intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 5: Môi trường thương mại quốc tế

Chia sẻ: Mr Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

172
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều tiết xuất nhập khẩu, bảo hộ thị trường nội địa, tăng thu ngân sách nhà nước, công cụ mậu dịch mang tính minh bạch hơn các công cụ phi thuê, công cụ phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại và gây áp lực đối với các bạn hàng. Giảm thuế quan là biện pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ hội nhập khu vực và thế giới về kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Môi trường thương mại quốc tế

 1. CHÖÔNG 5: ÔNG 5: MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ NG 1. Nhöõng haøng raøo thöông maïi ng 2. Nhöõng haøng raøo phi thueá quan ng 3. Nhöõng söï phaùt trieån kinh teá khaùc 1
 2. 1. NHÖÕNG HAØNG RAØO THÖÔNG MAÏI 1. NH NG 1.1. Nguyeân nhaân coù haøng raøo thöông maïi ng 1.2. Nhöõng haøng raøo ñöôïc söû duïng phoå bieán ng ñö ng 1.3. Thueá quan quan 2
 3. 1.1. NGUYEÂN NHAÂN COÙ HAØNG RAØO THÖÔNG MAÏI NG Baûo veä coâng vieäc ñòa phöông Ba Khuyeán khích saûn xuaát trong nöôùc thay theá Khuye nhaäp khaåu Baûo veä ngaønh coâng nghieäp non treû Ba nh Giaûm söï tin caäy vaøo nhöõng nhaø cung caáp Gia nöôùc ngoaøi Khuyeán khích ñaàu tö tröïc tieáp töø trong nöôùc Khuye ch ra nöôùc ngoaøi ra Giaûm bôùt nhöõng vaán ñeà veà caùn caân thanh Gia caâ toaùn toa Thuùc ñaåy xuaát khaåu Thu Ngaên caûn coâng ty nöôùc ngoaøi baùn phaù giaù Ngaê Thuùc ñaåy nhöõng muïc tieâu chính trò Thu 3
 4. 1.2. NHÖÕNG HAØNG RAØO ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG PHOÅ BIEÁN NG ÑÖ NG 1.2.1. Nhöõng haøng raøo döïa treân giaù (Price- ng based Barriers) 1.2.2. Giôùi haïn soá löôïng (Quantity Limits) 1.2.3. Coá ñònh giaù quoác teá (International Price 1.2.3. (International Fixing) Fixing) 1.2.4. Nhöõng haøng raøo phi thueá quan ng quan (Nontariff Barriers) (Nontariff 1.2.5. Giôùi haïn taøi chính (Financial Limits) 1.2.6. Kieåm soaùt ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi (Foreign (Foreign Investment Controls) Investment 4
 5. 1.2.1. NHÖÕNG HAØNG RAØO DÖÏA TREÂN GIAÙ (PRICE-BASED BARRIERS) NG Haøng nhaäp khaåu – thueá döïa treân Ha ng treâ giaù trò haøng hoùa gia ng Thueá Thue Laøm taêng nguoàn thu cho Chính phuû Haïn cheá nhaäp khaåu Laøm haøng hoùa trong nöôùc haáp daãn hôn 5
 6. 1.2.2. GIÔÙI HAÏN SOÁ LÖÔÏNG (QUANTITY LIMITS) NG Coøn goïi laø haïn ngaïch (quota) Co ch Haïn cheá soá löôïng nhaäp khaåu Thò phaàn ñöôïc cho pheùp Quota baèng 0 – caám vaän (embargo) Quota ng 6
 7. 1.2.3. COÁ ÑÒNH GIAÙ QUOÁC TEÁ (INTERNATIONAL PRICE FIXING) Nhieàu coâng ty quoác teá lieân hieäp laïi ñeå kieåm Nhie soaùt giaù, baèng caùch: soa ng ch: Coá ñònh giaù Co Coá ñònh soá löôïng baùn Co ng Ví duï: OPEC (Organization of Petroleum OPEC Exporting Country), goàm Saudi Arabia, Exporting Saudi Kuwait, Iran, Irak, Venezuela, … Kieåm soaùt nguoàn cung caáp daàu Kie Kieåm soaùt giaù vaø lôïi nhuaän Kie 7
 8. 1.2.4. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN (NONTARIFF BARRIERS) NG Quy ñònh, luaät leä, söï quan lieâu ⇒ giôùi Quy quan haïn nhaäp khaåu, baûo veä thò tröôøng noäi u, ng ñòa Ví duï Tieán trình chaäm chaïp cuûa vieäc cho pheùp nhaäp khaåu Xaây döïng nhöõng tieâu chuaån chaát löôïng Chính saùch “mua ôû ñòa phöông” (buy local) 8
 9. 1.2.5. GIÔÙI HAÏN TAØI CHÍNH (FINANCIAL LIMITS) Kieåm soaùt ngoaïi teä (exchange controls) – Kie haïn cheá söï dòch chuyeån tieàn teä Giôùi haïn chuyeån ñoåi nhöõng khoaûn tieàn teä coù Giô theå laøm kieät queä ñaát nöôùc Söû duïng tyû giaù trao ñoåi coá ñònh theo caùch ng trao coù lôïi cho quoác gia co gia 9
 10. 1.2.6. KIEÅM SOAÙT ÑAÀU TÖ ÔÛ NÖÔÙC NGOAØI (FOREIGN INVESTMENT CONTROLS) Giôùi haïn veà ñaàu tö tröïc tieáp ôû nöôùc Giô ngoaøi hoaëc chuyeån ñoåi hoaëc ngoa chuyeån tieàn chuye Yeâu caàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi giöõ tyû leä thaáp trong voán sôû höõu (< 49%) Giôùi haïn söï chuyeån lôïi nhuaän Caám traû tieàn baûn quyeàn cho coâng ty meï 10
 11. 1.3. THUEÁ QUAN (TARIFFS) 1.3.1. Khaùi nieäm thueá quan 1.3.2. Vai troø cuûa thueá quan 1.3.3. Phaân loaïi thueá quan quan 1.3.4. Bieåu thueá quan 1.3.4. 1.3.5. Xu höôùng phaùt trieån thueá quan ng 11
 12. 1.3.1. KHAÙI NIEÄM THUEÁ QUAN Thueá quan laø khoaûn tieàn teä maø ngöôøi chuû haøng hoùa xuaát khaåu, ho nhaäp khaåu hoaëc nha quaù caûnh phaûi noäp qua nh cho haûi quan laø cô cho cô quan ñaïi dieän cho cho nöôùc chuû nhaø 12
 13. 1.3.2. VAI TROØ CUÛA THUEÁ QUAN Ñieàu tieát xuaát nhaäp khaåu Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa Ba ng Taêng thu ngaân saùch Nhaø nöôùc Taê ch Coâng cuï maäu dòch mang tính minh baïch hôn Coâ caùc coâng cuï phi thueá ca Coâng cuï phaân bieät ñoái xöû trong quan heä Coâ thöông maïi vaø gaây aùp löïc ñoái vôùi caùc baïn haøng ha ng Giaûm thueá quan laø bieän phaùp quan troïng ñeå Gia ng ñaåy nhanh tieán ñoä hoäi nhaäp khu vöïc vaø theá giôùi veà kinh teá 13
 14. 1.3.3. PHAÂN LOAÏI THUEÁ QUAN Phaân loaïi theo muïc ñích ñaùnh thueá Phaâ nh Thueá nhaèm taêng thu ngaân saùch Thueá baûo hoä Phaân loaïi theo ñoái töôïng ñaùnh thueá Phaâ nh Thueá xuaát khaåu Thueá nhaäp khaåu Thueá quaù caûnh Phaân loaïi theo phöông phaùp tính thueá Phaâ Thueá tính theo giaù trò Thueá tính theo soá löôïng Thueá hoãn hôïp 14
 15. 1.3.3. PHAÂN LOAÏI THUEÁ QUAN (tt) Phaân loaïi theo möùc thueá Phaâ Möùc thueá toái ña Möùc thueá toái thieåu Thueá haïn ngaïch Möùc thueá öu ñaõi Phaân loaïi theo muïc ñích söû duïng cuûa Phaâ ng haøng hoùa ng Mieãn thueá Thueá phoå thoâng 15
 16. 1.3.4. BIEÅU THUEÁ QUAN Bieåu thueá ñôn – moãi loaïi haøng chæ quy Bie ôn ng quy ñònh 1 möùc thueá Bieåu thueá keùp – moãi loaïi haøng quy Bie ng ñònh töø 2 möùc thueá trôû lleân eâ ⇒ Caùc nöôùc söû duïng phöông phaùp töï ng ñònh hay thöông löôïng ñeå xaây döïng bieåu thueá bie 16
 17. 1.3.5. XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN THUEÁ QUAN NG Möùc thueá quan bình nh quaân giaûm daàn quaâ Caùc nöôùc coù xu Ca xu höôùng xaây döïng cô ng cheá hoaït ñoäng haûi che ng quan treân cô sôû caùc quan hieäp ñòònh ña nh hie phöông ph 17
 18. 2. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN NG Söï giôùi haïn rieâng bieät Nhöõng quy ñònh quaûn lyù haûi quan Haïn ngaïch; Giaáy pheùp nhaäp khaåu; Heä thoáng giaù trò; Nhöõng quy ñòònh nh ch; ng Nhöõng nhöôïng boä khích leä boå choáng phaù giaù; Phaân loaïi thueá; Caùc Nh ng cho ng sung; Nhöõng giôùi haïn nhaäp khaåu chöùng töø theo yeâu caàu; Phí; Nhöõng ch ng u; toái thieåu; Caám vaän; Nhöõng thoûa cheânh leäch giöõa chaát löôïng vaø tieâu to u; n; cheâ ch ng tieâ thuaän song phöông khu vöïc; chuaån kieåm nghieäm; Ñoùng goùi, nhaõn thua chua ng Nhöõng thoûa thuaän marketing hieäu vaø caùc tieâu chuaån marketing Nh hie Söï tham döï cuûa Chính phuû Chi phí nhaäp khaåu Nhöõng chính saùch ñònh höôùng; Trôï Tieàn kyù quyõ nhaäp khaåu; Nhöõng quy ng; u; caáp vaø nhöõng khích leä xuaát khaåu; ñònh hoã trôï; Tín duïng nhaäp khaåu; ng Nhöõng thueá ñoái tröø, choáng phaù Nhöõng khoaûn thueá khaùc; Nhöõng Nh ng Nh c; giaù; Nhöõng chöông trình trôï giuùp khoaûn thu bieân giôùi khoa noäi ñòa; Laøm chuyeån höôùng thöông no ng ông maïi (Trade-diverting) ma 18
 19. 2. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN (tt) NG 2.1. Caùc bieän phaùp haïn cheá veà soá löôïng 2.2. Caùc bieän phaùp taøi chính tieàn teä 2.2. phi thueá quan 2.3. Nhoùm bieän phaùp mang tính kyõ nh thuaät thua 19
 20. 2.1. CAÙC BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ VEÀ SOÁ LÖÔÏNG NG Vai troø Coâng cuï baûo hoä khi thueá quan khoâng Coâ taùc duïng ng Coâng cuï phaân bieät ñoái xöû trong quan heä Coâ ñoái ngoaïi Ñieàu tieát cung caàu Ñieàu chænh giaù Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa trong tröôøng Ba ng hôïp khaån caáp hô 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2