Chi tiết nguồn vốn đầu tư

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
97
lượt xem
5
download

Chi tiết nguồn vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan cấp trên :………………….. Đơn vị chủ đầu tư :………………… Ban quản lý dự án :……………….. (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Mẫu số F02-CĐT CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tên nguồn vốn đầu tư :…. Quý……..năm……………. Đơn vị tính:…. Phát sinh tăng Quý Luỹ Luỹ kế báo kế từ từ khởi công cáo đầu năm đến cuối đến quý cuối quý báo cáo báo cáo 2 3 4 Phát sinh giảm Quý Luỹ kế Luỹ kế báo từ đầu từ cáo năm khởi công đến cuối đến cuối quý quý báo báo cáo cáo 5 6...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi tiết nguồn vốn đầu tư

  1. Cơ quan cấp trên :………………….. Mẫu số F02-CĐT Đơn vị chủ đầu tư :………………… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC Ban quản lý dự án :……………….. ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tên nguồn vốn đầu tư :…. Quý……..năm……………. Đơn vị tính:…. Phát sinh tăng Phát sinh giảm Quý Luỹ Luỹ kế Quý Luỹ kế Luỹ kế báo kế từ từ khởi báo từ đầu từ Số cáo đầu công cáo năm khởi Số dư Tên dự án, công trình dư năm đến đến công cuối hạng mục công trình đầu đến cuối cuối đến quý quý cuối quý quý cuối quý báo báo quý báo cáo cáo báo cáo cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dự án A -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… 2. Dự án B -Công trình +HMCT +HMCT +… -Công trình +HMCT +HMCT +… 3. … -… -… Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản