intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
120
lượt xem
25
download

Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Kế hoạch kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương. Chương này nhằm giúp người đọc hiểu và nắm được các nội dung cơ bản trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm việc tìm hiểu mục đích, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các thủ tục phân tích, đánh giá rủi ro và mức trọng yếu liên quan đến việc lập kế hoạch và thiết kế các chương trình kiểm toán thích hợp và hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Thanh Hương

 1. Chương 3: KẾ HOẠCH KiỂM TOÁN Mục tiêu Chương này nhằm giúp người đọc hiểu và nắm được các nội dung cơ bản trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm việc tìm hiểu mục đích, vai trò, các nhân t ố ảnh hưởng; các thủ tục phân tích, đánh giá rủi ro và mức trọng yếu liên quan đến việc lập kế hoạch và thiết kế các chương trình kiểm toán thích hợp và hiệu quả. 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 1
 2. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1 Trọng yếu và rủi ro: 3.1.1 Trọng yếu Thông tin đượi coi là trọng yếu có nghĩa là khi thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chính xác của thông tin sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng BCTC 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 2
 3. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2. Rủi ro 3.1.2.1Các bộ phận của RR Kiểm toán RỦI RO TIỀM TÀNG (Inherent risks) “Là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả năng từng nghiệp vụ, khoản mục trong BCTC chứa đựng sai sót trọng yếu hay tính gộp mặc dù có hay không có hệ thống KSNB” VSA 400.04 RỦI RO KiỂM SOÁT (Control Risk) “Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, khoản mục trong BCTC mà hệ thống kế toán và KSNB không ngăn ngừa hết hoặc không phát hiện và sửa chữa kịp thời” VSA400.05 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 3
 4. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN RỦI RO PHÁT HIỆN (Detection risk) “Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, khoản mục trong BCTC khi tính riêng lẻ hoặc tính gộp trong quá trình kiểm toán KTV và công ty kiểm toán đã không phát hiện được” VSA400.06 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 4
 5. CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KiỂM TOÁN 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 5
 6. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN Mối quan hệ giữa các rủi ro AR = IR * CR * DR >>> DR = AR : (IR * CR) Ban đầu, khi dự kiến các rủi ro ở mức độ khác nhau, AR được hình thành. Tuy vậy, quan trọng là phải tính toán lại đúng đắn DR dựa trên việc tính lại mức độ của IR và CR qua kết quả đạt được từ các thử nghiệm đã thực hiện Và từ đó thiết kế các thủ tục phù hợp và điều hành cuộc kiểm toán hiệu quả hơn. 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 6
 7. Ma trận rủi ro (VSA 400) Đánh giá của kiểm Về rủi ro kiểm soát CR toán viên Mức độ rủi Cao Trung bình Thấp ro Phát hiện DR Cao Tối thiểu Thấp Trung bình Về rủi ro tiềm tàng IR Trung bình Thấp Trung bình Cao Thấp Trung bình Cao Tối đa 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 7
 8. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2.2. Kiểm soát RRKT: GĐ chuẩn bị: KTV cần đánh giá IR và CR để xác định DR phù hợp, từ đó thiết kế các thử nghiệm cơ bản thích hợp để mức AR nằm trong giới hạn cho phép DR thấp >>> tăng thử nghiệm chi tiết, mở rộng m ẫu DR cao >>> giảm thử nghiệm chi tiết, giảm cỡ mẫu GD thực hiện: Lưu ý bổ sung, điều chỉnh các đánh giá ban đ ầu v ề RR Chuẩn bị hoàn thành, rà soát lại AR đã giảm xuống mức độ chấp nhận chưa? 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 8
 9. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2.3. PP đánh giá rủi ro: Mức độ toàn bộ BCTC, tiến hành dựa trên:  Thông tin về đặc điểm, tình hình hoạt động  Kinh nghiệm kiểm toán  Các nhân tố về IR (Hình IV2, trang 147)  Nhân tố làm gia tăng sai phạm (Phục lục II-F, tr.59, II-G, tr.65)  Quá trình đánh giá dựa trên Checklist (hình IV-3, tr152) Kết quả đánh giá là cơ sở để KTV xác định chiến lược tổng thể của cuộc kiểm toán và cân nhắc về DR chấp nhận được ở mức độ khoản mục. 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 9
 10. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2.3. PP đánh giá rủi ro: Mức độ khoản mục, bộ phận báo cáo: Dựa vào đánh giá ở mức độ toàn bộ BCTC Đánh giá lại IR và CR cho từng khoản mục, d ựa trên các cơ sở dẫn liệu tương ứng Kết quả đánh giá là cơ sở để KTV thiết kế các thử nghiệm cơ bản sao cho DR được duy trì ở mức độ phù hợp 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 10
 11. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.3 Mức trọng yếu và AR Mức trọng yếu tăng >>> AR giảm xuống KTV cần xác định về nội dung, thời gian và phạm vi của các thử nghiệm cơ bản sao cho khả năng BCTC còn sai lệch trọng yếu thấp xuống ở mức chấp nhận được. 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 11
 12. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 1. Tiếp nhận khách hàng “phải cân nhắc đến tính độc lập, năng lực phục vụ khách hàng của công ty kiểm toán và tính chính trực của bản quản lý của khách hàng” (VSA220.12 - Kiểm soát chất lượng hđkt) 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 12
 13. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 1.1. Tiếp nhận khách hàng mới KTV cần lưu ý các nội dung: - Lý do kiểm toán, các bên sử dụng thông tin - Trao đổi với các KTV tiền nhiệm - Nghiên cứu, phân tích sơ bộ về thực trạng tài chính, đánh giá sơ bộ về mức trọng yếu và rủi ro trong kinh doanh vv… - Không nên nhận dịch vụ nếu VSA220.12 không được thỏa mãn. 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 13
 14. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 1.2. Tiếp nhận khách hàng cũ KTV cần lưu ý các nội dung: - Xem xét lại nội dung cuộc kiểm toán trước - Tìm hiểu các vấn đề mới phát sinh, liên quan đến tính độc lập, năng lực phục vụ, … 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 14
 15. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 2. Phân công KTV “công việc kiểm toán phải được giao cho những cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo và có đầy đủ kỹ năng và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế” (VSA220.12) - Để hiểu rõ doanh nghiệp: hạn chế thay người - Tránh sức Ỳ, thiếu khách quan: luân chuyển 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 15
 16. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 3. Thỏa thuận sơ bộ với khách hàng - Mục đích và phạm vi kiểm toán - Các dịch vụ khác: tư vấn quản lý, cải tiến … - Cung cấp tài liệu kế toán, phương tiện cho KTV - Sử dụng nhân viên doanh nghiệp - Kiểm tra số dư đầu kỳ với khách hàng mới - Phí kiểm toán 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 16
 17. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 4. Hợp đồng kiểm toán VSA 210.4 (Xem phụ lục IV-A): - Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên tham gia ký kết (công ty kiểm toán, khách hàng) về các điều khoản và điều kiện thực hiện kiểm toán - Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán, quyền và trách nhiệm mỗi bên, hình thức báo cáo kiểm toán, thời gian thực hiện và các điều khoản về phí, xử lý tranh chấp hợp đồng 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 17
 18. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.3. Tìm hiểu khách hàng 1. Nội dung tìm hiểu: + Tìm hiểu về KSNB + Tìm hiểu về tình hình kinh doanh (VSA 310) - Hiểu biết chung về môi trường kinh doanh - Hiểu biết về ngành nghề hoạt động của KH - Hiểu biết về nội tại KH >>> đánh giá, phân tích các sự kiện, nghiệp vụ ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, việc kiểm tra của KTV … (Xem phụ lục IV-B, trang 175) 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 18
 19. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.3. Tìm hiểu khách hàng 2. Phương pháp tìm hiểu: 2.1. Thu thập, nghiên cứu tài liệu kinh doanh - Giấy phép kinh doanh, Điều lệ hoạt động - BCTC, báo cáo kiểm toán, kiểm tra, thanh tra của năm hiện hành và trước đó - Biên bản họp HĐQT, Đại hội cổ đông - Các hợp đồng, cam kết quan trọng - Nội quy, chính sách; - Các tài liệu liên quan 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 19
 20. CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.3. Tìm hiểu khách hàng 3.3.1 Phương pháp tìm hiểu: 3.3.2. Tham quan đơn vị 3.3.3. Phỏng vấn 3.3.4. Phân tích sơ bộ BCTC 30/03/2013 MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2