intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Chương 3: rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp

Chia sẻ: Phạm Anh Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
199
lượt xem
24
download

Chương 3: rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm kiếm lợi nhuận tối đa (tối đa hóa lợi nhuận) trong kinh doanh là mục tiêu của kinh doanh. Lợi nhuận bị ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường kinh doanh. Các yếu tố trong môi trường KD luôn chứa đựng sẵn các vấn đề không lường trước được - xuất hiện quan hệ LN - RR

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp

 1. Ch−¬ng ba Rñi ro vµ Qu¶n lý rñi ro trong n«ng nghiÖp 9/2011, Lª H÷u ¶nh c¸c néi dung chÝnh 3.1 Kh¸i niÖm vÒ RR 3.2 Ph©n lo¹i RR vµ nhËn d¹ng RR trong SX n«ng nghiÖp 3.3 Quan hÖ LN-RR 3.4 §o l−êng rñi ro 3.5 C¸c chiÕn l−îc qu¶n lý RR trong n«ng nghiÖp 1
 2. 3.1 Kh¸i niÖm rñi ro Rñi ro trong m«i tr−êng kinh doanh T×m kiÕm lîi nhuËn tèi ®a (tèi ®a ho¸ lîi nhuËn) trong kinh doanh lµ môc tiªu cña kinh doanh. Lîi nhuËn bÞ ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè trong m«i tr−êng kinh doanh. C¸c yÕu tè trong m«i tr−êng KD lu«n ch−a ®ùng s½n c¸c vÊn ®Ò kh«ng l−êng tr−íc ®−îc xuÊt hiÖn quan hÖ LN-RR 3.1 Kh¸i niÖm rñi ro (tt.) Qu¶n lý tµi chÝnh vµ rñi ro Qu¶n lý tµi chÝnh lµ viÖc ra quyÕt ®Þnh trong m«i tr−êng cña rñi ro vµ bÊt ®Þnh. Rñi ro vµ bÊt ®Þnh t¹o ra nh÷ng mÊt m¸t trong kinh doanh, nh÷ng còng ch−a ®ùng nh÷ng c¬ héi trong kinh doanh 2
 3. 3.1 Kh¸i niÖm rñi ro (tt.) • Quan đi m phô bi n v ui o - Quan đi m truy n th ng: r i ro đư c xem là s không may m n, s t n th t m t mát, nguy hi m. Đó là s t n th t v tài s n hay là s gi m sút l i nhu n th c t so v i l i nhu n d ki n. R i ro còn đư c hi u là nh ng b t tr c ngoài ý mu n x y ra trong quá trình kinh doanh. - Quan đi m hi n đ i: r i ro là s b t tr c có th đo lư ng đư c, v a mang tính tích c c, v a mang tính ti u c c. R i ro có th mang đ n nh ng t n th t m t mát cho con ngư i nhưng cũng có th mang l i nh ng l i ích, nh ng cơ h i. 3.1 Kh¸i niÖm rñi ro (tt.) Ph©n biÖt rñi ro vµ bÊt ®Þnh Rñi ro thÓ hiÖn nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ kÕt qu¶ x¶y ra theo nh÷ng luËt ph©n bè cã thÓ biÕt tr−íc BÊt ®Þnh lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ hoµn toµn kh«ng thÓ biÕt tr−íc ®−îc KQ 3
 4. 3.1 Kh¸i niÖm rñi ro (tt.) Ph©n biÖt rñi ro kinh doanh vµ rñi ro tµi chÝnh - Rñi ro kinh doanh lµ nh÷ng thay ®æi cña thu nhËp ph¸t sinh tõ ®Æc tÝnh c¸c ngµnh kinh doanh trong n«ng nghiÖp nh− thêi tiÕt, khÝ hËu, s©u bÖnh, gi¸ c¶... ¶nh h−ëng ®Õn ngµnh kinh doanh. Rñi ro kinh doanh cã quan hÖ chÆt chÏ lîi nhuËn. - Rñi ro tµi chÝnh lµ rñi ro do ®Æc ®iÓm nguån tµi chÝnh trong kinh doanh t¹o ra. Trong qu¶n lý tµi chÝnh, sö dông c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c nhau t¹o ra rñi ro: kh«ng tr¶ ®−îc nî vay, l·i suÊt, ®iÒu kiÖn vay vèn... 3.2 Ph©n lo¹i vµ nhËn d¹ng rñi ro trong n«ng nghiÖp (tt.) Phân lo i r i ro R i ro tài s n R i ro ngu n l c R i ro pháp ly YOUNG, SMITH & WILLIAMS http://www.cemd.ueh.edu.vn/Documents/Training/QTRR/ChuongII-20II- Nhan dang rui ro.pdf 4
 5. 3.2 Ph©n lo¹i vµ nhËn d¹ng rñi ro trong n«ng nghiÖp (tt.) Phân lo i r i ro RR chi n lư c – các m c tiêu chi n lư c & các i u ki n vê thi trư ng toàn c u, kinh tê, chính tr RR tài chính – ti n tê, lãi su t, r i ro thanh kho n va tín d ng RR v n hành – r i ro liên quan n hê th ng, quy trình, công nghê va con ngư i RR tuân thu – quy nh va pháp lu t RR danh ti ng – thi t h i cho “nhãn hi u” http://www.cemd.ueh.edu.vn/Documents/Training/QTRR/ChuongII-20II- Nhan dang rui ro.pdf 3.2 Ph©n lo¹i vµ nhËn d¹ng rñi ro trong n«ng nghiÖp (tt.) Nh n d ng r i ro - Rñi ro vµ bÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt - Rñi ro vµ bÊt ®Þnh do gi¸ c¶ - Rñi ro vµ bÊt ®Þnh do kü thuËt - Rñi ro vµ bÊt ®Þnh do tai ho¹ bÊt th−êng - Rñi ro vµ bÊt ®Þnh liªn quan ®Õn con ng−êi - Rñi ro vµ bÊt ®Þnh kh¸c 5
 6. c¸c c©u hái ®Æt ra C©u hái 1: Rñi ro trong s¶n xuÊt do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra 1. Ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã ®èi t−îng lµ c©y trång, con gia sóc sÏ cã møc ®é rñi ro cao hay thÊp so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c? 2. Ng−êi qu¶n lý tµi chÝnh cÇn ph¶i chó ý g× trong c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt? c¸c c©u hái ®Æt ra C©u hái 2: VÒ ¶nh h−ëng cña gi¸ c¶ 1. Khi s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp cµng ph¸t triÓn th× møc ®é rñi ro nh− thÕ nµo? V× sao? 2. Quy m« s¶n xuÊt hµng ho¸ cã quan hÖ víi rñi ro nh− thÕ nµo? 3. Nh÷ng gîi ý g× vÒ qu¶n lý khi t×m c¸ch h¹n chÕ sù ¶nh h−ëng cña rñi ro vÒ gi¸? 6
 7. c¸c c©u hái ®Æt ra C©u hái 3: VÒ øng dông kü thuËt Trong ®iÒu kiÖn CNH-H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n, møc ®é rñi ro sÏ t¨ng h¬n hay gi¶m bít ®èi víi t¨ng c−êng ¸p dông tiÕn bé kü thuËt? c¸c c©u hái ®Æt ra C©u hái 4: VÒ quy m« kinh doanh Quy m« kinh doanh cña hé n«ng d©n thay ®æi cã liªn quan g× ®Õn rñi ro ®èi víi c¸c tai ho¹ bÊt th−êng? 7
 8. Nguôn gôc hat sinh rui ro Môi trư ng v t ch t Môi trư ng xa h i Môi trư ng chính tr Môi trư ng lu t pháp Môi trư ng ho t ng Môi trư ng kinh tê Môi trư ng nh n th c http://www.cemd.ueh.edu.vn/Documents/Training/QTRR/Chuon gII-20II-Nhan dang rui ro.pdf 3.3 Quan hÖ lîi nhuËn – rñi ro 3.3.1 C¸c quan ®iÓm ®èi víi rñi ro 3.3.2 Quan hÖ LN-RR 8
 9. 3.3.1 C¸c quan ®iÓm ®èi víi rñi ro C¸c quan ®iÓm nh×n nhËn rñi ro kh¸c nhau liªn quan ®Õn th¸i ®é cña ng−êi qu¶n lý tµi chÝnh khi øng xö víi rñi ro M« t¶ quan hÖ lîi nhuËn –rñi ro LN LN RR RR 9
 10. C¸c quan ®iÓm - Risk-Averse - Risk-Seeking - Risk-Indifferent M« t¶ c¸c quan ®iÓm C¸c quan ®iÓm kh¸c nhau Risk loving Risk seeking Risk indifferent Risk averse Risk prefer U U U W (wealth) W W 10
 11. M« t¶ c¸c quan ®iÓm Sù kÕt hîp c¸c quan ®iÓm U R- prefer R-averse W 21 Khi nµo rñi ro quan träng? Output XS Rñi ro kh«ng quan träng Y=F(X) f(X+σ) σ f(X) f(X-σ) σ Input X-σ σ X X+σ σ 11
 12. Khi nµo rñi ro quan träng? Output XS Rñi ro rÊt quan träng Y=f(X) f(X+σ) σ f(X) f(X-σ) σ Input X-σ σ X X+σ σ VÊn ®Ò lùa chän trong quan hÖ LN-RR Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh phô thuéc vµo quan ®iÓm cña ng−êi qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi rñi ro C¸c quy t¾c th−êng gÆp - Quy t¾c maximin: lùa chän c¸i tèt nhÊt trong nh÷ng c¸i xÊu nhÊt - Quy t¾c maximax: lùa chän c¸i tèt nhÊt trong nh÷ng c¸i tèt nhÊt - Quy t¾c an toµn trªn hÕt (safety- first): kÕt qu¶ tèt nhÊt víi x¸c suÊt cña kÕt qu¶ thÊp Ýt nhÊt ®−îc chän 12
 13. 3.3.2 Quan hÖ lîi nhuËn - rñi ro Trong qu¶n lý tµi chÝnh, t×m kiÕm lîi nhuËn tèi ®a th−êng gÆp rñi ro lín Ng−êi qu¶n lý tµi chÝnh chÊp nhËn c¸ch lùa chän lµ tèi ®a ho¸ ®é tho¶ dông. §é tho¶ dông lµ hµm quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ rñi ro. §é tho¶ dông ®−îc −a thÝch lµ lîi nhuËn cao vµ rñi ro thÊp Hµm tho¶ dông cña quan hÖ lîi nhuËn – rñi ro U = f(E,V) (∂U/∂E) > 0 ∂ ∂ (∂U/∂V) < 0 ∂ ∂ 13
 14. H×nh 1 T¨ng ®é tho¶ dông E I2 I1 e2 e1 V v1 v2 v3 H×nh 2 I2 E I1 e2 e1 V v1 v2 v3 14
 15. 3.4 §o l−êng quan hÖ lîi nhuËn - rñi ro Trong ph©n tÝch cô thÓ, ng−êi ta ®¸nh gi¸ quan hÖ lîi nhuËn - rñi ro nh− thÕ nµo? 3.4. §o l−êng quan hÖ lîi nhuËn - rñi ro (tt.) Th−íc ®o lîi nhuËn Th−íc ®o rñi ro 15
 16. C«ng cô ®o l−êng Lîi nhuËn kú väng n E(R) = ∑(Ri )(P ) i i=1 §é lÖch chuÈn n 2 σ= ∑ [ R − E ( R)] P i =1 i i 31 Based only on your expected return calculations, which stock would you prefer? 16
 17. Have you considered RISK? C¸ch lùa chän trong quan hÖ lîi nhuËn - rñi ro - HÖ sè biÕn thiªn (CV: coefficient of variation) - Giíi h¹n d−íi cao nhÊt (L: highest lower bound) - §é tho¶ dông cña ng−êi ra quyÕt ®Þnh 17
 18. 3.5 C¸c chiÕn l−îc h¹n chÕ rñi ro - Mua b¶o hiÓm - Dù tr÷ tµi chÝnh - §a d¹ng ho¸ 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản