intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
155
lượt xem
35
download

Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương, với cấu trúc nội dung được chia làm 5 mục. Với chương này, người học có thể hiểu được: Những kiến thức tổng quát về lĩnh vực kiểm toán; Bản chất, vai trò của kiểm toán cùng với các hoạt động nghề nghiệp đặc thù trong mối tương quan với các yếu tố môi trường của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Hương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KẾ TOÁN Bộ môn Kiểm Toán Mã môn học: 202001 KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG Người biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Hương 1 30/03/2013 MaMH 202001 Giới thiệu môn học LOGO
 2. Mục tiêu môn học - Kiến thức: Cung cấp các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, vai trò và ý nghĩa của kiểm toán; những phương pháp kỹ thuật kiểm toán viên sử dụng; hiểu được quy trình một cuộc kiểm toán trong thực tế. - Kỹ năng: Kỹ năng đọc và phân tích một báo cáo kiểm toán; Kỹ năng thực hiện được các phương pháp kiểm toán trong một cuộc kiểm toán; Kỹ năng đánh giá khách hàng; Kỹ năng cơ bản về việc lập kế hoạch kiểm toán cho một cuộc kiểm toán. 2 30/03/2013 MaMH 202001 Giới thiệu môn học LOGO
 3. Giới thiệu môn học KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3 CHƯƠNG 4 BẰNG CHỨNG VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN 5 CHƯƠNG 5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 3 30/03/2013 MaMH 202001 Giới thiệu môn học LOGO
 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Khoa Kế toán, ĐH Tôn Đức Thắng, Kiểm toán đại cương, NXB Giao thông vận tải, 2010. 2. Khoa Kế toán, ĐH Tôn Đức Thắng, Bài tập và bài giải Kiểm toán đại cương, NXB Giao thông vận tải, 2010. 3. Sách “KIỂM TOÁN”, Khoa kế toán – kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM, NXB LĐXH, QI-2009 4. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 5. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 6. Web: kiemtoan.com 4 30/03/2013 MaMH 202001 Giới thiệu môn học LOGO
 5. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP  Nghiên cứu trước tài liệu học tập  Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp  Hoàn thành các bài tập được giao  Tham gia thực hiện và trao đổi các chuyên đề  Tham gia kiểm tra 10%, thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 5 30/03/2013 MaMH 202001 Giới thiệu môn học LOGO
 6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Bài kiểm tra 10%, BT nhóm  Bài kiểm tra giữa kỳ 20%, Trắc nghiệm  Bài kiểm tra cuối kỳ 70%, Trắc nghiệm 6 30/03/2013 MaMH 202001 Giới thiệu môn học LOGO
 7. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN MỤC TIÊU: Với chương này, người học có thể hiểu được:  Những kiến thức tổng quát về lĩnh vực kiểm toán;  Bản chất, vai trò của kiểm toán cùng với các hoạt động nghề nghiệp đặc thù trong mối tương quan với các yếu tố môi trường của nó. 7 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 8. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Nội dung: 1 Định nghĩa, Bản chất và Vai trò 2 Lịch sử hình thành và phát triển 3 Các loại hình Kiểm toán 4 Các hoạt động nghề nghiệp Kiểm toán 5 Các chuẩn mực Kiểm toán 8 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 9. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.1. Định nghĩa “Kiểm toán là việc thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp của những thông tin đó với các tiêu chuẩn đã được thiết lập, được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập” 9 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 10. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Một số thuật ngữ  Kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập : Theo NĐ105 của CP về Kiểm toán độc lập ₋ Đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp ₋ Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định ₋ Độc lập đối với đơn vị được được kiểm toán NĐ105 10 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 11. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN  Thông tin được kiểm tra: ₋ BCTC , Tờ khai nộp thuế, Quyết toán ngân sách, Báo cáo khác… ₋ Rủi ro về thông tin: Thiên vị, Phức tạp, khối lượng lớn, sai sót… ₋ Yêu cầu của người sử dụng thông tin: đánh giá độ tin cậy của thông tin 11 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 12. Chương 1: TỔNG QUAN KIỂM TOÁN  Bằng chứng kiểm toán: ₋ Thông tin chứng minh cho ý kiến của Kiểm toán viên ₋ Tài liệu kế toán của đơn vị, chứng cứ riêng của kiểm toán viên ₋ Dùng để đánh giá và đưa ra ý kiến kiểm toán 12 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 13. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN  Các chuẩn mực đã được thiết lập ₋ Là cơ sở để đánh giá các thông tin được kiểm tra ₋ Chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành ₋ Luật thuế… 13 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 14. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN  Báo cáo kiểm toán: ₋ Ý kiến chính thức của KTV ₋ Nội dung và hình thức tùy vào mục đích từng loại kiểm toán ₋ VD: Kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động 14 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 15. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Các thông tin Các thông tin cần kiểm tra cần kiểm tra Các KTV Các KTV Thu thập & Thu thập & Đủ năng Đủ năng Đánh giá Đánh giá Báo Báo Sự phù hợp Sự phù hợp llực ực Bằng Bằng cáo cáo Độc llập Đ ộc ậ p chứng chứng Các tiêu Các tiêu chuẩn được chuẩn được thiếtt llập thiế ập 15 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 16. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN  Kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến độc lập về: sự trung thực , hợp lý và mức độ phù hợp của thông tin ₋ Gia tăng độ tin cậy của thông tin ₋ Giảm chi phí xã hội cho việc kiểm tra ₋ Tăng tính công bằng, minh bạch trong nền kinh tế 16 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 17. Chương 1: TỔNG QUAN KIỂM TOÁN 1.2 Lược sử quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán: (Xem thêm SGK)  Thế giới ₋ Thời trung cổ: thẩm tra tính chính xác của thông tin tài chính ₋ Thế kỷ 18, kiểm toán độc lập ra đời ₋ Đầu thế kỷ 20, Đánh giá độ tin cậy của BCTC  Kỹ thuật lấy mẫu, đánh giá hệ thống KSNB ₋ Thế kỷ 21, vai trò của Kiểm toán ngày càng tăng, sự sụp đỗ của Bigquan kiểm toán Xu hướng mới Five  1730/03/2013 MaMH 202003 Tổng LOGO
 18. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN  Việt Nam ₋ Trước thập niên 90 thế kỷ 20 , Kiểm tra kế toán. ₋ Đầu thập niên 90, ra đời công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) thang 5/1991. ₋ Các công ty kiểm toán lần lượt ra đời. ₋ Ban hành nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn ₋ 10/2007 : 37 chuẩn mực Kiểm toán ₋ 6/12/2012: 37 chuẩn mực Kiểm toán mới , có hiệu lực 1/1/2014 TT214 ₋ Đến nay đã có 133 công ty Kiểm toán hành nghề DSach 18 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 19. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3 Các loại hình kiểm toán LOẠI HÌNH KIỂM TOÁN MỤC ĐÍCH CHỦ THỂ KT HOẠT ĐỘNG KT NỘI BÔ KT TUÂN THỦ KT NHÀ NƯỚC KT BÁO CÁO TC KT ĐỘC LẬP 19 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
 20. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN  Phân loại theo mục đích MỤC ĐÍCH KT HOẠT ĐỘNG KT TUÂN THỦ KT BÁO CÁO TC 20 30/03/2013 MaMH 202003 Tổng quan kiểm toán LOGO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2