intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 1, 2 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

76
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 1, 2 trình bày hai nội dung chính, đó là: Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 1, 2 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

 1. Chuyªn ®Ò Tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao PGS.TS. Vò v¨n ninh Häc viÖn tµi chÝnh An tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Néi dung  1. Vai trß cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp  2. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn  3. Rñi ro vµ tû suÊt sinh lêi  4. §Þnh gi¸ chøng kho¸n  5. Dù b¸o nhu cÇu tµi chÝnh  6. §¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n ®Çu t  7. Nguån vèn cña doanh nghiÖp  8. Chi phÝ sö dông vèn vµ hÖ thèng ®ßn bÈy  9. Qu¶n lý vèn kinh doanh trong DN  10. Ph©n phèi lîi nhuËn cña DN  11. §Þnh gi¸ doanh nghiÖp Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
 2. Vai trß vµ môc tiªu cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao I.Tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ vai trß cña nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh 1.1. Tµi chÝnh doanh nghiÖp Quan s¸t mét doanh nghiÖp ta thÊy: Dòng tiền vào Dòng tiền ra Doanh nghiÖp C¸c C¸c chñ Ho¹t Ho¹t ®éng chñ thÓ ®éng - Kinh doanh thÓ kinh §Çu t - Tµi chÝnh kinh tÕ tÕ Quü tiÒn tÖ T¹o lËp sö dông Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
 3. 1.2.Vai trß cña Nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh - Vai trß cña nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh thÓ hiÖn th«ng qua viÖc ®iÒu hµnh luång tiÒn vµo vµ luång tiÒn ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Vai trß ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: T I CH NH CỦA DOANH NGHIỆP (2) (1) Hoạt động TIỀN Thị trường của công ty (4a) tài chính (3) (4b) (1) Tiền huy động từ các nhà đầu tư (2) Tiền đầu tư vào doanh nghiệp (3) Tiền thu được từ quá trình hoạt động (4a) Tiền tái đầu tư (4b) Tiền trả cho nhà đầu tư Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
 4. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp (2) (1) Hoạt động Giám đốc Thị trường của công ty (4a) tài chính Tài chính (3) (4b) tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao (1) Huy động tiền từ các nhà đầu tư (2) Đầu tư tiền vào doanh nghiệp (3) Thu tiền từ quá trình hoạt động (4a) Sử dụng tiền để tái đầu tư (4b) Chi trả tiền cho nhà đầu tư VAI TRß GI¸M ®èc tµi chÝnh KINH TẾ TÀI CHÍNH Sản xuất cái gì? Cần bao nhiêu vốn và lấy từ nguồn nào? Đầu tư vốn vào đâu Sản xuất cho ai? và thu được bao nhiêu LN Sản xuất như Phân phối thế nào? LN như thế nào? Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
 5. S¬ ®å néi dung qu¶n trÞ tµi chÝnh Môc tiªu cña doanh nghiÖp tèi ®a hãa gi¸ trÞ thÞ trêng cña c«ng ty C¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh doanh nghiÖp chñ yÕu .Ph©n phèi nguån lùc cã h¹n nh thÕ nµo vµo c¸c dù ¸n ®Çu t (Investment Decisions) .Huy ®éng vèn nh thÕ nµo ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n ®îc lùa chän (Financing Decisions) .Ph©n phèi lîi nhuËn nh thÕ nµo? (Dividend Decisions) tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao C¸c c«ng cô chñ yÕu cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp B¸o c¸o tµi Gi¸ trÞ M« h×nh QuyÒn chÝnh vµ thêi gian ®¸nh gi¸ chän c¸c hÖ sè cña tiÒn rñi ro vµ tµi chÝnh sinh lêi C¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh chñ yÕu - QuyÕt ®Þnh tµi chÝnh dµi h¹n: + QuyÕt ®Þnh ®Çu t vèn + QuyÕt ®Þnh tµi trî vèn + QuyÕt ®Þnh ph©n phèi lîi nhuËn - QuyÕt ®Þnh tµi chÝnh ng¾n h¹n: + QuyÕt ®Þnh b¸n chÞu + QuyÕt ®Þnh chiÕt khÊu thanh to¸n + QuyÕt ®Þnh dù tr÷ vèn tån kho + QuyÕt ®Þnh dù tr÷ vèn b»ng tiÒn + QuyÕt ®Þnh khÊu hao TSC§ + QuyÕt ®Þnh trÝch lËp dù phßng… Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
 6. VÞ trÝ cña gi¸m ®èc tµI chÝnh trong Doanh nghiÖp tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc (CEO) Giám đốc tài Giám đốc sản Giám đốc kinh chính (CFO) xuất doanh Trưởng phòng Kế toán trưởng tài chính Huy động vốn Phân phối Kế toán Kế toán lợi nhuận tài chính quản trị Đầu tư vốn và Phân tích và Lập Báo cáo Kiểm soát quản lý sử lập kế hoạch tài chính nội bộ dụng vốn tài chính Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
 7. KẾ TOÁN và QT TÀI CHÍNH tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao II.ThÞ trêng tµi chÝnh * Các loại thị trường tài chính + Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn: Gồm có Thị trường tiền tệ và thị trường vốn. + Căn cứ vào cơ cấu thị trường: Gồm có thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. + Căn cứ vào tính chất chuyên môn hóa của thị trường: Gồm có Thị trường công cụ nợ, thị trường công cụ vốn và thị trường công cụ phái sinh. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
 8. II.ThÞ trêng tµi chÝnh * Các công cụ tài chính: Do thị trường tài chính được chia thành thị trường vốn và thị trường tiền tệ, nên mỗi thị trường sẽ giao dịch các loại công cụ tài chính khác nhau. - Thị trường vốn thường giao dịch các loại công cụ chủ yếu: Trái phiếu, cổ phiếu. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - Thị trường tiền tệ thường giao dịch các loại công cụ sau: Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu... II. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
 9. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn  Cã 3 lý do lµm cho tiÒn cã gi¸ trÞ thêi gian: + Do l¹m ph¸t + Do rñi ro + Do c¬ héi ®Çu t tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao => Mét ®ång ngµy h«m nay cã gi¸ trÞ h¬n mét ®ång cña ngµy mai I. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 1.L·i ®¬n, l·i kÐp VÝ dô 1: Mét ngêi mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ víi sè tiÒn 10 triÖu ®ång víi l·i suÊt 10%/n¨m, thêi h¹n 2 n¨m. H·y x¸c ®Þnh: a. Tæng sè tiÒn l·i ngêi ®ã nhËn ®îc trong 2 n¨m (ngêi ®ã nhËn tiÒn l·i hµng n¨m) b. Tæng sè tiÒn l·i ngêi ®ã nhËn ®îc sau 2 n¨m (kh«ng nhËn tiÒn l·i hµng n¨m). Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
 10. I. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn Bµi gi¶I a. TiÒn l·i n¨m 1 = 10 x 10% = 1 triÖu ®ång TiÒn l·I n¨m 2 = 10 x 10% = 1 triÖu ®ång Tæng tiÒn l·I = 2 triÖu ®ång b. TiÒn l·i n¨m 1 = 10 x 10% = 1 triÖu ®ång tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao TiÒn l·I n¨m 2 = (10+1) x 10% = 1,1 triÖu ®ång Tæng tiÒn l·I = 2,1 triÖu ®ång I. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn  L·I ®¬n: I® = V0 x r x n  L·I kÐp: Ik = V0 (1+ r)n – V0 = V0 [(1+r)n – 1] Trong ®ã : V0 lµ sè vèn gèc r lµ l·I suÊt n lµ sè kú tÝnh l·I Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 10
 11. I. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 2. GI¸ trÞ t¬ng lai VÝ dô 2: Mét ngêi mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ víi sè tiÒn 10 triÖu ®ång víi l·i suÊt 10%/n¨m, kú h¹n 2 n¨m. Hái tæng sè tiÒn mµ ngêi nµy nhËn tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao ®îc sau 2 n¨m. BiÕt r»ng chÝnh phñ thanh to¸n tiÒn mét lÇn khi ®¸o h¹n. I. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn  Bµi gi¶i vÝ dô 2:  FV2 = 10 (1+10%)2 = 12,1 tr® Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 11
 12. I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn a. Gi¸ trÞ t¬ng lai cña mét kho¶n thu nhËp FVn = Vo (1+r)n FVn: lµ gi¸ trÞ t¬ng lai cña vèn ®Çu t Vo, r : gäi lµ l·i suÊt, tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao (1+r)n: gäi lµ thõa sè l·i I. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 2. GI¸ trÞ t¬ng lai VÝ dô 3: ¤ng A cßn 5 n¨m n÷a lµ vÒ hu. Ngêi nµy thÊy r»ng kh«ng thÓ nhê cËy vµo ®øa con trai h háng cña m×nh nªn ®· ©m thÇm göi tiÒn vµo ng©n hµng, sè tiÒn «ng nµy göi vµo mçi n¨m lµ 10tr® víi l·I suÊt lµ 10%/n¨m. H·y tÝnh tæng sè tiÒn mµ «ng A nhËn ®îc khi b¾t ®Çu vÒ hu? (gi¶ sö c¸c kho¶n tiÒn tr¶ vµo ®Çu n¨m) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 12
 13. I. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn  Bµi gi¶i vÝ dô 3:  FV5 = 10 (1+10%)5 + 10 (1+10%)4 + 10 (1+10%)3 + 10 (1+10%)2 + 10 (1+10%)1 = 10 x 6,7125 = 67,125 tr® tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn b. Gi¸ trÞ t¬ng lai cña c¸c kho¶n tiÒn kh¸c nhau + Ph¸t sinh cuèi kú + Ph¸t sinh ®Çu kú Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 13
 14. I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn c. Gi¸ trÞ t¬ng lai cña mét chuçi tiÒn tÖ ®ång nhÊt + Ph¸t sinh ë cuèi kú tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + Ph¸t sinh ë ®Çu kú I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 3. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tiÒn tÖ VÝ dô 4: Mét ngêi muèn sau 5 n¨m n÷a sÏ cã mét kho¶n tiÒn lµ 100 tr®. VËy ngµy h«m nay ngêi ®ã ph¶i göi mét kho¶n tiÒn lµ bao nhiªu? BiÕt r»ng l·I suÊt lµ 10%/n¨m. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 14
 15. I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn Bµi gi¶i: VÝ dô 4 PV = 100/(1+10%)5 = 62,092 tr® tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 3. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tiÒn tÖ a. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña mét kháan tiÒn PV : gäi lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i, FVn lµ kho¶n tiÒn ph¸t sinh ë t¬ng lai r : gäi lµ tû lÖ chiÕt khÊu hay tû lÖ hiÖn t¹i hãa lµ hệ số chiÕt khÊu Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 15
 16. I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 3. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tiÒn tÖ VÝ dô 5: Mét ngêi mua mét chiÕc xe t¶i vµ cho thuª, dù tÝnh sè tiÒn thu tõ cho thuª hµng n¨m (vµo cuèi n¨m) lµ 50 triÖu. Sau 3 n¨m cho thuª, gi¸ trÞ thanh lý lµ kh«ng ®¸ng kÓ. H·y tÝnh xem ngêi nµy nªn mua chiÕc xe t¶i víi gi¸ tèi ®a lµ bao nhiªu? BiÕt r»ng l·i suÊt lµ tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao 10%/n¨m. I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn Bµi gi¶i: VÝ dô 5 PV = 50/(1+10%)1+ 50/(1+10%)2 + 50/(1+10%)3 = 45,45 + 41,3 + 37,5 = 124,3 tr® Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 16
 17. I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn b. Gi¸ trÞ hiªn t¹i cña mét chuçi tiÒn tÖ kh¸c nhau Gäi: Ci: kho¶n tiÒn ë thêi ®iÓm I + Ph¸t sinh ë cuèi kú: tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + Ph¸t sinh ë ®Çu kú: I .Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn c. Gi¸ trÞ hiªn t¹i cña chuçi tiÒn tÖ ®ång nhÊt + Ph¸t sinh ë cuèi kú + Ph¸t sinh ë ®Çu kú Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 17
 18. CÁC TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG MỞ RỘNG 1. Trường hợp gửi lãi theo kỳ hạn nhỏ hơn 1 năm 2. Trường hợp quy đổi theo lãi suất tương đương 3. Lập lịch trả nợ đều nhau tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao 4. Xác định lãi suất 5. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa T×nh huèng øng dông Tình huống 1: Một người gửi vào ngân hàng số tiền 100 triệu đồng. Người này chọn gửi kỳ hạn 6 tháng với lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 6%/năm. Vậy nếu gửi trong thời hạn 5 năm người đó nhận được số tiền là bao nhiêu? Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 18
 19. T×nh huèng øng dông Tình huống 2: Mét ngêi ®Çu t b¸n b¸nh trung thu, trong 2 th¸ng dù tÝnh ®¹t ®îc l·i suÊt lµ 2%. NÕu ®Çu t vµo ng©n hµng hiÖn nay lµ 13%/n¨m. VËy tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao cã ngêi ®ã cã nªn ®Çu t b¸n b¸nh kh«ng? T×nh huèng øng dông Tình huống 3: C«ng ty X vay ng©n hµng Vietcombank 100 triÖu ngµy h«m nay. Hai bªn tho¶ thuËn sè tiÒn c«ng ty X ph¶i thanh to¸n cho Vietcombank trong 3 năm nh sau: Năm 1:30 triÖu, Năm 2: 40 triÖu, Năm 3: 50 triÖu. H·y x¸c ®Þnh l·i suÊt thùc tÕ cña kho¶n vay? Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 19
 20. Bµi tËp thùc hµnh Tình huống 4: Mét ngêi göi vµo ng©n hµng 10.000.000 ®ång víi l·i suÊt 12%/n¨m trong thêi h¹n 2 n¨m. H·y x¸c ®Þnh tæng sè tiÒn l·i ngêi ®ã nhËn ®îc khi ®¸o h¹n? tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao BiÕt r»ng hµng n¨m ngêi ®ã ®Òu nhËn l·i hµng n¨m. Bµi tËp thùc hµnh Tình huống 5: Mét tßa nhµ ®ang ®îc rao b¸n 10 tû ®ång, nÕu mua nhµ ngêi ®Çu t sÏ nhËn ®îc tiÒn cho thuª lµ 500 triÖu ®ång/n¨m, sau 5 n¨m cã thÓ b¸n víi gi¸ lµ 12 tû ®ång, hái nhµ ®Çu t nªn mua ng«i nhµ víi gi¸ nhiªu? BiÕt r»ng tû suÊt sinh lêi ®ßi hái lµ 10%/n¨m. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2