intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề tốt nghiệp đại học: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu Đốc

Chia sẻ: Phan Thị Ngọc Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

161
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu thực hiện nhằm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh An Giang – PGD Châu Đốc. Mục tiêu cụ thể bao gồm: Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu Đốc; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và đề xuất giải pháp và đưa ra kiến nghị để nâng cao tình hình phát triển tại Ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp đại học: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu Đốc

TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG<br /> KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG<br /> – PHÒNG GIAO DỊCH CHÂU ĐỐC<br /> GIAI ĐOẠN 2014 - 2016<br /> <br /> PHAN THỊ NGỌC HIỀN<br /> <br /> AN GIANG, 5-2017<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG<br /> KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG<br /> – PHÒNG GIAO DỊCH CHÂU ĐỐC<br /> GIAI ĐOẠN 2014 - 2016<br /> <br /> PHAN THỊ NGỌC HIỀN<br /> MSSV: DKT131434<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: TS. NGUYỄN HỮU TRÍ<br /> <br /> AN GIANG, 5-2017<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM 1<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> <br /> NHÂN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM 2<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………<br /> <br /> LỜI CẢM TẠ<br /> Đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thƣơng<br /> mại Cổ phần Phƣơng Đông Chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Châu<br /> Đốc” không chỉ dừng lại ở mức độ là một chuyên đề tốt nghiệp mà nó còn là<br /> một sự trang bị kiến thức chuyên ngành quý báu để tôi làm hành tranh trong<br /> cuộc sống. Để có đƣợc một chuyên đề thành công nhƣ vậy, tôi xin chân thành<br /> gởi lời tri ân sâu sắc đến:<br /> - Trƣờng Đại học An Giang, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh đã tạo<br /> cơ hội cho tôi đƣợc học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện đề<br /> tài này.<br /> - Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phƣơng Đông Chi nhánh An Giang<br /> – Phòng giao dịch Châu Đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình<br /> thực tập tại Ngân hàng, cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên tại Ngân hàng đã hổ<br /> trợ tận tình cho tôi trong quá trình thực tập.<br /> - Xin gởi lời cảm ơn đến gia đình đã tạo điều kiện vật chất để tôi thực<br /> hiện chuyên đề.<br /> - Xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Trí, ngƣời đã tận tình và<br /> chu đáo hƣớng dẫn tôi thực hiện chuyên đề. Không chỉ về kiến thức chuyên<br /> ngành mà còn hƣớng dẫn tôi cách tiếp cận xã hội để thực hiện quá trình thực<br /> tập tại Ngân hàng.<br /> An Giang, ngày tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Ngƣời thực hiện<br /> <br /> Phan Thị Ngọc Hiền<br /> <br /> i<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2