Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
145
lượt xem
12
download

Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số : F02 -1H CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :……............ Nguồn kinh phí :.................................... Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Số kinh phí được sử dụng Mục TM Chỉ tiêu Kỳ trước chuyển sang Số thực nhận Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm Tổng số được sử dụng kỳ này Số kinh phí dã sử dụng đề nghị quyết toán Sử dụng kỳ này Luỹ kế từ đầu năm Chuyển kỳ sau Số đề nghị quyết toán (viết bằng chữ) : ........................................................................................................................................ Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Ký,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : F02 -1H Đơn vị : ………… CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :……............ Nguồn kinh phí :.................................... Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Số kinh phí được sử dụng Số kinh phí dã sử dụng đề nghị quyết Kỳ trước Số thực nhận Tổng số được Chuyển toán chuyển sang sử dụng kỳ kỳ sau Mục TM Chỉ tiêu Kỳ này Luỹ kế từ đầu này Sử dụng Luỹ kế năm kỳ này từ đầu năm Số đề nghị quyết toán (viết bằng chữ) : ........................................................................................................................................ Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản