Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 13/2006/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2006 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC KI M TRA, GIÁM SÁT VÀ X LÝ IV I CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH GÂY Ô NHI M MÔI TRƯ NG C N PH I DI D I VÀ CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH GÂY Ô NHI M MÔI TRƯ NG Ư C PHÉP X LÝ Ô NHI M T I CH Th c hi n Ngh quy t s 22/2002/NQ-H ngày 29 tháng 6 năm 2002 c a H i ng nhân dân thành ph v án di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các khu công nghi p và vùng ph c n, y ban nhân dân thành ph ã phê duy t 1398 cơ s s n xu t gây ô nhi m ph i di d i, n nay ã có 1087 cơ s di d i, ngưng s n xu t và chuy n i ngành ngh , còn 311 cơ s ph i ti p t c th c hi n. nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c và trách nhi m b o v môi trư ng c a các t ch c và cá nhân, y ban nhân dân thành ph ch th cho các S ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n và phư ng, xã, th tr n tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát và x lý các cơ s s n xu t kinh doanh trong vi c tuân th Lu t B o v Môi trư ng và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph như sau: I. KI M TRA, X LÝ CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH GÂY Ô NHI M MÔI TRƯ NG Ư C PHÉP X LÝ Ô NHI M T I CH VÀ CƠ S S N XU T KINH DOANH KHÔNG N M TRONG DANH SÁCH PH I DI D I. 1. Cơ s s n xu t kinh doanh không n m trong danh sách ph i di d i: - Các cơ s th c hi n ch t giám sát, báo cáo cho y ban nhân dân các qu n, huy n vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. - Cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng ti n hành ki m tra t xu t 01 l n/năm i v i m t s cơ s . - S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n tri n khai th c hi n các quy nh ánh giá tác ng môi trư ng và vi c cam k t b o v môi trư ng c a các doanh nghi p. 2. Cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng ư c phép x lý ô nhi m t i ch theo Quy t nh s 44/2005/Q -UB ngày 16 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy nh i u ki n, th t c và trình t các cơ s
  2. s n xu t, kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph ư c gia h n ho c xóa tên trong danh sách di d i: - Ph i th c hi n úng các bi n pháp x lý môi trư ng ã làm ư c c p Quy t nh cho x lý ô nhi m t i ch . - Báo cáo nh kỳ k t qu giám sát môi trư ng cho y ban nhân dân qu n, huy n và S Tài nguyên và Môi trư ng vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. - Cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng ti n hành ki m tra ít nh t m t l n m t năm ( nh kỳ ho c ki m tra t xu t, không tính l n ki m tra gi i quy t theo khi u t , khi u n i n u có). - Giao Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ch o giám sát vi c v n hành thư ng xuyên h th ng x lý ô nhi m môi trư ng c a cơ s s n xu t. Trong trư ng h p phát hi n cơ s s n xu t không v n hành h th ng x lý ô nhi m môi trư ng ư c phép l p biên b n vi ph m, ình ch công o n s n xu t gây ô nhi m, x lý ho c xu t x lý theo thNm quy n. II. KI M TRA, X LÝ I V I CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH GÂY Ô NHI M MÔI TRƯ NG N M TRONG DANH SÁCH PH I DI D I. y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra, ôn c các cơ s th c hi n di d i theo úng ti n , tuy nhiên do m t s nguyên nhân khách quan như ph i có th i gian xây d ng nhà xư ng, k t h p di d i và thay i thi t b ... do ó th ng nh t vi c x lý như sau: 1. i v i các cơ s cam k t hoàn t t công tác di d i trong tháng 12 năm 2005 và xin lùi th i gian n tháng 3 năm 2006: - Trong tháng 4 năm 2006: y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra tình hình th c hi n c a các cơ s n y. N u cơ s nào chưa th c hi n di d i thì áp d ng bi n pháp x ph t vi ph m hành chính v ho t ng s n xu t gây ô nhi m môi trư ng và yêu c u cơ s ph i hoàn t t vi c di d i trư c 30 tháng 5 năm 2006. - T ngày 01 tháng 6 năm 2006 n ngày 15 tháng 6 năm 2006: y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra tình hình th c hi n c a các cơ s , n u v n còn s n xu t thì bu c ngưng công o n s n xu t gây ô nhi m, niêm phong máy và thi t b c a công o n n y, thông báo cho T dân ph và y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n bi t giám sát, áp d ng khung x ph t cao nh t. 2. i v i các cơ s xin lùi th i gian n tháng 6 năm 2006: - T ngày 01 tháng 7 năm 2006 n ngày 15 tháng 7 năm 2006 : y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra tình hình th c hi n c a các cơ s n y. N u cơ s nào chưa th c hi n di d i thì áp d ng bi n pháp x ph t vi ph m hành chính v ho t ng s n xu t gây ô nhi m môi trư ng và yêu c u cơ s ph i hoàn t t vi c di d i trư c 15 tháng 8 năm 2006.
  3. - T ngày 15 tháng 8 năm 2006 n ngày 30 tháng 8 năm 2006: y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra tình hình th c hi n c a các cơ s , n u v n còn s n xu t thì bu c ngưng công o n s n xu t gây ô nhi m, niêm phong máy và thi t b c a công o n n y, thông báo cho T dân ph và y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n bi t giám sát, áp d ng khung x ph t cao nh t. 3. i v i các cơ s xin lùi th i gian n tháng 12 năm 2006 và năm 2007: Ph i có s ch p thu n b ng văn b n c a S Công nghi p thành ph H Chí Minh i v i vi c lùi th i h n di d i như v y. - Trong tháng 12 năm 2006 y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra ti n th c hi n công tác di d i c a cơ s xin lùi th i gian n tháng 12 năm 2006. N u các cơ s n y chưa th c hi n di d i thì áp d ng bi n pháp bu c ngưng công o n s n xu t gây ô nhi m, niêm phong máy và thi t b c a công o n n y, thông báo cho T dân ph và y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n bi t giám sát. Th c hi n x ph t hành chính áp d ng khung x ph t cao nh t. - Trong tháng 01 năm 2007 y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra các ơn v ư c lùi th i h n di d i qua năm 2007, yêu c u doanh nghi p ph i gi m ¼ công su t trong m i quý c a năm 2007 b ph n s n xu t gây ô nhi m, th c hi n các bi n pháp gi m thi u ô nhi m môi trư ng. N u cơ s không ch p hành oàn ki m tra x ph t vi ph m hành chính m c cao nh t có th v s n xu t gây ô nhi m môi trư ng. Hàng quý Ban Ch o công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph và y ban nhân dân qu n, huy n ph i h p ki m tra ti n th c hi n công tác di d i c a cơ s , yêu c u trình các h sơ ch ng minh ang thi công xây d ng xư ng. III. T CH C TH C HI N 1. Giao S Tài nguyên và Môi trư ng tri n khai hư ng d n th c hi n ch th n y cho y ban nhân dân các qu n, huy n và phư ng, xã, th tr n và các i tư ng là cơ s s n xu t. Tháng 7 năm 2006 và tháng 01 năm 2007 t ch c sơ k t báo cáo cho y ban nhân dân thành ph . 2. Giao Ban Ch o công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m thành ph ch trì ph i h p các ơn v có liên quan hư ng d n các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng th c hi n Quy t nh s 44/2005/Q -UB ngày 16 tháng 3 năm 2005 và các trình t hư ng chính sách h tr tài chính c a thành ph . 3. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s , ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th và Ch th n y có hi u l c thi hành sau 05 ngày k t ngày ký ban hành./.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH /THƯ NG TR C - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND.TP; - y ban nhân dân thành ph ; - Các s -ngành thành ph ; - UBND các qu n-huy n, phư ng, xã, th tr n; - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH; - Lưu (CNN/T) TV. Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản