intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chương 4 - Thuế gia trị gia tăng - Tăng Thị Thanh Thủy

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
189
lượt xem
64
download

Chương 4 - Thuế gia trị gia tăng - Tăng Thị Thanh Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế giá trị gia tăng là do người tiêu dùng phải nộp. Đây là loại thuế gián tiếp, vì người nộpthuế không nộp tiền thẳng cho nhà nước mà thông qua một tầng trung gian, đó là người bán hàng. Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng loại thuế này không phải do doanh nghiệp nộp cho nhà nước, mà chỉ là thu hộ nhà nước mà thôi. Doanh nghiệp sẽ phải định giá sản phẩm sao cho đủ chi tiêu và đạt được một mức lãi nhất định, sau đó cộng thêm mức thuế vào giá sản phẩm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4 - Thuế gia trị gia tăng - Tăng Thị Thanh Thủy

 1. CHÖÔNG 4 THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG Naêm 2011 GV: Tăng Th Thanh Th y M c tiêu môn h c Hi u đư c b n ch t c a thu GTGT, hoàn toàn khác v i thu Doanh thu trư c đây. Mô t đư c cơ ch ho t đ ng c a thu GTGT: thu đ u vào, thu đ u ra, thu ph i n p, và thu đư c kh u tr . Tuân th t t các quy đ nh liên quan đ n v n đ hóa đơn, ch ng t Th c hi n vi c tính thu GTGT ph i n p, và s thu GTGT đư c hoàn. Tìm hi u quy trình và cách th c kê khai thu GTGT trên ph n m m HTKK. NOÄI DUNG CHÖÔNG 4 4.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, muïc ñích 4.2 Ñoái töôïng noäp thueá 4.3 Ñoái töôïng chòu thueá GTGT, 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT 4.5 Caên cöù tính thueá, 1
 2. NOÄI DUNG CHÖÔNG 4 4.6 Caùc phöông phaùp tính thueá GTGT 4.7 Hoùa ñôn chöùng töø 4.8 Hoaøn thueá GTGT 4.9 Nôi noäp thueá GTGT 4.10 Keâ khai thueá GTGT CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ 1/ Lu t thu GTGT s 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 c a Qu c H i Khóa 12 2/ Ngh nh 123/2008/N -CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph 3/ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính 4/ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 c a B Tài chính 5 Tìm 4.1 u v khách hàng hi Khái ni m, đ c đi m, vai trò 2
 3. 4.1.1 Khaùi nieäm Thu GTGT là lo i thu gián thu, ư c tính trên ph n giá tr tăng thêm c a HHDV phát sinh trong quá trình s n xu t, lưu thông n tiêu dùng và ư c thu khâu tiêu th HHDV 7 4.1.2 c ñi m c a thu GTGT Là m t y u t c u thành trong giá c HHDV. Thu GTGT đánh vào GTGT c a HHDV phát sinh t s n xu t, lưu thông đ n tiêu dùng HHDV đó. Thu GTGT là m t lo i thu có tính trung l p cao. Thu GTGT ch đánh vào h at đ ng tiêu dùng trong ph m vi lãnh th . 4.1.3 Vai troø c a thu GTGT 1- Đi u ti t thu nh p c a t ch c, cá nhân tiêu dùng HHDV ch u thu GTGT 2- Thu GTGT là kho n thu quan tr ng c a NSNN. 3- Thu GTGT là lo i thu không trùng l p. 4- Khuy n khích xu t kh u HHDV, 5- Thúc đ y th c hi n ch đ h ch toán k toán; s d ng hoá đơn, ch ng t , và thanh toán qua Ngân hàng. 3
 4. 4.2 Ñoái töôïng noäp thueá T ch c, cá nhân T ch c, cá có ho t đ ng s n nhân nh p xu t, kinh doanh kh u HH, mua HHDV ch u thu d ch v thu c GTGT Vi t Nam đ i tư ng ch u thu GTGT t nư c ngoài. 4.3 Ñoái töôïng chòu thueá Haøng hoùa dòch vuï Duøng cho saûn xuaát kinh doanh Mua cuûa toå chöùc, caù nhaân vaø tieâu duøng ôû Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (25 nhoùm) Nhoùm 1: Saûn phaåm troàng troït chaên nuoâi, thuûy haûi saûn chöa cheá bieán thaønh saûn phaåm khaùc. Nhoùm 2: Gioáng vaät nuoâi, gioáng caây troàng. Nhoùm 3: Töôùi, tieâu nöôùc; caøy, böøa ñaát; naïo veùt keânh, möông noäi ñoàng phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp; Nhoùm 4: Saûn phaåm muoái ñöôïc saûn xuaát töø nöôùc bieån, muoái moû töï nhieân, muoái tinh, muoái i-oát, … 4
 5. 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (tt) Nhoùm 5: Nhaø thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc baùn cho ngöôøi ñang thueâ. Nhoùm 6: Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát. Nhoùm 7: Caùc loaïi baûo hieåm lieân quan ñeán con ngöôøi; vaät nuoâi, caây troàng; Taùi baûo hieåm. Nhoùm 8: Dòch vuï taøi chính nhö: cho vay; chieát khaáu, taùi chieát khaáu, cho thueâ taøi chính,… kinh doanh chöùng khoaùn, dòch vuï taøi chính phaùi sinh 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (tt) Nhoùm 9: Dòch vuï y teá, thuù y, … Nhoùm 10: Daïy hoïc, daïy ngheà theo quy ñònh cuûa PL Tröôøng hôïp coù thu tieàn aên thì tieàn aên cuõng thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá. Nhoùm 11: Phaùt soùng truyeàn thanh, truyeàn hình baèng nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc. Nhoùm 12: Saùch baùo, taïp chí, baûn tin chuyeân ngaønh vaø tranh, aûnh, aùp phích tuyeân truyeàn coå ñoäng, in tieàn 4.4 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá (tt) Nhoùm 13: Vaän chuyeån haønh khaùch coâng coäng theo caùc tuyeán quy ñònh cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi. Nhoùm 14: Haøng hoùa thuoäc loaïi trong nöôùc chöa saûn xuaát ñöôïc nhaäp khaåu söû duïng tröïc tieáp cho nghieân cöùu khoa hoïc, phaùt trieån coâng ngheä; … Nhoùm 15: Vuõ khí, khí taøi chuyeân phuïc vuï quoác phoøng Xem Thoâng Tö 129 5
 6. 4.5 Caên cöù tính thueá GTGT Giaù Thueá GTGT = X tính thueá Thueá suaát phaûi noäp GTGT 4.5.1 Giáu v khách TGT Tìm hi tính thu G hàng Nguyên t c chung Giá tính thu GTGT là giá bán chưa có thu GTGT đư c ghi trên hóa đơn bán hàng c a ngư i bán hàng/d ch v ho c giá chưa có thu GTGT đư c ghi trên ch ng t c a HHDV nh p kh u 18 6
 7. Hàng hóa d ch v mua bán trong nư c - L gi¸ b¸n ch−a cã thuÕ GTGT. -§èi víi HHDV chÞu thuÕ TT§B l gi¸ b¸n ® gi¸ 1 cã thuÕ TT§B nh−ng ch−a cã thuÕ GTGT. TT§ - Đ i v i hàng bán có gi m giá hay CK thương m i: là giá bán đã gi m, đã chi t kh u. 19 Đ i v i hàng hóa nh p kh u Laø giaù nhaäp khaåu taïi cöûa khaåu + thueá nhaäp 2 khaåu (neáu coù) + thueá TTÑB (neáu coù) Ví duï Coâng ty CP A nh p kh u 5 chi c xe oâ toâ 4 choã ngoài, trò giaù nhaäp khaåu laø: 200 trieäu ñoàng /chieác. Haõy tính soá thueá NK, thueá TTÑB, giaù tính thueá GTGT coâng ty A phaûi noäp ôû khaâu nhaäp khaåu bieát thu su t thu NK là: 80%, thu su t thu TT B là: 50% 20 Đ i v i HH trao đ i, tiêu dùng n i b , bi u t ng Là giá tính thu GTGT c a HHDV cùng lo i ho c 3 tương ương t i th i i m phát sinh ho t ng này HHDV tiêu dùng n i b HH luân chuy n n i b là HHDV do CSKD xu t như xu t HH chuy n s d ng cho tiêu dùng kho n i b , xu t v t tư, c a CSKD, không bao BTP ti p t c quá trình g m HHDV s d ng s n xu t trong cơ s SXKD ti p t c quá trình SXKD không ph i tính, n p thu c a cơ s GTGT 21 7
 8. Đ i v i HH bán tr góp, gia công i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp, tr ch m: là giá tính theo giá bán tr m t l n chưa 4 có thu GTGT c a hàng hoá ó, không bao g m lãi tr góp, tr ch m i v i gia công hàng hóa: là giá gia công chưa có thu GTGT, bao g m: ti n công, ti n nhiên li u, 5 ng l c, v t li u ph và các chi phí khác gia công do bên nh n gia công ph i ch u 22 Đ i v i xây d ng, xây l p Có 02 trư ng h p : 6 Tr−êng hîp x©y dùng, Tr−êng hîp x©y l¾p ®Æt kh«ng bao thÇu kh« thÇ dùng, l¾p ®Æt cã bao NVL th× gi¸ tÝnh thuÕ l gi¸ thÇ thÇu NVL th× gi¸ gi¸ gi¸ trÞ x©y dùng, l¾p ®Æt tÝnh thuÕ bao gåm c¶ kh« gi¸ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ gi¸ trÞ NVL chöa coù gi¸ NVL chöa coù thueá thueá GTGT). GTGT 23 Đ i v i HH kinh doanh b t đ ng s n Ð i v i CSKD đư c Nhà nư c giao đ t có thu a ti n s d ng đ t đ đ u tư xây d ng nhà đ bán, xây d ng CSHT đ chuy n như ng, Trư ng h p giá t t kê Giá tính thu là giá bán khai th p hơn giá t quy nhà/chuy n như ng CSHT nh thì giá t ư c tr g n v i t, chưa bao g m tính theo giá t do thu GTGT - giá t th c t UBND các t nh, thành ph t i th i i m chuy n quy nh t i th i i m bán, như ng do ngư i n p thu chuy n như ng B S t kê khai 24 8
 9. Đ i v i HH kinh doanh b t đ ng s n (tt) Trư ng h p xây d ng nhà đ bán có thu ti n b theo ti n đ th c hi n d án ho c ti n đ thu ti n ghi trong h p đ ng Giá t ư c tr tính theo t l Giá t ư c tr (%) c a s ti n thu theo ti n là giá t th c th c hi n d án/ti n thu ti n t t i th i i m ghi trong h p ng v i giá t thu ti n l n u th c t t i th i i m thu ti n l n theo ti n u theo ti n . 25 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) i v i d ch v hư ng ti n công ho c ti n hoa 8 h ng, Giá tính thu là doanh thu d ch v ho c ti n công, ti n hoa h ng ư c hư ng chưa có thu GTGT i v i v n t i, b c x p: là giá cư c v n t i, b c 9 x p chưa có thu GTGT, không phân bi t cơ s tr c ti p v n t i, b c x p hay thuê l i 26 26 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) §èi víi h ng hãa, dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï dïng c¸c è hãa, thï chø nh− −íc thiÕt... chøng tõ nh− vÐ c−íc vËn t¶i, vÐ xæ sè kiÕn thiÕt... 10 ghi gi¸ thanh to¸n l gi¸ ® cã thuÕ GTGT th× gi¸ ghi gi¸ to¸ gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Gi¸ to¸ vÐ, Gi¸ thanh to¸n (tiÒn b¸n vÐ, b¸n tem...) Gi¸ ch− Gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT = ------------------------------------------------- 1 + (%) thuÕ suÊt cña HHDV ®ã. 27 9
 10. 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) i v i d ch v du l ch theo hình th c l hành, h p ng ký v i khách hàng theo giá tr n gói 11 (ăn, , i l i): thì giá tr n gói doanh thu ư c xác nh là giá ã có thu GTGT Trư ng h p giá tr n gói bao g m c các kho n chi vé máy bay v n chuy n, các chi phí ăn, ngh , tham quan và m t s kho n chi nư c ngoài khác (n u có ch ng t h p pháp) thì các kho n thu c a khách hàng chi cho các kho n trên ư c tính gi m tr trong giá (doanh thu) tính thu GTGT 28 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) i v i d ch v c m : giá tính thu là ti n ph i thu t d ch v này bao g m ti n lãi ph i 12 thu t cho vay c m và kho n thu khác phát sinh t vi c bán hàng c m (n u có). Kho n thu t d ch v này ư c xác nh như trên là giá ã có thu GTGT. 29 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) i v i sách, báo, t p chí bán theo úng giá phát hành (giá bìa): giá bán ó ư c xác nh là 13 giá ã có thu GTGT tính thu GTGT và doanh thu c a cơ s ( i v i lo i ch u thu GTGT). Các trư ng h p bán không theo giá bìa thì thu GTGT tính trên giá bán ra. 30 10
 11. 4.5.1 Giaù tính thueá (tt) i v i ho t ng in: giá tính thu là ti n công in. Trư ng h p cơ s in th c hi n các h p ng in, giá 14 thanh toán bao g m c ti n công in và ti n gi y in thì giá tính thu bao g m c ti n gi y i v i d ch v i lý giám nh, xét b i thư ng, …: giá tính thu là ti n công ho c ti n 15 hoa h ng ư c hư ng, bao g m c kho n phí t n cơ s kinh doanh b o hi m thu ư c 31 Thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù tính thueá Ñoái. vôùi haøng hoùa Chuyeån giao quyeàn sôû höõu/quyeàn söû duïng haøng hoùa cho ngöôøi mua, Khoâng phaân bieät ñaõ thu ñöôïc tieàn hay chöa thu ñöôïc tieàn. Laø thôøi ñieåm hoaøn thaønh hoaëc laäp hoùa Ñoái vôùi cung öùng ñôn baát keå ñaõ thu hay chöa thu tieàn. dòch vuï Ñoái vôùi hoaït ñoäng Laø ngaøy ghi chæ soá ñieän, nöôùc tieâu thuï cung caáp ñieän, treân ñoàng hoà ñeå ghi treân hoaù ñôn. nöôùc saïch Thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù tính thueá (tt) Laø thôøi ñieåm thu tieàn theo tieán ñoä Ñoái .vôùi kinh doanh BÑS. … Laø thôøi ñieåm nghieäm thu coâng Ñoái vôùi xaây döïng, trình, haïng muïc coâng trình, khoâng laép ñaët phaân bieät ñaõ thu ñöôïc tieàn hay chöa thu ñöôïc tieàn. Laø thôøi ñieåm ñaêng kyù tôø khai haûi Ñoái vôùi haøng hoùa quan nhaäp khaåu 11
 12. 4.5.2 Thu usu t thu GTGT Tìm hi v khách hàng 3 lo i thu su t áp d ng cho các lo i hàng hóa / d ch v khác nhau: • 0%: đ c bi t khuy n khích (xu t kh u) • 5%: ưu đãi (HHDV ưu đãi) • 10%: thông thư ng a Thu su t 0% HHDV xuaát khaåu; uûy thaùc xuaát khaåu Hoaït ñoäng xaây döïng coâng trình cuûa DN cheá xuaát; Haøng baùn cho cöûa haøng mieãn thueá; khu phi thueá quan. Vaän taûi quoác teá. HHDV khoâng chòu thueá GTGT khi xuaát khaåu. 12
 13. a Thu su t 0% (tt) H p ng bán, gia công HH xu t kh u, ieàu 1 cung ng d ch v kieän, thuû Ch ng t thanh toán ti n HHDV xu t tuïc, 2 kh u qua ngân hàng hoà sô aùùp T khai h i quan có xác nh n ã xu t duïng 3 kh u c a cơ quan h i quan thueá suaát 4 Hóa ơn GTGT bán HHDV 0% 37 b Thu su t 5% Bao goàm 15 nhoùm cuï theå nhö sau: 1) Nöôùc saïch phuïc vuï saûn xuaát vaø sinh hoaït 2) Phaân boùn; thuoác phoøng tröø saâu beänh, chaát kích thích taêng tröôûng vaät nuoâi, caây troàng. 3) Thöùc aên gia suùc, gia caàm vaø vaät nuoâi khaùc. b Thu su t 5% (tt) 4) Dòch vuï ñaøo ñaép, naïo veùt keânh, möông, ao hoà (taïi nhaø daân) phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp; 5) Saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, thuûy haûi saûn chöa qua cheá bieán bao goàm caû thoùc, gaïo, ngoâ, khoai, saén, … 6) Muõ cao su sô cheá, nhöïa thoâng sô cheá, löôùi, daây gieàng vaø sôïi ñeå ñan löôùi ñaùnh caù. Xem thêm trong Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 13
 14. c Thu su t 10% Ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp loaïi tröø, aùp duïng ñoái vôùi HHDV khoâng thuoäc dieän aùp duïng caùc möùc thueá suaát 0%, 5% 4.6 Phöông phaùp tính thueá GTGT 1 2 PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP KH U TR TR C TI P Tìm hi ukh u háchhu 4.6.1 PP v k tr t hàng 14
 15. Ñieàu kieän aùp duïng Phöông phaùp khaáu tröø thueá chæ aùp duïng ñoái vôùi DN: Thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn chöùng töø Ñaêng kyù noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø Căn c tính thu GTGT Xác nh s thu GTGT ph i n p Giaù tính Thueá GTGT Thueá suaát = thueá GTGT x thueá GTGT ñaàu ra S thu GTGT Thu GTGT Thu GTGT u - = ph i n p u ra vào ư c kh u tr 44 Đi u ki n kh u tr thu đ u vào 1. DN n p thu theo phương pháp kh u tr 2. Có hóa đơn, ch ng t theo quy đ nh 3. Bán HHDV ch u thu GTGT 4. Thu đ u vào phát sinh tháng nào đư c kê khai kh u tr trong tháng đó. tr h n: t i đa 6 tháng k t tháng 5. Kh u tr phát sinh 15
 16. Đi u ki n kh u tr thu đ u vào Hóa đơn mua ngày 10/02/2011 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng th 1 th 2 th 3 th 4 th 5 th 6 H n chót kê khai là ngày 20/08/2011 Đi u ki n kh u tr thu đ u vào 6. Có ch ng t thanh toán qua ngân hàng, tr hóa đơn mua HHDV < 20 tri u (giá g m thu GTGT) Lưu ý: Nh ng trư ng h p không đáp ng đi u ki n kh u tr thu Đi u ki n kh u tr thu đ u vào CSKD kh«ng ®−îc khÊu trõ v ho n thuÕ kh« ®−îc kh GTGT ®Çu v o cña HHDV sö dông cho ®Çu SXKD HHDV thuéc ®èi t−îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT m ph¶i tÝnh v o gi¸ trÞ nguyªn gi¸ nguyª gi vËt liÖu hoÆc chi phÝ kinh doanh. liÖ hoÆ 48 48 16
 17. Xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr Thu Thu GTGT c a HHDV mua vào s d ng GTGT ng th i cho SXKD HHDV ch u thu và u vào không ch u thu GTGT thì ch ư c kh u ca tr s thu GTGT u vào c a HHDV HHDV dùng cho SXKD HHDV ch u thu GTGT dùng cho SXKD Riêng i v i TSC s Trư ng h p không h ch HHDV toán riêng ư c thì thu d ng ng th i cho ch u thu u vào ư c kh u tr SXKD HHDV ch u thu GTGT GTGT và không ch u theo t l (%) gi a doanh ưc thu GTGT thì ư c s ch u thu GTGT so v i kh u tr kh u tr toàn b t ng doanh s bán ra toàn b BÀI T P 49 Xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr Thu GTGT đ u vào c a HHDV hình thành TSCĐ sau đây c a doanh nghi p đư c kh u tr toàn b . - Nhà ăn ca, nhà ngh gi a ca, nhà mi n phí, - Phòng thay qu n áo, - Nhà đ xe, - Nhà v sinh, - B nư c ph c v trong khu v c SXKD - Nhà , tr m y t trong các khu công nghi p 50 Xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr Thu GTGT đ u vào c a TSCĐ dùng vào m c đích sau đây không đư c kh u tr : - S n xu t vũ khí, khí tài ph c v qu c phòng, - Ph c v ho t đ ng tín d ng, b o hi m, ch ng khoán, b nh vi n, trư ng h c; - Tàu bay, du thuy n không dùng cho kinh doanh. u vào c a hàng hoùa, TSCÑ b t n th t do Thu thiên tai, hoûa ho n, không ư c kh u tr 51 17
 18. Xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr Thu GTGT đ u vào c a ph n giá tr TSCĐ vư t trên 1,6 t đ ng c a ô tô ch ngư i t 9 ch tr xu ng, không s d ng cho kinh doanh v n chuy n, không đư c kh u tr Thu GTGT đ u vào c a hàng hóa mua ngoài/ t s n xu t đ khuy n mãi, qu ng cáo ph c v cho SXKD HHDV ch u thu GTGT thì ư c kh u tr 52 Xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr Thu GTGT c a HHDV mua vào đ SXKD HHDV bán cho t ch c, cá nhân nư c ngoài, đ vi n tr nhân đ o đư c kh u tr toàn b Thu GTGT đ u vào c a HHDV s d ng cho ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí đư c kh u tr toàn b 53 53 Tìm hi u v trkháchphàng 4.6.2 PP c ti 18
 19. Ñoái töôïng aùp duïng Caù nhaân, toå chöùc KHÔNG thöïc hieän/thöïc hieän khoâng ñaày ñuû cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn chöùng töø Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh khoâng theo Luaät ñaàu tö. Hoaït ñoäng kinh doanh mua baùn vaøng baïc, ñaù quyù, ngoaïi teä ñaõ ñaêng kyù theo phöông phaùp khaáu tröø. Căn c tính thu GTGT Thueá suaát Thueá GTGT = GTGT cuûa x GTGT phaûi noäp HHDV baùn ra Caên cöù tính thueá GTGT cuûa = Giaù thanh toaùn - Giaù thanh toaùn HHDV baùn ra baùn ra ñaàu vaøo 19
 20. Xác đ nh GTGT a) Đ i v i ho t đ ng SXKD là s chênh l ch gi a doanh s bán v i doanh s mua tương ng N u không xác đ nh đư c doanh s mua vào tương ng thì giá v n hàng bán đư c xác đ nh như sau: Giá v n Doanh s Doanh s mua Doanh s = + - t n u kỳ trong kỳ t n cu i kỳ hàng bán ra 58 Xác đ nh GTGT b) Ho t đ ng kinh doanh vàng b c, đá quý, ngo i t , s chênh l ch gi a doanh s bán v i giá v n hàng bán Giá tr gia = Doanh - Giá v n tăng s bán hàng bán c) Đ i v i các ho t đ ng kinh doanh khác là s chênh l ch gi a s ti n thu và giá v n c a HHDV mua ngoài đ th c hi n ho t đ ng kinh doanh đó 59 59 Xác đ nh GTGT Đ i v i CSKD hàng hóa, d ch v có đ hóa đơn bán, nhưng không có hóa đơn mua: Giá tr = Doanh Tl% X thu GTGT gia tăng Thương m i (phân ph i, cung c p hàng hóa) : 10% D ch v , xây d ng không bao th u NVL : 50% S n xu t, v n t i, d ch v , xây d ng có NVL : 30% 60 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản