intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng - PGS. TS Trương Quang Thông

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

127
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chuyên đề Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng nhằm nêu những sức ép thường nhật đối với hoạt động của một ngân hàng, mối quan hệ với thị trường tiền tệ và thị trường vốn, vấn đề cạnh tranh. Mục tiêu của việc đánh giá hoạt động ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng - PGS. TS Trương Quang Thông

 1. Chuyên đề 3 ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Giảng viên phụ trách: PGS. TS Trương Quang Thông trách: Trương Đại học Kinh tế TP.HCM 1
 2. Đo lường và đánh giá hiệu quả • Nhöõng söùc eùp thöôøng nhaät ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa moät ngaân haøng: – Coå ñoâng – Khaùch haøng – Nhaân vieân – Cô quan quaûn lyù • Moái heä vôùi thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng voán • Vaán ñeà caïnh tranh 2
 3. Mục tiêu của việc đánh giá hoạt động ngân hàng • Xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu maø ngaân haøng theo ñuoåi • Coù hay khoâng vaán ñeà maâu thuaãn giöõa caùc muïc tieâu? • Ñaâu laø muïc tieâu toái haäu cuûa baát kyø ngaân haøng naøo? 3
 4. Các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng: đại diện cho giá trị cổ phiếu • Thị giá cổ phiếu và đặc thù của lĩnh vực ngân hàng. • Các tỷ lệ về khả năng sinh lời: thay thế/đại diện cho giá trị cổ phiếu 4
 5. Các tỷ lệ chủ yếu phản ánh khả năng sinh lời trong hoạt động của ngân hàng Tyû leä thu nhaäp Thu nhaäp sau thueá treân voán chuû sôûhöõu  Voán chuû sôûhöõu (ROE) Tyû leä thu nhaäp Thu nhaäp sau thueá treân taøi saûn  Toång taøi saûn (ROA) 5
 6. Các tỷ lệ chủ yếu phản ánh khả năng sinh lời trong hoạt động của ngân hàng Tyûle thu nhaäp ä Thu nhaäp roøng laõi laõi bie ân caän  Toång saûn taøi (NIM - Net Inte rest M argin) Thu nhaäp ngoaøi - Chi phí ngoaøi laõi laõi Tyûle thu nhaäp ä ngoaøi caän ân laõi bie  Toång saûn taøi Toång töø thu hoaïtñoäng - Toång phí hoaïtñoäng chi Tyûle thu nhaäp ä hoaïtñoäng bie ân caän  Toång saûn taøi Thu nhaäp thueá sau Thu nhaäp treân phie áu coå (EPS)  Toång coå soá phie áu thöôøng än hie haønh Thu töø laõi Toång phí traû chi laõi Cheânh äch suaát le laõi bình quaân   Toång saûn lôøi Toång taøi sinh nguoàn phaûi laõi voán traû Ghi chú: Thu nhập lãi ròng: thu từ các khỏan cho vay ròng: và đầu tư chứng khoán trừ chi phí trả lãi tiền gửi và nợ khác tư 6
 7. Diễn giải các tỷ lệ • ROA: tính hiệu quả của quản lý, đo lường khả năng biến đổi tài sản thành thu nhập ròng. • ROE: đo lường tỷ lệ thu nhập cho các cổ đông ngân hàng • NIM: đo lường mức chênh lệch giữa thu từ lãi và chi phí trả lãi mà ngân hàng có thể đạt được thông qua việc kiểm sóat chặt chẽ tài sản sinh lời và theo đuổi các nguồn vốn có chi phí thấp nhất. 7
 8. Diễn giải các tỷ lệ • Tỷ lệ thu nhập ngòai lãi cận biên:đo lường mức chênh lệch giữa nguồn thu ngoài lãi (chủ yếu là phí dịch vụ) và các chi phí ngòai lãi (lương, các chi phí quản lý). • EPS: đo lường trực tiếp thu nhập của những người sở hữu ngân hàng tính trên mỗi cổ phiếu lưu hành. • Chênh lệch lãi suất bình quân: đo lường hiệu quả đối với họat động trung gian của ngân hàng trong quá trình huy động vốn và cho vay, đồng thời cũng đo lường cường độ cạnh tranh trong thị trường của ngân hàng. 8
 9. Đo lường các rủi ro trong hoạt động ngân hàng • Rủi ro tín dụng (Credit • Rủi ro hối đoái Risk) • Rủi ro pháp lý và tuân thủ • Rủi ro thanh khoản (Legal and Compliance (Liquidity Risk) Risk) • Rủi ro thị trường (Market Risk) • Rủi ro thanh danh • Rủi ro lãi suất (Interest Rate (Reputation Risk) Risk) • Rủi ro chiến lược (Strategic • Rủi ro nghiệp vụ Risk) (Operational Risk) • Rủi ro quốc gia (Country Risk) 9
 10. Rủi ro tín dụng Theo nghóa toång quaùt, ruûi ro tín duïng laø xaùc suaát maø moät phaàn taøi saûn taøi chính cuûa ngaân haøng seõ suït giaûm giaù trò, hoaëc khoâng coøn giaù trò. 10
 11. Đo lường rủi ro tín dụng • Nợ xấu / Tổng dư nợ • Dự phòng rủi ro tín dụng / Tổng dư nợ • Dự phòng rủi ro tín dụng / Tổng vốn CSH • Trích dự phòng RRTD/ Tổng dư nợ • Trích dự phòng RRTD / Tổng vốn CSH • Nợ xấu / Tổng vốn CSH 11
 12. Rủi ro thanh khoản Xác suất mà ngân hàng không tiền hoặc khả năng vay tiền để đáp ứng nhu cầu rút vốn ký thác hoặc các nhu cầu bằng tiền khác. 12
 13. Đo lường rủi ro thanh khoản • Vốn vay liên ngân hàng / Tổng tài sản • Dư nợ cho vay ròng / Tổng tài sản • Tiền gửi và cho vay liên ngân hàng / Tổng tài sản • Tiền và chứng khoán chính phủ / Tổng tài sản 13
 14. Rủi ro thị trường Xaùc suaát thò giaù danh muïc ñaàu tö cuûa ngaân haøng suït giaûm do thay ñoåi cuûa laõi suaát 14
 15. Đo lường rủi ro thị trường • Giá trị sổ sách của tài sản / Giá trị thị trường của tài sản • Giá trị sổ sách của vốn CSH / Giá trị thị trường của vốn CSH • Giá trị sổ sách của trái phiếu / Giá trị thị trường của trái phiếu • Giá trị thị trường của cổ phiếu thường… 15
 16. Rủi ro lãi suất Xaùc suaát qua ñoù söï thay ñoåi laõi suaát coù theå gaây baát lôïi cho giaù trò taøi saûn, thu nhaäp vaø caû giaù trò voán töï coù cuûa ngaân haøng. 16
 17. Đo lường rủi ro lãi suất • Tài sản nhạy cảm lãi suất / Nợ nhạy cảm lãi suất • Ký thác không bảo hiểm / Tổng ký thác 17
 18. Rủi ro nghiệp vụ Nhöõng baát ñònh coù theå taùc ñoäng ñeán thu nhaäp cuûa ngaân haøng do heä thoáng maùy tính, do vieäc haønh xöû sai traùi cuûa nhaân vieân, ban ñieàu haønh keùm… 18
 19. Rủi ro pháp lý và tuân thủ Rủi ro tác động đến thu nhập do những vấn đề của hệ thống pháp lý. Rủi ro tuân thủ xảy ra khi có sự vi phạm các qui định, luật lệ. 19
 20. Rủi ro thanh danh Do caùc quaûng caùo phaûn caûm, do truyeàn thoâng laøm naûn loøng/khoâng khuyeán khích khaùch haøng söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng. Ñaây laø ruûi ro gaén vôùi coâng luaän. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=127

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2