Chính tả phân biệt âm đầu - âm cuối tuần 12

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
2
download

Chính tả phân biệt âm đầu - âm cuối tuần 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh nghe viết đúng, một đoạn của bài “Mùa thảo quả”. 2. Kĩ năng: - Phân biệt: Sách giáo khoa – x ; âm cuối Tiểu học – c, trình bày đúng một đoạn bài “Mùa thảo quả”. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả phân biệt âm đầu - âm cuối tuần 12

  1. CHÍNH TAÛ PHAÂN BIEÄT AÂM ÑAÀU s – x, AÂM CUOÁI t - c. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh nghe vieát ñuùng, moät ñoaïn cuûa baøi “Muøa thaûo quaû”. 2. Kó naêng: - Phaân bieät: Saùch giaùo khoa – x ; aâm cuoái Tieåu hoïc – c, trình baøy ñuùng moät ñoaïn baøi “Muøa thaûo quaû”. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II. Chuaån bò: + GV: Giaáy khoå A4 – thi tìm nhanh töø laùy. + HS: Vôû, SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH
  2. 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc - Giaùo vieân nhaän xeùt – baøi taäp 3. 1’ cho ñieåm. - Hoïc sinh nhaän xeùt. 30’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 15’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe – vieát. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc baøi Phöông phaùp: Ñaøm chính taû. thoaïi, thöïc haønh. - Neâu noäi dung ñoaïn vieát: Taû höông thôm cuûa thaûo quaû, söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa thaûo quaû. - Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù trong ñoaïn - Hoïc sinh neâu caùch vieát
  3. vaên. baøi chính taû. - Ñaûn Khao – löôùt thöôùt – gioù taây – quyeán höông – raûi – trieàn nuùi – ngoït löïng • – Chin San – uû aáp – neáp - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu aùo – ñaäm theâm – lan toûa. hoaëc töøng boä phaän trong - Hoïc sinh laéng nghe vaø caâu. vieát naén noùt. • Giaùo vieân ñoïc laïi cho - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi hoïc sinh doø baøi. taäp soaùt loãi. • Giaùo vieân chöõa loãi vaø 10’ chaám 1 soá vôû.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp chính taû. Phöông phaùp: Luyeän Hoaït ñoäng caù nhaân.
  4. taäp, thöïc haønh. Baøi 2: Yeâu caàu ñoïc ñeà. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Hoïc sinh chôi troø chôi: thi vieát nhanh. - Döï kieán: + Soå: soå muõi – quyeå soå. + Xoå: xoå soá – xoå loàng… + Baùt/ baùc ; maét/ maéc ; taát/ taác ; möùt/ möùc - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp ñaõ choïn. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Hoïc sinh laøm vieäc theo *Baøi 3a: Yeâu caàu ñoïc nhoùm. 5’ ñeà. - Thi tìm töø laùy:
  5. + An/ at ; man maùt ; ngan ngaùt ; chan chaùt ; saøn saït ; raøn raït. + Ang/ ac ; khang khaùc ; 1’ Giaùo vieân choát laïi. nhang nhaùc ; baøng baïc ;  Hoaït ñoäng 3: Cuûng caøng caïc. coá. + OÂn/ oât ; un/ ut ; oâng/ oâc Phöông phaùp: Thi ñua. ; ung/ uc. - Ñoïc dieãn caûm baøi chính Hoaït ñoäng nhoùm baøn. taû ñaõ vieát. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Ñaët caâu tieáp söùc söû 5. Toång keát - daën doø: duïng caùc töø laùy ôû baøi 3a. - Chuaån bò: “OÂn taäp”. - Hoïc sinh trình baøy. - Nhaän xeùt tieát hoïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản