Bài giảng Tài chính và quản trị tài chính: Ts Đoàn Gia Dũng - ĐH Kinh Tế

Chia sẻ: ĐĂNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:240

0
406
lượt xem
222
download

Bài giảng Tài chính và quản trị tài chính: Ts Đoàn Gia Dũng - ĐH Kinh Tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính và quản trị tài chính: Ts Đoàn Gia Dũng - ĐH Kinh Tế nhằm giúp bạn nắm bắt cá khái niệm của tài chính, các chức năng và các hoạt động của quản trị tài chính, mục tiêu hoạt động tài chính doanh nghiệp, môi trường hoạt động tài chính, thị trường tài chính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính và quản trị tài chính: Ts Đoàn Gia Dũng - ĐH Kinh Tế

 1. 1-1 Tài chính và quản trị tài chính TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 2. 1-2 Tài chính là gì ? • Tà i ch ính l à n ó i đến ti ền v ốn • Vốn luôn được xem xé t tr ên hai kh ía c ạnh : – Vốn đầu t ư v à o nh ững t à i s ản n à o ? – Vốn l ấy t ừ ngu ồn n à o ? • QTTC- Âiãöu kiãøn luäöng ng tiãön väún TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 3. 1-3 Các chức năng và các hoạt động của quản trị tài chính Cá c ch ức n ăng : – Huy động v ốn cho hãng v ới chi ph í t ối thi ểu v à r ủi r o c ó th ể ch ấp nh ận được – Đầu t ư v à o c á c t à i s ản để ki ếm l ời v ới m ức r ủi ro c ó th ể ch ấp nh ận được Cá c ho ạt động bao g ồm : – QTVốn luân chuy ển • Quy ết định t à i tr ợ ng ắn h ạn (1 n ăm ) • Ví d ụ mua s ắm m ột m á y m ó c m ới – Quy ết định t à i tr ợ (c ấu tr ú c v ốn ) • Tìm ti ền nh ư th ế n à o : Vay ? Thuê ? Cổ phi ếu ? Tr á i phi ếu ? TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 4. 1-4  Nhiãûm vuû :  Kiãøm soaït ngán quyî  Quan hãû våïi caïc trung gian taìi chênh  Tháøm âënh vaì ra caïc quyãút âënh âáöu tæ vaì taìi tråü  Quaín lyï ruíi ro vaì phoìng chäúng ruíi ro ng ng  Hai quyãút âënh cå baín  Âáöu tæ _Quyết định v ề ngân s á ch đầu t ư  Taìi tråü  Quyết định phán chia lợi nhuận  Caïc cán nhàõc cáön quan tám  Sinh låìi  Ruíi ro TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 5. 1-5 ↑ Sinh l ời → ↑ Rủi r o ↓ Sinh l ời → ↓ Rủi r o • Ví d ụ đầu t ư v à o c ổ phi ều hay g ởi ti ền ti ết ki ệm – Ch ứng kho á n c ó th ể sinh l ời cao h ơn nh ưng r ủi ro cao h ơn – Ti ền g ởi ti ết ki ệm c ó sinh l ời th ấp h ơn nh ưng r ủi ro c ũng th ấp h ơn ho ặc an to à n h ơn . • N ếu b ạn l à ng ười KD ti ền t ệ vi ệc b ạn cho vay c ù ng l ú c c ả vay ă ng n h ạn ( 3 th á ng ) v à vay d à i h ạn ( 3 n ăm ) th ì cho vay d à i h ạn c ó m ức độ r ủi r o cao h ơn đối v ới b ạn - ng ười kinh doanh ti ền t ệ. Ng ược l ại n ếu b ạn l à ng ười đi vay ( con n ợ) th ì vay ng ắn h ạn l ại l à h ình th ức vay c ó m ức độ r ủi r o cao h ơn Nh à qu ản tr ị t à i ch ính c ần ch ọn l ựa ph ù h ợp gi ữa l ợi nhu ận ti ềm n ăng ( sinh l ời ) v à m ức độ r ủi r o (an to à n ) TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 6. 1-6 Mục tiêu hoạt động tài chính doanh nghiệp Ngæåìi laìm taìi chênh baío vãû quyãön låüi cho ai ? ü 1.Muûc tiãu täúi âa hoaï låüi nhuán 2.Muûc tiãu täúi âa hoaï thu nháûp cäø âäng 3.Muûc tiãu Doanh låüi 4.Baío toaìn vaì laìm tàng giaï trë taìi saín cäø âäng (täúi âa hoaï giaï trë taìi saín cäø âäng ) thãø hiãûn thäng qua giaï cäø phiãúu Giaï trë taìi saín cäø âäng vaì giaï trë säø saïch kãú toaïn ch 5.Muûc tiãu xaî häüi TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 7. 1-7 Mục tiêu khác  Tôi đa hoá lợi nhuận ( sinh lời ) tức là tìm kiếm lợi nhuận tôi đa trong mỗi một quyết định Nhưng sinh lời càng cao thì rủi ro càng lớn  Mục tiêu doanh lợi: tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc gia tăng doanh số, tăng sản lượng Ví dụ KS có tổng số phòng 180 phòng với chi phí cố định là 3 trd/ngày đêm, Hãy tính xem chi phí cố định bình quân trên một người nếu có số lượng khách 100 và 50 người  Baío toaìn vaì laìm tàng giaï trë taìi saín cäø âäng (täúi âa hoaï giaï trë taìi saín cäø âäng ) thãø hiãûn thäng qua giaï cäø phiãúu TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 8. 1-8 TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 9. 1-9 Các chức năng quản trị tài chính Hàng ngày Thỉnh thoảng Sinh lời Mục tiêu Tài trợ trung hạn Tối đa hóa Quản trị ngân quỹ Trái phiếu (tiếp nhận và phân phối quỹ ) giá trị tài Thuê Trade-off Quản trị tín dụng Cổ phiếu Stock issues sản của cổ Kiểm soát tồn kho Ngân sách đầu tư đông Tài trợ ngắn hạn Quyết định cổ tức Nắm tỷ giá trao đổi và lãi suất Dự báo Quan hệ với ngân hàng Rủi ro TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 10. 1-10 Môi trường hoạt động tài chính Nhà quản trị tài chính xem xét 7. Tỷ gi á h ối đo á i nhiều tác động của nền kinh 8. Sự thay đổi công ngh ệ tế: 9. Th á i độ ng ười tiêu 1. Lạm phát d ù ng v à c á c nh à đầu t ư 2. Thất nghiệp 10. Tình h ình th ị tr ường t à i 3. Tốc độ tăng trưởng GDP ch ính 4. Môi trường cạnh tranh 11. Sự thay đổi ch ính s á ch 5. Xuất nhập khẩu c ủa nh à n ước 6. Dòng vốn đầu tư nước ngoài 12. VVV TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 11. 1-11 Các hình thức doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Bất lợi Lợi thế Chịu trách Tự do nhiệm vô hạn Đơn giản Tính liên tục thấp Chi phí Khó khăn huy khởi sự thấp Kinh doanh thuộc động vốn một người Phụ thuộc một người Tiết kiệm thuế TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 12. 1-12 Công ty Hợp danh. Partnerships Bất lợi Thuận lợi trách nhiệm vô hạn Không liên tục Nhiều vốn hơn Thu hút nhiều Sở hữu khó tài năng hơn chuyển nhượng Dễ hình thành Có thể xung đột Lợi thuế Hoạt động kinh doanh của hai hoặc nhiều người hơn TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 13. Công ty cổ phần 1-13 Lợi thế Bất lợi Chịu trách nhiệm hữu hạn Dễ Bị các cổ đông tiềm tàng thao túng Liên tục Chi phí khởi Dễ để thu hút sự cao hơn các chuyên gia quản trị Chặt chẽ về Pháp luật Hai lần đánh thuế Dễ huy động vốn TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 14. 1-14 TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 15. 1-15 Thị trường tài chính • N ơi tr ao đổi c á c ngu ồn v ốn , n ơi g ặp g ỡ cung v à c ầu v ề v ốn • Th ị tr ường t à i ch ính v ừa l à đi ều ki ện c ủa n ền kinh t ế, v ừa ph ản á nh s ức kh ỏe c ủa n ền kinh t ế. • Th ị tr ường t à i ch ính r ất c ần t ốc chu chuy ển ti ền v ốn v à chi ph í tr ao đổi ngu ồn v ốn th ấp TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 16. 1-16 Các kênh trao đổi vốn chủ yếu trên thị trường tài chính • Kênh 1: ( kênh trực tiếp) Người cần vốn - Doanh nghiệp gặp gỡ người có tiền vốn nhàn rỗi, Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu và bán trực tiếp cho các nhà đầu tư • Kênh 2: Doanh nghiệp phát hành chứng khoán và bán cho các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty này tìm đến các cá nhân có nhu cầu mua chứng khoán • Kênh 3: Người có tiền gửi tiền hoặc mua chứng khoán của định chế tài chính. Các công ty tài chính tập hợp nguồn vốn nhà rỗi và cho doanh nghiệp, cá nhân .. Cần vốn để đầu tư. TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 17. 1-17 Chứng khoán (CK) Người cung Doanh Tiền cấp vốn nghiệp CK CK Doanh Ngân hàng Người cung nghiệp Đầu tư cấp vốn Tiền Tiền CK doanh CK trung gian TC nghiệp Doanh Người cung Trung gian cấp vốn nghiệp tài chính Tiền Tiền TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 18. 1-18 Các thị trường tài chính 1. Thị trường tài sản thực & TT tài chính 2. Thị trường giao ngay và thị trường tương lai 3. Thị trường vốn và thị trường tiền tệ 4. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp 5. Thị trường TC riêng và thị trường TC đại chúng TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 19. 1-19 TÊNH KHÁÚU HAO KHÁÚU HAO LAÌ HÇNH THÆÏC THU HÄÖI GIAÍN ÂÅN GIAÏ TRË BAN ÂÁÖU TSCÂ Kháúu hao âãöu coìn goüi laì kháúu hao âæåìng thàóng Tæïc laì mæc kháúu hao cuía mäüt TSCÂ laì bàòng nhau Vê duû mäüt TSCÂ coï giaï trë ban âáöu laì 450 triãûu giaï trë thanh lyï laì 50 Thåìi gian kháúu hao laì 4 nàm Nàm Kháúu hao haìng nàm laì 100 1 2 3 4 KH 100 100 100 100  DÃØ TÊNH; DÃØ KIÃØM SOAÏT  KHÄNG PHUÌ HÅÜP VÅÏI ÂÀÛC TÊNH HAO MOÌN THIÃÚT BË TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế
 20. 1-20 KHÁÚU HAO NHANH Khấu hao có đặc điểm thu nhanh vào những năm đầu và giảm dần vào những năm về sau 1. Khấu hao theo tộng cộng thứ tự các năm SYD Gbd − Gtly ki = (n + 1 − i ) (1 + 2 + ... + n 1. Khấu hao theo số dư giảm dần DDB H  J −1 ∑ =  G BD − DDB DDB t  J n  t=0 1. vvv TS Đoàn Gia Dũng, khoa QTKD Trường ĐH kinh tế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản