intTypePromotion=1

Quản lý vốn lưu động

Chia sẻ: Hung Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
263
lượt xem
105
download

Quản lý vốn lưu động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để tài trợ cho hoạt động chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường. Những thành tố quan trọng của vốn lưu dộng đó là lượng hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả. Các nhà phân tích thường xem xét các khoản mục này để đánh giá hiệu quả và tiềm lực tài chính của một công ty....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý vốn lưu động

  1. Quản lý vốn lưu động ! Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt đ ộng thường xuyên, hay nói một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để tài trợ cho hoạt đ ộng chuy ển hóa nguyên li ệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường. Những thành tố quan trọng của vốn lưu dộng đó là lượng hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản ph ải tr ả. Các nhà phân tích thường xem xét các khoản mục này để đánh giá hiệu quả và ti ềm l ực tài chính c ủa m ột công ty. Chúng ta hãy xét một ví dụ đơn giản: một công ty sản xuất nước sốt cho món mì spaghett s ử d ụng $100 đ ể mua cà chua, hành, tỏi, hạt tiêu..., nhập kho. Một tuần sau, công ty đã ch ế bi ến các thành ph ần này thành n ước s ốt và xu ất kho. Tuần sau đó công ty kiểm tra xem hàng đã tới tay khách hay chưa. Nh ư v ậy l ượng ti ền tr ị giá $100 đã b ị đ ọng trong vòng hai tuần chính là vốn lưu động của công ty. Nếu công ty thu hồi ti ền t ừ khách hàng càng nhanh thì càng sớm tiến hành quay vòng sản xuất, mua các nguyên liệu mới để tiếp t ục s ản xuất. Nếu nguyên li ệu mua v ề t ồn trong kho cả tháng thì công ty sẽ bị đọng vốn trong thời gian đó và không thể s ử dụng l ượng ti ền này đ ể thanh toán các hóa đơn và các hoạt động đầu tư khác. Vốn lưu động cũng sẽ bị đặt trong tình tr ạng xấu n ếu khách hàng không hạn hoặc cấp tiền gấp. thanh toán đúng nhà cung đòi Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt đ ộng thường xuyên, hay nói một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để tài trợ cho hoạt đ ộng chuy ển hóa nguyên li ệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường. Những thành tố quan trọng của vốn lưu dộng đó là l ượng hàng t ồn kho, kho ản ph ải thu, khoản phải trả. Các nhà phân tích thường xem xét các khoản mục này đ ể đánh giá hi ệu qu ả và ti ềm l ực tài chính của một công ty. Nhóm tài sản ngắn hạn và các nghĩa vụ nợ ngắn hạn chứa ba loại tài khoản có vai trò đ ặc bi ệt quan tr ọng. Nh ững tài khoản này đại diện cho những mảng trong doanh nghiệp mà nhà quản tr ị thường xuyên và tr ực ti ếp ph ải quan xử tâm lý: khoản phải sản ngắn hạn); - Tài thu (tài lưu sản ngắn hạn), - Hàng kho (tài và; khoản phải trả vụ nợ ngắn hạn) - Tài (nghĩa Ngoài ra, những khoản nợ ngắn hạn cũng có vai trò không kém phần quan trọng bởi nó t ạo thành một nghĩa vụ trong ngắn hạn của các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Những dạng nợ ngắn hạn thường g ặp là nợ ngân hàng và hạn mức dụng. tín Thay đổi trong lượng vốn lưu động của doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng tr ực ti ếp đ ến luồng ti ền (hay ng ười ta hay nói là lưu chuyển tiền tệ) của doanh nghiệp. Tăng vốn lưu động đồng nghĩa với vi ệc doanh nghi ệp đã s ử dụng ti ền để thanh toán, chẳng hạn cho việc mua hoặc chuyển đổi hàng trong kho, thanh toán nợ,... Như thế, tăng v ốn l ưu động sẽ làm giảm lượng tiền mặt doanh nghiệp đang nắm. Tuy nhiên, nếu vốn lưu động gi ảm, đi ều này đ ồng nghĩa với việc doanh nghiệp có ít tiền hơn để thanh toán cho các nghĩa vụ nợ ng ắn hạn, đi ều này có th ể tác đ ộng gián tiếp, và thường khó lường trước, đến vận hành trong tương lai của doanh nghi ệp. Theo Investopedia, vốn lưu động là thước đo cho cả hiệu suất và s ức mạnh tài chính ng ắn h ạn c ủa doanh nghi ệp. Vốn lưu động giảm có thể được dịch ra thành nhiều nguyên nhân. Có thể là doanh nghi ệp t ập trung bán hàng t ốt, nhưng họ phải chấp nhận bán chịu, chấp nhận khách hàng trả chậm quá nhi ều. Có thể là do ti ền b ị ứ đ ọng l ại ở hàng trong kho. Dù nghĩa này hay nghĩa kia, doanh nghiệp hiện t ại vẫn thi ếu ti ền. Nếu đ ột ng ột một ngày kia Coca- Cola phải đi vay Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam $500.000 chỉ để thanh toán cho một đ ối tác cung c ấp nguyên liệu, khó có thể tưởng tượng câu chuyện sẽ được dịch ra theo hướng tích cực hay tiêu c ực, và mức đ ộ đ ến đâu, cho dù bản chất chỉ là họ chưa thu đủ tiền hàng và vay tạm vài tuần. Vấn đ ề ở ch ỗ, dấu hi ệu của vi ệc thi ếu ti ền ng ắn hạn thường được dịch hiệu xấu nhiều hơn tốt. theo tín là Khả năng quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp càng tốt thì nhu cầu vay nợ càng gi ảm. Ngay c ả khi doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi thì việc quản lý vốn lưu động cũng r ất cần thi ết vì nó đ ảm b ảo r ằng l ượng v ốn nhàn r ỗi sẽ được đầu tư một hiệu quả nhất đầu tư. này cách cho nhà Trên thị trường không phải công ty nào cũng có đặc điểm tài chính nh ư nhau. Các công ty b ảo hi ểm th ường nh ận được tiền phí bảo hiểm trước khi phải thanh toán bất kì khoản nào, tuy nhiên, công ty bảo hi ểm s ẽ khó l ường tr ước được các khoản phí tổn mà họ sẽ phải chi trả một khi khách hàng khiếu nại. Tuy nhiên, một đ ại gia bán l ẻ l ớn nh ư Wal-mart thường không phải bận tâm nhiều lắm đến khoản phải thu vì khách hàng phải thanh toán ngay khi mua hàng. Thay vào đó, hàng tồn kho lại là một vấn đề lớn đối với những t ập đoàn bán l ẻ, t ừ Wal-mart, Carre Four, Tesco cho đến Co.op Mart, Intimex hay G7 Mart. Nếu không đưa ra những dự báo chính xác v ề l ượng hàng tích trong kho, họ có thể sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi trong thời gian r ất ng ắn. Vi ệc xác đ ịnh th ời đi ểm cũng nh ư tính ch ất phức tạp của việc thanh toán có thể khó khăn hơn ta tưởng. Các doanh nghi ệp s ản xuất thường phải chi một l ượng
  2. tiền lớn để mua nguyên vật liệu và trả lương lao động trước khi nhận được bất cứ khoản thanh toán c ủa khách hàng. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ là không thừa nếu các nhà đ ầu t ư xem xét đ ến hi ệu qu ả qu ản lý v ốn l ưu động của các công ty. Mỗi doanh nghiệp có thể đưa ra một con s ố doanh thu tuy ệt v ời, giá tr ị tài s ản l ớn, quy mô vốn đồ sộ... tuy nhiên độ lớn của các con số này không nói lên t ất cả, và cũng không có nghĩa là doanh nghi ệp đang nắm giữ rất nhiều tiền trong tay. Tiền của doanh nghi ệp có thể đọng ở các khoản ph ải thu, vốn c ủa doanh nghi ệp biết đâu lại có lượng lớn là các khoản phải trả... Vì vậy xem xét một cách cẩn tr ọng các thông tin, ch ỉ s ố c ủa doanh nghiệp trong đó có hoạt động quản lý vốn lưu động sẽ vô cùng có l ợi cho b ất c ứ ai có ý đ ịnh ti ến hành đ ầu t ư. Các nhà đầu tư nên xem xét các công ty có sự chú trọng tới việc quản tr ị chuỗi cung cấp đ ể đ ảm b ảo r ằng vi ệc đ ầu tư của mình là tối ưu. DSO là một chỉ số tốt để Để đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý vốn l ưu đ ộng c ủa doanh nghiệp, nhiều nhà phân tích thường sử dụng hệ số DSO-Days Sales Outstanding. DSO tính s ố ngày trung bình m ột doanh nghiệp cần để thu hồi tiền sau mỗi giao dịch bán hàng. Công thức tính DSO nh ư d ưới đây: khoản phải Account Receivables : Tài thu; Tổng trả chậm; Total Credit Sales : doanh thu Tổng số hồi bộ trả chậm. Number of Days : ngày thu toàn doanh thu DSO cao nghĩa là doanh nghiệp mất nhiều gian để lấy được doanh thu về tài khoản mình, ng ược l ại DSO th ấp cho thấy lực quản khoản trả chậm của nghiệp t ốt. năng lý các doanh là Bên cạnh đó, tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho cũng là một công cụ hiệu quả để đánh giá hi ệu quả qu ản lý v ốn l ưu động của doanh nghiệp. Tỷ lệ này cho ta biết tốc độ bán hàng của doanh nghi ệp, đ ược tính bằng cách chia giá v ốn hàng bán cho tổng giá trị hàng tồn kho (Cost of goods sold /Inventory). Nhìn chung, n ếu t ỉ l ệ này ở m ức cao t ức là doanh nghiệp đang kinh doanh tốt. Đối với các nhà đầu tư, tốt hơn hết là nên so sánh t ỉ l ệ này v ới các công ty khác. Ví dụ xét trong một ngành có tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho 6 l ần/năm, công ty nào ch ỉ đ ạt đ ược t ốc đ ộ l ưu chuyển 4 lần/năm có nghĩa là hoạt động kém hiệu quả so với các công ty đ ối th ủ. Dell - một trong những nhà cung cấp máy tính hàng đầu thế giới đã sớm nhận ra r ằng cách t ốt nhất đ ể tăng giá tr ị c ổ phiếu chính là quan tâm đến quản lý vốn lưu động. Hệ thống quản lý chu ỗi cung c ấp hàng đ ầu th ế gi ới đ ảm b ảo cho Dell có một tỷ lệ DSO thấp. Tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho được cải thi ện giúp làm tăng đáng k ể dòng ti ền. Các nhân tố này đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Dell đồng thời tăng ni ềm tin c ủa các nhà đ ầu t ư đ ối v ới hãng. "Cash is king" - đó là điều mà chắc không ai phủ nhận, và nó l ại càng đúng hơn n ữa trong giai đo ạn mà vi ệc huy động vốn là vô cùng khó khăn. Bỏ ngoài tai câu nói này có l ẽ là một s ơ suất không thể tha th ứ đ ược đ ối v ới b ất c ứ nhà đầu tư nào. (Quantritructuyen.net – Theo kienthuctaichinh.com ) Từ khóa: Cac bien phap phong ngua va quan ly rui ro doi voi doanh nghiep viet nam trong giai doan hi , Quản lý vốn về hàng tồn kho, Tầm quan trọng trong việc quản lý hệ thống , Bang ket cau von luu dong tai cong ty, Phuong phap so sanh trong kinh te va quan ly , So d cau to chuc, quan ly cua sua vinamilk , Chuyen de tot nghiep ve quan ly von luu
  3. dong , Quản lý rủi ro và quản trị rủi ro khác nhau như thế nào , Cong tac quan ly rui ro trong cac doanh nghiep bao hiem, Mô hình quản lý kết quả công việc, Muc dich cua viec phan tich moi truong doanh nghiep trong van de nang cao hieu qua quan ly, Quan ly tai san co dinh de tien toi can bang tai chinh trong dai han hiểu Mình cũng đang tìm cái này. Thấy bài viết "dưới" cũng hay, nên copy lại bên congdongxxxx về post lại. best, ---- Edit -------- Bạn phải đi công tác xa? Bạn có công việc quan trọng cần trao đ ổi thông tin v ới đ ối tác thông qua internet? Hay đơn giản chỉ là check mail, tán ngẫu với b ạn bè? Nh ưng ở đó (lúc đó) bạn không có 1 line điện thoại, không ADSL, không Wifi, hay Wimax... gì gì đó? Vấn đề sẽ được giải quyết nếu bạn có một máy tính hỗ trợ bluetooth( ho ặc bluetooth USB cũng được); một điện thoại di động hỗ trợ bluetooth( tất nhiên r ồi!) k ết n ối GPRS( còn làm thế nào để đăng ký dịch vụ GPRS là vi ệc c ủa b ạn! Có nhi ều m ạng di động cung cấp dịch vụ này, tôi dùng của Viettelmobile và phạm vi cung c ấp là trên toàn quốc - ưu thế là ở chỗ này đấy!) cuối cùng là phần mềm BlueSoleil. Không c ần dây d ợ lằng nhằng mà bạn vẫn có thể kết nối vào thế giới mạng... Công việc đầu tiên là bật bluetooth trên cả máy tính và đi ện tho ại. Tiến hành cài đặt chương trình BlueSoleil, giao diện chính c ủa nó nh ư sau: Trong cửa sổ chương trình, vào manu My Bluetooth --> Bluetooth Device Discovery(ho ặ c click vao biểu tượng quả cầu đỏ ở trung tâm elip), ch ương trình b ắt đ ầu tìm ki ếm các thiết bị hỗ trợ Bluetooth. Đợi quá trình này kết thúc, nó sẽ hiển thị điện tho ại c ủa bạn trong danh mục các thiết bị tìm được. Để điện thoại của bạn kết nối với máy tính, click chuột phải biểu tượng điện thoại, chọn vào Pair Device.
  4. This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 578x411. Một cửa sổ hiện cầu bạn nhập bạn chọn). ra yêu passkey( tùy Lúc này trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông báo Pair with? ... bạn ch ọn Accept. Công việc cuối cùng của bạn là chạy dịch vụ Bluetooth Dial-Up Networking(clic k vào biểu tượng thứ 2 từ trái qua trong cửa sổ chương trình BlueSoleil) .Lúc này trên màn hình điện thoại sẽ hiện thị thông báo Connect with?..Bạn chọn Accept sẽ hi ện ra c ủa sổ Connect Bluetooth DUN Connection.
  5. Mục User Name và Password bạn để trống. Trong phần quay số Dial, bạn đi ền vào *99***1# rồi tiến hành kết nối cho đến khi có thông báo Verifying username and password là ok! Chú ý, trong bài viết này, tôi sử dụng dịch vụ di động c ủa Viettlmobile và ch ưa test trên các mạng khác( nhưng tôi nghĩ kết quả sẽ tương tự). Với nhận xét chủ quan của tôi, tốc độ của kết nối ngang bằng hoặc cao hơn so với kết nối dial-up qua line đi ện thoại. Nếu yêu cầu của bạn chỉ là check mail, duyệt web hay chat thì t ốc đ ộ hoàn toàn ch ấp nh ận được. Thêm nữa, dịch vụ này tính tiền theo dung lượng sử dụng nên rất phù hợp cho các bạn có nhu cầu chat, gửi text.. Hiện nay Viettelmobile có 3 gói c ước cho d ịch v ụ GPRS, với mức giá 3VND/kb + thuê bao tháng là 5k-20k/tháng thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Nếu bạn thấy không yên tâm về giá cả dịch vụ thì hãy ki ếm m ột sim Viettel h ết tiền rùi cũng được( tất nhiên phải còn thời gian sử dụng!) r ồi đăng ký GPRS. B ạn s ẽ có 2 ngày để thỏa sức vào net mà không sợ mất gì cả vì Viettelmobie chưa kịp qu ản lý thuê bao của mình.Sau đó tài khoản có âm bao nhiêu tiền thi cũng không là vấn đề vì mình không còn dùng nữa, vả lại các nhà cung cấp dịch vụ di đ ộng giàu kh ụ, không đ ến n ỗi phải cắn rứt lương tâm... Link download BlueSoleil: Code: http://www.handy-faq.de/bluesoleil/B...nglish_STD.zip hoặc
  6. Code: http://www.bluesoleil.com/download/index.asp ,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản