v thu c ph m vi qu n lý trong vi c th c hi n công tác t thanh ki m tra, ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n; Ch ng báo cáo c p y ng, ph i h p v i các t ch c qu n chúng th c hi n t t Ch th s 09-CT/TW ngày 06/3/2002 c a Ban Bí thư, ng th i x lý tri t , d t i m các v vi c b c xúc, n i c m, t n ng t i ơn v. 3. Th trư ng các ơn v ph i nghiêm túc th c hi n ch thông tin báo cáo v k t qu t thanh ki m tra, t ch c ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo theo n i dung công văn s 3659/CV-TTr ngày 20/9/2000 c a B Công nghi p. Thanh tra B có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng tăng cư ng công tác ki m tra trách nhi m c a th trư ng các cơ quan, doanh nghi p trong vi c th c hi n Ch th này.
  2. B Công nghi p yêu c u các ơn v nghiêm túc th c hi n nh ng n i dung nêu trên, trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c thì báo cáo B k p th i x lý./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Các V , C c, CQ thu c B , - Các TCTy 90, 91 thu c B CN, - Các DN tr c thu c B CN, - .U kh i CN Hà N i&TPHCM, - C Ngành CN Vi t Nam, Hoàng Trung H i - VP Chính ph , TTNN ( b/c), - Lưu VP, TTr.
Đồng bộ tài khoản