intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập

Chia sẻ: Vũ Minh Đức | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

243
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa kiểm toán của Vương Quốc Anh. Kiểm toán là sự kiểm tra độc lập và là sự bầy tỏ ý kiến về những bản khai tài chính của một xí nghiệp do một kiểm toán viên được bổ nhiệm, để thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghĩa vụ pháp định có liên quan. Theo các chuyên gia Mỹ. Kiểm toán là một quá trình, mà qua đó một người độc lập, có nghiệp vụ tập hợp và đánh giá rõ ràng về thông tin có thể lượng hóa có liên quan đến một thực thể kinh tế riêng biệt nhằm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập

 1. Chöông 1 Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập LOGO 1
 2. LOGO Noäi dung Định nghĩa kiểm toán I Phân loại kiểm toán II Lịch sử hình thành và phát triển III Vai trò kiểm toán IV KTV độc lập, DN kiểm toán và tổ chức nghề nghiệp V Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính VI 7 8 2 9
 3. LOGO I. Kieåm toaùn laø gì?  Kieåm tra baùo caùo taøi chính cuûa ngaân haøng thöông maïi Coå phaàn AÙ Chaâu.  Kieåm tra quyeát toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa coâng ty TNHH AÂu Chaâu.  Kieåm tra vieäc thu chi ngaân saùch Tænh Vónh Long  Kieåm tra vaø ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa chi nhaùnh Caø pheâ Trung Nguyeân taïi TPHCM. 3
 4. LOGO I.ÑÒNH NGHÓA: Kieåm toaùn laø gì ?  Định nghĩa kiểm toán của Vương Quốc Anh Kiểm toán là sự kiểm tra độc lập và là sự bầy tỏ ý kiến về những bản  khai  tài  chính  của  một  xí  nghiệp  do  một  kiểm  toán  viên  được  bổ  nhiệm,  để thực hiện những công việc  đó theo  đúng với bất cứ nghĩa  vụ pháp định có liên quan.   Theo các chuyên gia Mỹ Kiểm toán là một quá trình, mà qua đó một người độc lập, có nghiệp  vụ tập hợp và đánh giá rõ ràng về thông tin có thể lượng hóa có liên  quan đến một thực thể kinh tế riêng biệt nhằm mục đích xác định và  báo cáo mức  độ phù hợp giữa thông tin có thể lượng hoá với những  tiêu chuẩn đã được thiết lập.  Theo quan điểm chính thống của Pháp Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản niên  độ của  một  tổ  chức  do  một  người  độc  lập,  đủ  danh  nghĩa  gọi  là  một  kiểm  toán  viên  tiến  hành  để  khẳng  định  rằng  những  tài  khoản  đó  phản  ánh  đúng đắn tình hình tài chính thực tế, không che dấu sự gian lận  và chúng được trình bày theo mẫu chính thức của Luật định. 4
 5. LOGO ÑÒNH NGHÓA: Kieåm toaùn laø gì ? Định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nhất: “Kieåm toaùn laø quaù trình thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng veà nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm tra nhaèm xaùc ñònh vaø baùo caùo veà möùc ñoä phuø hôïp giöõa nhöõng thoâng tin ñoù vôùi caùc chuaån möïc ñaõ ñöôïc thieát laäp. Quaù trình kieåm toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc vaø ñoäc laäp” A. A. Arens & J. K. Loebbecke 5
 6. LOGO ÑÒNH NGHÓA: Kieåm toaùn laø gì ? Những thông tin  được kiểm tra KTV đủ  Thu thập và  Lập báo cáo  năng lực  đánh giá bằng  Sự phù hợp kiểm toán và độc  chứng lập Các chuẩn mực  được thiết lập 6
 7. LOGO II.Phaân loaïi kieåm toaùn 2 caùch phaân loaïi chuû yeáu Theo chuû theå Theo muïc ñích ■ Kieåm toaùn noäi boä ■ Kieåm toaùn hoaït ■ Kieåm toaùn cuûa nhaø ñoäng nöôùc ■ Kieåm toaùn tuaân ■ Kieåm toaùn ñoäc laäp thuû ■ Kieåm toaùn BCTC 7
 8. LOGO Phân loại theo mục đích Kiểm toán hoạt động Là quá trình kiểm tra và đánh giá tính hữu hiệu và hiệu quả của một hoạt động và đề xuất phương án cải tiến. Kiểm toán tuân thủ Là việc kiểm tra nhằm đánh giá mức độ chấp hành quy định hay luật đề ra. Kiểm toán báo cáo tài chính Là việc kiểm tra và trình bày ý kiến nhận xét về BCTC của đơn vị được kiểm toán. 8
 9. Phân loại theo chủ thể LOGO Kiểm toán nội bộ Theo yêu cầu của quản lý nội bộ Kiểm toán nhà nước Theo yêu cầu của chính phủ Kiểm toán độc lập Theo yêu cầu của khách hàng 9
 10. LOGO III. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty kiểm toán Hội Kế toán và Việt Nam (VACO) Kiểm toán Việt 5/1991 Nam (VAA) 1994 VAA trở thành thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tê – IFAC 5/1998 9/1999 04 chuẩn mực 04/2005 kiểm toán Việt 1/2006 Nam VSA đầu tiên Hội Kiểm toán viên Luật Kiểm hành nghề Việt toán Nhà Nam (VACPA) 10 nước 2005
 11. IV. Vai trò của kiểm toán LOGO Quan tòa công minh cua quá khứ ̉ Người dân dăt cho hiên tai ̃ ́ ̣ ̣ Người cố vân sang suôt cho tương lai ́ ́ ́ 11
 12. LOGO V. KTV độc lập, DN KT và tổ chức nghề nghiệp 1. Kiểm toán viên độc lập Có bằng cử nhân ngành Kinh tế-Tài chính– Ngân hàng hoặc Kế toán-Kiểm toán Có kinh nghiệm thực tiễn về kế toan kiêm toan ́ ̉ ́ Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 12
 13. LOGO 2. Hình thức tổ chức Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13
 14. LOGO Cơ cấu tổ chức Chủ phần hùn Partner Chủ nhiệm Manager KTV chính Junior auditor, senior auditor KTV phụ Staff 14
 15. LOGO 3. Các lĩnh vực hoạt động A Dịch vụ xác nhận B Dịch vụ kế toán C Tư vấn thuế D Tư vấn về quản trị 15
 16. 4. Phân loại các DN kiểm toán LOGO Văn phòng kiểm toán địa phương Công ty kiểm toán khu vực Công ty kiểm toán quôc gia Công ty kiểm toán quôc tế 16
 17. BIG FOUR LOGO PRICEWATERHOUSE COOPERS ERNST & YOUNG (E&Y) KPMG DELOITTE TOUCHE 17
 18. 5. Tổ chức nghề nghiệp LOGO Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam được thành lập vào năm 1994 và là thành viên của Hội đồng Quốc gia về Kế toán Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (Vietnam Association of Certified Public Accountants - VACPA ) thành lập vào tháng 04/2005. 18
 19. LOGO VI. Quy trình kieåm toaùn BCTC Tiền kế hoạch Chuaån bò kieåm toaùn Lập kế hoạch Thực hiện thử nghiệm kiểm soát Thöïc hieän kieåm toaùn Thực hiện thử nghiệm cơ bản Chuẩn bị hoàn thàn Hoaøn thaønh kieåm toaùn Phát hành báo cáo kiểm toán 19
 20. LOGO Câu hỏi thảo luận: Đúng hay Sai, Tại sao? 1. Khái niệm kiểm toán được hiểu rất khác nhau giữa các tác giả và các quốc gia. 2. KTV có thể đồng thời vừa thực hiện dịch vụ báo cáo thuế và trực tiếp kiểm toán cho một công ty. 3. Mỗi đơn vị kế toán bắt buộc phải mời công ty kiểm toán độc lập kiểm tra BCTC mỗi năm một lần. 4. Kiểm toán là một nghề không đề cao tính chuyên nghiệp. 5. Đảm bảo là sự hài lòng của KTV về độ tin cậy của các kết luận hoặc bằng chứng kiểm toán thu thập được hoặc do đơn vị đưa ra cho người sử dụng. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2