intTypePromotion=1

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ - Cao Văn Vụ

Chia sẻ: Cao Văn Vụ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
56
lượt xem
7
download

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ - Cao Văn Vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Các loại hợp chất vô cơ" do thầy Cao Văn Vụ biên soạn dưới đây để nắm bắt được những nội dung về tính chất hóa học của oxit và phân loại oxit, tính chất hóa học của bazơ, những axit quan trọng, một số bazơ quan trọng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ - Cao Văn Vụ

 1. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Bài 1 . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ PHÂN LOẠI OXIT. 1.Có những oxit sau : CaO, Fe2O3, SO3 . Oxit nào tác dụng dược với  a. nước ? b. axit clohiđric ( HCl ) ? c.   natri hiđroxit ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Có những cặp chất sau : H 2O, KOH, K2O , CO2 . Hãy cho biết những cặp chất   có thể tác dụng được với nhau . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Từ  những chất : Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit,   kẽm oxit, hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau :  a. Axit sunfuaric +…→Kẽm sunfat +  H2O    b. Natri hiđroxit +… →Natri sunfat + H2O    c. Nước     +   …   →    Axit sunfuarơ d. Nước     +   …   →    Canxi hiđroxit e. Canxi oxit   + … →    Canxi cacbonat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 2. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Cho những oxit sau : CO 2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho   tác dụng được với  a. nước tạo thành dung dịch axit b. Nước tạo thành dung dịch bazơ  c. Dung dịch axit tạo muối và nước d. Dung dịch bazơ, tạo muối và nước ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 5. Có hỗn hợp khí CO2 và O2. làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V1 . Cho 32 gam đồng ( II ) oxit tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch axit sunfuric   20% . a. Tìm giá trị m = ? b. Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng ? c.  Tính C% của muối thu được ?  2                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 3. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V2 . Cho 48 gam sắt ( III ) oxit tác dụng vừa đủ  với m gam dung dịch axit sunfuric   10% . a. Tìm giá trị m = ? b. Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng ? c. Tính C% của muối thu được ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V3 . Cho 14,4 gam sắt ( II ) oxit tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch axit clohiđric   15% . a. Tìm giá trị m = ? b. Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng ? c. Tính C% của muối thu được ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V4 . Cho 15,3 gam nhôm oxit tác dụng vừa đủ  với m gam dung dịch axit clohiđric   20% . a. Tìm giá trị m = ? b. Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng ? c. Tính C% của muối thu được ?  3                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 4. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V5 . Cho m gam nhôm oxit tác dụng vừa đủ  với 54,75 gam dung dịch axit clohiđric   20% . a. Tìm giá trị m = ? b. Tính C% của muối thu được ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V6 . Cho m gam đồng II oxit tác dụng vừa đủ  với 98 gam dung dịch axit sunfuric   40% . a. Tìm giá trị m = ? b. Tính C% của muối thu được ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V7 . Cho 16 gam sắt III oxit tác dụng với 146 gam dung dịch axit clohiđric 20% ,   Thu được dung dịch A.  a. Xác định khối lượng  chất tan có trong A ?  b. Tính C% của chất trong A ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 5. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V8 . Cho 8 gam magie oxit tác dụng với 147 gam dung dịch axit sunfuric 10% , Thu   được dung dịch A.  a. Xác định khối lượng chất tan  có trong A ?  b.  Tính C% của chất trong A ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V9 . Cho 20,25 gam kẽm oxit tác dụng với 73 gam dung dịch axit clohiđric 20% ,   Thu được dung dịch A.  a. Xác định khối lượng chất tan  có trong A ?  b.  Tính C% của chất trong A ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V10 . Cho 1,6 gam đồng II oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric 20%.   Tính C% của các chất có trong dung dịch sau phản ứng ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… BÀI 2 : MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG  1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết từng cặp chất sau : a. Hai chất rắn màu trắng : CaO và Na2O 5                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 6. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b. Hai chất khí không màu : CO2 và O2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c. Hai chất rắn : CaO và CaCO3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… d. Hai chất rắn : CaO và MgO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc ) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ca(OH) 2, sản   phẩm thu được là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình phản ứng b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 7. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Cho 6,72 lít khí CO2 ( đktc ) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH) 2, sản   phẩm thu được là BaCO3 và H2O. a. Viết phương trình phản ứng b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Cho 4,48 lít khí SO2 ( đktc ) tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch Ca(OH) 2, sản   phẩm thu được là CaSO3 và H2O. a. Viết phương trình phản ứng b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. Cho V lít khí CO2 ( đktc ) tác dụng với  dung dịch Ca(OH)2  2M dư , sản phẩm thu   được là 15 gam CaCO3. a. Tính thể tích dung dịch Ca(OH)2 đã dùng b. Tìm giá trị V = ?. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 8. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6. Cho V lít khí CO2 ( đktc ) tác dụng với  dung dịch Ba(OH) 2   2M dư  , thấy xuất   hiện 19,7 gam kết tủa . a. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 đã dùng b. Tìm giá trị V = ?. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 7. Cho V lít khí SO2 ( đktc ) tác dụng với  dung dịch Ba(OH) 2  2M dư , thu được 43,4   gam kết tủa . a. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 đã dùng b. Tìm giá trị V = ?. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 8. Cho V lít khí CO2 ( đktc ) tác dụng với  dung dịch Ba(OH)2  2M dư , sản phẩm thu   được là 19,7 gam kết tủa . a. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 đã dùng b. Tìm giá trị V = ?. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 8                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 9. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 V1   : Cho 40 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ  với 500 ml dung   dịch HCl 2,8M.  a. Tính khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ? b. Tính khối lượng muối thu được ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V2   : Cho 21,3 gam hỗn hợp gồm MgO và Al2O3 tác dụng vừa đủ  với 600 ml dung   dịch HCl 2M.  a. Tính % khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ? b. Tính khối lượng muối thu được ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V1   : Cho 40 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ  với 500 ml dung   dịch HCl 2,8M.  a. Tính khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ? b. Tính khối lượng muối thu được ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V2   : Cho 21,3 gam hỗn hợp gồm MgO và Al2O3 tác dụng vừa đủ  với 600 ml dung   dịch HCl 2M.  a. Tính % khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ? 9                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 10. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 b. Tính khối lượng muối thu được ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V3  : Cho 28,15 gam hỗn hợp gồm ZnO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ  với 164,25 gam   dung dịch HCl 20% .  a. Tính % khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ? b. Tính C% mỗi muối trong dung dịch thu được sau phản ứng ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V4   : Cho 6,24 gam hỗn hợp gồm Fe2O3  và Fe3O4 tác dụng vừa đủ  với 40,15 gam   dung dịch HCl 20% .  a. Tính % khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ? b. Tính C% mỗi muối trong dung dịch thu được sau phản ứng ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V5  : Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm FeO  và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 588 gam dung   dịch H2SO4 10% .  a. Tính % khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ? b. Tính C% mỗi muối trong dung dịch thu được sau phản ứng ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 11. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… BÀI TẬP 1. Viết sơ đồ chuyển hóa sau :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 2. Hãy nhận biết từng chất sau : a. Hai chất rắn màu trắng : CaO và P2O5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b. Hai chất khí không màu : SO2 và O2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Có những khí  ẩm sau : Cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxxit. Khí nào có   thể dược làm khô bằng canxi oxit ? Giải thích . 11                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 12. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Có những chất khí sau : CO2, O2 , H2, SO2, N2 . Hãy cho biết chất nào có tính chất   sau :  a. Nặng hơn không khí  b. Nhẹ hơn không khí  c. Cháy được trong không khí d.  Tác dụng với nước tạo dung dịch axit. e. Làm đục nước vôi trong f. Đổi màu giấy quì tím ẩm thành đỏ . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Khí lưu huỳnh đioxxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây ? a. K2SO3 và H2SO4  b. K2SO4 và HCl c. Na2SO3 và NaOH d. Na2SO4 và CuCl2 e. Na2SO3 và NaCl  f. K2SO3 và HCl ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 13. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… VD1 :  Dẫn 6,72 lít khí SO2 (đktc) đi qua 400 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, sản phẩm   thu được là muối canxi sunfit. a. Tính khối lượng chất dư sau phản ứng. b. Tính khối lượng kết tủa thu được . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… VD2 : Cho 25,2 gam Na2SO3 tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 1,5M, thu được V   lít khí thoát ra( đktc) . a. Tìm V = ? b. Tính khối lượng chất dư sau phản ứng. c. Tính khối lượng muối thu được. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… VD3 :  Dẫn 3,36 lít khí SO2 (đktc) đi qua 342 ml dung dịch Ba(OH) 2 20%  ( D = 0,5   g/ml ) , sản phẩm thu được là muối bari sunfit. a. Tính khối lượng chất dư sau phản ứng. b. Tính khối lượng kết tủa thu được . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 13                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 14. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 VD4 : Cho 18,9 gam Na2SO3 tác dụng với 98 ml dung dịch H2SO4 20% ( D = 2 g/ml )   , thu được V lít khí thoát ra( đktc) . a. Tìm V = ? b. Tính khối lượng chất dư sau phản ứng. c. Tính khối lượng muối thu được. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… VD5 :  Dẫn V lít khí SO2 (đktc) đi qua 256,5 ml dung dịch Ba(OH)2 20%   ( D = 0,5   g/ml ) phản ứng vừa đủ, sản phẩm thu được là muối bari sunfit. a. Tìm giá trị V = ? b. Tính khối lượng kết tủa thu được . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 3.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT.  1. Từ  Mg, MgO, Mg(OH)2  và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương   trình hóa học điều chế magie sunfat. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Có những chất sau : CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong   những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra : a. Khí nhẹ hơn không khí và cháy được  14                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 15. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 b. Dung dịch có màu xanh lam c. Dung dịch co màu vàng nâu d. Dung dịch không màu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3.  Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau   a. Magie oxit và axit nitric b. Đồng II oxit và axit clohiđric c. Nhôm oxit và axit sunfuric d. sắt và axit clohiric e. Kẽm và axit sunfuric ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt.  a. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm ( theo khối   lượng ) của mỗi kim loại trong hỗn hợp . b. Bằng phương pháp vật lí tách Fe ra khỏi hỗn hợp.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 15                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 16. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 5. Cho 11,2 gam sắt tác dụng vừa đủ với HCl 1M thu được dung dịch A và V lít khí   ( đktc ) . a. Tìm giá trị V = ? b. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng c. Tính CM của muối thu được .    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6. Cho 22,4 gam canxi oxit tác dụng vừa đủ với HCl 1M thu được dung dịch A. a. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng b. Tính CM của muối thu được .    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 7. Cho 29,4 gam đồng II hiđroxit tác dụng vừa đủ  với H2SO4  2M thu được dung   dịch A. a. Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng b. Tính CM của muối thu được .    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 8. Cho 9,6 gam magie tác dụng với 500 ml dung dịch axit sunfuric 1M thu được   dung dịch A và V lít khí ( đktc ). a. Tìm gí trị V = ? 16                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 17. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 b. Xác định số mol từng chất trong A. c. Tính CM  từng chất trong A  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9. Cho 16,2 gam kẽm oxit tác dụng với 100 ml dung dịch axit sunfuric 1M thu được   dung dịch A . a. Xác định số mol từng chất trong A. b. Tính CM  trong A  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 4.  NHỮNG AXIT QUAN TRỌNG 1. Có những chất : CuO, BaCl 2, Zn, ZnO. Chất nào tác dụng với dung dịch HCl,   dung dịch H2SO4 loãng sinh ra : a. Chất khí cháy được trong không khí  b. Dung dịch có màu xanh lam c. Chất kết tủa màu trắng d. Dung dịch không màu và nước ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 18. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 2. Bằng cách nào có thể  nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo   phương pháp hóa học ? a. Hai dung dịch  b. Hai dung dịch  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản  ứng xong, thu   được 3,36 lít khí (đktc). a. Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng . b. Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Cho một khối lượng mạt kẽm dư vào 200 ml dung dịch H2SO4. Phản  ứng xong,   thu được 8,96 lít khí (đktc). a. Tính khối lượng mạt Kẽm đã tham gia phản ứng . b. Tìm nồng độ mol của axit đã dùng  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 18                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 19. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 5. Cho 4 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% ( loãng ). a. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng  b. Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng c. Tính C% của dung dịch muối thu dược d. Tính độ lệch khối lượng dung dịch trước và sau phản ứng. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 6. Cho 18 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% ( loãng ). a. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng  b. Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng c. Tính C% của dung dịch muối thu dược d. Tính độ lệch khối lượng dung dịch trước và sau phản ứng  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 7. Cho 13 gam kẽm tác dụng với 109,5 gam dung dịch HCl 10% . a. Tính thể tích khí sinh ra ( đktc ) b. Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng c. Tính C% của muối thu dược d. Tính độ lệch khối lượng dung dịch.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 
 20. Biên Soạn : Th Cao Văn Vụ                                                        LH : 0967449446 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 8. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột gồm CuO và ZnO cần 100 ml dung   dịch HCl 3M. a. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu b. Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các   oxit trên.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9. Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam hỗn hợp bột gồm FeO và Fe3O4 cần 500 ml dung   dịch H2SO4 1M ( loãng ). a. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu b. Hãy tính khối lượng dung dịch HCl 10% để  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các   oxit trên.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 10. Hòa tan hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp bột gồm Fe2O3  và Fe3O4  cần 833 gam   dung dịch H2SO4 10% ( loãng ). a. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu b. Hãy tính thể  tích dung dịch HCl 2M để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit   trên.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20                                                                                                                                             “ Tất cả vì tương lai của đất nước, chúng ta không được phép lười biếng“ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản