Chính tả - Kể chuyện - Lời ước dưới ánh trăng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
437
lượt xem
21
download

Chính tả - Kể chuyện - Lời ước dưới ánh trăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh hoạ HS kể lại được câu chuyện, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. +Hiểu truyện. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện. Rèn kĩ năng nghe: +Chăm chú nghe kể chuyện và nhớ chuyện. +Theo dõi bạn kể. Nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Kể chuyện - Lời ước dưới ánh trăng

  1. CHÍNH T TRUNG THU CL P (ti t 8 ) I / M C TIÊU : +Nghe _ Vi t chính xác, p o n t Ngày mai, các em có quy n … n to l n, vui tươi trong bài Trung thu c l p. + Tìm và vi t úng các ti ng b t u b ng r/d/gi ho c có v n iên/yên/iêng. i n vào ch tr ng, h p v i nghĩa ã cho. II /CHU N B : B ng ph vi t s n bài tâp 3b III /HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: 2 HS lên b ng. G i HS lên b ng C l p vi t b ng con Nh n xét HS vi t Chung thu ,sương gió,vươn vai,th nh vư ng,rư nc . 2 Bài m i:
  2. GV:gi i thi u và ghi lên b ng HS nh c l i Hư ng d n vi t : 2 HS c. G i HS c o n văn c n vi t trang +Anh mơ ư c t nư c tươi p 66 sgk. v i dòng thác nư c xu ng làm ch y máy phát i n. gi a bi n H i : Cu c s ng mà anh chi n sĩ mơ r ng, c sao vàng ph p ph i t i t nư c ta tươi p như th bay trên nh ng con tàu l n, nào? nh ng nhà máychi chít cao th m,nh ng cánh ng lúa bát ngát,nh ng nông trư ng to k n vui tươi. + t nư c ta hi n nay ã th c hi n + t nư c ta hi n nay ã có ư c ư c ư c mơ cách ây 60 năm c a nh ng i u mà anh chi n sĩ mơ anh chi n sĩ chưa ? ư c. Thành t u kinh t t ư c r t to l n, chúng ta ã có nh ng nhà máy thu i n l n Hư ng d n vi t t khó: ,nh ng khu công nghi p, ô th HS nêu các t khó. l n. HS vi t vào b ng con +quy n mơ tư ng,thác nư c,ph p ph i,bát ngát,… GV c cho HS vi t HS nghe vi t GV thâu ch m m t s bài. 1 HS c bài 2a G i HS c yêu c u l p th o lu n nhóm Yêu c u th o lu n nhóm i di n nhóm b sung
  3. G i HS c l i truy n vui. 2 HS c H i:Câu chuy n áng cư i i m +Anh ta ng c l i tư ng ánh d u nào? m n thuy n ch rơi ki m là mò ư c ki m. +Theo em ph i làm gì mò l i ư c ki m? +Ph i ánh d u vào ch ánh rơi ki m ch không ph i vào m n thuy n. G i HS c bài 3b Câu úng:ki m gi t,ki m rơi, Yêu c u HS th o lu n nhóm ôi ánh d u,,ki m rơi, ánh d u. G i HS làm bài 2 HS cl i G i HS nh n xét T ng c p th c hi n GV k t lu n 3 C ng c , d n dò: Nh n xét ti t h c D n v nhà c l i truy n vui
  4. K CHUY N L I Ư C DƯ i TRĂNG (ti t 7) I/ M C TIÊU : Rèn kĩ năng nói: +D a vào l i k c a th y cô và tranh minh ho HS k l i ư c câu chuy n, ph i h p l i k v i i u b , nét m t. +Hi u truy n. Bi t trao i v i các b n v ý nghĩa câu chuy n. Rèn kĩ năng nghe: +Chăm chú nghe k chuy n và nh chuy n. +Theo dõi b n k . Nh n xét úng l i k c a b n, k ti p ư c l i b n II/ CHU N B :Tranh minh ho III/ HO T NG D Y H C: HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ 1 Ki m tra bài cũ: G i 3 HS lên k câu chuy n v lòng t tr ng mà em ã ươc nghe G i HS nh n xét l i k c a b n GV nh n xét ghi i m
  5. 2 Bài m i :Các em có thích nghe cô k chuy n L i ư c dư i trăng không? bi t ư cnhân v t trong truy n là ai? Ngư i ó ã ư c i u gì? Các em cùng theo dõi GV ghi lên b ng GV k chuy nl n 1: HS k trong nhóm K gi ng ch m rãi, nh nhàng. L i cô bé trong truy n tò mò, h n nhiên.L i ch Ngân hi n h u, d u dàng. HS theo dõi l ng nghe, nh n xét GV k chuy n l n 2: V a k v a ch vào tranh minh ho k t h p v i ph n l i dư i m i b c tranh. Hư ng d n k chuy n: K trong nhóm: Yêu c u m i nhóm k v 1 b c tranh sau ó k toàn câu chuy n GV theo dõi giúp HS g p khó khăn (có th d a vàocâu h i trên b ng) tranh1:Quê tác gi có phong t c gì? 4 HS n i ti p nhau k t ng o n Nh ng l i ư c ó có gì l ? 3 HS tham gia k .
  6. Tranh 2:Tác gi ch ng ki n t c l thiêng liêng này cùng ai? 2 HS c. c i m v hình dáng nào c a ch Nhóm ho t ng Ngân khi n tác gi nh nh t? +Cô gái mù c u nguy n cho bác Tác gi có suy nghĩ như th nào v hàng xóm bên nhà ư c kh i ch Ngân? b nh. Hình nh êm trăng r m có gì p? +Hành ng c a cô gái cho th y Tranh 3 :Không khí h àm cô là ngư i nhân h u,có t m Nguy t êm r m như th nào? lòng nhân ái bao la. Ch Ngân ã làm gì trư c khi nói i u +M y năm sau , cô bé ngày xưa ư c? tròn15 tu i. úng êm r m cô ã ư c cho ôi m t c a ch Ngân Ch ã kh n c u i u gì? sáng l i. i u ư c y ã thành Tranh 4 :Ch Ngân ã nói gì v i tác hi n th c.Ch ã ư c bác sĩ gi ? ph u thu t ôi m t sáng l i và T i sao tác gi l i nói: Ch Ngân ơi, ch có m t gia ình h nh phúc. em ã hi u r i? +Trong cu c s ng chúng ta nên K trư c l p: có lòng nhân ái,bi t thông c m G i HS k trư c l p. và chia s nh ng au kh c a ngư i khác. Nh ng vi c làm cao Nh n xét ghi i m p c a mình s mang l i h nh HS thi k toàn câu chuy n phúc cho chính chúng ta và cho Nh n xét ghi i m m i ngư i.
  7. Tìm hi u n i dung và ý nghĩa c a truy n G i HS c yêu c u và n i dung G i các nhóm trình bày. Nhóm khác b sung ho c nêu ý ki n c a nhóm mình. GV nh n xét tuyên dương các nhóm có ý hay. 3 C ng c , d n dò: Qua câu chuy n em hi u i u gì? GV nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản