Chỉ thị số 181-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 181-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 181-TTg về việc tăng cường kiểm soát sự ra vào các vùng mới giải phóng do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 181-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 181-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 05 năm 1975 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG KI M SOÁT S RA VÀO CÁC VÙNG M I GI I PHÓNG Hi n nay do yêu c u chi vi n cho mi m Nam ngày càng l n nên vi c ra vào các vùng gi i phóng ngày càng phát tri n. ng và Chính ph ã có nh ng quy nh ban u cho vi c ưa cán b vào vùng gi i phóng, nhưng vi c th c hi n c a các ngành, các c p chưa nghiêm. Nhi u nơi ã thi u th n tr ng trong vi c ưa cán b vào vùng gi i phóng, không xem xét và l a ch n úng tiêu chuNn ã quy nh, không thông qua c p có thNm quy n quy t nh, không t ch c giáo d c các chính sách và các i u k lu t. Vì v y, ã có m t s cán b , nhân viên, lái xe, công nhân, chi n sĩ sai ph m, l y c p tài s n Nhà nư c, l y c p chi n l i phNm, xoay x c a dân, mua vét hàng, buôn án, u cơ… M t s lưu manh, buôn l u ã l i d ng, móc ngo c v i m t s cán b , chi n sĩ, lái xe, th y th , ư c che ch , cho i nh xe , nh tàu, l t vào vùng gi i phóng mua hàng hóa, v t tư, thi t b , chi n l i phNm… ưa ra bán t i mi n B c, gây r i th trư ng. M t s ph n t x u trong mi n Nam, trư c ây có t i ác v i nhân dân, ã nhân cơ h i tìm cách móc ngo c tr n ra mi n B c nh m tránh s u tranh c a nhân dân mi n Nam và tránh s phát hi n c a chính quy n cách m ng. Các m t ph c t p nó trên ã gây nh hư ng x u i v i an ninh c hai mi n, gây khó khăn cho vi c n nh tr t t xã h i và n nh i s ng nhân dân vùng m i gi i phóng; ng th i làm nh hư ng n lòng tin c a nhân dân vùng gi i phóng i v i cán b , và tính ưu vi t c a ch xã h i ch nghĩa mi n B c. k p th i ngăn ng a và ch m d t nh ng hi n tư ng x u nói trên, góp ph n n nh tr t t an ninh c hai mi n, phát hi n và tr ng tr k p th i và nghiêm ng t nh ng hành vi ph p pháp, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , các ngành trung ương và y ban hành chính các t nh, thành ph th c hi n nghiêm ch nh các vi c sau ây: 1. Vi c ưa cán b , công nhân, chi n sĩ vào công tác vùng gi i phóng (k c cán b , chi n sĩ c a các l c lư ng vũ trang) ph i theo úng th t c quy nh. Th trư ng các ngành ph i ch u trách nhi m v vi c l a ch n cán b i công tác vùng gi i phóng, giáo d c cán b , chi n sĩ v các chính sách vùng gi i phóng, và các i u quy nh v k lu t nơi này. Khi qua các tr m ki m soát, các ơn v t p th ho c cá nhân ph i ch u s ki m soát c a các tr m ki m soát d c ư ng và các b n c ng.
  2. 2. i v i nh ng trư ng h p không ph i là i công tác nhưng có lý do c bi t c n cho i l i gi a hai mi n ph i qua các th t c do B Công an quy nh. 3. Hàng hóa, v t tư, thi t b , lương th c ưa vào mi n Nam ph i làm úng các th t c hi n hành, ph i có v n ơn, hóa ơn và ph i ch u s ki m soát c a các tr m ki m soát nói trên. 4. Nghiêm c m vi c mang trái phép vàng, ngo i t , ti n ngân hàng vào các vùng gi i phóng mi n Nam. Cán b , công nhân, chi n sĩ i công tác vào mi n Nam ư c c p ti n Sài Gòn b ng séc nh m c ích danh; trư ng h p c bi t c n dùng ti n ngân hàng ph i do Ngân hàng Nhà nư c xét nh. Khi qua nơi ki m soát gi a hai mi n, ngư i có mang ti n, vàng b c, ngo i t ph i khai báo và ch u s qu n lý c a các cơ quan có thNm quy n (H i quan, Công an). 5. Nghiêm c m vi c t ti n ưa ra mi n B c các lo i v t tư, thi t b , ph tùng, vũ khí và quân trang quân b c a ch, tài li u sách báo ph n ng, văn hóa phNm i tr y. i v i nh ng th c n thi t cho Quân i thì ph i làm úng các i u quy nh trong i u 4 ch th s 153 ngày 15 tháng 4 năm 1975 c a B Qu c phòng. i v i nh ng th khác, n u c n thu th p nghiên c u hay s d ng trong công tác, thì ph i có gi y y quy n c a B trư ng, th trư ng cơ quan tr c thu c H i ng Chính Ph và ư c y ban nhân dân cách m ng hay y ban quân nhân thành, t nh ch ng nh n cho phép em ra. 6. Nghiêm c m m i ho t ng buôn bán trái phép, u cơ buôn l u gi a hai mi n. Cán b , công nhân, chi n sĩ, nhân dân ư c phép qua l i gi a hai mi n ơc phép mang theo hành lý c n thi t c a cá nhân như qu n áo, chăn màn, ng h , ài bán d n, kính, bút máy…; nghiêm c m l i d ng mang theo hàng hóa trái phép. 7. M i ngư i khi qua các tr m ki m soát u ph i làm th t c ăng ký, n p b n kê khai. T t c nh ng ngư i vi ph m các i u quy nh nói trên (k c các cán b , chi n sĩ trong các l c lư ng vũ trang) u b x lý nghiêm kh c. Cơ quan có trách nhi m có quy n l p biên b n, gi tang v t, x lý theo ch Nhà nư c ho c báo cáo lên c p trên. 8. B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính, B Ngo i thương ph i ph i h p ch t ch , do B Công an ch trì, t ch c các tr m ki m soát các sân bay, c ng và gi i tuy n qua l i gi a hai mi n. Nhi m v chính c a các tr m ki m soát nói trên là ki m soát s qua l i c a ngư i, xe c , tàu thuy n, hàng t mi n B c vào vùng gi i phóng mi n Nam và t mi n Nam ra mi n B c, phát hi n và x lý các trư ng h p vi ph m. M i tr m ki m soát ph i có thành ph n Công an, Quân pháp, H i quan.
  3. 9. Các B ch c năng nói trên s trao i, ra thông tư Liên B quy nh c th v t ch c, phân công, phân nhi m và th th c thi hành ch th này. 10. Ngoài các tr m ki m soát nói trên, y ban hành chính t nh có b bi n, trư c h t là H i Phòng, Ngh An, Hà T nh, Qu ng Bình, khu v c Vĩnh Linh ph i t ch c cho l c lư ng quân dân và công an xã th c hi n vi c ki m soát d c b sông B n H i, b bi n, các c a sông nh m thi hành ch th này. Ch th này ph bi n cho toàn th cán b , công nhân, viên ch c các ngành, các cán b , chi n sĩ trong l c lư ng vũ trang ư c bi t. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Mư i
Đồng bộ tài khoản