Chương trình đào tạo thống kê

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
23
download

Chương trình đào tạo thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đào tạo thống kê

  1. KHOAÙ HUAÁN LUYEÄN CAÙC KYÕ NAÊNG THOÁNG KEÂ Ñòa ñieåm toå chöùc ñaøo taïo: Danh saùch nhöõng ñoái töôïng ñöôïc ñaøo taïo: Theo danh saùch ñính keøm Caùn boä ñaøo taïo: Chöông trình vaø thôøi gian ñaøo taïo: 1. Buoåi 1: a> Thôøi gian: Ngaøy thaùng naêm b> Noäi dung: Giôùi thieäu veà thoáng keâ, caùc phöông phaùp thoáng keâ. - Noäi dung yeâu caàu cuûa töøng phöông phaùp thoáng keâ - Thöïc haønh theo soá lieäu cuûa moãi boä phaän. - 2. Buoåi 2: a> Thôøi gian: Ngaøy thaùng naêm b> Noäi dung (tieáp theo): Noäi dung yeâu caàu cuûa töøng phöông phaùp thoáng keâ - Thöïc haønh theo soá lieäu cuûa moãi boä phaän. - Coù nghæ giöõa giôø töø 15 – 25 phuùt. - Toång keát khoaù hoïc. - Löu yù: Caùc caù nhaân lieân quan coù traùch nhieäm ñi ñuû, ñuùng thôøi gian theo lòch. - Chuaån bò caùc döõ lieäu thuoäc boä phaän mình ñeå phaân tích soá lieäu ngay taïi buoåi hoïc. - ngaøy thaùng naêm Tröôûng phoøng TCHC Ngöôøi laäp Toång Giaùm ñoác duyeät

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản