intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 4 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

73
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vân đề 4 trình bày về định giá chứng khoán. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 4 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

  1. VÊn ®Ò 4 §Þnh gi¸ chøng kho¸n PGS.TS. Vò v¨n ninh An tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Häc viÖn tµi chÝnh Nguyªn lý ®Þnh gi¸ chøng kho¸n + Theo quan ®iÓm ®Çu t vµo chøng kho¸n nh»m môc ®Ých sinh lêi nªn gi¸ trÞ cña mét chøng kho¸n b»ng tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn trong t¬ng lai do chøng kho¸n ®a l¹i cho nhµ ®Çu t. + C«ng thøc tæng qu¸t: Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
  2. §Þnh gi¸ chøng kho¸n 1. §Þnh gi¸ tr¸I phiÕu - §Æc ®iÓm: + Chøng kho¸n nî + L·I suÊt cè ®Þnh tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + Cã thêi gian ®¸o h¹n + B¾t buéc ph¶i thanh to¸n l·I vµ nî khi ®Õn h¹n. - §Þnh gi¸ tr¸I phiÕu lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lý thuyÕt cña tr¸I phiÕu - C¬ së ®Þnh gi¸: Dßng thu nhËp do tr¸I phiÕu mang l¹i - Nguyªn lý: Gi¸ trÞ cña tr¸I phiÕu lµ tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i dßng thu nhËp do tr¸I phiÕu mang l¹i trªn c¬ së tû suÊt sinh lêi ®ßi hái cña nhµ ®Çu t. 1. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu + Trêng hîp 1: Tr¸i phiÕu vÜnh cöu + Trêng hîp 2: Tr¸i phiÕu ®¸o h¹n + Trêng hîp 3: Tr¸i phiÕu kú h¹n Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
  3. 1. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu + Trêng hîp 4: Tr¸i phiÕu kh«ng hëng l·I tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Bµi tËp t×nh huèng  Bµi tËp 1: C«ng ty cæ phÇn X ®· ph¸t hµnh mét lo¹i tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ lµ 100.000 ®ång, l·i suÊt tr¸i phiÕu lµ 10%/n¨m, mçi n¨m tr¶ l·i mét lÇn vµo cuèi n¨m víi thêi h¹n 5 n¨m. Lo¹i tr¸i phiÕu nµy ®· lu hµnh 2 n¨m vµ tr¶ l·i 2 lÇn. HiÖn tr¸i phiÕu ®ang ®îc rao b¸n víi gi¸ lµ 105.000 ®ång.  1. Mét nhµ ®Çu t dù tÝnh nÕu ®Çu t vµo tr¸i phiÕu trªn th× tû suÊt sinh lêi ®ßi hái lµ 9%/n¨m vµ n¾m gi÷ cho ®Õn khi ®¸o h¹n. VËy ngêi ®ã cã nªn mua tr¸i phiÕu víi gi¸ rao b¸n trªn kh«ng?  2. NÕu nhµ ®Çu t chØ cã ý ®Þnh n¾m gi÷ 2 n¨m råi b¸n ®i víi gi¸ íc tÝnh lµ 103.000 ®ång. Víi tû suÊt sinh lêi ®ßi hái lµ 9% th× gi¸ mua nªn lµ bao nhiªu? Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
  4. Bµi tËp t×nh huèng Bµi tËp 2: C«ng ty cæ phÇn Y ph¸t hµnh mét lo¹i tr¸i phiÕu cã th«ng tin sau:  MÖnh gi¸ lµ 200.000 ®ång  L·i suÊt lµ 10%/n¨m, tiÒn l·i mçi n¨m tr¶ mét lÇn vµo cuèi n¨m.  Thêi h¹n 5 n¨m. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao 1. NÕu t¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m thø 2, mét nhµ ®Çu t muèn mua tr¸i phiÕu nµy th× «ng ta nªn mua víi gi¸ bao nhiªu? BiÕt r»ng tû suÊt sinh lêi ®ßi hái cña nhµ ®Çu t nµy lµ 10%/n¨m. 2. NÕu t¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m thø ba, gi¸ mua b¸n tr¸i phiÕu nµy trªn thÞ trêng lµ 195.000 ®ång. Do l·i suÊt thÞ trêng cã xu híng t¨ng lªn, nªn mét nhµ ®Çu t ®ßi hái møc sinh lêi lµ 12%/n¨m, vËy nhµ ®Çu t cã nªn ®Çu t vµo lo¹i tr¸I phiÕu nµy hay kh«ng? 2. §Þnh gi¸ cæ phiÕu u ®·i - §Æc ®iÓm: + Chøng kho¸n vèn + Cæ tøc x¸c ®Þnh tríc, cè ®Þnh + Kh«ng ®îc hëng quyÒn biÓu quyÕt, bÇu cö, øng cö + §îc ph©n phèi cæ tøc tríc cæ ®«ng thêng - §Þnh gi¸ cæ phiÕu u ®·i lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lý thuyÕt cña cæ phiÕu u ®·i. - C¬ së ®Þnh gi¸: Dßng thu nhËp do cæ phiÕu u ®·i mang l¹i - Nguyªn lý: Gi¸ trÞ cña cæ phiÕu u ®·i lµ tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i dßng thu nhËp do cæ phiÕu u ®·i mang l¹i trªn c¬ së tû suÊt sinh lêi ®ßi hái cña nhµ ®Çu t. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
  5. 2. §Þnh gi¸ cæ phiÕu u ®·i  C¸ch x¸c ®Þnh tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Bµi tËp t×nh huèng  Cæ phiÕu u ®·i cña c«ng ty HAP hiÖn ®ang ®îc b¸n víi gi¸ 110.000 ®ång/cæ phÇn  Cæ tøc mµ c«ng ty nµy tr¶ cho cæ ®«ng víi tû lÖ cæ tøc10% trªn mÖnh gi¸ lµ 100.000®ång  Víi tû suÊt sinh lêi lµ ®ßi hái lµ 9%, b¹n cã mua cæphÇn u ®·i cña c«ng ty nµy kh«ng? Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
  6. 3. §Þnh gi¸ cæ phiÕu thêng - §Æc ®iÓm: + Chøng kho¸n vèn + Cæ tøc phô thuéc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + Cã quyÒn biÓu quyÕt, bÇu cö, øng cö vµo H§QT tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + ChÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi kho¶n nî c«ng ty trªn phÇn vèn gãp - §Þnh gi¸ cæ phiÕu thêng lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lý thuyÕt cña cæ phiÕu thêng. - C¬ së ®Þnh gi¸: Dßng thu nhËp do cæ phiÕu thêng mang l¹i - Nguyªn lý: Gi¸ trÞ cña cæ phiÕu thêng lµ tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i dßng thu nhËp do cæ phiÕu thêng mang l¹i trªn c¬ së tû suÊt sinh lêi ®ßi hái cña nhµ ®Çu t. 3. §Þnh gi¸ cæ phiÕu thêng  C¸ch x¸c ®Þnh tæng qu¸t + Trêng hîp 1: Kh«ng t¨ng trëng cæ tøc (g=0) Pe = d/re Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
  7. 3. §Þnh gi¸ cæ phiÕu thêng + Trêng hîp 2: Cæ tøc t¨ng trëng æn ®Þnh lµ g. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao d1 Pe = ---------- r-g 3. §Þnh gi¸ cæ phiÕu thêng + Trêng hîp 3: Cæ tøc t¨ng trëng kh¸c nhau. Th«ng th- êng, ®Ó ®¬n gi¶n hãa, ta chia thµnh 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: tû lÖ t¨ng trëng lµ g kh¸c nhau, giai ®o¹n 2 tû lÖ t¨ng trëng æn ®Þnh lµ g’. Ta cã: Trong đó: Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
  8. Bµi tËp t×nh huèng  Bµi tËp 4: §Çu n¨m N, nhµ ®Çu t Y cã ý ®Þnh ®Çu t vµo cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn X, gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh cña lo¹i cæ phiÕu nµy lµ 25.000 ®ång/cæ phÇn. ¤ng Y cã thªm tµi liÖu ®¸ng tin cËy nh sau:  Møc tr¶ cæ tøc mµ c«ng ty ®· tr¶ cho cæ ®«ng thêng n¨m tríc (N-1) lµ 1.500 ®ång/cæ phÇn. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  ChÝnh s¸ch cæ tøc cña c«ng ty dù kiÕn nh sau:  + Trong 3 n¨m tíi (N, N+1, N+2) møc cæ tøc t¨ng hµng n¨m lµ 5%,6%,7%.  + Nh÷ng n¨m tiÕp theo duy tr× møc t¨ng cæ tøc hµng n¨m lµ 6%.  Theo anh chÞ, «ng Y cã nªn ®Çu t vµo cæ phiÕu cña c«ng ty nµy kh«ng?  BiÕt r»ng: Tû suÊt sinh lêi ®ßi hái lµ 15%/n¨m Bµi tËp t×nh huèng  Bµi tËp 5: C«ng ty cæ phÇn BBC võa tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng thêng lµ 1000 ®/cæ phÇn.  §¹i héi cæ ®«ng võa th«ng qua ®Þnh híng ph©n phèi cæ tøc t¨ng trëng æn ®Þnh hµng n¨m lµ 6%.  H·y íc lîng gi¸ mét cæ phÇn t¹i thêi ®iÓm hiÖn hµnh, biÕt r»ng tû suÊt sinh lêi ®ßi hái cña nhµ ®Çu t lµ 15%/n¨m. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
  9. 3. §Þnh gi¸ cæ phiÕu thêng  §Þnh gi¸ theo hÖ sè PER Gi¸ cæ phÇn  PER = -------------------- Thu nhËp 1 cæ phÇn tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Gi¸ cæ phÇn = Thu nhập kú väng mét cæ phÇn x PER trung b×nh ngµnh Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2