CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Chia sẻ: Ducnv Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
223
lượt xem
94
download

CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hoạt động quản lí nhà nước, để phát triển đúng hướng, phát triển nhanh mạnh, bền vững bất kì ngành nào, lĩnh vực nào, nhà nước cần tiến hành xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược của ngành và lĩnh vực đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

  1. 1.4.2. Chiến lược khoa học và công nghệ của Việt Nam Trong hoạt động quản lý nhà nước, để phát triển đúng hướng, phát triển nhanh, mạnh, bền vững bất kỳ ngành, lĩnh vực nào, Nhà nước cần tiến hành xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược của ngành và lĩnh vực đó; đối với khoa học và công nghệ cũng vậy, để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, Nhà nước cần xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch của khoa học và công nghệ một cách khoa học, biện chứng và tường minh. Trong các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước, chiến lược khoa học và công nghệ có phương hướng, mục tiêu... khác nhau không giống nhau. Trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay, chiến lược khoa học và công nghệ phải được xây dựng : Thứ nhất, về khoa học xã hội: - Khoa học xã hội không những hướng vào việc tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mà còn vận dụng sáng tạo lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nghiên cứu phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học; - Nghiên cứu sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, văn học, đặc điểm của con người Việt Nam qua các thời đại... đồng thời tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại trong quá trình hội nhập nhằm giáo dục và đào tạo con người Việt Nam sống có văn hóa, ứng xử nhân văn - Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
  2. Thứ hai, về khoa học tự nhiên: - Phát triển khoa học tự nhiên theo hướng tập trung nghiên cứu cơ bản, định hướng ứng dụng, đặc biệt các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và thế mạnh như toán học, lý học, hoá học, sinnh học.... - Xây dựng năng lực khoa học cho việc làm chủ các công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ nước ngoài và sáng tạo ra công nghệ mới; - Chú trọng đúng mức những nghiên cứu lý thuyết hiện đại cần thiết để đón đầu sự phát triển khoa học và công nghệ Thứ ba, về công nghệ: - Đẩy mạnh có chọn lọc nhập khẩu công nghệ, mua sáng chế kết hợp với công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới; - Phát triển một số ngành công nghiệp biển; - Phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực ở các ngành nghề Việt Nam có thế mạnh như: Bưu chính viễn thông, dầu khí, công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp, chế biến nông - lâm - hải sản... Thứ tư, về tiềm lực khoa học và công nghệ - Nâng cao năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ để có khả năng tiếp thu các tri thức mới trên thế giới, thích nghi, làm chủ công nghệ tiên tiến từ nước ngoài 2.4. Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường 2.4.1. Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường
  3. Trong quá trình phát triển bền vững đất nước, Đảng và Nhà nước đã nhận thấy tài nguyên và môi trường có mối quan hệ biện chứng với nhau, là tác nhân, nhân tố quyết định thúc đẩy phát triển bền vững. Để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, bền vững cần khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tự nhiên. Tuy nhiên, trong hơn 20 năm đổi mới, đi đôi với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực (7,5 – 8% năm), Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề về tài nguyên và môi trường ( môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến mức báo động: đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy hoạch; đa dạng sinh học bị đe doạ nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hoá, sự gia tăng dân số trong khi mật độ dân số đã quá cao, tình trạng đói nghèo chưa được khắc phục tại một số vùng nông thôn, miền núi, các thảm hoạ do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường…); để có phương hướng và tạo điều kiện trong quá trình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có hiệu quả, Đảng ra Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết nêu rõ:
  4. 1. Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 2. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. 3. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên của cha ông ta. 4. Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên; kết hợp giữa sự đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh huy động nguồn lực
  5. trong xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các phương pháp truyền thống. 5. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 2.4.2. Chiến lược bảo vệ môi trường Việt Nam 2.4.2.1. Chiến lược bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam đến năm 2010 Nhận thức rất rõ tầm quan trọng của tài nguyên và môi trường trong sự phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tiến hành chỉ đạo và xây dựng chiến lược khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường; nội dung của chiến lược này như sau: 1. Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường; giải quyết một bước cơ bản tình trạng suy thoái môi trường ở các khu công nghiệp, các khu dân cư đông đúc ở các thành phố lớn và một số vùng nông thôn; cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ ao, kênh mương; 2. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu và khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra;
  6. 3. Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm cân bằng sinh thái ở mức cao, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học; 4. Chủ động thực hiện và đáp ứng các yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, hạn chế các ảnh hưởng xấu của quá trình toàn cầu hoá tác động đến môi trường trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm phát triển bền vững đất nước. 2.4.2.1. Những định hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường đến năm 2020 Trên cơ sở quan điểm của Đảng, dựa vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội; tình hình tài nguyên và môi trường trong giới hạn cho phép của quốc gia, tình hình khai thác và sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường trên thế giới; Nhà nước và Chính phủ đã đưa ra định hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường đến năm 2020; nội dung của định hướng này như sau: 1. Ngăn chặn về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước; bảo đảm cho mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt tiêu chuẩn do Nhà nước quy định; 2. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng, các tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường; 3. Nghiên cứu, dự báo và chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu;
  7. 4. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; phòng chống suy thoái tài nguyên; bảo tồn đa dạng sinh học... 5. Giảm sản lượng khai thác một số loại tài nguyên, khoáng sản, hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản ở dạng thô; 6. Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường biển, đảo, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, hải đảo Việt Nam; 7. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để phát huy tiềm năng, tăng nguồn thu từ ngành tài nguyên và môi trường cho ngân sách nhà nước. Trong quá trình khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường đặc biệt chú ý ảnh hưởng của quá trình đến môi trường tự nhiên, môi trường xã, đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản