CHỦ ĐỀ - TẾT VÀ MÙA XUÂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
252
lượt xem
27
download

CHỦ ĐỀ - TẾT VÀ MÙA XUÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số trò chơi dân gian dành cho trẻ em thường diễn ra trong các dịp Xuân về. - Biết có nhiều loại trò chơi dân gian dành cho trẻ em. - Rèn luyện khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định. - Phát triển khả năng nhanh nhẹn khi chơi các trò chơi. - Làm giàu vốn từ của trẻ về các loại trò chơi dân gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ - TẾT VÀ MÙA XUÂN

  1. PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TX CAM RANH NAÊM HOÏC 2009 –- 2010 THÔØI GIAN: 3 TUAÀN (18/01/2010 – 05/02/2010) Giaùo vieân : Ñaøo Thò Minh Chaâm Ñoä tuoåi : Maãu giaùo Beù (3 - 4 tuoåi) Ñôn vò : Tröôøng maãu giaùo 2/4
  2. I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: . Kieán thöùc: - Treû bieát teân goïi, ñaëc ñieåm ñaëc tröng cuûa moät soá troø chôi daân gian daønh cho treû em thöôøng dieãn ra trong caùc dòp Xuaân veà. - Bieát coù nhieàu loaïi troø chôi daân gian daønh cho treû em. g:: . Kyõ naêng:: - Reøn luyeän khaû naêng chuù yù vaø ghi nhôù coù chuû ñònh. - Phaùt trieån khaû naêng nhanh nheïn khi chôi caùc troø chôi. - Laøm giaøu voán töø cuûa treû veà caùc loaïi troø chôi daân gian. . Giaùo duïc: - Giaùo duïc treû yeâu quyù nh ng trò chơi dân gian c a dân t c Vi t Nam. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo aùn ñieän töû vôùi 1 soá hình aûnh, phim tö lieäu veà 1 soá troø chôi daân gian treû em.
  3. - Khaên ñeå chôi “Bòt maét baét deâ” III. TIEÁN HAØNH: DÖÏ HOAÏT NOÄI THÔØI HOAÏT ÑOÄNG CUÛA KIEÁN ÑOÄNG CUÛA DUNG GIAN COÂ TÌNH TREÛ HUOÁNG HOAÏT - Coâ trong vai - Treû ÑOÄNG 1 Coâ Muøa Xuaân ñeán troø laéng nghe chuyeän vôùi treû. vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa • Giôùi 3 – coâ. thieäu vôùi treû veà muøa 4 phuùt Xuaân. • Hoûi treû ñaõ ñöôïc ba meï cho
  4. chôi nhöõng troø chôi gì trong nhöõng dòp Xuaân veà ? • Hoûi treû xem oâng baø, cha meï chuùng ta ngaøy xöa khi coøn beù hay chôi troø chôi gì trong nhöõng dòp Xuaân veà ? HOAÏT - Giôùi thieäu ÑOÄNG 2 vôùi treû: Ngaøy xöa khi oâng baø, cha meï chuùng 8 – ta coøn beù thöôøng hay 10 phuùt chôi nhöõng troø chôi - Treû daân gian, ñoù laø nh ng chuù yù xem
  5. trò chơi coù t lâu i caùc hình làng quê Vi t Nam c a aûnh treân chúng ta. maøn hình - Cho treû xem hình vaø traû lôøi aûnh caùc baïn ñang chôi caâu hoûi. “Keùo co”: • Ñoá con bieát caùc baïn ñang - 1 laøm gì ? Cho treû ñoïc nhoùm treû teân troø chôi “Keùo chôi thöû. co” (2 – 3 laàn) • Con ñaõ ñöôïc chôi troø chôi naøy chöa ? Caûm giaùc cuûa con khi chôi troø chôi naøy - Treû nhö theá naøo ? Chôi laøm quen nhö theá naøo? (môøi 1 vôùi töøng troø -
  6. soá treû chôi thöû) chôi. Neáu treû gaëp khoù • Môû khaên, coâ roäng: Troø chôi “keùo - Treû gôïi yù cho co” coù theå söû duïng keå laïi. treû traû sôïi daây ñeå keùo, lôøi. hoaëc duøng gaäy hay tröïc tieáp duøng tay ñeå keùo. - Treû - Cho treû xem keå caùc troø ñoaïn phim caùc baïn chôi treû ñang chôi “Keùo co”. bieát. - L n lư t cho treû xem hình aûnh caùc baïn ñang chôi “Bòt maét baét deâ”, “Chi chi chaønh chaønh”, cho ñoïc ñoàng thanh teân troø chôi 2 – 3 laàn vaø cho treû laøm quen
  7. vôùi caùc troø chôi treân. - Cho treû keå laïi teân caùc troø chôi daân gian vöøa ñöôïc laøm quen: Keùo co, bòt maét baét deâ, chi chi chaønh chaønh vaø coâ ñöa hình aûnh cho treû xem laïi. - Hoûi treû : Ngoaøi nhöõng TC coâ vöøa giôùi thieäu, con coøn bieát nhöõng troø chôi daân gian naøo nöõa ? (Cho treû keå). Khi treû keå ñeán troø chôi naøo, coâ coù hình aûnh ñoù thì cho treû xem. * Coâ khaùi quaùt laïi: Caùc troø chôi treân ñeàu laø troø chôi daân gian cuûa
  8. ngöôøi daân Vieät Nam chuùng ta. Vaøo caùc dòp leã hoäi muøa Xuaân, caùc troø chôi ñoù laïi ñöôïc toå chöùc ôû khaép nôi nhaát laø caùc vuøng mieàn queâ. HOAÏT - Cho treû chôi - ÑOÄNG 3 “Chi chi chaønh Thöïc hieän chaønh”, “Bòt maét baét theo yeâu deâ”. caàu cuûa Coâ. 4 – - Keát thuùc: Coâ 5 phuùt cuøng treû nhuùn nhaûy treân neàn nhaïc veà muøa Xuaân vaø ñi ra khoûi lôùp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản