intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 3 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

68
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này trình bày về vấn đề rủi ro và tỷ suất sinh lời. Các nội dung chính trong chuyên đề này gồm: Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lời, đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư, đo lường rủi ro của danh mục đầu tư, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 3 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

 1. VÊn ®Ò 3 Rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi PGS.TS. Vò V¨n Ninh An tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Häc viÖn Tµi chÝnh Néi dung I. Tæng quan vÒ rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 1. Rñi ro vµ c¸c lo¹i rñi ro 2. Tû suÊt sinh lêi II. §o lêng rñi ro cña tõng kho¶n ®Çu t 1. Tû suÊt sinh lêi kú väng cña kho¶n ®Çu t 2. §o lêng rñi ro cña kho¶n ®Çu t III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 1. Danh môc ®Çu t 2. Tû suÊt sinh lêi kú väng cña danh môc ®Çu t 3. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 1. Rñi ro hÖ thèng vµ hÖ sè bªta. 2. T¸c ®éng cña rñi ro tíi tû suÊt sinh lêi Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
 2. I. Tæng quan vÒ rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 1. Kh¸I niÖm rñi ro - Rñi ro lµ sù bÊt tr¾c x¶y ra ®èi víi biÕn cè kh«ng mong ®îi - Rñi ro lµ t¸c ®éng bÊt lîi x¶y ra trong t¬ng lai ngoµi ý muèn vµ dù b¸o cña con ngêi - Kh¸i niÖm trªn gãc ®é tµi chÝnh: Rủi ro là sự sai lệch của tỷ suất lợi nhuận thực tế so với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng. Những khoản đầu tư nào có khả năng có sự sai lệch càng lớn được xem như có rủi ro lớn hơn. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - C¸c lo¹i rñi ro: + Rñi ro hÖ thèng: lµ lo¹i rñi ro t¸c ®éng ®Õn toµn bé hoÆc hÇu hÕt c¸c tµi s¶n (DN). Hay cßn gäi lµ rñi ro cña thÞ trêng + Rñi ro kh«ng cã hÖ thèng: lµ rñi ro chØ t¸c ®éng ®Õn mét hoÆc mét nhãm tµi s¶n (DN) cô thÓ nµo ®ã.Hay cßn gäi lµ rñi ro ®¬n nhÊt I. Tæng quan vÒ rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 2. Tû suÊt sinh lêi - Tû suÊt sinh lêi cña mét tµi s¶n ®îc ®o lêng b»ng c¸ch chia tæng c¸c kho¶n thu nhËp so víi vèn ®Çu t Thu nhËp r = --------------------- V§T - §èi víi kho¶n ®Çu t vµo mét chøng kho¸n: Ct + Pt – P0 r = -------------------- P0 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
 3. II. §o lêng rñi ro cña tõng kho¶n ®Çu t 1. Tû suÊt sinh lêi kú väng cña kho¶n ®Çu t Tỷ suất sinh lời kỳ vọng (%) là giá trị trung bình tính theo phương pháp bình quân gia quyền của tỷ suất sinh lời có thể xảy ra trong các tình huống. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao 2. §o lêng møc ®é rñi ro cña kho¶n ®Çu t II. §o lêng rñi ro cña tõng kho¶n ®Çu t *Ph©n phèi x¸c suÊt - Ph©n phèi x¸c suÊt lµ m« h×nh liªn kÕt x¸c suÊt vµ tû suÊt sinh lêi cña c¸c t×nh huèng. §Ó ®¸nh gi¸ rñi ro ngêi ta sö dông ph©n phèi x¸c suÊt víi 2 tham sè lµ ph¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn. X¸c suÊt (%) X¸c suÊt (%) 50 50 25 25 13 15 17 7 15 23 Tû suÊt sinh lêi (%) Tû suÊt sinh lêi (%) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
 4. II. §o lêng rñi ro cña tõng kho¶n ®Çu t + Ph¬ng sai Ph¬ng sai cña tû suÊt sinh lêi lµ trung b×nh c¸c b×nh ph¬ng chªnh lÖch gi÷a tû suÊt sinh lêi tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao thùc tÕ vµ tû suÊt sinh lêi kú väng cña nhµ ®Çu t. II. §o lêng rñi ro cña tõng kho¶n ®Çu t + §é lÖch chuÈn: lµ c¨n bËc hai cña ph¬ng sai Th«ng qua ph¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é rñi ro cña kho¶n ®Çu t. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
 5. II. §o lêng rñi ro cña tõng kho¶n ®Çu t VÝ dô minh häa • Trß ch¬i 1: B¹n ®ang dù ®Þnh ch¬i trß sÊp ngöa. Ngêi ta sÏ tung 2 ®ång xu. Vèn ®Çu t lµ 100$.Theo quy ®Þnh, nÕu mçi mÆt sÊp b¹n ®îc hoµn vèn vµ céng thªm 20%, nÕu mçi mÆt ngöa b¹n nhËn l¹i vèn vµ mÊt 10%.H·y tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao tÝnh møc sinh lêi kú väng (trung b×nh) vµ ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro? • Trß ch¬i 2: NÕu thay ®æi mçi mÆt sÊp b¹n ®îc thªm 35%, nÕu ngöa b¹n mÊt 25%. H·y x¸c ®Þnh møc sinh lêi kú väng (trung b×nh). §¸nh gi¸ møc ®é rñi ro vµ so s¸nh víi trß ch¬i thø nhÊt? II. §o lêng rñi ro cña tõng kho¶n ®Çu t • Lu ý: NÕu hai chøng kho¸n cã tû ChØ tiªu Chøng Chøng suÊt sinh lêi mong ®îi kh¸c nhau th× ph¶i tÝnh hÖ sè ph¬ng sai. HÖ kho¸n kho¸n B sè ph¬ng sai lµ thíc ®o rñi ro trªn A mçi ®¬n vÞ tû suÊt sinh lêi kú väng Tû suÊt 12% 20% sinh lêi kú väng §é lÖch 7% 10% • VÝ dô: Gi¶ sö b¹n ®ang xem chuÈn xÐt ®Ó lùa chän chøng kho¸n cã Ýt rñi ro nhÊt trong 2 chøng HÖ sè kho¸n A vµ B. Th«ng tin nh ph¬ng sau: sai Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
 6. III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 1. Danh môc ®Çu t - Kh¸i niÖm: Danh mục đầu tư (portfolio) là sự kết hợp của hai hay nhiều chứng khoán hoặc tài sản trong đầu tư tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - Môc ®Ých: Nh»m gi¶m thiÓu rñi ro trong ®Çu t III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 2. Tû suÊt sinh lêi kú väng cña danh môc ®Çu t • Bíc 1: X¸c ®Þnh tû suÊt sinh lêi kú väng cña tõng kho¶n ®Çu t ( r ) • Bíc 2: X¸c ®Þnh tû träng vèn ®Çu t vµo tõng lo¹i tµi s¶n trong danh môc ®Çu t (fi ) • Bíc 3: X¸c ®Þnh tû suÊt sinh lêi trung b×nh cña danh môc (rE) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
 7. III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t • VÝ dô minh ho¹: Mét ngêi cã danh môc ®Çu t vµo 2 lo¹i cæ phÇn A vµ B. Trong ®ã cã 600tr vèn ®Çu t dµnh cho cæ phÇn A vµ 400tr vµ cæ phÇn B. + NÕu nÒn kinh tÕ hng thÞnh, cæ phÇn A ®em l¹i tû suÊt sinh lêi lµ 70%, cæ phÇn B lµ 30%. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + NÕu nÒn kinh tÕ suy tho¸i th× cæ phÇn A ®em l¹i tû suÊt sinh lêi lµ -20%, cßn cæ phÇn B lµ 10%. X¸c suÊt cho mçi t×nh tr¹ng nÒn kinh tÕ lµ 0,5. H·y tÝnh tû suÊt sinh lêi trung b×nh cña danh môc ®Çu t? III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t • Lêi gi¶i: + Ta x¸c ®Þnh tû suÊt sinh lêi kú väng cña tõng lo¹i cæ phÇn: rA = rB = + V× tû träng cæ phÇn A lµ 60%, cæ phÇn B lµ 40% => Tû suÊt sinh lêi cña danh môc: RE= Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
 8. III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 3. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t Mét nhµ ®Çu t cã thÓ thiÕt lËp c¸c danh môc ®Çu t kh¸c nhau. NhiÖm vô cña nhµ qu¶n trÞ ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é rñi ro cña danh môc tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao ®Çu t Ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ph¬ng sai vµ ®é lªch chuÈn cho tõng danh môc ®Çu t. III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 3. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t • Giả sử với một danh mục đầu tư bất kỳ của hai khoản đầu tư A và B. Tỷ trọng vốn đầu tư cho khoản đầu tư A và B tương ứng là fA và fB. => Phương sai của tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư: Và độ lệch chuẩn của danh mục: HoÆc Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
 9. III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 3. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t Giữa hai khoản đầu tư (hai chứng khoán) bất kỳ trong danh mục đầu tư có thể có liên hệ tương quan với nhau, để đánh giá mức độ tương quan giữa chúng người ta dùng chỉ tiêu hiệp phương sai. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao • Hiệp phương sai – Covariance (COV): phản ánh mức độ quan hệ rủi ro của hai chứng khoán (hai khoản đầu tư) bất kỳ trong danh mục đầu tư. • Hiệp phương sai của tỷ suất sinh lời của hai khoản đầu tư A,B: III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 3. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t Tương quan giữa hai khoản đầu tư bất kỳ trong danh mục đầu tư cũng có thể diễn giải qua hệ số tương quan (PAB) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
 10. III. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t 3. §o lêng rñi ro cña danh môc ®Çu t Trong trường hợp tổng quát, đối với một danh mục có nhiều khoản đầu tư hay nhiều chứng khoán (n khoản). Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư được xác định bởi công thức: tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao • Trong đó: fi : Tỷ trọng vốn đầu tư cho khoản đầu tư i trong danh mục fj : Tỷ trọng vốn đầu tư cho khoản đầu tư j trong danh mục Cov(i,j): Hiệp phương sai tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư i và j IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 1. Rñi ro cã hÖ thèng vµ hÖ sè bªta Rủi ro hệ thống thì không thể loại trừ bằng đa dạng hóa đầu tư, nhưng rủi ro phi hệ thống thì có thể loại trừ bằng đa dạng hóa đầu tư. Nếu đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt thì rủi ro phi hệ thống có thể dẫn đến bằng 0 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 10
 11. S¬ ®å: Mèi quan hÖ gi÷a ®a d¹ng ho¸ ®Çu t vµ rñi ro tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 1. Rñi ro cã hÖ thèng vµ hÖ sè bªta * Rñi ro hÖ thèng (Rủi ro thị trường) là phần rủi ro của chứng khoán không thể phân tán được nữa, nó phản ánh phần rủi ro của mỗi loại chứng khoán tham gia trong rủi ro chung của thị trường. Do đó khi một danh mục đầu tư đa dạng hoá tốt thì rủi ro danh mục sẽ phụ thuộc vào rủi ro thị trường của các chứng khoán trong danh mục. * Để đo lường rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường) của một tài sản (một chứng khoán) trong danh mục đầu tư người ta dùng hệ số bêta (β). • (β): Hệ số đo lường độ nhạy của tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán trong danh mục thị trường Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 11
 12. IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 1. Rñi ro cã hÖ thèng vµ hÖ sè bªta C¸ch x¸c ®Þnh: + Cov(i,m) lµ hiÖp ph¬ng sai giữa tû suÊt sinh lêi cña cæ phÇn i vµ tû suÊt sinh lêi cña thÞ trêng tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + σm2 lµ ph¬ng sai cña tû suÊt sinh lêi thÞ trêng IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi ý nghÜa: Beta ph¶n ¸nh ®é nh¹y c¶m gi÷a tû suÊt sinh lêi cña cæ phiÕu so víi tû suÊt sinh lêi cña danh môc ®Çu t cña thÞ trêng. • Nếu cổ phiếu có: : Cổ phiếu nhạy hơn, rủi ro hơn thị trường; : Cổ phiếu thay đổi theo thị trường; : Cổ phiếu kém nhạy hơn, ít rủi ro hơn thị trường. * Hệ số bêta của danh mục đầu tư (βP) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 12
 13. IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 2. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi *Tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi là tỷ suất sinh lời cần thiết tối thiểu phải đạt được khi thực hiện đầu tư sao cho có thể bù đắp được rủi ro có thể gặp phải trong đầu tư. Tû suÊt sinh lêi ®ßi hái = L·I suÊt phi rñi ro + Møc bï rñi ro tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Trong ®ã: L·I suÊt phi rñi ro = L·I suÊt thùc + Tû lÖ l¹m ph¸t dù tÝnh Møc bï rñi ro = Møc bï rñi ro l·I suÊt + Møc bï rñi ro vì nî + Møc bï chÞu thuÕ + Møc bï rñi ro thanh kho¶n IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 2. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi * Sử dụng mô hình định gía tài sản vốn (CAPM) để tính tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư đối với chứng khoán i: ri = rf + (rm – rf)βi Trong ®ã: rf lµ l·i suÊt phi rñi ro rm lµ tû suÊt sinh lêi trung bình trªn thÞ trêng βi lµ hÖ sè rñi ro cña cæ phiÕu VÝ dô: rf = 8%, rm = 13% vµ βi = 0,7. VËy, tỷ suất sinh lời đòi hỏi đối với cæ phiÕu nµy lµ 11,5% Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 13
 14. IV. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi 2. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời đòi hỏi của chứng khoán và hệ số beta của chứng khoán thể hiện trên đường thị trường chứng khoán SML. Tỷ suất sinh lời đòi hỏi tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Đường TTCK SML M Rm Rủi ro thực tế Chênh của chứng lệch rủi khoán i ro thị Rf trường Tỷ suất sinh lời phi rủi ro Hệ số beta Đường thị trường chứng khoán SML Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2