intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình dạy nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ (Trình độ sơ cấp)

Chia sẻ: Nhan Thanh Hiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

174
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình dạy nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ - Trình độ sơ cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 783 /QĐ-TCDN Ngày 19 tháng 12 năm 2011 Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề). Chương trình giúp người học trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong quá trình thực hiện sửa chữa máy kéo công suất nhỏ; trình bày được các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động;...Mời bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình dạy nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ (Trình độ sơ cấp)

 1. BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP SỬA CHỮA MÁY KÉO CÔNG SUẤT NHỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số 783 /QĐ-TCDN Ngày 19 tháng 12 năm 2011 Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề) Hà nội – Năm 2011 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1
 2. VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỔNG CỤC DẠY NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 783 /QĐ-TCDN Ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Tông cuc trưởng Tông cuc Day nghề) ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ Tên nghề: Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ; Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề; Đối tượng tyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 09 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề. I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: - Kiến thức: + Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao đ ộng trong quá trình thực hiện sửa chữa máy kéo công suất nhỏ; + Trình bày được các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động; + Trình bày được những kiến thức về công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và những hư hỏng thường gặp của các hệ thống và cơ cấu sau đây của máy kéo công suất nhỏ như: Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống cung cấp nhiên liệu; Hệ thống làm mát, bôi trơn; Hệ thống điện; Hệ th ống truyền lực; Hệ thống điều khiển và di động; Hệ thống thuỷ lực và cơ cấu treo. - Kỹ năng: + Biết sử dụng an toàn và bảo quản các bộ dụng cụ tháo lắp, đo ki ểm, b ộ dụng cụ nguội, các thiết bị điện, các thiết bị nâng hạ, thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao, phương tiện phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn trong quá trình s ửa chữa máy kéo công suất nhỏ; + Biết sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động; 2
 3. + Biết tháo lắp và kiểm tra được các hư hỏng của các chi ti ết thuộc đ ộng c ơ, hệ thống điện, hệ thống truyền lực, hệ thống điều khiển và di động, h ệ th ống thu ỷ lực và cơ cấu treo của máy kéo công suất nhỏ; + Sửa chữa được (gồm bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ) các hư hỏng của các chi tiết đơn giản thuộc động cơ,hệ thống điện, hệ thống truy ền l ực, h ệ th ống đi ều khiển và di động và cơ cấu treo của máy kéo công suất nhỏ đảm bảo yêu cầu k ỹ thuật; + Thay thế được các chi tiết phức tạp, có độ chính xác cao của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền, cơ cấu phân phối khí, hệ thống cung c ấp nhiên li ệu, h ệ th ống làm mát, bôi trơn và hệ thống thuỷ lực của cơ cấu treo. - Thái độ: + Nghiêm túc trong học tập, thực hành; + Cẩn thận, chính xác trong các thao tác tháo lắp, kiểm tra và sửa ch ữa các h ư hỏng của các chi tiết, cơ cấu của máy kéo công suất nhỏ; + Có ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. 2. Cơ hội việc làm: Người học sau khi học xong chương trình nghề “Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ” có thể thực hiện các công việc sau: - Trực tiếp sửa chữa máy kéo công suất nhỏ tại gia đình. - Làm thợ sửa chữa máy kéo công suất nhỏ tại các trạm sửa chữa máy kéo. - Tổ chức sửa chữa lưu động máy kéo công suất nhỏ cho người dân. II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu - Thời gian đào tạo: 4 tháng - Thời gian học tập: 14 tuần - Thời gian thực học tối thiểu: 456 giờ - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghi ệp : 72 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 8 giờ) 2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 456 giờ - Thời gian học lý thuyết: 76 giờ; Thời gian học thực hành: 380 giờ. 3
 4. III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN B Ổ THỜI GIAN Thời gian đào tạo (giờ) MÃ Trong đó MÔ Tên mô đun Tổng ĐUN số Lý Thực Kiểm thuyết hành tra Các môn học, mô đun đào tạo nghề MĐ 01 An toàn lao động trong sửa chữa 64 12 44 8 máy kéo công suất nhỏ MĐ 02 Sửa chữa cơ cấu biên tay quay 72 12 52 8 MĐ 03 Sửa chữa cơ cấu phân phối khí 40 6 26 8 MĐ 04 Sửa chữa hệ thống cung cấn nhiên 60 8 44 8 liệu Mđ 05 Sửa chữa hệ thống làm mát và bôi 48 4 40 4 trơn MĐ 06 Sửa chữa hệ thống điện 60 8 48 4 MĐ 07 Sửa chữa hệ thống truyền lực 64 10 46 8 MĐ 08 Sửa chữa hệ thống điều khiển và di 60 8 44 8 động MĐ 09 Sửa chữa hệ thống thuỷ lực và cơ 60 8 44 8 cấu treo Tổng cộng 528 76 380 72 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo) V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ 1. Hướng dẫn sử dụng các môn học, mô đun đào t ạo ngh ề; th ời gian, phân b ố th ời gian cho chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề: - Chương trình mô đun này được sử dụng cho các khóa dạy nghề ngắn h ạn cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học ngh ề ngắn hạn. Hình th ức t ổ ch ức học tập có thể giảng dạy lưu động tại các địa ph ương hoặc các cơ sở d ạy ngh ề của ngành Cơ điện nông thôn; 4
 5. - Chương trình mô đun Sửa chữa máy kéo công suất nh ỏ bao g ồm 01 mô đun bắt buộc và 08 mô đun độc lập. Tuy nhiên nếu người học có nhu c ầu h ọc t ập toàn khóa học thì nên bố trí học mô đun 02,03,04,05 trước khi học mô đun 06,07, 08 và 09; - Để giảng dạy các mô đun này, giáo viên phải vận d ụng đ ược ph ương pháp giảng dạy theo mô đun; có trình độ và kỹ năng thực hành ngh ề nghi ệp t ốt. C ần k ết hợp tốt các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên máy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; - Mỗi bài thực hành cần có kiểm tra phần lý thuyết thông qua vấn đáp hoặc trắc nghiệm và đánh giá kết quả thực hành của cá nhân hoặc của cả nhóm và tích hợp kết quả chung cho mỗi bài làm cơ sở đánh giá kết quả học tập toàn khóa học. 2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học hoặc thi tốt nghiệp: Số Hình thức thi Thời gian thi TT Môn thi 1 Kiến thức, kỹ năng nghề Viết Không quá 30 phút Chuẩn bị không quá: 20 phút; - Lý thuyết nghề Vấn đáp Trả lời không quá: 10 phút Trắc nghiệm Không quá: 30 phút - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 04 giờ *Mô đun tốt nghiệp (tích hợp Bài thi lý thuyết và Không quá 05 giờ 2 thực hành lý thuyết với thực hành) 3. Các chú ý khác: Để đánh giá kết quả học tập của học viên theo mô đun đào t ạo, c ần chú ý v ề phương pháp đánh giá như sau: - Về kiến thức: + Học viên hoàn thành ít nhất 85% thời gian học các bài trong mỗi môđun; + Kết quả học tập các bài trong mô đun của học viên phải đạt điểm trung bình trở lên; 5
 6. + Sau khi kết thúc mỗi bài, học viên phải làm một bài ki ểm tra k ết thúc bài học về công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, nh ững hư h ỏng th ường g ặp c ủa bộ phận, cơ cấu trong nội dung đào tạo của mô đun (thời gian được phân bố trong mỗi bài của mô đun và theo hình thức tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp). - Về kỹ năng: + Học viên hoàn thành ít nhất 85% thời gian thực hành các bài của môđun trong chương trình; + Đánh giá kết quả kỹ năng nghề của học sinh bằng bảng ki ểm và s ản ph ẩm cuối cùng của bài thực hành sau khi kết thúc mỗi bài học (th ời gian th ực hành đ ược phân bố trong mỗi bài của mô đun). - Về thái độ: + Học viên hoàn thành ít nhất 85% th ời gian h ọc các môđun trong ch ương trình; + Kết quả học tập của học viên phải đạt điểm trung bình trở lên; + Đánh giá về thái độ học sinh bằng sổ nhật ký giáo viên./. 6
 7. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: An toàn lao động trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ Mã số mô đun: MĐ 01 (Ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ-TCDN Ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề) 7
 8. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SỬA CHỮA MÁY KÉO CÔNG SUẤT NHỎ Mã số mô đun: MĐ 01 Thời gian mô đun: 64 giờ (Lý thuyết: 12 giờ, Thực hành: 52 giờ) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN - Vị trí: + Mô đun 01 là mô đun bắt buộc, bao gồm ph ần lý thuy ết và th ực hành c ơ bản về an toàn lao động lao động trong quá trình sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. + Mô đun 01 được bố trí học trước các mô đun còn lại trong ch ương trình (8 mô đun còn lại). - Tính chất: + Mô đun 01 có tính chất giúp người học tiếp thu kiến thức cơ bản về công tác phòng chống tai nạn lao động trong quá trình sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. + Những kiến thức và kỹ năng của mô đun 01 có liên quan trực tiếp đến an toàn lao động trong khi thực hiện công việc của tất cả các mô đun còn lại, vì vật, đây là mô đun bắt buộc và phải được bố trí học trước các mô đun khác trong chương trình. II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN - Nhận biết được và trình bày được cấu tạo, công dụng của b ộ d ụng cụ tháo lắp chuyên dùng, bộ dụng cụ nguội, bộ dụng cụ đo kiểm, các thiết bị nâng hạ, thiết bị dùng điện, thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao được sử dụng trong s ửa ch ữa máy kéo công suất nhỏ. - Thực hiện được các thao tác khi sử dụng các dụng cụ tháo l ắp chuyên dùng, dụng cụ đo kiểm, bộ dụng cụ nguội, các thiết bị dùng điện, các thiết bị nâng h ạ, thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao và các phương tiện phòng cháy ch ữa cháy đ ể đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sửa chữa máy kéo. Th ực hiện đ ược các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động - Chấp hành đúng các quy định về an toàn lao động, s ử d ụng và b ảo qu ản được các trang thiết bị bảo hộ lao động, các dụng cụ tháo lắp chuyên dùng, bộ dụng cụ nguội, các thiết bị dùng điện, các thiết bị nâng hạ, thiết bị có áp su ất và nhi ệt đ ộ cao và các phương tiện phòng cháy chữa cháy. III. NỘI DUNG MÔĐUN 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian Số Tên các bài trong mô đun Thời gian TT Tổng Lý Thực Kiểm số thuyết hành tra 1 Phòng tránh tai nạn trong tháo lắp, 12 2 8 2 bưng bê và nâng hạ vật nặng 8
 9. 2 Phòng tránh tai nạn trong sửa chữa 10 2 7 1 các cơ cấu động của máy kéo 3 Phòng tránh tai nạn về điện 10 2 7 1 4 Phòng tránh tai nạn trong sửa chữa các chi tiết, thiết bị có áp suất và 10 2 7 1 nhiệt độ cao 5 An toàn phòng cháy chữa cháy 10 2 7 1 6 Sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai 12 2 8 2 nạn lao động Cộng 64 12 44 8 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữ lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành 2. Nội dung chi tiết: Bài 1: Phòng tránh tai nạn trong tháo lắp, bưng bê và nâng hạ vật nặng Thời gian: 12 giờ Mục tiêu: - Trình bày được cấu tạo, công dụng của dụng cụ tháo lắp, dụng c ụ đo ki ểm và các biện pháp an toàn khi sử dụng dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo ki ểm và khi bưng bê, nâng hạ các vật nặng. - Thực hiện được các thao tác an toàn khi sử dụng dụng c ụ tháo l ắp, d ụng c ụ đo kiểm và khi bưng bê, nâng hạ các vật nặng. - Tuân thủ các quy định về an toàn khi sử dụng dụng cụ tháo l ắp, dụng c ụ đo kiểm và khi bưng bê, nâng hạ các vật nặng. 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu cấu tạo, công dụng của các dụng cụ tháo l ắp, đo ki ểm và thi ết b ị nâng hạ 3. Thực hành các tư thế an toàn khi tháo lắp, bưng bê và nâng hạ vật nặng 4. Bảo quản các dụng cụ tháo lắp và thiết bị nâng hạ sau khi sử dụng Bài 2: Phòng tránh tai nạn trong sửa chữa các cơ cấu động của máy kéo Thời gian:10 giờ Mục tiêu: - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các c ơ c ấu đ ộng trên máy kéo và các tai nạn lao động thường xảy ra khi sửa chữa cơ cấu động trên máy kéo - Thực hiện được các thao tác an toàn khi sửa ch ữa các c ơ c ấu đ ộng trên máy kéo - Tuân thủ các quy định về an toàn khi sửa chữa các cơ cấu động trên máy kéo 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu động trên máy kéo 9
 10. 3. Thực hành các tư thế an toàn khi sửa chữa các cơ cấu động trên máy kéo Bài 3: Phòng tránh tai nạn về điện Thời gian: 10 giờ Mục tiêu: - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trên máy kéo và các thiết bị sử dụng điện dùng trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. - Thực hiện các thao tác an toàn khi sửa chữa các thiết bị điện trên máy kéo và khi sử dụng các thiết bị dùng điện trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. - Tuân thủ các quy định về an toàn khi sửa chữa các thiết bị đi ện trên máy kéo và khi sử dụng các thiết bị dùng điện 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cácthiết bị điện trên máy kéo cũng nh ư các thiết bị dùng điện trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ 3. Thực hành các tư thế an toàn phòng chống điện giật khi sửa chữa thi ết b ị đi ện trên máy kéo và vận hành các thiết bị dùng điện trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ 4. Bảo quản các thiết bị dùng điện sau khi sử dụng Bài 4: Phòng tránh tai nạn trong sửa chữa các chi tiết, thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao Thời gian: 10 giờ Mục tiêu: - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao dùng trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. - Thực hiện được các thao tác an toàn khi sửa ch ữa các chi ti ết, thi ết b ị có áp suất và nhiệt độ cao - Tuân thủ các quy định về an toàn khi sửa chữa các chi tiết, thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao trên máy kéo và dùng trong sửa chữa máy kéo 3. Thực hành các tư thế an toàn khi sửa chữa các thiết b ị có áp su ất và nhi ệt đ ộ cao trên máy kéo và dùng trong sửa chữa máy kéo Bài 5: An toàn phòng cháy chữa cháy Thời gian: 10 giờ Mục tiêu: 10
 11. - Trình bày được cấu tạo, cách sử dụng, vận hành các thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy dùng trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. - Thực hiện các thao tác an toàn khi sử dụng, vận hành các thi ết b ị ph ương tiện phòng cháy chữa cháy trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. - Tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy khi sửa chữa máy kéo. 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng, vận hành các thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy dùng trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. 3. Thực hành các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy nổ khi sửa chữa máy kéo Bài 6: Sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động Thời gian:12 giờ Mục tiêu: - Trình bày được cấu tạo, cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện dùng để sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra TNLĐ - Thực hiện được các biện pháp và thao tác s ử dụng các dụng c ụ, ph ương tiện dùng để sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra TNLĐ - Chấp hành các quy định về an toàn và có trách nhi ệm trong vi ệc s ơ c ấp c ứu kịp thời khi xảy ra TNLĐ 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện dùng để sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động 3. Thực hành xử lý các tình huống xảy ra tai nạn IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: - Nguyên nhiên vật liệu: Xăng, dầu, khay đựng chi tiết, giẻ lau - Dụng cụ và trang thiết bị: + Bộ dụng cụ tháo lắp và đo kiểm + Dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy thủ công + Bình chống cháy trang bị cho xưởng sửa chữa máy kéo + Pa lăng loại nhỏ + Máy hàn điện, máy nén khí + Động cơ 4 kỳ máy kéo công suất nhỏ (dưới 30 HP) + Túi thuốc cá nhân + Nẹp, cáng cứu thương - Học liệu: + Tranh ảnh giới thiệu về cách phòng tránh tai nạn lao động trong sửa chữa máy kéo. + Giáo trình An toàn lao động + Tài liệu hướng dẫn học mô đun An toàn lao động trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ + Luật Phòng cháy chữa cháy 11
 12. - Nguồn lực khác: + Phòng học lý thuyết cho 20 học viên + Hiện trường thực hành có đủ dụng cụ, thiết bị cho học viên thực hành V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ * Phương pháp đánh giá: - Vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận: Nêu các câu h ỏi trọng tâm v ề c ấu t ạo, công dụng và cách sử dụng các dụng tháo lắp và đo kiểm. Trình bày nguyên lý hoạt đ ộng của các cơ cấu động trên máy kéo, các thiết bị sử dụng điện, các thi ết b ị có áp su ất và nhiệt độ cao, thiết bị nâng hạ dùng trong sửa chữa máy kéo. Trình bày các biện pháp phòng cháy chữa cháy, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu khi bị TNLĐ. - Thực hành các thao tác an toàn khi tháo l ắp, b ưng bê v ật n ặng, s ửa ch ữa các thiết bị điện, các chi tiết có áp suất và nhiệt độ cao, vận hành các thiết bị dùng điện, các phương tiện, thiết bị dùng trong phòng chống cháy và sơ cấp cứu ban đầu. * Nội dung đánh giá: - Kiến thức: + Cấu tạo, công dụng của dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo kiểm và các biện pháp an toàn khi sử dụng dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo ki ểm và khi b ưng bê, nâng hạ các vật nặng. + Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu động trên máy kéo và các tai nạn lao động thường xảy ra khi sửa chữa cơ cấu động trên máy kéo + Nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trên máy kéo và các thi ết b ị s ử dụng điện dùng trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. + Nguyên lý hoạt động của các thiết bị có áp suất và nhi ệt đ ộ cao dùng trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. + Cấu tạo, cách sử dụng, vận hành các thiết bị ph ương tiện phòng cháy ch ữa cháy dùng trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. + Cấu tạo, cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện dùng để sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra TNLĐ - Kỹ năng: + Khả năng thực hiện các thao tác an toàn khi sử dụng dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo kiểm và khi bưng bê, nâng hạ các vật nặng. + Khả năng thực hiện các thao tác an toàn khi sửa ch ữa các c ơ c ấu đ ộng trên máy kéo + Khả năng thực hiện các thao tác an toàn khi sửa chữa các thiết bị điện trên máy kéo và khi sử dụng các thiết bị dùng điện trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. + Khả năng thực hiện các thao tác an toàn khi sửa chữa các chi tiết, thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao + Khả năng thực hiện các thao tác an toàn khi s ử dụng, v ận hành các thi ết b ị phương tiện phòng cháy chữa cháy trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. + Khả năng thực hiện các biện pháp và sử dụng các dụng cụ, phương ti ện dùng để sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra TNLĐ 12
 13. - Thái độ: + Có ý thức tham gia học tập tích cự và đầy đủ nội dung của mô đun + Bảo quản tốt các dụng cụ, phương tiện và trang thiết bị và bảo đ ảm an toàn khi thực hành các nội dung của mô đun. VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 1. Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình mô đun An toàn lao động trong sửa chữa máy kéo công su ất nhỏ được sử dụng để giảng dạy cho người học nghề ngắn hạn về sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. Đồng thời cũng dùng cho người học là công nhân h ọc vi ệc trong các xưởng sửa chữa máy kéo hoặc các cơ sở cơ khí s ửa ch ữa máy kéo t ại các vùng nông thôn. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo - Để giảng dạy mô đun này, giáo viên cần ph ải căn cứ vào t ừng nội dung c ủa bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài h ọc nhằm đảm bảo ch ất lượng dạy và học. - Giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề tốt, biết kết h ợp các ph ương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và thực hành tại hiện trường của người học. - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản, sau mỗi bài học giáo viên cần kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm cho người học. Câu hỏi, bài tập cần ngắn gọn, trọng tâm, vừa sức, đánh giá kết quả chính xác và công khai ngay tại lớp. - Trong quá trình thực hành, sản phẩm thực hành của nhóm ho ặc cá nhân c ần ghi rõ họ tên của học viên theo từng thẻ công việc để giáo viên theo dõi và đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác. 3. Những trọng tâm chương trình cần lưu ý: - Trọng tâm của mô đun An toàn lao động trong sửa chữa máy kéo công suất nhỏ là các bài 1, 3, 5, 6. 4. Tài liệu tham khảo: [1]. Bộ mô cơ khí – Chi tiết máy – NXB Đại học và THCN – Hà Nội 1983. [2]. Cục chế biến – Máy nông nghiệp – NXB Nông nghiệp – Hà Nội 1995. [3]. Trần Đức Dũng - sở GD&ĐT Hà Nội – Giáo trình máy và thiết bị nông nghiệp – NXB Hà Nội 2005 [4]. PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt - Giáo trình An toàn lao động – Nhà xuất bản Giáo dục - 2007 [5]. Hoàng Hữu Thận – Điện kỹ thuật đại cương – NXB ĐH&THCN – Hà Nội 1991 [6]. Nguyễn Quốc Việt - sở GD&ĐT Hà Nội – Giáo trình động cơ đốt trong và máy nông nghiệp tập I, II – NXB Hà Nội 2005. 13
 14. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: Sửa chữa cơ cấu biên tay quay Mã số mô đun: MĐ 02 (Ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ-TCDN Ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề) 14
 15. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN SỬA CHỮA CƠ CẤU BIÊN TAY QUAY Mã số mô đun: MĐ 02 Thời gian mô đun: 72 giờ (Lý thuyết: 12 giờ, Thực hành: 60 giờ) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN - Vị trí: + Mô đun 02 là mô đun độc lập, bao gồm phần lý thuy ết và th ực hành c ơ b ản về sửa chữa cơ cấu biên tay quay của máy kéo công suất nhỏ. + Mô đun 02 được bố trí học sau mô đun 01 và n ếu có th ể, nên h ọc tr ước các mô đun 06,07,08 và 09 trong chương trình. - Tính chất: + Mô đun 02 giúp người học tiếp thu kiến th ức và kỹ năng c ơ b ản v ề s ửa chữa cơ cấu biên tay quay của máy kéo công suất nhỏ. II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN - Trình bày được những kiến thức về công dụng, cấu tạo, nguyên lý ho ạt động và những hư hỏng thường gặp của các cơ cấu, hệ thống thuộc cơ cấu biên tay quay của máy kéo công suất nhỏ. - Kiểm tra xác định được mức độ hư hỏng, sửa chữa, thay thế được các chi tiết các cơ cấu, hệ thống thuộc cơ cấu biên tay quay của máy kéo công su ất nh ỏ đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động trong th ực hành các n ội dung của mô đun. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong học tập. III. NỘI DUNG MÔĐUN 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian Số Tên các bài trong mô đun Thời gian TT Tổng Lý Thực Kiểm số thuyết hành tra 1 Sửa chữa cụm pít tông, xi lanh 18 4 12 2 15
 16. 2 Sửa chữa nhóm trục khuỷu, thanh 18 4 12 2 truyền 3 Sửa chữa nắp quy lát, thân máy, cạc te 14 2 10 2 4 Kiểm tra, thay thế bánh đà 8 1 6 1 5 Sửa chữa bộ điều tốc ly tâm 14 1 12 1 Tổng cộng 72 12 52 8 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuy ết v ới th ực hành đ ược tính bằng giờ thực hành 2. Nội dung chi tiết: Bài 1: Sửa chữa cụm pít tông, xi lanh Thời gian:18 giờ Mục tiêu: - Trình bày được những kiến thức về công dụng, cấu tạo và những hư hỏng thường gặp của cụm píttông, xy lanh thuộc động cơ của máy kéo công suất nhỏ. - Thực hiện được việc kiểm tra xác định chính xác mức độ hao mòn, h ư h ỏng và thay thế được các chi tiết hư hỏng của cụm pít tông, xy lanh trên động cơ máy kéo công suất nhỏ đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. - Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động. Rèn luyện tính cẩn th ận và chuẩn xác. 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu về công dụng, cấu tạo và những hư h ỏng th ường gặp c ủa c ụm píttông, xy lanh thuộc động cơ của máy kéo công suất nhỏ 3. Tháo các chi tiết của cụm píttông, xi lanh 4. Làm sạch các chi tiết 5. Kiểm tra xác định hư hỏng của píttông, chốt píttông, séc măng, xi lanh và thay thế các chi tiết hư hỏng 6. Lắp cụm píttông, xi lanh vào động cơ Bài 2: Sửa chữa nhóm trục khuỷu, thanh truyền Thời gian: 18 giờ Mục tiêu: - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của nhóm trục khuỷu, thanh truyền. - Thực hiện được việc tháo lắp, kiểm tra xác định chính xác mức độ hao mòn, hư hỏng và thay thế được các chi tiết hư hỏng của nhóm trục khuỷu, thanh truy ền trên động cơ máy kéo công suất nhỏ đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. 16
 17. - Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động. Rèn luyện tính cẩn th ận và chuẩn xác. 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của nhóm trục khuỷu, thanh truyền. 3. Tháo các chi tiết của nhóm trục khuỷu, thanh truyền 4. Làm sạch các chi tiết 5. Kiểm tra xác định hư hỏng của trục khuỷu, thanh truyền, các bạc lót và ổ đỡ, thay thế các chi tiết hư hỏng 6. Lắp các chi tiết của nhóm trục khuỷu, thanh truyền vào máy Bài 3: Sửa chữa nắp quy lát, thân máy, cạc te Thời gian: 14 giờ Mục tiêu: - Trình bày được những kiến thức về công dụng, đặc điểm cấu tạo, những hư hỏng thường gặp của nắp quy lát, thân máy, cạc te. - Sửa chữa được nắp quy lát, thân máy, cạc te c ủa đ ộng cơ đúng quy trình k ỹ thuật, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động. Rèn luyện tính cẩn th ận và chuẩn xác. 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu về công dụng, đặc điểm cấu tạo, nh ững hư h ỏng th ường g ặp c ủa n ắp quy lát, thân máy, cạc te. 3. Tháo nắp quy lát, cạc te và tháo các chi tiết ra khỏi thân máy 4. Làm sạch các chi tiết 5. Kiểm tra phát hiện hư hỏng , bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng của nắp quy lát, cạc te và thân máy 6. Lắp nắp quy lát, cạc te và các chi tiết, cơ cấu khác vào thân máy 7. Kiểm tra tổng thể Bài 4: Kiểm tra, thay thế bánh đà Thời gian: 8 giờ Mục tiêu: - Trình bày được đặc điểm cấu tạo, công dụng và những h ư hỏng th ường gặp của bánh đà. - Thực hiện được việc tháo lắp, kiểm tra xác định chính xác m ức đ ộ h ư h ỏng và thay thế được bánh đà đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. - Tham gia đầy đủ các buổi học tập lý thuyết và thực hành, tuân th ủ các quy định về an toàn lao động. Rèn luyện tính cẩn thận và chuẩn xác. 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu cấu tạo, công dụng và những hư hỏng thường gặp của bánh đà. 17
 18. 3. Tháo các chi tiết có liên quan 4. Làm sạch và xác định mức độ hư hỏng của bánh đà 5. Thay thế và ráp bánh đà mới 6. Lắp các chi tiết có liên quan Bài 5: Sửa chữa bộ điều tốc ly tâm Thời gian: 14 giờ Mục tiêu: - Trình bày được những kiến thức về công dụng, cấu tạo, nguyên lý ho ạt động và những hư hỏng thường gặp của bộ điều tốc ly tâm trên động cơ máy kéo công suất nhỏ. - Tháo lắp, kiểm tra hư hỏng và sửa chữa, thay thế được các chi ti ết h ư h ỏng của bộ điều tốc ly tâm trên động cơ máy kéo công suất nhỏ đúng quy trình kỹ thu ật, đảm bảo điều phối đúng lưu lượng nhiên liệu theo từng ch ế độ hoạt động c ủa động cơ. - Tham gia đầy đủ các buổi học tập lý thuyết và thực hành, tuân th ủ các quy định về an toàn lao động. Rèn luyện tính cẩn thận và chuẩn xác. 1. Chuẩn bị 2. Tìm hiểu về công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nh ững h ư h ỏng th ường gặp của bộ điều tốc ly tâm trên động cơ máy kéo công suất nhỏ. 3. Tháo các chi tiết có liên quan và tháo bộ điều tốc ly tâm 4. Làm sạch các chi tiết, xác định mức độ hư hỏng của các chi tiết 5. Sửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng của bộ điều tốc ly tâm 6. Lắp bộ điều tốc ly tâm 7. Điều chỉnh bộ điều tốc ly tâm IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: - Nguyên nhiên vật liệu: Xăng, dầu, khay đựng chi tiết, giẻ lau - Dụng cụ và trang thiết bị: + Bộ dụng cụ tháo lắp và đo kiểm + Pa lăng loại nhỏ + Máy hàn điện, máy nén khí + Động cơ 4 kỳ máy kéo công suất nhỏ (dưới 30 HP) - Học liệu: + Video giới thiệu về thao tác thực hiện sửa chữa cơ cấu biên tay quay + Tranh về sơ đồ cấu tạo các chi tiết của cơ cấu biên tay quay + Tài liệu hướng dẫn học mô đun Sửa chữa cơ cấu biên tay quay - Nguồn lực khác: + Phòng học lý thuyết cho 20 học viên + Hiện trường thực hành có đủ dụng cụ, thiết bị cho học viên thực hành mô đun V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ * Phương pháp đánh giá: 18
 19. - Vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận: Nêu các câu hỏi trọng tâm về cấu t ạo, nguyên lý hoạt động và những hư hỏng thường gặp của cơ cấu biên tay quay. - Dựa vào năng lực thực hành,thực hiện tháo lắp, kiểm tra h ư h ỏng và s ửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng của cơ cấu biên tay quay * Nội dung đánh giá: - Kiến thức: + Trình bày được những kiến thức về công dụng, cấu tạo và nh ững h ư h ỏng thường gặp của cụm píttông, xy lanh thuộc động cơ của máy kéo công suất nhỏ. + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nh ững hư h ỏng th ường gặp của nhóm trục khuỷu, thanh truyền. + Trình bày được những kiến thức về công dụng, đặc điểm cấu tạo, những hư hỏng thường gặp của nắp quy lát, thân máy, cạc te. + Trình bày được đặc điểm cấu tạo, công dụng và nh ững hư h ỏng th ường gặp của bánh đà. + Trình bày được những kiến thức về công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và những hư hỏng thường gặp của bộ điều tốc ly tâm trên động cơ máy kéo công suất nhỏ. - Kỹ năng: + Thực hiện được việc kiểm tra xác định chính xác mức độ hao mòn, hư hỏng và thay thế được các chi tiết hư hỏng của cụm pít tông, xy lanh đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. + Thực hiện được việc tháo lắp, kiểm tra xác định chính xác mức độ hao mòn, hư hỏng và thay thế được các chi tiết hư hỏng của nhóm trục khuỷu, thanh truyền đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. + Sửa chữa được nắp quy lát, thân máy, cạc te của động cơ đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. + Thực hiện được việc tháo lắp, kiểm tra xác định chính xác mức độ hư hỏng và thay thế được bánh đà đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. + Tháo lắp, kiểm tra hư hỏng và sửa chữa, thay thế được các chi ti ết h ư h ỏng của bộ điều tốc ly tâm đúng quy trình, đảm bảo điều phối đúng lưu l ượng nhiên liệu theo từng chế độ hoạt động của động cơ. - Thái độ: + Có ý thức tham gia học tập tích cự và đầy đủ nội dung của mô đun + Bảo quản tốt các dụng cụ, phương tiện và trang thiết bị và bảo đ ảm an toàn khi thực hành các nội dung của mô đun. VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 1. Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình mô đun Sửa chữa cơ cấu biên tay quay được sử dụng để giảng dạy cho người học nghề ngắn hạn về sửa chữa máy kéo công suất nhỏ. Đồng thời cũng dùng cho người học là công nhân h ọc vi ệc trong các x ưởng s ửa chữa máy kéo hoặc các cơ sở cơ khí sửa chữa máy kéo tại các vùng nông thôn. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo 19
 20. - Để giảng dạy mô đun này, giáo viên cần ph ải căn cứ vào t ừng nội dung c ủa bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài h ọc nhằm đảm bảo ch ất lượng dạy và học. - Giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề tốt, biết kết h ợp các ph ương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và thực hành tại hiện trường của người học. - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản, sau mỗi bài học giáo viên cần kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm cho người học. Câu hỏi, bài tập cần ngắn gọn, trọng tâm, vừa sức, đánh giá kết quả chính xác và công khai ngay tại lớp. - Trong quá trình thực hành, sản phẩm thực hành của nhóm ho ặc cá nhân c ần ghi rõ họ tên của học viên theo từng thẻ công việc để giáo viên theo dõi và đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác. 3. Những trọng tâm chương trình cần lưu ý: - Trọng tâm của mô đun Sửa chữa cơ cấu biên tay quay là các bài 1, 2, 5. 4. Tài liệu tham khảo: [1]. Bộ mô cơ khí – Chi tiết máy – NXB Đại học và THCN – Hà Nội 1983. [2]. Cục chế biến – Máy nông nghiệp – NXB Nông nghiệp – Hà Nội 1995. [3]. Trần Đức Dũng - sở GD&ĐT Hà Nội – Giáo trình máy và thiết bị nông nghiệp – NXB Hà Nội 2005 [4]. Hoàng Hữu Thận – Điện kỹ thuật đại cương – NXB ĐH&THCN – Hà Nội 1991 [5]. Nguyễn Quốc Việt - sở GD&ĐT Hà Nội – Giáo trình động cơ đốt trong và máy nông nghiệp tập I, II – NX 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2