Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề 4: Hệ thống điều khiển động cơ DIESEL

Chia sẻ: Lê Thanh Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

531
lượt xem
159
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động cơ diesel là động cơ chiên liệu cháy và cưỡng bức, hỗn hợp nhiên liệu và không khí được hình thành bên trong buồng đốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 4: Hệ thống điều khiển động cơ DIESEL

 1. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n NG CƠ DIESEL 4.3. H TH NG I U KHI N ng cơ Diesel 4.3.1. T ng quan v ng cơ diesel là ng cơ cháy cư ng b c, h n h p nhiên li u và không khí ư c hình thành bên trong bu ng t. Vòi phun ư c l p bên trong n p quy lát và phun nhiên li u tr c ti p vào bu ng t. Hình 4.26. Nguyên lý làm vi c ng cơ Diesel Trong chu kỳ n p, piston i xu ng, xu páp n p m và hút không khí vào bu ng t thông qua ư ng n p. Trong chu kỳ nén, không khí ư c nén lên n n 8000C. Cu i chu kỳ nén, nhiên li u ư c áp su t (32 - 55) bar, nhi t lên phun vào bu ng t dư i áp su t t (250 - 1600) bar tùy thu c vào lo i n g cơ và h th ng nhiên li u ư c s d ng. Trong chu kỳ n , h n h p nhiên li u t b c cháy do áp su t và nhi t , nhi t và áp su t bu ng t còn tăng cao hơn n a. Năng lư ng cháy tác ng vào piston và chuy n d i thành năng lư ng cơ khí truy n cho tr c khu u. Chu kỳ x , piston i lên, y khí cháy ra ngoài thông qua các xu páp x . Nhiên li u Diesel là m t s n ph m c a quá trình trưng c t d u m ưc dùng cho ng cơ diesel. Nhiên li u diesel n ng hơn kho ng 18% nhiên li u xăng. Nhiên li u diesel thư ng ch a m t lư ng nh lưu huỳnh bôi trơn. Nhiên Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 15
 2. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n li u diesel có ch a năng lư ng l n hơn kho ng 18% so v i nhiên li u xăng tính trên m t ơn v th tích. Do v y ng cơ diesel thư ng kinh t hơn ng cơ xăng. Hình 4.27. Sơ ng cơ Diesel h th ng nhiên li u 1. ư ng d n nhiên li u h i;2. Bơm cao áp; 3. ư ng ng cao áp; 4.Vòi phun; ng cơ; 6. Mi ng hút nhiên li u; 7. Thùng ch a nhiên li u; 8. ư ng 5. Xy lanh ng th p áp; 9. B u l c tinh; 10. Bơm chuy n nhiên li u; 11. B u l c thô. Nguyên lý làm vi c c a h th ng nhiên li u ng cơ Diesel ư c th hi n trên hình 4.27: bơm chuy n nhiên li u 10 hút nhiên li u t bình ch a 7 qua l c thô 11 vào bơm, r i ư c bơm qua b u l c tinh 9, t i bơm cao áp 2. Các b u l c thô và l c tinh l c s ch nư c và b i b n trong nhiên li u. Bơm cao áp y nhiên li u i ti p vào ư ng ng cao áp 3, t i vòi phun 4 phun nhiên liêu vào bu ng cháy ng cơ. Nhiên li u dư th a trong vòi phun i qua ương 1 tr v c a hút c a bơm chuy n nhiên li u. M t ph n nhiên li u th a trong vòi phun tr v thùng ch a nhiên li u. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 16
 3. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n ng cơ Diesel 4.3.2. K t c u các c m chi ti t chính trên 4.3.2.1. Bơm chuy n nhiên li u: Bơm chuy n nhiên li u có nhi m v cung c p nhiên li u n bơm cao áp nh m kh c ph c s c c n th y l c c a b u l c. Bơm chuy n nhiên li u có nhi u ki u khác nhau: bơm piston, bơm ki u màng, bơm bánh răng, rôto – cánh g t,...Trong ó, bơm rôto - cánh g t ư c dùng ph bi n. Hình 4.28. Bơm chuy n nhiên li u ki u rôto – cánh g t Trên hình 4.28 là lo i bơm rôto - cánh g t dùng hút nhiên li u t thùng nhiên li u lên bơm. Bơm cánh g t ư c d n ng b ng tr c bơm cao áp. Khi tr c quay, l c li tâm y các cánh g t i ra ngoài và tì vào vòng l ch tâm. Trong quá trình quay, không gian ch a nhiên li u gi a các cánh g t thay i nên nó s hút nhiên li u t khoang hút bên dư i và y nhiên li u vào khoang x bên trên. Áp su t nhiên li u t i khoang x thay i tùy theo t c ca ng cơ. Trên bơm có van i u ch nh áp su t ư c l p vào khoang x . Khi áp su t cao, van này s m và nhiên li u s ư c x tr l i ư ng hút. Trên thân bơm cũng có m t l ti t lưu ho c m t van d u tràn i u ch nh áp su t trong bơm. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 17
 4. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n 4.3.2.2. B u l c nhiên li u: Các b u l c nhiên li u có nhi m v lo i b các t p ch t ra kh i nhiên li u như: c n b n, nư c,... a. B u l c thô: dùng tách các t p ch t cơ h c có kích thư c t 20µm tr lên và nư c ra kh i nhiên li u. Nguyên lý ho t ng: nhiên li u ch y vào b l c, i qua ph n t l c. Nh ng h t b i có kích thư c l n ư c gi l i trên b m t c a ph n t l c. Sau ó, nhiên li u i lên phía trên và ra kh i b u l c sau khi ã ư c l c s ch. Nư c ch a trong nhiên li u s l ng ng trong áy b l c. Do v y ph i nh kỳ x nư c ra kh i l c b ng cách m vít x nư c dư i áy b u l c nhiên li u. V ư ng ư ng nhiên nhiên li u ra li u vào V Ph n t lc Lò xo b a Hình 4.29. C u t o các b l c nhiên li u a. B u l c thô; b. B u l c tinh b. B l c tinh: ư c l p trên ư ng d n nhiên li u t bơm chuy n nhiên li u n bơm cao áp, dùng l c các ph n t mài mòn trong nhiên li u. Các ph n t l c thư ng ư c làm b ng v t li u: g m silicat và kim lo i, g , cu n ch , bông gi y, gi y l c c bi t,... Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 18
 5. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n 4.3.2.3. Vòi phun: Vòi phun có nhi m v phun tơi và phân b u nhiên li u vào th tích bu ng cháy c a ng cơ. Vòi phun làm vi c trong i u ki n kh c nghi t: va p áp su t và ăn mòn hóa h c. Ngoài ra, khi nhiên li u phun ra dư i áp su t cao, tránh hi n tư ng khí th i y vào bên trong vòi phun trong chu kỳ n , áp su t nhiên li u trong vòi phun ph i luôn cao hơn áp su t trong bu ng ttibtc th i i m nào. Vì v y, òi h i ph i có s tính toán k lư ng và k t h p hài hòa gi a bơm cao áp, vòi phun và lò xo h i bên trong vòi phun. Trên ng cơ Diesel thư ng s d ng hai lo i vòi phun ph bi n: vòi phun ki u l và vòi ph ki u ch t ti t lưu. a. Vòi phun ki u l : Vòi phun ki u l ư c s d ng cho phun nhiên li u tr c ti p. Vòi phun này ph i ư c l p t i v trí ã ư c ch nh trư c. L phun ư c khoan v i nhi u v trí khác nhau và ư c t trong m t tư th c nh trong bu ng t. Do v y, vòi phun ki u l ư cc nh trên n p quy lát b ng k p và các bu lông. Ch t áp su t Đai c n i đư ng Đư ng vào nhiên li u áp cao Thân vòi phun Lc Kim phun Thân giá Đ u n i đư ng h i đ trên Đư ng c p Khoang áp su t Đ m đi u ch nh áp su t Đư ng nhiên li u cao áp Đai c gi Lò xo áp su t vòi phun Đ m trung Ch t áp su t gian Ch t đ nh v L phun Vòi phun L phun hình côn L phun hình tr L phun t i m t tì Hình 4.30. C u t o vòi phun ki u l Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 19
 6. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n C u t o vòi phun bao g m: thân vòi phun và kim phun. Kim phun chuy n ng t do trong thân vòi phun. T i u vòi phun, kim phun b t kín ư c nhiên li u b ng các u kim phun ư c tì kín vào l vòi phun hình côn b i l c lò xo. ư ng kính l d n hư ng kim phun l n hơn ư ng kính vòi phun chút ít. Áp su t nhiên li u tác ng vào các m t c t ngang khác nhau c a kim phun. Khi áp su t nhiên li u tác ng l n hơn l c y c a lò xo thì vòi phun m , nhiên li u dư i áp su t cao ư c phun qua các l phun và ư c xé tơi trong bu ng t. Vòi phun s óng l i khi áp su t nhiên li u th p hơn l c y c a lò xo. Áp su t nhiên li u m vòi phun dao ng t 150 bar n 250 bar tùy thu c vào t ng lo i n g cơ v à có th i u ch nh b ng cách thêm ho c b t các m i u ch nh áp su t. b. Vòi phun ki u ch t ti t lưu: Vòi phun ki u ch t ti t lưu thư ng ư c dùng cho các lo i ng cơ có bu ng t ph (phun nhiên li u gián ti p). Chùm nhiên li u khi phun có hình d ng ng tr c và l vòi phun thư ng m . Ch t áp su t Đai c n i v i đư ng Thân vòi phun nhiên li u áp cao Đư ng vào Kim phun Lc Đ u n i đư ng h i Đư ng nhiên li u Thân giá đ trên Đ m đi u ch nh áp su t Khoang áp su t Lò xo áp su t L phun Ch t ti t lưu Ch t áp su t Đ m trung gian Vòi phun Vòi phun M t trư c M t c nh ch t ti t lưu Hình 4.31. C u t o vòi phun ki u ch t ti t lưu Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 20
 7. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n Ưu i m n i b t c a ki u vòi phun này là i u khi n m t c t ngang c a l vòi phun trong qua trình nâng kim phun lên. i v i vòi phun ki u l , ngay khi kim phun nâng lên, m t c t ngang l phun tăng r t nhanh. i v i vòi phun ki u ch t ti t lưu, khi kim phun nâng lên, do u kim phun có ph n côn kéo dài nên m t c t ngang c a l phun tăng ch m nên trong giai o n u ch có m t lư ng nh nhiên li u ư c phun. Khi kim phun ư c nâng h n lên, l phun r ng nên m t lư ng l n nhiên li u ư c phun sau ó. Chính s thay i m t c t này d n n i u ch nh ư c t c phun nhiên li u t i tưng th i i m phun khác nhau: Ti u th i i m phun lư ng nhiên li u ư c phun ra ít, t i cu i th i i m phun lư ng nhiên li u ư c phun ra nhi u. Chính c i m này c a vòi phun ã gi m áng k ti ng n trong bu ng t. 4.3.2.4. Bơm cao áp: a. Công d ng: Bơm cao áp là b ph n quan tr ng nh t c a ng cơ Diesel, nó th c hi n nhi m v sau: - Bơm nhiên li u n áp su t cao cung c p nhiên li u t i vòi phun, t o chênh l ch áp su t l n trư c và sau vòi phun. - Cung c p nhiên li u c n thi t cho m i chu trình tương ng v i ch làm vi c c a ng cơ. - Cung c p nhiên li u ng u vào các xy lanh theo úng trình t làm vi c c a ng cơ. b. phân lo i: Hi n nay có r t nhi u ch ng lo i bơn cao áp khác nhau v kích c , hình d ng, k t c u, phương pháp i u ch nh, phương pháp phân ph i nhiên li u,... Theo phương pháp i u ch nh lư ng nhiên li u cung c p cho chu trình, bơm cao áp g m 2 lo i: Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 21
 8. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n - Bơm cáo áp thay i hành trình piston. - Bơm cao áp không thay i hành trình piston. Theo phương pháp phân ph i nhiên li u cho các xy lanh, bơm cao áp ư c chia làm 2 lo i: - Bơm cao áp th ng hàng. - Bơm cao áp phân ph i: ư c s d ng ph bi n. Theo phương pháp phân i u khi n, bơm cao áp ư c chia làm 3 lo i: - Lo i i u khi n b ng cơ khí: ư c dùng trên các ng cơ trư c ây. - Lo i i u khi n b ng i n. - Lo i i u khi n phun tr c ti p (Common Rail): ư c dùng trên các n g cơ h i n i. c b a Hình 4.32. Các lo i bơm cao áp a. Bơm i u khi n b ng cơ khí; b. Bơm i u khi n b ng i n; c. Bơm i u khi n phun tr c ti p c. Yêu c u: Bơm cao áp làm vi c trong i u ki n áp l c cao và luôn thay i t ng t. Ngoài ra, trong quá trình làm vi c lư ng nhiên li u cung c p cho chu trình làm vi c c a ng cơ thay i liên t c. Vì v y, bơm cao áp ph i th a mãn các yêu c u sau: Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 22
 9. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n - mbo chính xác khi làm vi c, phun nhiên li u úng th i i m, úng qui lu t - V t li u có c ng v ng t t, chiu mài mòn t t. - ơn gi n d ch t o, r d b o qu n s a ch a. Bơm cao áp i u khi n b ng cơ khí: a. C u t o và nguyên lý làm vi c Tr c d n ng bơm cao áp d n ng bơm chuy n nhiên li u c p nhiên li u vào trong bơm. Chuy n ng quay c a tr c d n ng bơm cao áp bi n thành chuy n ng t nh ti n qua l i c a piston bơm cao áp thông qua ĩa cam và vòng lăn. Piston chuy n ng bên trong xi lanh bơm cao áp n m u phân ph i ư c g n vào bơm cao áp b ng bu lông. Cơ c u i u ch nh nh v v trí c a vòng i u ch nh trên piston bơm cao áp. Cơ c u i u ch nh n m phía trên c a thân bơm có lò xo ư c n i v i c n i u khi n bên ngoài. C n i u khi n ư c n i v i chân ga. Cơ c u nh th i i m phun ư c l p bên dư i bơm cao áp và vuông góc v i tr c c a bơm. S ho t n g c a cơ c u nh th i i m phun ư c quy t nh b i áp su t nhiên li u do bơm chuy n nhiên li u và van i u ch nh. Hình 3.33. K t c u bơm cao áp lo i i u khi n cơ khí Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 23
 10. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n Nhiên li u dư i áp su t cao ư c t o ra t bơm cao áp. Chuy n ng quay c a tr c d n ng bơm ư c truy n n piston c a bơm cao áp thông qua m t cơ c u kh p n i c bi t. Hai v u l i trên ĩa cam ăn kh p vào hai rãnh trên kh p n i ch th p, hai rãnh còn l i trên kh p n i ch th p n i v i hai v u l i cu i tr c d n ng. ĩa cam ư c tì sát vào vòng lăn b ng l c y c a các lò xo. Khi ĩa cam quay, các v u cam s tì lên vòng lăn làm cho ĩa cam v a quay v a chuy n ng t nh ti n. Piston ư c g n vào ĩa cam b ng ch t và chuy n ng t nh ti n qua l i nh l c h i c a lò xo và l c y c a ĩa cam. Lò xo h i còn m b o ĩa cam không b r i ra kh i vòng lăn khi gia t c nhanh. Hai lò xo h i ph i có chi u dài b ng nhau piston không b y ra kh i v trí trung tâm. Hình 3.34. K t c u bơm cao áp ĩa cam và ư ng cong mũi cam nh hư ng n áp su t nhiên li u ư c phun và th i gian phun. Vì v y, m i lo i ng cơ ư c thi t k m t lo i ĩa cam riêng và không th thay th hai lo i ĩa cam c a hai lo i ng cơ khác nhau cho nhau. Nhiên li u ư c bơm t bơm cao áp c p cho các vòi phun ư c ho t ng g m nhi u giai o n khác nhau. M i chu kỳ ho t ng c a piston (chuy n ng qua l i m t l n) s cung c p nhiên li u cho m t xi lanh. V i ng cơ 4 kỳ, 4 xilanh, piston chuy n ng t BDC n TDC và ngư c l i ng th i quay m t góc 900 s k t thúc m t chu kỳ c p nhiên li u cho 1 xi lanh. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 24
 11. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n - T i BDC, chuy n ng quay c a piston s óng ư ng c p nhiên li u vào bơm cao áp và m ư ng c p nhiên li u n vòi phun tương ng, chuy n ng t nh ti n c a piston s o chi u i vào trong và chu kỳ làm vi c b t u. - Áp su t trong bơm cao áp s ư c nâng cao do piston i vào, n khi áp su t th ng ư c l c ép c a lò xo c a van phân ph i và m van phân ph i, nhiên li u dư i áp su t cao ư c bơm qua ư ng ng n các vòi phun và phun tr c ti p vào bu ng t. - Chu kỳ làm vi c s ch m d t ngay khí ư ng rãnh ngang trên piston i ra kh i ng i u khi n, áp su t trong bơm cao áp s ngay l p t c h xu ng. T i th i i m này, nhiên li u không ư c ưa n vòi phun n a, van phân ph i óng l i, piston ti p t c chuy n ng n BDC, nhiên li u trong bơm cao áp s theo ư ng ng n m trong piston i ra rãnh ngang và i vào thân bơm. - Khi piston chuy n ng tr l i TDC, rãnh ngang b vòng i u khi n óng l i do chuy n ng t nh ti n, c a ư ng c p nhiên li u ti p t c m l i, nhiên li u l i ư c hút vào trong bơm chu n b cho chu kỳ ti p theo. Hình 3.35. Nguyên lý ho t ng c a bơm cao áp 1. C a hút; 2. C a phân ph i; Bu ng áp su t; 4. ng phân ph i; 5. Vòng i u khi n; 6. C a tràn Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 25
 12. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n a. Cơ c u i u khi n lư ng nhiên li u phun H th ng i u khi n c a ng cơ diesel ư c cho là th a mãn khi nó ph n ng ngay khi p chân ga. Trong ng cơ diesel, h th ng i u khi n ư c thi t k áp ng yêu c u ó. Cơ c u i u khi n bao g m c m qu văng và cơ c u c n i u khi n. Cơ c u này i u ch nh v trí c a vòng i u khi n t c là i u ch nh dài c a hành trình bơm nhiên li u nghĩa là lư ng nhiên li u ư c phun vào m i xi lanh. Cơ c u i u khi n ư c d n ng b i tr c d n ng c a bơm bao g m h p qu văng và qu văng. C m i u khi n ư c l p vào tr c c m i u khi n và có th quay t do quanh tr c ó. Khi cơ c u i u khi n quay, dư i tác ng c a l c li tâm, qu văng s b văng ra ngoài theo hư ng hư ng kính, hư ng chuy n ng này qua cơ c u òn b y s chuy n thành chuy n ng c a ng trư t theo hư ng d c tr c. ng trươt này s tác ng vào c m c n i u khi n. L c tác ng c a ng trư t, k t h p v i l c c a c n i u khi n, l c căng lò xo, vít i u ch nh s xác nh v trí c a ng i u khi n d n i n i u ch nh lư ng nhiên li u ư c phun. Hình 4.36. Cơ c u i u khi n lư ng nhiên li u trên ng cơ Diesel Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 26
 13. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n - Khi kh i ng: qu văng (1) và ng trư t (2) v trí ban u. C n kh i ng (4) b lò xo kh i ng (5) y v v trí kh i ng. Thông qua i m t a (M2), vòng i u khi n (6) trên piston b y v v trí kh i ng tương ng lư ng nhiên li u ư c phun lúc kh i ng. Khi kh i ng Khi không t i Hình 4.37. Cơ c u i u khi n ng cơ Diesel khi kh i ng và không t i ng cơ v n ho t ng và chân ga nh hoàn toàn, c n i u - Khi không t i: khi n ng cơ ư c chuy n sang v trí t a vào vít i u ch nh ch ch y không t i (9). T c ch y không t i ư c ch n sao cho ti t ki m nhiên li u nh t mà v n mbo ng cơ ch y êm và có th ch u t i nh . Ch ch y không t i ư c i u khi n b ng lò xo ch y không t i (14). L c căng c a lò xo (14) cân b ng v i l c li tâm c a qu văng (1). L c cân b ng này nh v v trí c a vòng i u khi n (6) so v i rãnh c t (7). i u ch n h t c ch y không t i ta có th i u ch n h s c căng c a lò xo 14 c l p v i i u ch n h i m t c a chân ga. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 27
 14. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n Hình 4.38. Cơ c u i u khi n ng cơ Diesel khi có không t i - Khi có t i: S d ng chân ga, lái xe i u khi n c n 10 n v trí tương ương v i t c mong mu n, khi v trí c n 10 thay i, l c căng c a lò xo 13 tăng lên và th ng ư c l c y c a ng trư t 2 làm cho c n i u khi n 3 và 4 di chuy n sang trái, thông qua i m t a M2, ng i u khi n s i sang ph i nv trí l n nh t tương ương v i lư ng nhiên li u nhi u nh t ư c phun và t c ng cơ tăng. Khi t c ng cơ tăng: l c li tâm c a qu văng tăng khi n cho lc y c a ng trư t tăng, l c này ngư c chi u v i l c căng c a lò xo. ng i u khi n s n m nguyên v trí cho n khi có s cân b ng gi a hai l c. N u t c ng cơ ti p t c tăng thì ng trư t s y ngư c l i c n i u khi n thông qua i m t M2 khi n cho ng i u khi n i sang ph i d n n rãnh c t ư c i ra kh i ng i u khi n s m hơn, lư ng nhiên li u ư c bơm ít hơn tránh trư ng hp ng cơ ch y quá t c cho phép. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 28
 15. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n b. Cơ c u i u khi n th i i m phun bù th i gian phun nhiên li u tr khi t c ng cơ tăng lên ngư i ta l p m t cơ c u i u khi n th i i m phun. Th i gian phun nhiên li u tr ưc tính t th i i m piston b t u nén nhiên li u cho n khi áp su t th ng l c lò xo và kim phun b t u phun. Cơ c u i u khi n th i i m phun nhiên li u ư c l p bên dư i bơm. Bên trong c u có m t piston, khoang bên trái pison có m t lò xo h i, khoang bên ph i có ư ng n i v i khoang nhiên li u trong bơm. Piston ư c n i v i vòng lăn b ng m t ch t trư t. Khi t c th p, piston b lò xo y v bên ph i do áp su t nhiên li u th p. Khi áp su t nhiên li u tăng lên, piston b y sang trái do áp su t nhiên li u tăng d n n vòng lăn quay i m t góc làm cho th i i mb t u nén nhiên li u s m hơn m t chút. Hình 4.39. Có c u i u khi n th i i m phun ng cơ b ng i n c. Thi t b t t Do ng cơ diesel s d ng nguyên lý t cháy. Do ó, ch có th t t ng cơ khi ng ng c p nhiên li u. Thông thư ng s d ng m t van solenoid óng m ư ng c p nhiên li u. Van solenoid ư c l p vào u bơm cao áp, van này s óng/m ư ng c p nhiên li u cho xi lanh bơm cao áp. Khi khóa i n t t, ngu n i n c p cho van solenoid t t, dư i tác d ng c a l c lò xo, van này s óng ư ng c p nhiên li u. Khi b t chìa khóa i n, ngu n i n ư c c p cho van solenoid làm cho van m c p nhiên li u cho xi lanh bơm cao áp. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 29
 16. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n Hình 4.40. Thi t b ng t n g cơ Bơm cao áp i u khi n b ng i n: V i vi c phát tri n ng cơ diesel, bơm cao áp ư c phát tri n lên th h i u khi n b ng i n. H th ng s d ng các thi t b i nt o tín hi u, x lý d li u và c p tín hi u n các cơ c u ch p hành và t o thành m t vòng i u khi n kín. Hình 4.41. K t c u bơm cao áp i u khi n b ng i n So v i ng cơ Diesel i u khi n cơ khí, h th ng này có ưu i m: - Tăng công su t ng cơ: do lư ng nhiên li u ư c phun phù h p v i t ng i u ki n ho t ng c a n g cơ . - Lo i b ư c các cơ c u cơ khí: c n i u khi n, qu văng, cơ c u nh th i i m phun,.. làm tăng nh y c a h th ng Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 30
 17. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n - Gi m lư ng khí th i gây ô nhi m môi trư ng. - K t c u ơn gi n, chính xác, tu i th cao. ng cơ Diesel i u khi n b ng i n bao g m các b ph n sau: - H th ng bơm chuy n nhiên li u (bơm rôto - cánh g t) và h th ng bơm cao áp tương t như bơm thư ng. - Mô tơ GE: thay th cho cơ c u c n i u khi n, qu văng và ng trư t trong bơm thư ng. Vi c i u khi n ư c ECM chuy n tín hi u n và kích ho t mô tơ GE. - C m bi n Np: C m bi n t c vòng quay c a tr c bơm, bánh c m bi n có s răng b ng v i s xi lanh trong n g cơ . - Van TCV: ư c l p t bên dư i bơm i u khi n áp su t các khoang trong cơ c u nh th i i m phun. - C m bi n TSP: C m bi n v trí c a cơ c u nh th i i m phun. - ECM: Mô ung i u khi n: nh n thông tin t các c m bi n, x lý thông tin, ưa ra tín hi u i u khi n n các cơ c u ch p hành. Mô tơ GE: ư c t trong khoang i u khi n phía trên c a bơm và thông v i khoang bơm b ng l c t trư ng. Nhiên li u t khoang bơm i qua l c s làm mát cu n dây và l c t trư ng s gi l i các m t s t không làm h ng mô tơ. Tr c i u khi n ư c g n vào mô tơ và u còn l i có m t ch t c u l ch tâm, ch t này n m trong rãnh trên vòng i u khi n. Mô tơ GE quay thay i v trí c a vòng i u khi n. V trí c a vòng i u khi n ư c c m bi n b i c m bi n CSP (c m nh n v trí vòng i u khi n) và g i thông tin ph n h i v ECM. Khi cu n dây ư c c p ngu n, t trư ng trong cu n dây sinh ra s làm quay mô tơ. Mô tơ s quay cho n khi l c quay cân b ng v i l c lò xo thì d ng l i. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 31
 18. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n Hình 4.42. K t c u Mô tơ GE Van TCV: ư c l p phía dư i bơm cao áp. Van TCV ư c l p gi a hai ư ng nhiên li u A và B, ư ng A thông v i khoang cao áp bên trái c a cơ c u, ư ng B thông v i khoang th p áp bên ph i c a cơ c u. Khi chưa có dòng i n, van TCV óng ch t gi a hai ư ng A và B, khi có dòng i n, van TCV m , nhiên li u áp su t cao ư c ưa sang khoang áp su t th p, piston s i sang trái do l c y c a lò xo t ó thay i th i i m phun nhiên li u Hình 4.43. Van i u TCV khi n th i i m phun C m bi n v trí c a cơ c u thay i th i i m phun (TPS) dùng phát hi n v trí th c c a cơ c u g i thông tin ph n h i v ECM. T ó ECM i u khi n th i i m phun phù h p. Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 32
 19. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n Hình 4.44. Sơ ng cơ Diesel ( i u khi n b ng i n) h th ng i u khi n bơm chuy n nhiên li u; 1. B i u khi n; 2. C m bi n t c 3. C m bi n v trí vòng i u khi n; 4. C m bi n nhi t nhiên li u 5. i n tr bù; 6. Van i u khi n cơ c u nh th i i m phun; 7. C m bi n cơ c u nh th i i m phun Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 33
 20. ng cơ Diesel Chuyên 4: H th ng i u khi n H th ng i u khi n Common Rail (CRD) H th ng i u khi n Common Rail là h th ng i u khi n nhiên li u b ng i nt . B i u khi n i n t ECU s thu th p tín hi u t cá c m bi n, t ó tính toán và g i tín hi u n i u khi n tr c ti p vòi phun. ây là h th ng i u khi n ng cơ Diesel hi n i nh t hi n nay. Ray ch a RPCV Bơm cao áp Vòi phun MPROP MAFS&IATS1 RPS BPS&IATS2 CMPS GCU ECM FTS ECTS CKPS VGT EGR c quy B ng đ ng h APS Hình 4.45. H th ng i u khi n Common Rail Biên so n: ThS. Ph m Qu c Thái Trang 34
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2