intTypePromotion=1

Chỉ thị số 45/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 45/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 45/CT-UB về việc hướng dẫn sơ kết thực hiện Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 24/7/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 45/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 45/CT-UB Tp. H Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 1992 CH THN V VI C HƯ NG D N SƠ K T TH C HI N QUY T NNH S 231/Q -UB NGÀY 24/7/1991 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH . Th c hi n Thông báo s 246/TB-TU ngày 4 tháng 6 năm 1991 c a Ban Thư ng v Thành y v c i ti n cơ ch qu n lý c p phư ng ; y ban nhân dân thành ph có Quy t nh s 231/Q -UB ngày 24 tháng 7 năm 1991 v c i ti n t ch c và ho t ng c a y ban nhân dân phư ng ; th c hi n ng b Thông báo 246 c a Thành y và Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph có Công văn s 5651/UB-NC ngày 11/12/1991, yêu c u các s ngành thành ph có văn b n hư ng d n y ban nhân dân phư ng th c hi n nhi m v và quy n h n qu n lý hành chánh Nhà nư c c a ngành mình phư ng. Nhưng n nay, sau 1 năm th c hi n Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph , chưa có s ngành nào hư ng d n, nên c p phư ng g p r t nhi u khó khăn trong vi c th c hi n Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph . t o i u ki n thu n l i và th c hi n ng b Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph , làm cơ s cho vi c t ng k t vào quý I/1993 ; y ban nhân dân thành ph ch th cho Giám c s ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n c n th c hi n m t s nhi m v khNn trương sau ây : 1- Giám c các s ngành : Xây d ng, Giao thông công chánh, Nhà t, Tư pháp, Thương nghi p, Công nghi p, Tài chánh trên cơ s quy nh t i Quy t nh s 231 c a y ban nhân dân thành ph và Công văn s 421/TCCQ ngày 10/9/1991 c a Ban T ch c chánh quy n thành ph , ra văn b n hư ng d n phư ng th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý hành chánh Nhà nư c và quy nh th t c hành chính trên tinh th n c i ti n, không gây phi n hà nhân dân, b o m qu n lý ch t ch thu c lĩnh v c ngành mình phư ng, ph i xong trong tháng 11 năm 1992. i v i S Tài chánh, c n ra văn b n hư ng d n n i dung d toán ngân sách phư ng, cũng trong tháng 11/1992. 2- Giám c và th trư ng các s còn l i như : y ban K ho ch thành ph , B Ch huy quân s , Công an thành ph , Ban Qu n lý ru ng t thành ph v.v.... căn c Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph , ra văn b n hư ng d n phư ng th c hi n nhi m v và quy n h n qu n lý hành chánh và th t c hành chính c a ngành mình phư ng, ph i xong trong tháng 12 năm 1992. 3- Văn b n hư ng d n c a các s ngành thành ph , trư c khi ban hành c n trao i th ng nh t v i Ban T ch c chánh quy n thành ph tránh ch ng chéo, trái v i Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph .
  2. 4- Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n, Giám c các s , ngành thành ph c n ti n hành sơ k t vi c th c hi n Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph và báo cáo v y ban nhân dân thành ph thông qua Ban T ch c chánh quy n thành ph vào cu i quý 4/1992. Trên cơ s báo cáo sơ k t c a s ngành và qu n, y ban nhân dân thành ph ti n hành h p sơ k t Quy t nh 231 vào u quý I năm 1993. C i ti n cơ ch qu n lý hành chánh c p phư ng là nhi m v m i và quan tr ng, n m trong chương trình c i ti n b máy qu n lý hành chánh c a chính quy n thành ph . Do ó y ban nhân dân thành ph yêu c u Giám c s , ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, c n u tư cán b có năng l c, sâu sát cơ s giúp y ban nhân dân phư ng th c hi n có hi u qu Quy t nh 231 c a y ban nhân dân thành ph . Trư c m t, y ban nhân dân các qu n huy n ph i hư ng d n n i dung ho t ng các t dân ph cho sát h p tình hình th c t hi n nay và c ng c v t ch c, ki m tra ôn c các phư ng, xã ph c h i ho t ng và duy trì h p nh kỳ các t dân ph , t nhân dân. Trong quá trình th c hi n có v n m i n y sinh ph c t p, quá quy n h n c a s ngành và qu n huy n, c n báo cáo lên y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY N CH TNCH Trương T n Sang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2