Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành, để triển khai thực hiện Nghị định 177/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH AN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2005/CT-UBND Ngh An, ngày 21 tháng 03 năm 2005 CH TH V TRI N KHAI TH C HI N NGHN NNH 177/N -CP C A CHÍNH PH Th c hi n Ngh quy t s 18/NQ.TU c a T nh y, Quy t nh s 2861/Q .UB ngày 11/11/1995 c a UBND t nh v "Ti p t c i m i HTX, phát huy a d ng các hình th c kinh t HTX nông thôn" và Ngh nh s 16/1997/N CP ngày 21/2/1997 c a Chính ph v chuy n i, ăng ký và t ch c ho t ng c a HTX theo lu t HTX ư c Qu c h i thông qua năm 1996. Tình hình HTX Ngh An ã có bư c chuy n m i : n tháng 12/2004 toàn t nh có 597 HTX, trong ó HTX NN có 368 (313 HTX chuy n i và thành l p m i 55 HTX) và 229 HTX phi NN (45 HTX chuy n i và thành l p m i 184 HTX). Các HTX NN ã chuy n sang d ch v h tr kinh t h như d ch v th y nông, b o v th c v t, cung ng gi ng, phân bón, d ch v i n năng và công tác thú y... M t s HTX NN các huy n Quỳnh Lưu, Yên Thành, Di n Châu, ô Lương... ã phát tri n các ngh TTCN nh m gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng. Các HTX phi NN ã chuy n sang d ch v " u vào, u ra" cho kinh t h , ho c s n xu t - kinh doanh t ng h p, gi i quy t vi c làm, n nh i s ng cho trên 7.000 lao ng, ch p hành t t nghĩa v n p thu i v i Nhà nư c, góp ph n tăng trư ng kinh t c a t nh. Ngày 12/10/2004, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 177/2004/N .CP quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t HTX năm 2003. th c hi n úng Ngh nh s 177/2004/N .CP c a Chính ph và Lu t HTX năm 2003, UBND t nh yêu c u các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các huy n, thành ph Vinh và th xã C a Lò tri n khai th c hi n t t m t s công vi c ch y u sau ây: 1. H i ng Liên minh các HTX - DN NQD t nh : * T ch c các l p t p hu n Lu t HTX năm 2003, Ngh nh 177/2004/N .CP c a Chính ph cho cán b qu n lý HTX thu c các phòng ban c p huy n, thành ph , th xã trong t nh. Th i gian m i l p t p hu n không quá 3 ngày và hoàn thành trong tháng 4/2005. * T ch c các l p t p hu n, b i dư ng cho Ch nhi m HTX, Trư ng ban ki m soát và k toán trư ng HTX Lu t HTX 2003, Ngh nh 177/2004/N .CP theo chương trình, giáo trình m i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t th c hi n th ng nh t trong toàn qu c. * Trong năm 2005 xây d ng t 7 - 10 mô hình HTX ki u m i trong lĩnh v c NN theo Lu t HTX năm 2003.
  2. * Hư ng d n các HTX th c hi n t t các chính sách c a Chính ph và c a UBND t nh v khuy n khích phát tri n HTX. * Thư ng xuyên theo dõi t p h p báo cáo UBND t nh k p th i v các ki n ngh xu t c a HTX; Hàng năm t ng h p, ánh giá và báo cáo UBND t nh k t qu tri n khai th c hi n Lu t HTX 2003, Ngh nh 177/2004/N -CP và các n i dung nêu trên. 2. Các S : Công nghi p, Nông nghi p - Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Giao thông v n t i, Thương m i, Th y s n : L p k ho ch, ch ng ph i h p v i H i ng Liên minh các HTX và DNNQD tri n khai th c hi n lu t HTX 2003 và Ngh nh 177/2004/N -CP c a Chính ph c ng c , phát tri n các HTX trong ngành. 3. S N i v : Ch ng ph i h p v i các S , Ban, Ngành, H i ng Liên minh các HTX và DN NQD t ch c các l p ào t o, b i dư ng cán b qu n lý HTX theo chương trình khung th ng nh t toàn qu c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Các S : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng : Ph i h p v i liên minh các h p tác xã và DN NQD hư ng d n các HTX s d ng úng ch tài chính và chính sách v t ai. 5. Các ngân hàng : Quan tâm ưu ãi cho các HTX trong vi c vay v n u tư phát tri n s n xu t. 6. y ban M t tr n các c p và các t ch c thành viên, ài Phát thanh - Truy n hình và Báo Ngh An : Ph i h p v i H i ng Liên minh các HTX và DNNQD tuyên truy n r ng rãi, vi c c ng c và phát tri n các HTX theo Lu t HTX năm 2003 và Ngh nh 177/2004/N -CP c a Chính ph . 7. UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò : - T nay n h t quý II/2005 t p trung tri n khai các n i dung sau ây : + T ch c ph bi n sâu r ng Lu t HTX năm 2003 và Ngh nh 177/2004/N -CP c a Chính ph n cán b , ng viên và các t ng l p nhân dân. + Ch o các phòng chuyên môn giúp các HTX rà soát l i i u l c a HTX n u th y các quy nh nào trái v i i u lu t HTX năm 2003 và Ngh nh 177/2004/N .CP c a Chính ph thì k p th i s a i, b sung cho phù h p ho c bãi b . + Ph i h p v i các S , Ban, Ngành liên quan, H i ng Liên minh các HTX và DNNQD xây d ng m t s HTX ki u m i. - Tuyên truy n, v n ng, giúp các cá nhân, h gia ình và pháp nhân có nhu c u thành l p HTX. - L p k ho ch m các l p ào t o, b i dư ng các Ch nhi m, trư ng ban ki m soát, K toán HTX..., theo chương trình m i do H i ng Liên minh các HTX và DNNQD t ch c.
  3. Yêu c u Giám c các S , Th trư ng các Ban ngành c p t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò, Ch t ch H i ng Liên minh các HTX và DNNQD t nh Ngh An th c hi n t t Ch th này. TM.UBND T NH NGH AN CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản