Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của QH khoá IX kỳ họp thứ 10

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
6
download

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của QH khoá IX kỳ họp thứ 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của QH khoá IX kỳ họp thứ 10 về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của QH khoá IX kỳ họp thứ 10

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  952/TTg n g µ y   T t p s 21 th¸ng 12 n¨ m  1996 tri Ó n  khai th ù c hi Ö n  n g h Þ   u y Õ t c ñ a Q u è c   éi kh o¸ IX k ú  h ä p  thø 10  Ò   q h v vi Ö c  Õ p t ô c h o µ n  ch Ø n h  D ù   ti th¶o N g h Þ  q u y Õ t v Ò  giao d Þ c h  d © n  s ù  v Ò  n h µ  ë  ® îc x¸c  Ë p tr c n g µ y  01 th¸ng  n¨ m  1991 l í 7  T¹ikú  äp    h thø  Quèc  éikho¸ IX  õngµy  th¸ng 10  n   µy    10  h    (t   15    ®Õ ng 12 th¸ng 11    n¨m  1996),ChÝnh  ñ  ∙  ×nh Quèc  éiDù     ph ® tr   h   th¶o NghÞ   Õt  ña  quy c Quèc  éivÒ   h   giao dÞch  ©n  ù  Ò   µ    îcx¸clËp tr cngµy  th¸ng7    d s v nh ë ®       í   01    n¨m   1991. Sau      khi xem   Ðt  ê   ×nh  ña  Ýnh  ñ, Quèc  éi ®∙  Õt  Þ   x T tr c Ch ph   h   quy ngh giao cho  Ýnh  ñ  èihîp  íiToµ  nh©n  ©n  èicao  µ  Ön  Óm     Ch ph ph   v   ¸n  d t  v Vi ki s¸t nh©n  ©n  èicao  Õp  ôc nghiªncøu, kh¶o    µ  d t  ti t       s¸tv tæng  Õt  ùc tiÔn,hoµn   k th     thiÖn ®Ò     ×nh Quèc  éit¹ kú  äp    ¸n tr   h     h sau. i § Ó     µnh  thih NghÞ   Õt  ña  èc  éivµ    Õp tôc hoµn  quy c Qu h   ®Ó ti     chØnh  ù   D th¶o NghÞ   Õt  ña  èc  éivÒ     quy c Qu h   giao dÞch  ©n  ù  Ò   µ    îcx¸clËp tr   d s v nh ë ®       ­ ícngµy  th¸ng7    1    n¨m  1991,Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph chØ  Þ: th 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  Õn  µnh  iÒu    ti h ® tra,kh¶o    èng  sè  Öu cô  Ó    ¹m    a   s¸t,th kª  li   th trªnph vi®Þ ph¬ng  ×nh  Ò   m v qu¶n  ý nhµ    éc  ë  ÷u   ©n  µ  ÷ng  Ên    ån l  ë thu s h t nh v nh v ®Ò t   ®äng  Ò   µ    ÷a c¸ nh©n  íic¸ nh©n  µ    ©n  íic¬  v nh ë gi     v    v c¸ nh v   quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc kinh tÕ, tæ      chøc    éili   x∙ h   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi thuª,m în,ë  ê  µ    îc     nh nh ë ®   x¸clËp tr cngµy  th¸ng7      í  01    n¨m  1991. C¸c  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶igöi b¸o  kÌm     c¸o  theo  è  Öu ®iÒu    Ò   é   ©y   s li   trav B X dùng, ®ång  öi Bé       g   T ph¸p  µ v V¨n  phßng  Ýnh  ñ  íc ngµy  th¸ng 02  Ch ph tr   10    n¨m 1997. 2. Bé   ©y  ùng  íng  Én, chØ  o    a   ¬ng  chøc  ùc hiÖn   X d h d   ®¹ c¸c ®Þ ph tæ  th   viÖc  iÒu    ® tra,kh¶o    ng  êicïng Bé     s¸t,®å th     T ph¸p  ñ  ×,phèihîp víiBé   µi ch tr        T  chÝnh, V¨n    phßng  Ýnh  ñ, m êi  û   Ch ph   U ban  ph¸p  Ëtcña  èc  éi,Toµ     lu   Qu h  ¸n nh©n  ©n  èicao, ViÖn  Óm     ©n  ©n  èicao  chøc    oµn  d t    ki s¸tnh d t  tæ  c¸c ® kh¶o  s¸tli   µnh  Õn  µnh  iÒu      ªnng ti h ® tra trong th¸ng 01    n¨m  1997    ét  è  äng ëm s tr   ®iÓ m     ®Ó nghiªncøu  ¾ m   ×nh  ×nh, trong ®ã   ã  µnh  è  µ   éi,thµnh    n t h     c th ph H N   phè  å   Ý   H Ch Minh,thµnh  è      ph H¶i Phßng,thµnh  è  µ  ½ ng.   ph § N 3. Trªn c¬  ë  ¸nh    Õt      s® gi¸k qu¶  kh¶o    s¸t,tæng  Õt  ùc tiÔn,Bé     k th     T ph¸p   chñ  × phèi hîp  íiBé   ©y  ùng  µ    ¬  tr     v  X d v c¸c c quan  ÷u  h quan  µn  ho chØnh  ù  D th¶o NghÞ   Õt  ña  èc  éib¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ  Ë m   Êt vµo  quy c Qu h  c¸o  t Ch ph ch nh   ngµy  th¸ng 02  28    n¨m  1997    Ýnh  ñ  ®Ó Ch ph xem   Ðt  Öc  ×nh Quèc  éi t¹  x vi tr   h  i kú  äp  11. h thø  Bé   ëng  é   ©y  ùng  µ  é   ëng  é     tr BX d v B tr B T ph¸p,Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  ngay  ChØ   Þ  µy.N Õ u   ã  ã  th n   c kh kh¨n víng m ¾ c       ph¶ikÞp  êib¸o c¸o xin   th         ý  Õn  ki chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ®¹ c Th t   ph
  2. 2
Đồng bộ tài khoản