Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008 - 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 08/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2008 CH THN V VI C TH C HI N CÁC BI N PHÁP PHÒNG CHÁY, CH A CHÁY R NG NĂM 2008 - 2009 Th c hi n Ngh nh s 09/2006/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh v phòng cháy và ch a cháy r ng, Ch th s 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng th c hi n công tác phòng cháy, ch a cháy r ng, trong năm 2007, m c dù th i ti t di n bi n khá ph c t p nhưng y ban nhân dân các qu n - huy n và s - ngành ch c năng ã tích c c ch ng th c hi n nhi u bi n pháp phòng cháy, ch a cháy r ng, không x y ra cháy r ng trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, m t s a phương chưa th c s quan tâm phòng, ch ng cháy i v i nh ng di n tích cây tr ng phân tán và ng c ti p giáp các khu r ng, ã x y ra 10 v cháy, tuy thi t h i không l n v kinh t nhưng ít nhi u gây nh hư ng n tình hình an ninh tr t t và an toàn xã h i. kh c ph c tình tr ng trên, trong năm 2008 th i ti t còn di n bi n ph c t p và rút kinh nghi m năm 2007, y ban nhân dân thành ph yêu c u th trư ng các s - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n nơi có r ng c n t p trung th c hi n nh ng bi n pháp phòng cháy ch a cháy r ng mùa khô 2008 v i n i dung sau: 1. y ban nhân dân các qu n - huy n nơi có r ng: a) Tăng cư ng ch c năng qu n lý nhà nư c v r ng và t lâm nghi p, ti p t c ki n toàn Ban Ch huy v phòng cháy, ch a cháy r ng c a c p mình, ch o các cơ quan chuyên môn kh o sát n m l i di n tích và ch s h u các khu r ng tr ng và cây tr ng t p trung d cháy khác có bi n pháp c th cho công tác phòng cháy, ch a cháy r ng t i a phương, ng th i tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n c a chính quy n cơ s và ơn v ch r ng. L p phương án phòng cháy, ch a cháy chung (trong ó có phòng cháy ch a cháy r ng) theo phương châm: L y phòng cháy là chính và th c hi n 4 t i ch : Ch huy t i ch , l c lư ng t i ch , phương ti n t i ch và v t tư h u c n t i ch . Cân i ngân sách c a a phương ti p t c u tư trang b công c , phương ti n phòng cháy, ch a cháy cho các xã - phư ng. b) Ch o các phư ng - xã nơi có r ng th c hi n: Ny m nh công tác tuyên truy n v phòng cháy, ch a cháy r ng t i a phương; t ch c ki m tra, s a ch a, b sung các b ng tuyên truy n, bi n báo c m l a; nh c nh
  2. các h dân sinh s ng, s n xu t khu v c g n r ng th c hi n cam k t v phòng cháy, ch a cháy. Ch o Công an xã - phư ng t ch c ki m tra, yêu c u các ơn v ch r ng và h gia ình tr ng các loài cây có nguy cơ cháy cao (r ng cây phân tán, cao su, mía…) th c hi n các bi n pháp phòng cháy ch a cháy, t i thi u t i m i khu r ng ph i ư c phát d n c , lá khô t o băng tr ng cách ly v i bên ngoài ch ng cháy lan; tăng cư ng công tác qu n lý i v i vi c phát t ng c chuy n v trong s n xu t nông nghi p và , t rác th i trong khu v c g n r ng. L p phương án t ch c ch a cháy r ng c a a phương theo phương châm “4 t i ch ”, ki n toàn các T xung kích phòng cháy, ch a cháy và t ch c tu n tra canh l a t i nh ng khu v c tr ng i m cháy r ng và cháy cây tr ng phân tán; k p th i huy ng l c lư ng, phương ti n t i ch x lý m i tình hu ng cháy x y ra trên a bàn. T ch c tr c ban n m tình hình trên a bàn và th c hi n ch báo cáo v tình hình phòng cháy, ch a cháy theo quy nh. 2. Các ch r ng và ch di n tích cây tr ng d cháy khác: a) i v i các khu r ng c d ng, r ng phòng h nơi có nguy cơ cháy cao, yêu c u ơn v ch qu n lý ph i tăng cư ng ch t b o v , bi n báo c m l a, h n ch t i a ngư i dân vào r ng, th c hi n các bi n pháp ch ng phòng ch ng cháy như: phát d n th c bì, t o băng c n l a, n o vét kênh, mương tr nư c, bơm nư c gi Nm n n r ng. Rà soát, b sung k p th i phương án ch a cháy và t ch c th c t p phương án có s ph i h p gi a các l c lư ng, hàng năm theo quy nh. b) i v i các ơn v ho t ng d ch v tham quan du l ch t i nơi có r ng, c n ph i th c hi n vi c d n lá cây, c khô d c hai bên ư ng d n vào r ng (cách mép ư ng m i bên 5m), tư i nư c gi Nm n n r ng, có bi n pháp nh c nh khách tham quan du l ch không hút thu c trong r ng. c) i v i ch u tư các d án kinh t - xã h i ã ư c y ban nhân dân thành ph giao t nhưng chưa tri n khai h t di n tích, trên ó có các loài cây d cháy, (cây b i, th m th c v t) c n ph i th c hi n các bi n pháp phòng ch ng cháy ho c t ch c t có ki m soát. Trong trư ng h p th c hi n bi n pháp t có ki m soát, c n ph i có k ho ch c th và ư c cơ quan C nh sát phòng cháy ch a cháy khu v c, a phương, ki m lâm tham gia. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph : a) Ch o Chi c c Ki m lâm: Ph i h p cùng S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph , B Ch huy Quân s thành ph l p, b sung phương án t ch c ch a cháy r ng c p thành ph trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Ph i h p v i S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph t ch c t p hu n nghi p v phòng cháy, ch a cháy cho l c lư ng Ki m lâm và cán b ph trách phòng cháy, ch a cháy cơ s ; hư ng d n giúp các qu n - huy n, phư ng - xã nơi có r ng
  3. và các ơn v ch r ng l p h sơ, phương án phòng cháy, ch a cháy r ng, trang b phương ti n phòng cháy, ch a cháy r ng phù h p v i c i m c a t ng a phương và t ch c di n t p phương án ch a cháy r ng. T ch c c p nh t thông tin v d báo c p nguy cơ cháy r ng và tình hình cháy r ng trên a bàn thành ph , k p th i báo cáo và xu t bi n pháp x lý nh ng tình hu ng ph c t p x y ra. T ch c ki m tra, ôn c, nh c nh m i t ch c, cá nhân ho t ng trong vùng có r ng th c hi n các ch , quy nh v an toàn phòng cháy, ch a cháy r ng, kiên quy t x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng t ch c, cá nhân c tình vi ph m. Ph i h p các cơ quan báo, ài c a Trung ương và thành ph tăng cư ng công tác tuyên truy n v an toàn phòng cháy, ch a cháy r ng, thông tin d báo c p cháy r ng m i ngư i tích c c tham gia th c hi n công tác phòng, ch ng cháy r ng. b) Ch o Công ty Qu n lý Khai thác d ch v th y l i, Chi c c Th y l i và Phòng ch ng l t bão tăng cư ng các bi n pháp ch ng i u ti t nư c i v i h th ng kênh th y l i nh m áp ng yêu c u s n xu t nông nghi p, ng th i m b o ngu n nư c ph c v cho công tác phòng cháy và ch a cháy t i nh ng khu v c có r ng và cây tr ng d cháy khác. c) Ch trì xây d ng và t ch c ký k t Quy ch ph i h p v i B Ch huy Quân s thành ph , Công an thành ph , S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph và L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph trong công tác phòng cháy ch a cháy r ng. 4. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph : Ch o các b ph n tham mưu, các Trung tâm C nh sát Phòng cháy và ch a cháy khu v c tăng cư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác phòng cháy, ch a cháy nói chung; ph i h p y ban nhân dân qu n - huy n nơi có r ng th c hi n t t công tác phòng cháy, ch a cháy r ng; có k ho ch i u ng l c lư ng, phương ti n s n sàng tham gia ch a cháy khi có yêu c u; ph i h p Chi c c Ki m lâm t ch c t p hu n, hư ng d n nghi p v v phòng cháy và ch a cháy, xây d ng và t ch c di n t p phương án t ch c ch a cháy r ng cho l c lư ng phòng cháy, ch a cháy cơ s . 5. Công an thành ph , B Ch huy Quân s thành ph , L c lư ng Thanh niên xung phong: Ch o các ơn v tr c thu c óng quân trên a bàn nơi có r ng thư ng xuyên t ch c quán tri t cho cán b , chi n sĩ, h c viên nêu cao ý th c b o m an toàn khi s d ng l a trong sinh ho t và trong di n t p, g n công tác phòng, ch ng cháy n v i công tác phòng cháy, ch a cháy r ng; l p k ho ch t ch c ph i h p tham gia ch a cháy r ng khi có yêu c u. 6. S Tài chính thành ph k p th i xét c p, b o m kinh phí ho t ng c a Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch huy v các v n c p bách trong b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng và nhu c u th c hi n công tác phòng cháy, ch a cháy i v i di n tích r ng phòng h c a thành ph theo quy nh.
  4. 7. Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch huy c p Thành ph v các v n c p bách trong b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng có k ho ch ph i h p cùng các cơ quan ch c năng là thành viên Ban Ch huy, t ch c ki m tra, ôn c th c hi n phương án phòng cháy, ch a cháy r ng; theo dõi tình hình th c hi n và báo cáo y ban nhân dân thành ph có ch o k p th i. 8. Cơ quan chuyên trách các c p v phòng cháy, ch a cháy và các ơn v ch r ng t ch c tr c phòng cháy, ch a cháy 24/24 gi trong ngày, trong su t các tháng mùa khô; nghiêm túc th c hi n ch báo cáo và báo cháy, c th : a) Hàng ngày (t 15 gi n 16 gi ) các phư ng - xã có r ng và ơn v ch r ng báo cáo nhanh tình hình phòng cháy, ch a cháy r ng v Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch huy c p Thành ph v các v n c p bách trong b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng theo s i n tho i 8552501 k p th i t ng h p và báo cáo cho y ban nhân dân thành ph và Ban Ch o Phòng cháy, ch a cháy r ng Trung ương. b) Trong trư ng h p x y ra cháy r ng, ho c cháy th m th c v t trên a bàn qu n lý vư t quá kh năng c a l c lư ng ch a cháy t i ch , ơn v ch r ng ph i thông báo k p th i cho chính quy n a phương, các cơ quan, ơn v ch c năng huy ng l c lư ng, phương ti n t ch c ch a cháy theo các s i n tho i như sau: - L c lư ng C nh sát Phòng cháy, ch a cháy chuyên nghi p: 114; - Chi c c Ki m lâm: i n tho i s 8552501; - Phòng Kinh t qu n 9: i n tho i s 8973224; - Phòng Kinh t huy n Hóc Môn: i n tho i s 8910377; - Phòng Kinh t huy n Bình Chánh: i n tho i s 7602130; - Phòng Kinh t huy n C Chi: i n tho i s 8920371; - Phòng Kinh t huy n C n Gi : i n tho i s 8740208. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ngành có liên quan, ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã nơi có r ng nghiêm túc th c hi n Ch th này, nh t nh không x y ra cháy r ng trên a bàn thành ph ./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Nông nghi p và PTNT (báo cáo); - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - Ban ch o Nông nghi p Nông thôn TP; - Giám c S Nông nghi p và PTNT TP; - Giám c S Công an thành ph ; Nguy n Trung Tín - Giám c S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy TP; - Giám c S Tài chính thành ph ; - Ch huy trư ng B Ch huy quân s TP;
  5. - Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên Xung phong TP; - Chi c c Ki m lâm thành ph ; S K ho ch và u tư; - Chi c c Lâm nghi p thành ph ; - UBND các qu n - huy n: Bình Chánh, C n Gi , C Chi, Hóc Môn, Qu n 9; - B Ch huy Sư oàn 9 - Quân oàn 4; - VPH -UB:CPVP, Các P. Chuyên viên; - Lưu: VT, (CNN/Tg) D.
Đồng bộ tài khoản