intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 7 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

123
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 7 thảo luận về nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương gồm có: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 7 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

 1. 1 VÊn ®Ò 7 Nguån tµi trî VèN cña doanh nghiÖp tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao PGS.TS. Vò v¨n ninh An Häc viÖn tµi chÝnh 2 1. Nguån tµi trî dµi h¹n cña doanh nghiÖp 1.1. Cæ phiÕu thêng * Kh¸i niÖm: Cæ phiÕu thêng lµ chøng chØ x¸c nhËn quyÒn së h÷u trong c«ng ty vµ cho phÐp ngêi së h÷u nã ®îc hëng c¸c quyÒn lîi th«ng thêng trong c«ng ty cæ phÇn. * §Æc ®iÓm: + §©y lµ lo¹i chøng kho¸n vèn, tøc lµ vèn chñ së h÷u + Cæ phiÕu kh«ng cã thêi gian ®¸o h¹n hoµn tr¶ vèn. + Cæ tøc chi tr¶ cho cæ ®«ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh. + Cæ ®«ng thêng (chñ së h÷u) cã c¸c quyÒn ®èi víi c«ng ty nh: Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
 2. 3 1.1. Cæ phiÕu thêng •C¸c h×nh thøc t¨ng vèn b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu thêng + Ph¸t hµnh cæ phiÕu míi víi viÖc dµnh quyÒn u tiªn mua cho c¸c cæ ®«ng hiÖn hµnh. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + Ph¸t hµnh cæ phiÕu míi b»ng viÖc chµo b¸n cæ phiÕu cho ngêi thø 3. + Ph¸t hµnh réng r·i cæ phiÕu míi ra c«ng chóng 4 1.1. Cæ phiÕu thêng * Nh÷ng lîi thÕ khi huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu thêng míi ra c«ng chóng. - Lµm t¨ng vèn ®Çu t dµi h¹n nhng c«ng ty kh«ng cã nghÜa vô b¾t buéc ph¶i tr¶ lîi tøc cè ®Þnh vµ hoµn tr¶ vèn gèc cè ®Þnh vµ ®óng h¹n nh sö dông vèn vay, dÉn ®Õn gi¶m bít nguy c¬ ph¶i tæ chøc l¹i hoÆc ph¸ s¶n C«ng ty . -Lîi tøc phô thuéc kÕ qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nªn c«ng ty kh«ng bÞ ¸p lùc ph¶I thanh to¸n khi c«ng ty bÞ thua lç. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
 3. 5 1.1. Cæ phiÕu thêng -Lµm t¨ng hÖ sè vèn chñ së h÷u, t¨ng tû lÖ ®¶m b¶o nî cña c«ng ty, t¨ng thªm kh¶ n¨ng vay nî vµ t¨ng møc ®é tÝn nhiÖm, gi¶m rñi ro tµi chÝnh. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - Trong mét sè trêng hîp, ch¼ng h¹n khi c«ng ty lµm ¨n ph¸t ®¹t, lîi nhuËn cao, cæ phiÕu thêng dÔ b¸n h¬n so víi cæ phiÕu u ®·i vµ tr¸i phiÕu 6 1.1. Cæ phiÕu thêng . Nh÷ng bÊt lîi khi ph¸t hµnh cæ phiÕu thêng -Chia sÎ quyÒn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t C«ng ty cho c¸c Cæ ®«ng míi, - Chia sÎ quyÒn ph©n chia thu nhËp cao cho c¸c cæ ®«ng míi, g©y bÊt lîi cho c¸c cæ ®«ng cò khi C«ng ty cã triÓn väng kinh doanh tèt trong t¬ng lai. - Chi phÝ ph¸t hµnh cæ phiÕu thêng, nh×n chung cao h¬n chi phÝ ph¸t hµnh cña cæ phiÕu u ®·i vµ tr¸i phiÕu, do rñi ro cao h¬n - Lîi tøc cæ phÇn thßng kh«ng ®îc trõ ra khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ, Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
 4. 7 1.1. Cæ phiÕu thêng Ngoµi ra, cÇn ph¶i c©n nh¾c c¸c yÕu tè mang tÝnh chÊt ®iÒu kiÖn sau: - Sù æn ®Þnh cña doanh thu vµ lîi nhuËn trong t¬ng lai. - T×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ kÕt cÊu tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao nguån vèn. - Yªu cÇu gi÷ nguyªn quyÒn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t c«ng ty cña cæ ®«ng thêng - Chi phÝ ph¸t hµnh cæ phiÕu thêng míi. 8 1.2. Cæ phiÕu u ®·i -Kh¸i niÖm: CFU§ lµ chøng chØ x¸c nhËn quyÒn së h÷u trong c«ng ty cæ phÇn, ®ång thêi nã cho phÐp ngêi n¾m gi÷ lo¹i cæ phiÕu nµy ®îc hëng mét sè quyÒn lîi u ®·i h¬n so víi cæ ®«ng thêng. -§Æc trng chñ yÕu: + §îc quyÒn u tiªn vÒ cæ tøc vµ thanh to¸n khi thanh lÝ c«ng ty + Sù tÝch luü cæ tøc + Kh«ng ®îc hëng quyÒn bá phiÕu, biÓu quyÕt + Cæ phiÕu u ®·i lµ chøng kho¸n vèn, x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét phÇn c«ng ty cæ phÇn cña nhµ ®Çu t Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
 5. 9 1.2. Cæ phiÕu u ®·i * Nh÷ng lîi thÕ khi ph¸t hµnh cæ phiÕu u ®·i: -Kh«ng b¾t buéc ph¶i tr¶ lîi tøc cè ®Þnh ®óng h¹n. MÆc dï ph¶i tr¶ lîi tøc cè ®Þnh, nhng c«ng ty kh«ng cã nghÜa vô ph¶i tr¶ lîi tøc ®óng k× h¹n, mµ cã thÓ ho·n tr¶ sang k× sau. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - Kh«ng bÞ chia sÎ quyÒn ph©n chia lîi nhuËn cao cho cæ ®«ng u ®·i. V× c«ng ty chØ ph¶i tr¶ cho C§U§ mét kho¶n cæ tøc cè ®Þnh. - Tr¸nh ®îc viÖc chia sÎ quyÒn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cho c¸c cæ ®«ng u ®·i. - Kh«ng ph¶i cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n, còng nh lËp quü thanh to¸n vèn gèc (nh víi tr¸i phiÕu). 10 1.2. Cæ phiÕu u ®·i * Nh÷ng mÆt bÊt lîi: - Lîi tøc cæ phiÕu u ®·i cao h¬n lîi tøc tr¸i phiÕu do møc ®é rñi ro cña viÖc ®Çu t vµo CFU§ cao h¬n so víi ®Çu t vµo tr¸i phiÕu. - Lîi tøc CFU§ kh«ng ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ cña C«ng ty dÉn ®Õn chi phÝ sö dông CFU§ lín h¬n so víi chi phÝ sö dông tr¸i phiÕu. => Do tÝnh chÊt lìng tÝnh cña CFU§, tøc lµ võa gièng cæ phiÕu thêng võa gièng tr¸i phiÕu, nªn viÖc sö dông CFU§ sÏ lµ hîp lÝ trong bèi c¶nh nÕu nh viÖc sö dông tr¸i phiÕu vµ cæ phiÕu thêng ®Òu lµ bÊt lîi víi c«ng ty. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
 6. 11 1.3. Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. * Kh¸i niÖm: Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ chøng chØ vay vèn do doanh nghiÖp ph¸t hµnh thÓ hiÖn nghÜa vô vµ sù cam kÕt cña doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n lîi tøc vµ tiÒn vay vµo nh÷ng thêi h¹n ®· x¸c ®Þnh cho ngêi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu. * §Æc trng chñ yÕu: tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - L¸ chøng kho¸n nî, v× ngêi së h÷u tr¸i phiÕu lµ chñ nî cña DN -Chñ së h÷u tr¸i phiÕu kh«ng cã quyÒn tham gia qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp - Tr¸i phiÕu cã k× h¹n nhÊt ®Þnh hoµn tr¶ cho tr¸i chñ tiÒn l·I vµ toµn bé sè vèn gèc ban ®Çu. - Tr¸i phiÕu cã lîi tøc cè ®Þnh: Nh×n chung lîi tøc tr¸i phiÕu ®îc x¸c ®Þnh tríc, kh«ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kd hµng n¨m. - Lîi tøc tr¸i phiÕu ®îc trõ ra khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ cña DN. 12 1.3. Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. Nh÷ng lîi thÕ khi huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n. - Lîi tøc tr¸i phiÕu ®îc giíi h¹n (cè ®Þnh) ë møc ®é nhÊt ®Þnh. Lµ ®ßn bÈy tµi chÝnh ¶nh hëng ®Õn ROE. - Chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu thÊp h¬n so víi cæ phiÕu thêng vµ cæ phiÕu u ®·i. Do rñi ro thÊp h¬n cæ phiÕu thêng vµ cæ phiÕu u ®·i. - Chñ së h÷u DN kh«ng bÞ chia sÎ quyÒn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t DN cho c¸c tr¸i chñ. - Lîi tøc tr¸i phiÕu ®îc trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ khi tÝnh thuÕ TNDN, ®em l¹i kho¶n lîi thuÕ vµ gi¶m chi phÝ sö dông vèn vay - Gióp DN chñ ®éng ®iÒu chØnh c¬ cÊu VKD mét c¸ch linh ho¹t, ®¶m b¶o viÖc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
 7. 13 1.3. Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. - Nh÷ng mÆt bÊt lîi. -Buéc ph¶i tr¶ lîi tøc cè ®Þnh ®óng h¹n, vµ cã thêi gian ®¸o h¹n vèn gèc nªn cã thÓ g©y c¨ng th¼ng vÒ mÆt tµi chÝnh vµ dÔ dÉn tíi nguy c¬ rñi ro tµi chÝnh -Lµm t¨ng hÖ sè nî cña DN tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - Sö dông tr¸i phiÕu dµi h¹n lµ viÖc sö dông nî trong thêi gian dµi, t¸c ®éng nh dao 2 lìi. Mét mÆt, nã ®ãng vai trß ®ßn bÈy thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ; mÆt kh¸c, nã l¹i trë thµnh nguy c¬ ®e do¹ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 14 1.3. Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. Ngoµi ra, c©n nh¾c thªm c¸c nh©n tè chñ yÕu sau: -Møc ®é æn ®Þnh cña doanh thu vµ lîi nhuËn trong t¬ng lai - HÖ sè nî hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp -Sù biÕn ®éng cña l·i suÊt thÞ trêng trong t¬ng lai - Yªu cÇu gi÷ nguyªn quyÒn kiÓm so¸t doanh nghiÖp cña c¸c chñ së h÷u hiÖn t¹i Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
 8. 15 1.4. Vay dµi h¹n c¸c tæ chøc tÝn dông -Vay dµi h¹n ng©n hµng lµ mét nguån vèn tÝn dông quan trong trong sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp - Vay vèn dµi h¹n ng©n hµng th«ng thêng ®îc hiÓu lµ vay vèn cã thêi gian trªn mét n¨m. HoÆc trong thùc tÕ, ngêi ta chia thµnh vay vèn trung h¹n (tõ 1 ®Õn 3 n¨m), vay vèn dµi tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao h¹n (thêng tÝnh trªn 3 n¨m). - Tïy theo tÝnh chÊt vµ môc ®Ých sö dông, ng©n hµng còng cã thÓ ph©n lo¹i cho vay thµnh: Cho vay ®Çu t TSC§, cho vay ®Çu t TSL§, cho vay ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 16 1.4. Vay dµi h¹n c¸c tæ chøc tÝn dông -Nguån vèn vay dµi h¹n ng©n hµng cã nhiÒu ®iÓm lîi gièng nh tr¸i phiÕu kÓ trªn. Tuy nhiªn ngoµi nh÷ng ®iÓm bÊt lîi gièng nh tr¸i phiÕu, th× vay dµi h¹n ng©n hµng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ sau ®©y + §iÒu kiÖn tÝn dông: C¸c doanh nghiÖp muèn vay t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, cÇn ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu ®¶m b¶o an toµn tÝn dông cña ng©n hµng. Doanh nghiÖp ph¶i xuÊt tr×nh hå s¬ vay vèn vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt mµ ng©n hµng yªu cÇu. Trªn c¬ së dã ng©n hµng ph©n tÝch hå s¬ xin vay vèn vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin råi ra quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
 9. 17 1.4. Vay dµi h¹n c¸c tæ chøc tÝn dông + C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay: Khi doanh nghiÖp xin vay vèn, nh×n chung c¸c ng©n hµng thêng yªu cÇu doanh nghiÖp ®i vay ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay ®Ó thÕ chÊp. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + Sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng: Khi mét doanh nghiÖp vay vèn ng©n hµng th× ph¶i chÞu sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng vÒ môc ®Ých vay vèn vµ t×nh h×nh sö dông vèn. 18 1.5. Thuª tµi chÝnh. * Kh¸i niÖm: Thuª tµi chÝnh lµ mét ph¬ng thøc tÝn dông trung vµ dµi h¹n, theo ®ã ngêi cho thuª cam kÕt mua tµi s¶n theo yªu cÇu cña ngêi thuª vµ n¾m gi÷ quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n thuª. Ngêi thuª sö dông tµi s¶n vµ thµnh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n ®· ®îc tho¶ thuËn vµ kh«ng thÓ huû ngang hîp ®ång tríc thêi h¹n. + Quy tr×nh thuª tµi chÝnh: Phæ biÕn víi ph¬ng thøc thuª tµi chÝnh cã 3 bªn: Doanh nghiÖp, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ Nhµ cung cÊp. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
 10. 19 1.5. Thuª tµi chÝnh. * §Æc trng chñ yÕu cña thuª tµi chÝnh. - Thêi h¹n thuª thêng kÐo dµi chiÕm phÇn lín thêi gian sö dông cña tµi s¶n - Ngêi thuª chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o dìng, söa ch÷a, b¶o hµnh tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao tµi s¶n thuª. - Ngêi thuª kh«ng ®îc hñy bá hîp ®ång tríc thêi h¹n - Tæng sè tiÒn thuª mµ ngêi ®i thuª ph¶i tr¶ cho ngêi cho thuª thêng ®ñ bï ®¾p gi¸ trÞ gèc cña tµi s¶n. - KÕt thóc thêi h¹n thuª, Bªn thuª ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u, mua l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã theo c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. 20 1.5. Thuª tµi chÝnh. •Nh÷ng ®iÓm lîi cña viÖc sö dông thuª tµi chÝnh. -Lµ c«ng cô tµi chÝnh gióp doanh nghiÖp t¨ng thªm vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. - Ph¬ng thøc thuª tµi chÝnh gióp doanh nghiÖp huy ®éng vµ sö dông vèn vay 1 c¸ch dÔ dµng h¬n v× kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n. -Sö dông thuª tµi chÝnh gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn nhanh chãng dù ¸n ®Çu t, n¾m b¾t ®îc thêi c¬ trong kinh doanh. - §îc sù hç trî t vÊn trong viÖc lùa chän thiÕt bÞ, Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 10
 11. 21 1.5. Thuª tµi chÝnh. * MÆt bÊt lîi khi thuª tµi chÝnh -Doanh nghiÖp ®i thuª ph¶i chÞu chi phÝ sö dông vèn ë møc t¬ng ®èi cao so víi tÝn dông th«ng thêng. - Lµm gia t¨ng hÖ sè nî cña c«ng ty. Gia t¨ng møc ®é rñi ro tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao tµi chÝnh v× cong ty cã tr¸ch nhiÖm ph¶i hoµn tr¶ nî vµ tr¶ l·i. 22 2. Nguån tµi trî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp 2.1. TÝn dông nhµ cung cÊp. - Nguån gèc: Tõ viÖc mua chÞu s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. * §Æc ®iÓm cña nguån vèn tÝn dông nhµ cung cÊp: - Quy m« nguån vèn tÝn dông th¬ng m¹i chØ cã giíi h¹n nhÊt ®Þnh v× nã phô thuéc vµo sè lîng hµng ho¸ dÞch vô ®îc mua chÞu cña nhµ cung cÊp. - Doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh vµ thêng lµ rÊt ng¾n. - Nguån tµi trî nµy kh«ng thÓ hiÖn râ nÐt møc chi phÝ cho viÖc sö dông vèn. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 11
 12. 23 2.1. TÝn dông nhµ cung cÊp. * ¦u ®iÓm: ViÖc sö dông tÝn dông th¬ng m¹i cã u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, tiÖn lîi trong kinh doanh. Tµi trî mét phÇn nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp. * Nhîc ®iÓm: ViÖc sö dông tÝn dông th¬ng m¹i lµm t¨ng hÖ sè nî, t¨ng nguy c¬ rñi ro vÒ thanh to¸n ®èi víi doanh tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao nghiÖp, t¨ng nguy c¬ ph¸ s¶n doanh nghiÖp * Yªu cÇu trong qu¶n lý: Thêng xuyªn theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n nî nhµ cung cÊp ®Ó chuÈn bÞ nguån tiÒn ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n. Tr¸nh ®Ó mÊt uy tÝn do kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n. 24 2.2. Vay ng¾n h¹n ng©n hµng. -§©y lµ nguån tµi trî hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c DN hiÖn nay. §Æc ®iÓm cña viÖc sö dông vèn vay ng©n hµng (tÝn dông ng©n hµng) lµ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, cã vËt t b¶o ®¶m, cã thêi h¹n vµ ph¶i tr¶ l·i. - C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cho DN vay vèn ng¾n h¹n díi c¸c h×nh thøc chñ yÕu lµ: + Cho vay tõng lÇn + Cho vay theo h¹n møc tÝn dông. + Cho vay theo kÕ ho¹ch Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 12
 13. 25 2.2. Vay ng¾n h¹n ng©n hµng. * §Æc ®iÓm: - Nguån vèn vay nµy cã giíi h¹n nhÊt ®Þnh. - §©y lµ nguån vèn cã thêi gian ®¸o h¹n - Doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l·i cho viÖc sö dông nguån tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao vèn nµy. * ¦u ®iÓm: ViÖc sö dông nguån vèn tÝn dông ng©n hµng ®Ó tµi trî nhu cÇu vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp, nã cã t¸c dông gióp doanh nghiÖp kh¾c phôc khã kh¨n vÒ vèn. * Nhîc ®iÓm: Sö dông nguån vèn nµy lµm t¨ng hÖ sè nî cña doanh nghiÖp, lµm t¨ng rñi ro tµi chÝnh do b¾t buéc ph¶i tr¶ l·i vµ hoµn tr¶ nî ®óng h¹n. 26 2.4. C¸c nguån kh¸c. Ngoµi c¸c nguån vèn trªn, DN cßn cã thÓ sö dông c¸c kho¶n nî kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¹m thêi vÒ VL§ cña DN: c¸c kho¶n nî thuÕ, lÖ phÝ cha ®Õn h¹n nép NSNN, c¸c kho¶n nî tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng cha tíi kú tr¶; c¸c kho¶n lîi tøc cæ phÇn cha ph¶i tr¶ cho cæ ®«ng, kho¶n tiÒn ®Æt cäc cña kh¸ch hµng v.v. §©y còng lµ nh÷ng nguån tµi trî ng¾n h¹n mµ DN cã thÓ sö dông ®îc . Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2