Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 29/2007/CT-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2007 CH THN V VI C TH C HI N C I CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ XU T C NH, NH P C NH C A CÁN B , CÔNG CH C, CÔNG DÂN Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam có nhi u quy nh m i v t ch c công tác qu n lý xu t nh p c nh c a công dân Vi t Nam, c bi t là quy nh th t c c p h chi u ơn gi n t o thu n l i t i a cho nhân dân và cán b , công ch c, viên ch c, ng th i tăng cư ng trách nhi m và s ph i h p gi a các cơ quan, các ngành liên quan. vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 136/2007/N -CP có hi u qu , Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n t t các công vi c sau: 1. Các cơ quan, các ngành t trung ương n a phương không ư c t t ra các lo i gi y t ph i n p khi công dân ngh c p, s a i h chi u ngoài quy nh c a Ngh nh s 136/2007/N -CP và Thông tư hư ng d n. Cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ, công nhân viên trong các ơn v Quân i nhân dân và Công an nhân dân (dư i ây vi t chung là cán b , công ch c, viên ch c) n p h sơ ngh c p h chi u ph thông như m i công dân, không ph i n p thêm gi y t khác. Gi gìn và s d ng h chi u ph thông úng pháp lu t là quy n và trách nhi m c a cá nhân ư c c p h chi u. Các cơ quan, ơn v không thu gi h chi u ph thông c a cán b , công ch c, viên ch c, k c khi trong nư c cũng như khi nư c ngoài. H chi u ph thông c a công dân ch b thu gi trong trư ng h p ngư i mang h chi u vi ph m pháp lu t Vi t Nam, b cơ quan có thNm quy n quy t nh thu gi . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m qu n lý cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n theo quy nh hi n hành. N u th y c n thi t có th ban hành quy nh n i b v vi c s d ng h chi u ph thông c a cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý c a mình i nư c ngoài, nh m b o v bí m t nhà nư c, b o v n i b ...
  2. 3. B Công an cùng các cơ quan, các ngành có liên quan c n ph i h p ch t ch trong công tác xu t c nh, nh p c nh, công tác m b o an ninh tr t t , trong ó lưu ý th c hi n các vi c sau: a) Ch trì, ph i h p v i các B : Ngo i giao, Qu c phòng, Giao thông v n t i khNn trương n i m ng truy n d li u theo quy nh t i i u 36 c a Ngh nh s 136/2007/N -CP, hoàn thành trư c ngày 31 tháng 3 năm 2008. Báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. b) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t án t ch c u m i th ng nh t qu n lý cơ s d li u công dân, n i m ng toàn qu c theo c p ngành d c c a B Công an trong vi c c p ch ng minh nhân dân, c p ch ng nh n ăng ký h khNu, c p h chi u, áp ng yêu c u c a công tác qu n lý xu t nh p c nh, qu n lý an ninh chính tr , tr t t xã h i. Hoàn thành trong quý III năm 2008. c) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Th tư ng Chính ph án h chi u i n t vào quý III năm 2008. d) Ph i h p v i các cơ quan liên quan thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin v các i m m i trong vi c c p h chi u, trong ó lưu ý nêu rõ các quy nh v vi c g i h sơ qua ư ng bưu i n và vi c y thác cho t ch c có tư cách pháp nhân n p h sơ và nh n k t qu c p h chi u, m b o thu n l i cho công dân nhưng không x y ra vi c th t l c, tráo i h sơ trư c khi t i cơ quan c p h chi u. Tăng cư ng các bi n pháp nghi p v phát hiên, x lý các i tư ng, ư ng dây t ch c xu t nh p c nh trái phép. 4. B Ngo i giao ch o Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài trong vi c c p h chi u ph thông nư c ngoài cho công dân Vi t Nam ph i m b o: - Th t c ơn gi n, thu n l i cho công dân; - C p h chi u ph i úng i tư ng, không x y ra vi c c p h chi u cho ngư i không có qu c t ch Vi t Nam ho c c p cho công dân ang trong nư c. - Gi i quy t ngh c p h chi u cho công dân trên cơ s t t khai, các gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam và theo úng quy nh t i i u 23 Ngh nh s 136/2007/N -CP. Ch yêu c u xác minh nh ng trư ng h p có cơ s nghi v n v v n nhân thân, qu c t ch. 5. B Lao ng - Thương binh và Xã h i c n àm phán v i cơ quan có trách nhi m nư c ngoài ngư i lao ng Vi t Nam nư c ngoài ư c gi h chi u c a cá nhân, không ch lao ng nư c ngoài qu n lý h chi u c a ngư i lao ng Vi t Nam như m t s nư c hi n nay. 6. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n lưu ý ch o vi c công an phư ng, xã xác nh n h sơ ngh c p h chi u cho công dân, m b o nhanh chóng, chính xác, không gây khó, ch m tr cho dân, không ư c l i d ng sách nhi u, tiêu c c và tuy t i không x y ra tình tr ng xác nh n h sơ gi .
  3. 7. B Tài chính m b o cung c p kinh phí cho vi c th c hi n án v công ngh thông tin trong vi c c p ch ng minh nhân dân, c p ch ng nh n ăng ký h khNu, h chi u i n t , trang b phương ti n, k t n i ư ng truy n. 8. Cơ quan ti p nh n h sơ, c p h chi u c n b trí cán b chuyên trách, có trình , năng l c. Trình t , th t c, quy trình c p h chi u c n ư c th c hi n theo úng Ch th s 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp c n làm ngay ch n ch nh k lu t, k cương hành chính trong gi i quy t công vi c c a ngư i dân và doanh nghi p. Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c CP; - VPBC Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT (6b). Hà. 315
Đồng bộ tài khoản